D29 - grammar - Future - will - be going to

 0    33 fiszki    migurka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Use: Future actions, events or states. Predictions and plans.
tomorrow, next week, next year, next sunday, in the following week
rozpocznij naukę
Użycie: Przyszłe działania, zdarzenia lub stany. Prognozy i plany.
jutro, w następnym tygodniu, w następnym roku, w następną niedzielę, w nadchodzącym tygodniu
Form:
rozpocznij naukę
Forma:
WILL + base verb / + BE GOING TO + base verb
I will tell him. I am going to tell him. They will practice. They are going to practice.
rozpocznij naukę
WILL + podstawy czasownik / + BE GOING TO + podstawowy czasownik
Powiem mu. Zamierzam mu powiedzieć. Oni będą ćwiczyć. Oni zamierzają ćwiczyć.
Be going to. Predictions:
We use the future with be going to when we have reason to be certain. Our prediction is based on the evidence we have.
rozpocznij naukę
Zamierzam. Przewidywania:
Używamy czasu przyszłego z " be going to" kiedy mamy powód aby być pewni. Nasze przewidywania są oparte na dowodach, które mamy.
Oh no! I think You should take out the cake now. Look in the oven. It's turning very brown. It's going to burn or get very dry.
rozpocznij naukę
O nie! Myślę, że należy wyjąć ciasto teraz. Spójrz do piekarnika. Jest teraz bardzo brązowe. Spali się albo będzie bardzo suche.
They are going to play football this afternoon
rozpocznij naukę
Oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę
Tom is going to open a new pizza restaurant.
rozpocznij naukę
Tom zamierza otworzyć nową pizzerię
(There are only dark clouds in the sky). It’s going to rain
rozpocznij naukę
(Są tylko ciemne chmury na niebie). Będzie padać
be going to. Plans:
We use the future with be going to when our plans have been already made. We know our intensions.
rozpocznij naukę
zamierzam. Plany:
Używamy czasu przyszłego z " be going to" kiedy nasze plany są już ustalone. Znamy nasze intencje.
Will. Plans:
We use the future with will when we make plans as we speak.
rozpocznij naukę
Będę. Plany:
Używamy czasu przyszłego z " will" kiedy robimy plany w trakcie mówienia.
The fridge is empty. I think I will go for shopping.
rozpocznij naukę
Lodówka jest pusta. Myślę, że pójdę na zakupy.
I will help you later.
rozpocznij naukę
Pomogę ci później.
I will send you the information when I get it.
rozpocznij naukę
Wyślę wam informacje kiedy je dostanę.
I will translate the email, so Mr. Smith can read it.
rozpocznij naukę
Przetłumacze e-mail aby pan Smif mógł go zrozumieć.
I'm really hungry. I'll make some sandwiches.
rozpocznij naukę
Jestem naprawdę głodny. Zrobię kanapki.
I'm so tired. I'll make a coffee.
rozpocznij naukę
Jestem tak zmęczony. Zrobię kawę.
I will call you when I arrive.
rozpocznij naukę
Zadzwonię po przyjeździe.
Don't worry, I'll be careful.
rozpocznij naukę
Nie martw się, będę ostrożny.
I think I'll give Eric his birthday present today because I'm going to be out all day tomorrow.
rozpocznij naukę
Myślę, że dam Erykowi prezent urodzinowy dzisiaj, bo jutro będę cały dzień poza domem.
Will. Invitations, request:
We only use future with will to make an invitation and request.
rozpocznij naukę
Będę. Zaproszenia, prośby:
Czasu przyszłego z "will" używamy kiedy chcemy poczynić zaproszenie albo prośbę.
Will you please come to my performance?
rozpocznij naukę
Czy mógłbyś przyjść na mój występ?
comparison:
Are you going to come to my performance? (yes or no?)
rozpocznij naukę
porównanie:
Czy zamierzasz przyjść na mój występ? (tak czy nie?)
Short answers to yes-no questions:
Will you finish this year? - Yes, I will. - No, I won't. Are you going to finish this year? - Yes, I am. - No, I'm not.
rozpocznij naukę
Krótkie odpowiedzi na pytania tak-nie
Czy skończysz w tym roku? - Tak. - Nie. Czy zamierzasz skończyć w tym roku? - tak. - nie.
Will you help me move this heavy table?
Yes, I will. / No, I won't.
rozpocznij naukę
Czy możesz mi pomóc przejść ten ciężki stół?
Tak. Nie.
Will you make dinner?
Yes, I will. / No, I won't.
rozpocznij naukę
Zrobisz obiad?
Tak. Nie.
Negative forms and questions:
Will not = won't / He won't record this month. He's not going to record. He isn't going to record.
rozpocznij naukę
Negatywne formy i pytania:
I won't do all the housework myself!
rozpocznij naukę
Nie zrobię całej pracy domowej sam!
He won't do this anymore.
rozpocznij naukę
On więcej tego nie zrobi.
She won't tell anyone your secret.
rozpocznij naukę
Ona nie powie nikomu o twoim sekrecie.
They won't go for holidays by the see anymore.
rozpocznij naukę
Nie pojadą więcej nad morze na wakacje.
Are they going to play football this afternoon?
rozpocznij naukę
Czy oni zamierzają grać dziś po południu w piłkę
When is Tom going to open a new pizza restaurant?
rozpocznij naukę
(Kiedy Tom zamierza otworzyć nową pizzerię?
Have you done you homework, yet? No, I’m going to do it after dinner.
rozpocznij naukę
Czy odrobiłeś juz pracę domową? Nie, odrobię ją (zamierzam ją odrobić) po kolacji.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.