Tests and Exams - pros

 0    14 fiszek    sebii123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Egzamin jest najszybszą drogą oceny studentów
rozpocznij naukę
Exams are the quickest way of assessing students

ciągła ocena i egzaminy zachęcają studentów do nauki systematycznej
rozpocznij naukę
continuous assessment and exams encourage students to learn systematically

egzaminy promują współzawodnictwo pomiędzy studentami, Oni pracują ciężej poprawiają swoja wiedzę i umiejętności
rozpocznij naukę
exams promote competition between students, they work harder to improve their knowledge and skills

Oceny na testach i egzaminach dają studentom wyobrażenie o ich postępach
rozpocznij naukę
Tests and exams grades give students an idea of ​​their progress

testy są również ważne podczas omawiania postepów studentów podczas wywiadówki
rozpocznij naukę
tests are also important when discussing students 'progress at parent-teacher meetings

parent-teacher meeting

testy ustalają studentów siły i słabości. Nauczyciel może poświęcić więcej czasu na tą partię materiału której studenci jeszcze nie przyswoili
rozpocznij naukę
tests determine student strengths and weaknesses. The teacher can devote more time to this part of the material that students have not yet internalized

egzaminy są doskonałym narzedziem do określenia efektywności metod nauczania ponieważ nauczyciele mają okazję do monitorowania i udoskonalenia ich strategi nauczania zgodnie z robieniem postępów przez studentów.
rozpocznij naukę
exams are an excellent tool to determine the efficacy of teaching methods because the teachers get an opportunity to monitor and evaluate their teaching strategies according to their student's progress

egzaminy pomagają studentom rozwijać użyteczne umiejętności takie jak dyscyplina i praca pod presją. To są umiejętności będą im potrzebne przez całą ich karierę
rozpocznij naukę
exams help students develop useful skills such as discipline and work under pressure. These are skills they will need throughout their career

zdawanie egzaminów zapewnia studentom silne poczucie satysfakcji, te motywuje ich do cięższej pracy przez całą ich edukację
rozpocznij naukę
passing exams provide students with a strong sense of satisfaction, this motivates them to work harder throughout their education

najlepsza forma oceny z następujących powodów
rozpocznij naukę
the best form of assessment for the following reasons

testy pomagają znacząco powodując polepszenie indywidualnej wiedzy
rozpocznij naukę
tests help significantly resulting in the improvement of individual knowledge

Co więcej testy są uznawane międzynarodowo
rozpocznij naukę
What more tests are recognized internationally

egzaminy są jedyna drogą dla Uniwersytetu w podjęciu decyzji kogo przyjąć
rozpocznij naukę
exams are the only way for the University to decide who to accept


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.