słówka ang 3

 0    201 fiszek    marys92
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

mental illness
rozpocznij naukę
Choroby psychiczne

mentally ill
rozpocznij naukę
chory psychiczne

anxiety disorders
rozpocznij naukę
Zaburzenia lękowe

zdrowy psychicznie

Fobia

phobic (adj)
rozpocznij naukę
fobiczny

psychiatric hospital = lunatic asylum
rozpocznij naukę
Szpital psychiatryczny

uncontrollable
rozpocznij naukę
niepowstrzymany

Oddział zamknięty

overwhelming – be overwhelmed by (e.g. emotion, fear)
rozpocznij naukę
przytłaczający być przytłoczony

straitjacket
rozpocznij naukę
Kaftan bezpieczeństwa

anticipate a potential threat
rozpocznij naukę
Przewidywać potencjalne zagrożenie

be admitted to / be discharged from a psychiatric hospital
rozpocznij naukę
Być dopuszczony do /być zwolniony ze szpitala psychiatrycznego

generalised anxiety disorder
rozpocznij naukę
Zespół lęku uogólnionego

diagnozować

(make) diagnosis
rozpocznij naukę
diagnoza

diagnostyczny

Diagnostician
rozpocznij naukę
diagnosta

OCD – obsessive compulsive disorder
rozpocznij naukę
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

DSM-IV (diagnostic and statistical manual)
rozpocznij naukę
dsm- IV

kompulsywny

przymus

overlap of symptoms
rozpocznij naukę
Nakładanie się objawów

obsesyjny

obsesja

be obsessed with
rozpocznij naukę
mieć obsesję na

distinguish = differentiate
rozpocznij naukę
rozróżniać-różnicować

perform rituals
rozpocznij naukę
Wykonać rytuały

to suffer from (a disorder)
rozpocznij naukę
Cierpieć z powodu(choroby)

cierpiący, poszkodowany

cierpienie

relieve (tension / anxiety)
rozpocznij naukę
ulżyć(napięcie/niepokój)-

a sense of relief
rozpocznij naukę
uczucie ulgi

be afflicted by / with (a disorder)
rozpocznij naukę
Być dotknięty przez/z(zaburzenia_

contamination
rozpocznij naukę
skażenie zanieczyszczenie

contaminated
rozpocznij naukę
zanieczyszczone, skażony

cierpienie rozpacz

niepokojący rozpaczliwy

gromadzenie, gromadzić

self-defeating behaviour
rozpocznij naukę
Autodestrukcyjne zachowania

exposure – expose sb to
rozpocznij naukę
wystawiać na działanie

to develop / acquire (a disorder)
rozpocznij naukę
W rozwijaniu-nabyć (zaburzenia)

PTSD – post-traumatic stress disorder
rozpocznij naukę
Post-traumatyczne zaburzenia stresowe

Predisposition
rozpocznij naukę
predyspozycja

be predisposed to
rozpocznij naukę
mieć predyspozycje do

mood = affective disorders
rozpocznij naukę
Zaburzenia afektywne

to manifest itself in major depression
rozpocznij naukę
Przejawiać się w Głęboka depresja

exhibit symptoms
rozpocznij naukę
Objawy wykazują objawiać się

bipolar (manic-depressive) disorder
rozpocznij naukę
Dwubiegunowe(maniakalno-depresyjne) zaburzenia

mild vs. severe symptoms
rozpocznij naukę
Łagodne vs ciężkie objawy

feel depressed / down –in –the dumps
rozpocznij naukę
Czuć przygnębienie

wywoływać wywoływany

Przygnębiony

przygnębienie

utrzymywać się nie ustępować

utrzymujący się

trwanie utrzymywanie się

learned helplessness
rozpocznij naukę
Wyuczona bezradność

powracać powtarzać sie

nawracające

nawrót

loss of / low self-esteem
rozpocznij naukę
Utrata/ Niska samoocena

Nieprawidłowy

nieprawidłowości

feelings of worthlessness /unworthiness
rozpocznij naukę
Poczucie bezwartościowości/niegodności

Nadmierny

nadmiar

mood swings / shifts
rozpocznij naukę
Wahania nastroju przesunięcia

przeważający powszechny dominujący

przewaga dominacja

mania manic (episode)
rozpocznij naukę
Mania maniakalny

incidence of
rozpocznij naukę
Częstość występowania

(depression / elation) phase
rozpocznij naukę
stan depresji uniesienia

onset (of an illness)
rozpocznij naukę
Początek (choroby)

euphoria uniesienie

podniecony

Atak choroby nawrót

rapid flight of ideas
rozpocznij naukę
Myśli przelatują przez głowę

to interfere with = get in the way
rozpocznij naukę
mieszać się przeszkadzać ingerować

niepokój wzburzenie

zaniepokojony

upośledzać

upośledzony

upośledzenie

psychomotor retardation
rozpocznij naukę
Psychoruchowe opóźnienie

opóźniony

przeszkadzać

zaburzenia

zaburzenie

Samobójstwo

suicidal (adj) thoughts
rozpocznij naukę
samobójcze myśli

zakłócać

zakłócający spokój

zakłócenie

to commit suicide
rozpocznij naukę
popełnić samobójstwo

próbować popełnić samobójstwo

prevent suicide
rozpocznij naukę
zapobiegać samobójstwu

zniekształcać

zniekształcony

zniekształcenie

seek attention help / treatment
rozpocznij naukę
Szukać uwagi/ pomocy/ leczenia

to be in remission
rozpocznij naukę
Być w remisji

schizophrenia
rozpocznij naukę
Schizofrenia

schizophrenic
rozpocznij naukę
schizofrenik

relapse (n/v)
rozpocznij naukę
nawrót

paranoid / disorganised /catatonic types
rozpocznij naukę
Paranoidalne/ chaotyczne/ katatoniczne typy

