Berez, umowy, do t

 0    150 fiszek    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

spełnia wymogi ustawowe

on a quarterly basis
rozpocznij naukę
kwartalnie

spełniające wymogi kworum

otworzyć akredytywę

ratable price
rozpocznij naukę
cena szacunkowa

real property
rozpocznij naukę
nieruchome składniki majątku

uzasadniony

zasadny, uzasadniony

reasonable care/ diligence
rozpocznij naukę
należyta staranność

reasonable expenses
rozpocznij naukę
uzasadnione / udokumentowane koszty

pobrać dalsze kwoty kredytu odnawialnego

rebuttal of presumption
rozpocznij naukę
obalenie domniemania

otrzymanie

receivables / account receivables
rozpocznij naukę
należności

pełni część funkcji polskiego syndyka

receivership
rozpocznij naukę
upadłość, spółki kapitałowe

dokumenty

odniesienie

wzmianka, wzmiankowanie, przywołanie, odniesienie

uwzględnić

registered mail, certified mail- US / registered letter UK
rozpocznij naukę
list polecony

registered seat, registered office, seat, office
rozpocznij naukę
siedziba s-ki

regular payroll
rozpocznij naukę
wypłata wynagrodzenia zasadniczego

zarządzenie

zwrócić kwotę wydaną

reject an order
rozpocznij naukę
odrzucić zamówienie

pośrednio wynikać z

related services
rozpocznij naukę
usługi pokrewne

pośrednio powiązany, pośrednio wynikający z

relationship
rozpocznij naukę
stosunek prawny

relationship of principal and agent
rozpocznij naukę
stosunek mocodawcy i przedstawiciela

release from
rozpocznij naukę
zwolnić z wykonania obowiązku

release, expempt sb. from
rozpocznij naukę
zwolnić kogoś z obowiązku

remain duly incporporated
rozpocznij naukę
zachować osobowość prawną zgodną z obowiązującymi przepisami

pozostała część

remainder, notice, request
rozpocznij naukę
upomnienie, powiadomienie, wezwanie

naprawić szkodę, usunąć awarię, przywrócić do stanu pierwotnego

remedy/cure/make good
rozpocznij naukę
naprawić naruszenie

render a report/ render an award
rozpocznij naukę
przedłożyć raport, wydać wyrok sądu arbitrażowego

wypowiedzieć udział w spółce

reorganisation
rozpocznij naukę
program naprawczy

repatriation insurance
rozpocznij naukę
pokrycie kosztów przeniesienia za granicę

uchylać

przedstawiać

represent and warrant
rozpocznij naukę
oświadczać

representation
rozpocznij naukę
oświadczenie

representations and warranties
rozpocznij naukę
oświadczenia stron umowy

representive
rozpocznij naukę
przedstawiciel

odstąpienie (od umowy spółki)

wystąpić o

request, remainder, notice
rozpocznij naukę
wezwanie, upomnienie, powiadomienie

request/ at the request
rozpocznij naukę
prośba, wniosek, żądanie (w zależności od siły), na prośbę, wniosek, żądanie

requisite / required
rozpocznij naukę
wymagany/ konieczny/niezbędny

rescheduled meeting
rozpocznij naukę
przełożone, odroczone

rescind / rescission of contract
rozpocznij naukę
odstąpić od umowy / unieważnić

wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

podkreśla, że każdy z podmiotów

poszczególny

retirement plan
rozpocznij naukę
fundusz emerytalny

return receipt
rozpocznij naukę
potwierdzenie odbioru

return receipt requested
rozpocznij naukę
za pobraniem potwierdzenia odbioru

weryfikować

revision/ subject to revisions made
rozpocznij naukę
korekta dokumentu/ podegać korektom wprowadzonym

revolving committment period
rozpocznij naukę
okres kredytowania

revolving credit
rozpocznij naukę
kredyt odnawialny

right of a party
rozpocznij naukę
prawo przysługujące jednej ze stron umowy

right of pre-emption
rozpocznij naukę
Prawo pierwokupu

right, title and interest
rozpocznij naukę
prawa

rights of a party
rozpocznij naukę
prawa jednej ze stron

rolling forecast
rozpocznij naukę
prognoza krocząca

rule and regulation
rozpocznij naukę
przepisy

rules and regulations
rozpocznij naukę
regulamin

same day funds (immediately available)
rozpocznij naukę
środki dostępne tego samego dnia

próbka, pobierać próbkę

satisfaction
rozpocznij naukę
spełnienie warunku

save as expressly provided
rozpocznij naukę
z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie

save as required by law
rozpocznij naukę
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem

savings plan
rozpocznij naukę
fundusz inwestycyjny

sb shall elect
rozpocznij naukę
postanowi, zadecyduje

schedule, exhibit
rozpocznij naukę
załącznik

załączniki stanowiące integralną część umowy

search for employees
rozpocznij naukę
prowadzenie naboru pracowników

seat, registered seat, registered office, office
rozpocznij naukę
siedziba s-ki

second anniversary
rozpocznij naukę
dwa lata

secret ballot
rozpocznij naukę
głosowanie tajne

paragraf

artykuł 1.1

zabezpieczenie

security agreement
rozpocznij naukę
umowa zabezpieczenia

security interest
rozpocznij naukę
interes prawny w przedmiocie zabezpieczenia

sell, assign, convey and transfer
rozpocznij naukę
sprzedać

sell, assign, transfer, convey and deliver
rozpocznij naukę
sprzedać i wydać

serve, service
rozpocznij naukę
doręczać, doręczenie

service / servant
rozpocznij naukę
zatrudnienie / pracownik

service of notices
rozpocznij naukę
doręczanie zawiadomień

service of process
rozpocznij naukę
doręczanie pism procesowych

set for, provide for
rozpocznij naukę
określić

set forth elsewhere
rozpocznij naukę
przedstawiony w pozostałej części umowy/ pozostałych częściach umowy

set off against
rozpocznij naukę
kompensować należności z

set-off, set off
rozpocznij naukę
kompensata, kompensować

severability
rozpocznij naukę
rozdzielna interpretacja postanowień umowy

shareholding / shareholder mix
rozpocznij naukę
struktura akcjonariatu/ struktura udziałów

akcje, udziały (jak ordinary/preference – to akcje)

ship / shipment
rozpocznij naukę
wysyłać, ekspediować, przewozić / transport, załadunek

ship / shipping lot/ in installments/in one shipment
rozpocznij naukę
wysłać, wyekspediować/ partia towaru/ wysyłać partiami/ jedym transportem

show of hands
rozpocznij naukę
głosowanie jawne

nieobecność w pracy z powody choroby

signature page
rozpocznij naukę
strona umowy opatrzona podpisami przystępujących do niej stron

orzekać w NY (o sądzie)

sit over any action or proceeding
rozpocznij naukę
w zakresie dowolnej sprawy lub postępowania

situation, circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności

w celu

starać się pozyskać, podjąć działania zmierzające do pozyskania

solicit to hire
rozpocznij naukę
podjąc działania zmierzające do zatrudnienia

wypłacalność

specifically
rozpocznij naukę
wyraźnie

specifically defined
rozpocznij naukę
wyraźnie zdefiniowane

specification
rozpocznij naukę
specyfikacja

specified prices
rozpocznij naukę
określone, podane ceny, ceny kwotowane

specify price in dollars
rozpocznij naukę
określać, podawać, kwotować cenę w dolarach

state courts
rozpocznij naukę
sądy stanowe

statement of account, account statement
rozpocznij naukę
wyciąg z konta

wykazane

wskazać, określić, przedstawić

strict liability
rozpocznij naukę
bezwzględna odpowiedzialność deliktowa

subject matter of X
rozpocznij naukę
przedmiot X

podlegać

subject to the terms and on the conditions
rozpocznij naukę
na warunkach

podlegać, przedłożyć

submit to jurisdiction
rozpocznij naukę
poddać się jurysdykcji, uznać za właściwy (sąd)

podpisać

subscribe for/to shares
rozpocznij naukę
zapisać się na akcje – oferta publiczna/ objąć akcje – oferta prywatna

subscribe one’s name
rozpocznij naukę
złożyć podpis

subsequent = later
rozpocznij naukę
późniejszy

substantially
rozpocznij naukę
co do treści

substantially = materially
rozpocznij naukę
istotnie, zasadniczo

substantive law
rozpocznij naukę
prawo materialne

następca prawny, przejmuje prawa I obowiązki osoby lub instytucji, tj. swego poprzednika

successor law/ replacement
rozpocznij naukę
ustawy, kt. zastąpiły poprzednie

wyżej wymieniony, wzmiankowany, powyższy, przedmiotowy

wystarczalnośc

superannuation contributions (voluntary)
rozpocznij naukę
składki emerytalne (nieobowiązkowe)

uchylać

nowelizacja ustawy/ uzupełnić

supplementary statement
rozpocznij naukę
nota objaśniająca

supply parts
rozpocznij naukę
podzespoły

support staff
rozpocznij naukę
personel pomocniczy

zachowanie mocy prawnej

surviving partner
rozpocznij naukę
pozostały wspólnik

syndicated loan
rozpocznij naukę
kredyt konsorcjalny


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.