PNJA: Education/Ethical Issues 3

 0    244 fiszki    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

korespondent (np. prasowy)
rozpocznij naukę
correspondent

przytulać się do siebie, lgnąć do siebie
rozpocznij naukę
to cuddle up to somebody

z siedzibą główną w (Zurychu)
rozpocznij naukę
(Zurich)-based

wprowadzić kogoś w sztuczną śpiączkę
rozpocznij naukę
to put somebody into an artificial coma

coma

artificial

to die from

choroba jelit
rozpocznij naukę
intestinal disease

rozpaczliwy, niepokojący, alarmujący, denerwujący, smutny
rozpocznij naukę
distressing

reakcja; odpowiedź (na coś)
rozpocznij naukę
reaction (to)

uniemożliwiać, zamykać drogę, torować
rozpocznij naukę
to block out (something)

zaskoczyć, zrobić niespodziankę
rozpocznij naukę
to surprise

wzruszać ramionami
rozpocznij naukę
to shrug

odczuwać ból
rozpocznij naukę
to be in pain

przyjacielski gest/akt/uczynek
rozpocznij naukę
a friendly act

przyłączyć się do
rozpocznij naukę
to join

member (of)

wyszkolony, wykwalifikowany
rozpocznij naukę
trained

schronisko turystyczne, hospicjum, przytułek
rozpocznij naukę
hospice

personel, pracownicy, grono (pedagogiczne)
rozpocznij naukę
staff

numerous

składać wizytę, odwiedzać
rozpocznij naukę
to pay a visit to

być prowadzonym przez (o firmie)
rozpocznij naukę
to be run by

lawyer

śmiertelnie chory
rozpocznij naukę
terminally ill

odebrać czyjeś życie
rozpocznij naukę
to take one's life

aż do śmierci, na śmierć
rozpocznij naukę
to death

dusić (się), zadusić
rozpocznij naukę
to suffocate

zawalać się, zapadać się, rozpadać się, upadać, rozkładać, runąć, skracać, załamywać się, mdleć, składać się; opadać z sił
rozpocznij naukę
to collapse (about lungs)

bez godności, zachowujący się niegodnie, niegodny
rozpocznij naukę
undignified (end)

konkretny, rzeczywisty, określony; betonowy
rozpocznij naukę
concrete

kodeks karny
rozpocznij naukę
penal code

samobójstwo wspomagane
rozpocznij naukę
assisted suicide

praktyka; ćwiczenia, praktyka, próba, trening
rozpocznij naukę
practice

być powszechnie uważanym za
rozpocznij naukę
to be widely recognised as

czyn humanitarny
rozpocznij naukę
a humane act

działać nie z własnej woli
rozpocznij naukę
to act out of self

oskarżenie, wniesienie oskarżenia, strona oskarżająca, sprawa sądowa (dochodzenie), kroki sądowe, kontynuowanie, sprawowanie, wykonywanie
rozpocznij naukę
prosecution

pobudka, (pl.) motywy (powód), uzasadnienie
rozpocznij naukę
motive

obcy, cudzoziemiec, obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner

popaść w kłopoty z prawem
rozpocznij naukę
to fall foul of the law

wspomagać, pomagać
rozpocznij naukę
to assist

władze lokalne
rozpocznij naukę
the local authorities

być poinformowanym; być uzasadnionym
rozpocznij naukę
to be informed

witness

działać, czynić, robić, operować, obsługiwać, manipulować, prowadzić
rozpocznij naukę
to operate (in)

to go further

bone cancer

śmiertelny, końcowy, ostateczny, graniczny
rozpocznij naukę
terminal

dostać (święty) spokój (?)
rozpocznij naukę
to get peace

morphine

zabójczy, śmiercionośny, śmiertelny
rozpocznij naukę
lethal

tabletki nasenne
rozpocznij naukę
sleeping pills

zapewnić, zagwarantować
rozpocznij naukę
to guarantee

być na stopie pokojowej z; ze spokojem, spokojny
rozpocznij naukę
to be at peace with something

to examine somebody

powrót do zdrowia
rozpocznij naukę
recovery

racjonalny, rozsądny, rozumny, sensowny, wymierny (mat.); obdarzony rozumem
rozpocznij naukę
rational

przemyślany, obmyślany, zaplanowany, z góry obmyślony; z premedytacją
rozpocznij naukę
premeditated (decision)

konsultacja, narada, porada; wizyta (u lekarza)
rozpocznij naukę
consultation

środek nasenny/uspokajający
rozpocznij naukę
barbiturate

być właścicielem czegoś, psiadać coś
rozpocznij naukę
to own

rzadki; rzadko rosnący (występujący); rozrzucony; nie-liczny
rozpocznij naukę
sparse