to recover from
rozpocznij naukę
wyleczyć się

leczenie

delusions (n)
rozpocznij naukę
urojenia

delusional (adj)
rozpocznij naukę
urojeniowe

stigmas attached to mental illness
rozpocznij naukę
Stygmaty związanie z chorobą psychiczną

delusions of grandeur / persecution / reference / jealousy
rozpocznij naukę
Urojenia wielkości/prześladowania/________ / zazdrości

chory psychicznie

Misconceptions
rozpocznij naukę
nieporozumienia

to hallucinate
rozpocznij naukę
Mieć halucynację

hallucination
rozpocznij naukę
halucynacja

perceive (v)
rozpocznij naukę
zauważać uświadamiać sobie dostrzegać

postrzeganie wyobrażenie spostrzeżenie

vivid / auditory hallucination
rozpocznij naukę
Żywe/ słuchowe omamy

uprzedzenie

Wycofać-

wycofanie

unpredictable behaviour
rozpocznij naukę
Nieprzewidywalne zachowanie

stupour outcasts
rozpocznij naukę
Wyrzutki (społeczne)

waxy flexibility of the limbs
rozpocznij naukę
Woskowa elastyczność kończyn

dziwaczny

lose touch with / lose a grip on reality
rozpocznij naukę
tracić kontakt z/ stracić kontrolę nad rzeczywistością


dziwaczność (dziwak)

Psychoza

psychotyczny

Jasnowidz

clairvoyance
rozpocznij naukę
jasnowidzenie

loose associations
rozpocznij naukę
Luźne skojarzenia

crimes committed by the mentally ill
rozpocznij naukę
Zbrodnie popełnione przez chorych psychiczne

flat /blunted emotional responses
rozpocznij naukę
Płaskie/ stępione reakcje emocjonalne

Molestowanie

molestować nękać kogoś

jumbled speech
rozpocznij naukę
Bełkot (pomieszana mowa)

Podpalenie

thoughts wander
rozpocznij naukę
Wędrujące myśli

Atak (napaść)

struggle with / a struggle
rozpocznij naukę
Walczyć z / walka

sexual offence
rozpocznij naukę
przestępstwo seksualne

treat sb / sth
rozpocznij naukę
leczyć kogoś

leczenie

uleczalny

undergo (intensive) treatment
rozpocznij naukę
zostać poddanym intensywnemu leczeniu

radzić sobie z

coping mechanisms
rozpocznij naukę
mechanizmy radzenia sobie

multiple personality disorder = dissociative identity disorder
rozpocznij naukę
zaburzenie dysocjacyjne osobowości

leczyć

uleczalny

nieuleczalny

split personality
rozpocznij naukę
Rozdwojenie jaźni

brak niedobór

niekompletny wadliwy

excess (of hormones)
rozpocznij naukę
nadmiar hormonów

fugue (forgetting plus fleeing and adopting new identity)
rozpocznij naukę
Fuga (amnezja, ucieczka oraz przyjęcie nowej tożsamości)

psychopharmacology
rozpocznij naukę
Psychofarmakologia

antisocial personality= a sociopath
rozpocznij naukę
Osobowość antyspołeczna socjopata

tranquilisers
rozpocznij naukę
trankwilizator

maladaptive patterns of behaviour
rozpocznij naukę
Wzorce zachowań pokazujące wadliwe przystosowanie

overdose (OD)
rozpocznij naukę
Przedawkowanie

avoidant personality disorder
rozpocznij naukę
Unikające zaburzenia osobowości

ECT – electroconvulsive therapy
rozpocznij naukę
Terapia elektrowstrząsami

Eating disorders
rozpocznij naukę
Zaburzenia jedzenia

Psychosurgery
rozpocznij naukę
operacja mózgu

prefrontal lobotomy – lobe
rozpocznij naukę
Przed-czołowa lobotomia płat

anoreksja

anorektyczny anorektyczka

bulimia

bulimiczny bulimiczka

terapia

therapist (n)
rozpocznij naukę
terapeuta

terapeutyczny

hulanka szał zakupów (shopping binge)

psychoanalysis
rozpocznij naukę
pyschoanaliza

analityk

analizować

Oczyścić przeczyścić

free association
rozpocznij naukę
wolne skojarzenia

dream analysis
rozpocznij naukę
analiza snów

to starve oneself
rozpocznij naukę
głodzić kogoś

głód

bring repressed conflicts to the surface
rozpocznij naukę
Wydobyć wyparte konflikty na powierzchnię

behaviour patterns
rozpocznij naukę
Wzorce zachowania

positive reinforcement
rozpocznij naukę
pozytywne wzmocnienia

wzmacniać

conditioning
rozpocznij naukę
uwarunkowanie

conditioned (fear)
rozpocznij naukę
uwarunkowany strach

deconditioning
rozpocznij naukę
odwarunkowanie?

rational –emotive therapy (RET)
rozpocznij naukę
terapia racjonalno - emotywna

cognitive errors
rozpocznij naukę
Błędy poznawcze

cognitive-behavioural therapy (CBT)
rozpocznij naukę
Terapia poznawczo- bahawioralna

faulty reasoning
rozpocznij naukę
Wadliwe rozumowanie

zapobiec

zapobieganie

attribution styles
rozpocznij naukę
Style atrybucji

lack of significant goals
rozpocznij naukę
Brak istotnych celów

attribute sth (e.g. failure) to sth
rozpocznij naukę
przypisywać coś (porażkę) do kogoś


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.