How do you measure happiness?

 0    42 fiszki    patrykkurdziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

impressive
/ɪmˈpresɪv/ adj
Someone or something that is impressive makes you admire and respect them.
rozpocznij naukę
robiący wrażenie
adj

to consider
/kənˈsɪdə/ verb
We'll have to consider all pros and cons.
rozpocznij naukę
rozważać
verb
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.

contentment
/kənˈtentmənt/ noun
rozpocznij naukę
zadowolenie
noun

arguable
/ˈɑːɡjuəbl/ adj
It is arguable that the government has failed in this respect.
rozpocznij naukę
sporny, dyskusyjny
adj

in this respect
rozpocznij naukę
Pod tym względem

glee
/ɡliː/ noun
rozpocznij naukę
radość
noun

certain
/ˈsɜːtən/ adj
Nobody was certain how the accident had happened.
rozpocznij naukę
pewny
adj

increase
noun, verb
The government announced another tax increase.
rozpocznij naukę
wzrost / przyrost
noun
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.

the brain's left prefrontal lobe
rozpocznij naukę
lewy płat kory przedczołowej mózgu

decrease
noun, verb
rozpocznij naukę
spadek / zmniejszenie
verb

amount
/əˈmaʊnt/ noun (C) verb
rozpocznij naukę
ilość
noun (C)

kortyzol (a stress hormon)

bloodstream
noun
rozpocznij naukę
krwiobieg
noun

indication
/ˌɪndɪˈkeɪʃən/ noun
Helen's face gave no indication of what she was thinking.
rozpocznij naukę
oznaka, wskazanie
noun

to evaluate
/ɪˈvæljueɪt/ verb
You should evaluate all the risks involved.
rozpocznij naukę
oceniać
verb
Powinieneś ocenić całe związane z tym ryzyko.

consistently
/kənˈsɪstəntli/ adverb
rozpocznij naukę
konsekwentnie, zgodnie z czymś
adverb

finding
noun (C)
rozpocznij naukę
odkrycie
noun (C)

fulfillment
/fʊlˈfɪlmənt/ noun
rozpocznij naukę
spełnienie
noun

suma
noun

to grasp
/ɡrɑːsp/ verb
I find these mathematical problems difficult to grasp.
rozpocznij naukę
chwycić, pojmować
verb

grin
noun (C) verb
He grinned at me from the doorway.
rozpocznij naukę
szeroki uśmiech
noun (C)

giggle
/ˈɡɪɡl/ noun(c), verb
rozpocznij naukę
chichot
noun

consequently
/ˈkɒnsɪkwəntli/ adverb
Consequently, you need 10 times as much time to do anything.
rozpocznij naukę
w rezultacie / w konsekwencji
adverb
Więc potrzebujesz 10 razy więcej czasu żeby zrobić cokolwiek.

measure
/ˈmeʒə/ verb, noun
rozpocznij naukę
mierzyć
verb

straight
/streɪt/ adj, adverb (od razu, wprost)
rozpocznij naukę
prosto
adj

to quantify
/ˈkwɒntɪfaɪ verb
It is difficult to quantify the damage that this storm has caused.
rozpocznij naukę
określać ilościowo, ująć ilościowo(mierzyć)
verb
Jest trudno określić ilościowo zmiszczenie, które ta burza spowodowała.

commonly
/ˈkɒmənli/ adverb
Society is commonly too poor.
rozpocznij naukę
zwykle
adverb
Społeczeństwo jest zwykle zbyt biedne.

to rely on
/rɪˈlaɪ/ verb
rozpocznij naukę
polegać na polegać na kimś/czymś
verb

comprehensive
/ˌkɒmprɪˈhensɪv/ adj
rozpocznij naukę
wszechstronny,
adj

to pose
/pəʊz/ verb noun(syn. position)
rozpocznij naukę
prezentować się, pozować (figuruje)
verb

poll
/pəʊl/ noun verb
rozpocznij naukę
ankieta, badanie publiczne
noun

various
/ˈveəriəs/ adj
rozpocznij naukę
różny, rozmaity
adj

scholars
/ˈveəriəs/ noun
rozpocznij naukę
uczeni
noun

transient
/ˈtrænziənt/ adj
rozpocznij naukę
przemijający, ulotny
adj

versus
preposition
rozpocznij naukę
przeciw
preposition

impact
noun (kolokacja ON) verb
Some inventions have great impact on ordinary people.
rozpocznij naukę
wpływ / impakt
noun
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.

response
noun
rozpocznij naukę
odpowiedź
noun

emerging
/ɪˈmɜːdʒɪŋ/ adj [always before noun]
emerging economies/markets
rozpocznij naukę
wschodzących, nowopowstały
adj [always before noun]
rozwijające się ekonomie/rynki

discount
noun, verb(wykluczać)
rozpocznij naukę
obniżka, rabat
noun

intricate
/ˈɪntrɪkət/ adj
rozpocznij naukę
zawiły
adj

dice
/daɪs/ noun, verb (kroić w kostkę)
rozpocznij naukę
kostka do gry
noun

odds
"s" na końcu noun
rozpocznij naukę
prawdopodobieństwo, sznanse
noun


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.