funkcjonalny, działający, pracujący
rozpocznij naukę
functional

zapalić papierosa
rozpocznij naukę
to light up a cigarette

wskazywać, pokazywać, ukazywać, sygnalizować
rozpocznij naukę
to indicate that

to swallow

końcowy, ostatni; ostateczny; nieodwołalny, najwyższy
rozpocznij naukę
final

zaciągnąć się (kilka razy)
rozpocznij naukę
to draw on a cigarette (for a few breaths)

skinąć głową (na znak czegoś)
rozpocznij naukę
to nod (to do)

rozpuszczony
rozpocznij naukę
diluted drug

kończyć; finalizować
rozpocznij naukę
to finalise

zakończenie, koniec, wygaśnięcie (umowy), przerwanie (ciąży), aborcja; wypowiedzenie
rozpocznij naukę
termination

raport, sprawozdanie
rozpocznij naukę
report (in)

byś wyświetlonym na
rozpocznij naukę
to be screened on

być dotkniętym czymś
rozpocznij naukę
to be affected by

poruszyć kwestię (np. w przemówieniu)
rozpocznij naukę
to raise an issue

czynny (o linii telefonicznej)
rozpocznij naukę
to be open (about telephone line)

midnight

euthanasia

osoby z depresją
rozpocznij naukę
the depressed

wpaść na coś; wymyślać, proponować; oferować
rozpocznij naukę
to come up with (a solution)

depression

cure (for)

założyciel
rozpocznij naukę
founder

clinic

rozszerzać (się); poszerzać (się)(ponad)
rozpocznij naukę
to widen (beyond)

chorować na, cierpieć na
rozpocznij naukę
to suffer from

Sąd Najwyższy
rozpocznij naukę
the Supreme Court

najwyższy; ostateczny; najwspanialszy
rozpocznij naukę
supreme

odsłaniać; objawiać; ujawniać
rozpocznij naukę
to reveal

starać się, usiłować; szukać, przeszukiwać
rozpocznij naukę
to seek (to do)

obalać; przewracać, wywracać; doprowadzać do upadku
rozpocznij naukę
to overturn (a law)

skrajny, marginalny; grzywka, frędzle; skraj, brzeg, obrzeże, peryferie, kraniec, margines (działalności); frakcja, odłam
rozpocznij naukę
fringe

obwiniać, winić
rozpocznij naukę
to blame sb for (doing/something)

założyć (np. organizację)
rozpocznij naukę
to set up

piętnować, napiętnować
rozpocznij naukę
to stigmatise

kościelny, dot. duchowieństwa
rozpocznij naukę
ecclesiastical

to attack

samobójstwo
rozpocznij naukę
suicide

być dostępnym dla każdego
rozpocznij naukę
to be open to everyone

przesąd; zabobon
rozpocznij naukę
superstition

w zasadzie, zasadniczo
rozpocznij naukę
in principle

zdumiewający, cudowny, wspaniały
rozpocznij naukę
marvellous

sumienie, przekonanie
rozpocznij naukę
conscience

autonomia, niezależność
rozpocznij naukę
autonomy

spotkanie frakcji politycznych (?)
rozpocznij naukę
a fringe meeting (at)

warunek; warunki; stan (np. zdrowia)
rozpocznij naukę
condition

członek brytyjskiej socjalliberalnej partii politycznej
rozpocznij naukę
Liberal Democrat

konferencja; narada, zebranie
rozpocznij naukę
conference

warunek wstępny/konieczny
rozpocznij naukę
pre-condition

pojemność (zbiornika, silnika samochodu), zdolność, możliwości, wydajność (maszyny), przepustowość (urządzenia, drogi), ładowność (wagonu
rozpocznij naukę
capacity (of)

orientacja, zdolność rozpoznawania; wnikliwość, bystrość.
rozpocznij naukę
discernment

to make sense

murder

alcoholism

dyrektor wykonawczy
rozpocznij naukę
executive director

coalition

zapobieganie; prewencja; uchronienie (przed)
rozpocznij naukę
prevention

ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide

przyjeżdżanie do kraju, aby popełnić samobójstwo (?)
rozpocznij naukę
suicide tourism

uruchomić, rozpoczynać, lansować, wprowadzać; wodować, (wy)startować, wystrzeliwać,
rozpocznij naukę
to launch

resident

ekonomicznie, oszczędnie
rozpocznij naukę
economically

być pokrzywdzonym; o mniejszych szansach, w niekorzystnej sytuacji, upośledzony
rozpocznij naukę
to be disadvantaged

