Paremie łacina

 0    50 fiszek    k.kapica
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Alimenty kończą się wraz z życiem
rozpocznij naukę
Alimenta cum vita finiuntur

To co jasne nie wymaga interpretacji
rozpocznij naukę
Clara non sunt interpretanda

Konstytucja mierzy w przyszłość a nie przeszłość
rozpocznij naukę
Constitutio respicit futura et non praeterita

Praktyka jest najlepszą wykładnią przepisów prawa
rozpocznij naukę
Consuetudo est optima legum interpres

Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
rozpocznij naukę
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto neccessitatis

Kto ma prawo stanowić prawo, może je uchylić
rozpocznij naukę
Cuius est condere, eius est abrogare

Daj mi fakt, a powiem Ci jakie zastosować prawo
rozpocznij naukę
Da mihi factum, dabo tibi ius

Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
rozpocznij naukę
Delicta parentum liberis non nocent

Zarzutów procesowych nie należy interpretować rozszerzająco
rozpocznij naukę
Exceptiones non sunt extendendae

Rzeczy korzystne należy interpretować rozszerzająco, niekorzystne w sposób zwężający
rozpocznij naukę
Favores ampliandi, odia restringenda

Wszystkie pożytki zwiększają spadek
rozpocznij naukę
Fractus autem omnes augent hereditatem

Chory umysłowo nie ma woli
rozpocznij naukę
Furiosi voluntas nulla est

Nie dziedziczy się po osobie żyjącej
rozpocznij naukę
Hereditas viventis non datur

Wszelkie prawo zostało ustanowione dla ludzi
rozpocznij naukę
Hominum causa omne ius constitutum est

Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
rozpocznij naukę
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest podporą rządów
rozpocznij naukę
Iustitia est fundamentum regnorum

Sprawiedliwość jest panią i królową cnot
rozpocznij naukę
Iustitia omnium set domina et regina virtutum

Prawo powinno być zrozumiałe dla wszystkich
rozpocznij naukę
Leges ab omnibus intelligi debent

Prawo jest zasadą o charakterze ogólnym
rozpocznij naukę
Lex est commune praeceptum

Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
rozpocznij naukę
Lex non obligat nisi promulgata

Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa
rozpocznij naukę
Lex iusta libertati aequalitati et fraternitati praesidio est

Nie powinniśmy posługiwać się źle naszym prawem
rozpocznij naukę
Male iure nostro uti non debemus

Lepsze jakieś prawo niż żadne
rozpocznij naukę
Melior aliqu/a quam nulla lex

Zobowiązanie, które raz wygasło, nie odżywa
rozpocznij naukę
Obligatio semel extincta non reviviscit

Wszyscy ludzie są równi
rozpocznij naukę
Omnes homines aequales sunt

Ryzyko ponosi kupujący
rozpocznij naukę
Periculum est emptoris

Ci, którzy chcą oskarżać, muszą mieć dowody
rozpocznij naukę
Qui accusare volunt, probationes habere debent

Kto sam podlega kurateli, nie może jej sprawować nad inną osobą
rozpocznij naukę
Qui curat, non curatur

Kto działa przez inną osobę, działa osobiście
rozpocznij naukę
Qui facit per alium, facit per se

Kto stosuje przemoc, działa bezprawnie
rozpocznij naukę
Qui vim facit, dolo malo facit

Raz dziedzicem, na zawsze dziedzicem
rozpocznij naukę
Semel heres semper heres

Raz uniewinniony, na zawsze uniewinniony
rozpocznij naukę
Semel absolutus semper absolutus

Opiekun zajmuje miejsce rodzica
rozpocznij naukę
Tutor loco parientis habetur

Gdzie prawo tam i obowiązek
rozpocznij naukę
Ubi ius, ibi onus

Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji
rozpocznij naukę
Ubi ius, ibi remedium

Nikt nie jest zobowiązany ponad swoje możliwości
rozpocznij naukę
Ultra posse nemo obligatur

Siłę wolno odeprzeć siłą
rozpocznij naukę
Vim vi repellere licet

Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
rozpocznij naukę
Absentem in criminibus damnari non oportet

Czynność pozorna jest nieważna
rozpocznij naukę
Actus simulatus nullius est momenti

Sprawcy i przyzwalający na ich działanie podlegają tej samej karze
rozpocznij naukę
Agentes et consentientes pari poenna plecuntur

Pomylony, obłąkany
rozpocznij naukę
Mente captus

Nic nie stoi na przeszkodzie
rozpocznij naukę
Nihil obstat

Za i przeciw
rozpocznij naukę
Za i przeciw po łacińsku
Pro et contra

Dla formalności
rozpocznij naukę
Pro forma

Dla pamięci
rozpocznij naukę
Pro memoris

Kto za kogo?
rozpocznij naukę
Qui pro quo?

Ziemia nieznana
rozpocznij naukę
Terra incognita

Pójdź za mną, przewodnik
rozpocznij naukę
Vade mecum

Siła komizmu
rozpocznij naukę
Vis comica

Zdanie odrębne, odrębny wniosek
rozpocznij naukę
Votum separatum


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.