neighbourhood

pokrowiec na zwłoki
rozpocznij naukę
body bag

wynieść coś skądś
rozpocznij naukę
to carry something out of somewhere

blok mieszkalny
rozpocznij naukę
apartment block

siedziba, teren, posesja
rozpocznij naukę
the premises

eksmitować (z), usuwać, wysiedlać
rozpocznij naukę
to evict from


aspekt, przejaw; wygląd, postać
rozpocznij naukę
aspect

finansowy drenaż (miejsce gdzie spływając wszystkie pieniądze)
rozpocznij naukę
financial drain (on)

system opieki zdrowotnej
rozpocznij naukę
health care system

rękodzielnictwo, chałupnictwo
rozpocznij naukę
cottage industry

przedłużenie, powiększenie, wydłużenie, dobudowa
rozpocznij naukę
extension

wydłużenie długości życia
rozpocznij naukę
extension of life

dramatyczny, gwałtowny
rozpocznij naukę
dramatic

to prolong

kosztowny; czasochłonny, pracochłonny
rozpocznij naukę
costly

kosztować wiele pieniędzy?
rozpocznij naukę
to cost big bucks

pochwycić; ująć
rozpocznij naukę
to take hold (of)

technologia wydłużająca życie
rozpocznij naukę
life-extending technology

out of fashion

kończyć, zakańczać, kończyć bieg (autobus, pociąg), przerywać (ciążę)
rozpocznij naukę
to terminate

być wysławianym jako...
rozpocznij naukę
to be extolled as...

filantrop; humanitarny
rozpocznij naukę
humanitarian

występować, zdarzać się, wydarzać się, następować, pojawiać się, mieć miejsce, przychodzić na myśl
rozpocznij naukę
to occur

państwo opiekuńcze
rozpocznij naukę
welfare state

z prędkością...
rozpocznij naukę
at the rate (of)

motywować; pobudzać do działania
rozpocznij naukę
to motivate

fiskalny, podatkowy
rozpocznij naukę
fiscal

nadęty; odęty; opasły;(med)spuchnięty; nabrzmiały; nadziany (forsą)
rozpocznij naukę
bloated

deficyt; niedobór
rozpocznij naukę
deficit

dobro; dobrobyt; szczęście; (organized provision for social needs) opieka społeczna
rozpocznij naukę
welfare

racjonować, przydzielać, wydzielać; przydział, racja, porcja
rozpocznij naukę
to ration

przeznaczać (coś na), asygnować, rozdzielać, przydzielać
rozpocznij naukę
to allocate (to/for)

opieka zdrowotna
rozpocznij naukę
health care

rozciągać (się), wyciągać (się), ciągnąć (się), rozprzestrzeniać (się), rozpościerać (się), powiększać (się), przedłużać (się), wydłużać (się), wyprostowywać (się), przedstawiać
rozpocznij naukę
to extend

wydłużać długość życia
rozpocznij naukę
to extend life

zachęta; bodziec; podnieta
rozpocznij naukę
incentive (for)

lekarz, medyk.
rozpocznij naukę
physician

iść w przeciwnym kierunku?
rozpocznij naukę
to run in the opposite direction

balansowanie/równoważenie budżetu (państwowego)?
rozpocznij naukę
budget-balancing

klinika prywatna, dom spokojnej starości.
rozpocznij naukę
nursing home

sprawiać, aby koszty nie wzrastały
rozpocznij naukę
to keep costs down

być pod presją/naciskiem
rozpocznij naukę
to be under pressure

rzeczywiście, właściwie, na dobrą sprawę, pozornie; praktycznie
rozpocznij naukę
virtually

bezradny, bezbronny
rozpocznij naukę
helpless (against)

skutecznie; efektywnie
rozpocznij naukę
effectively

pozbawić władzy
rozpocznij naukę
to disempower

stać w obliczu (czegoś)
rozpocznij naukę
to be faced with

technika; sposób np. wykonania czegoś
rozpocznij naukę
technique

śliska sprawa (niebezpieczna sprawa, ryzykowna sprawa)
rozpocznij naukę
slippery slope (argument)

śliski; chwiejny, niestały; nierzetelny; niepewny
rozpocznij naukę
slippery

propagujący życie; określenie organizacji i ruchów społecznych prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
rozpocznij naukę
pro-life

przynoszący zysk; rentowny
rozpocznij naukę
profitable

wysiłek, próba; przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
endeavour

wystarczający
rozpocznij naukę
sufficient

a place where something ends or is complete, the final point in a process
rozpocznij naukę
the end point

wartość; cena
rozpocznij naukę
value

do diabła z
rozpocznij naukę
to hell with

mentalność
rozpocznij naukę
mindset

po sąsiedzku
rozpocznij naukę
next door

stereofoniczny
rozpocznij naukę
stereo

to cure

głośna muzyka
rozpocznij naukę
loud music

uzależnienie (od)
rozpocznij naukę
addiction (to)

son-of-a-bitch

the sick

troszczyć się o; dbać o
rozpocznij naukę
to care for

iracjonalność; absurdalność
rozpocznij naukę
irrationality

świętość; nienaruszalność.
rozpocznij naukę
sanctity

osoba podkładająca bomby
rozpocznij naukę
bomber

innocent

zdrowy rozsądek
rozpocznij naukę
common sense

poślizgnąć się, ślizgać się; sunąć; zsuwać się; posuwać, wsuwać
rozpocznij naukę
to slide (down)

pogarda, lekceważenie, obraza, wzgarda
rozpocznij naukę
contempt (for)

poradzić sobie z
rozpocznij naukę
to cope with

suffering

poradzić sobie z; zajmować się; robić interesy z
rozpocznij naukę
to deal with

śmiertelna choroba
rozpocznij naukę
terminal disease

ból psychiczny
rozpocznij naukę
psychological pain

zaprzestanie oddychania na skutek niewydolności płuc
rozpocznij naukę
respiratory arrest

chroniczny; przewlekły; nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, długotrwały
rozpocznij naukę
chronic

Stwardnienie rozsiane
rozpocznij naukę
multiple sclerosis

postępowy; progresywny; stopniowy; gram. ciągły
rozpocznij naukę
progressive

wielokrotność; wielokrotny, wieloraki, złożony
rozpocznij naukę
multiple

dwa razy; podwójnie; dwukrotnie
rozpocznij naukę
twice

być powiązanym z; być kojarzonym z
rozpocznij naukę
to be associated with

łatwość, zdolność, udogodnienie, ułatwienie; możliwość; zaplecze
rozpocznij naukę
facility

warm-up

następnie; później; potem
rozpocznij naukę
subsequently

immunosupresja (hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne)
rozpocznij naukę
immunosupression

wywoływać, powodować, zachęcać, perswadować, nakłaniać, indukować
rozpocznij naukę
to induce

zakończyć się w pewien sposób
rozpocznij naukę
to end up with something

przejść przez (operację); przejść przez coś; doświadczyć czegoś
rozpocznij naukę
to go through

śmiertelny; śmiercionośny
rozpocznij naukę
deadly (form of cancer)

promieniowanie; napromienienie
rozpocznij naukę
radiation

chirurgia, operacja, zabieg, przychodnia, gabinet lekarski
rozpocznij naukę
surgery

chemioterapia
rozpocznij naukę
chemotherapy

radykalny; radykał; zasadniczy, podstawowy
rozpocznij naukę
radical

przypadek (czegoś); wypadek, przypadek; przykład
rozpocznij naukę
instance (of)

potępiony, skazany na wiekuiste potępienie, przeklęty; (pot.) cholerny
rozpocznij naukę
damned

post (na blogu); notka
rozpocznij naukę
post

napuszona mowa, tyrada
rozpocznij naukę
rant

wkurzyć się
rozpocznij naukę
to get pissed off

wytrzymywać, trwać, przetrwać
rozpocznij naukę
to endure

z wyjątkiem
rozpocznij naukę
except for

cały, całkowity, zupełny, kompletny
rozpocznij naukę
entire

mieć dzieci
rozpocznij naukę
to have kids

stuknięty, wariat
rozpocznij naukę
nutcase

daj spokój!; spadaj!
rozpocznij naukę
Give me a break!

Bądź realistą!, Nie bujaj w obłokach!, Zejdź na ziemię!
rozpocznij naukę
Get real!

prowadzić; kierować; prowadzić do
rozpocznij naukę
to lead (to)


być ogłupionym; być oszukanym
rozpocznij naukę
to be fooled

intestine

humanitarny, ludzki
rozpocznij naukę
humane

wyświetlać, filmować, pokazywać, osłaniać, zasłaniać, zabezpieczać, ekranować, (od)izolować, badać, sprawdzać, przesiewać, odsiewać
rozpocznij naukę
to screen

wychwalać, wysławiać, wywyższać
rozpocznij naukę
to extol

nie pozwalać się podnieść; być pochylonym; tłumić; trzymać w ryzach
rozpocznij naukę
to keep down

zbocze, stok, skarpa, nachylenie, pochylenie, pochyłość, ukos, spadek, spadzistość, tangens kąta nachyleni
rozpocznij naukę
slope


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.