Słówka z maili - angielski

 0    1 504 fiszki    IzaMej
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bezsporny, niezbity (np. dowód); bez odpowiedzi (o pytaniu)
rozpocznij naukę
unanswerable
Some questions about life and the universe are simply unanswerable.
przeciąć komuś drogę, stanąć komuś na drodze
rozpocznij naukę
head sb off
Police €‹tried to head off the bank robbers at the bridge.
wada, minus
rozpocznij naukę
disadvantage
That new method is very good but it has some disadvantages too.
las deszczowy/tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
rozpocznij naukę
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
rozpocznij naukę
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
zgłosić, przekładać sprawozdanie
rozpocznij naukę
report back
niepokonany
rozpocznij naukę
undefeated
wyłożyć na coś pieniądze; wydać
rozpocznij naukę
lay out (sth) on sth
prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
probability
mieć przed kimś tajemnicę
rozpocznij naukę
hold out on sb
suita, duży apartament hotelowy
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
rozpocznij naukę
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
dreszcz
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.
rozpocznij naukę
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
piekielnie gorąco
rozpocznij naukę
scorching hot
wietrzyk
rozpocznij naukę
breeze
wyjęty spod prawa, banita
rozpocznij naukę
outlaw
obmyślać coś, myśleć nad czymś
rozpocznij naukę
mull over sth
pokojówka
rozpocznij naukę
chambermaid
wytyczne, wskazówki
rozpocznij naukę
guidelines
nacisk, podkreślenie ważności
Na naszym kursie angielskiego nauczyciele kładą nacisk na umiejętności komunikowania się.
rozpocznij naukę
emphasis
In our English course teachers put emphasis on communication skills.
mięso / ciało / miąższ (owoców)
Usuń ostrożnie skórkę, a miąższ pokrój w kostkę.
rozpocznij naukę
flesh
Remove the skin carefully and then dice the flesh.
motyw, wzór
rozpocznij naukę
motif
uczynić kogoś podatnym na coś
rozpocznij naukę
predispose sb towards sth
rewia
rozpocznij naukę
revue
światła rampy
rozpocznij naukę
footlights
poruszyć temat
rozpocznij naukę
broach a subject
bez serca
rozpocznij naukę
cold hearted
zniesławienie
rozpocznij naukę
defamation
The actress sued the tabloid for defamation.
deformacja
rozpocznij naukę
deformation
stopa w drzwiach
rozpocznij naukę
foot in the door
przypadkowy, chaotyczny
rozpocznij naukę
haphazard
zdać egzamin (na coś, jako ktoś)
rozpocznij naukę
pass muster
gonić, płoszyć
rozpocznij naukę
shoo
tyrania
rozpocznij naukę
tyranny
mądry, bystry, roztropny
rozpocznij naukę
sagacious
listowie
rozpocznij naukę
foliage
gwiazdka *
rozpocznij naukę
asterisk
z całego serca
rozpocznij naukę
wholeheartedly
zatoczka
rozpocznij naukę
cove
okółek (wzór liści na łodydze), wzór wirowy
rozpocznij naukę
whorl
trąba powietrzna
rozpocznij naukę
whirlwind
skarb; skarbnica (wiedzy, informacji)
rozpocznij naukę
treasure trove
że tak powiem; że się tak wyrażę
rozpocznij naukę
so to speak
popierać, wspierać (publicznie)
rozpocznij naukę
advocate
potępiać, piętnować
rozpocznij naukę
denounce
wzmacniać, wspierać
rozpocznij naukę
reinforce
pochlebstwo, schlebianie
rozpocznij naukę
adulation
zniesławiony, oczerniony
rozpocznij naukę
defamed
utrudniać, przeszkadzać, blokować, hamować
rozpocznij naukę
impede
biedny, ubogi
rozpocznij naukę
indigent
bastion, szaniec, wał obronny; falochron
rozpocznij naukę
bulwark
zręczny, wprawny, zwinny
rozpocznij naukę
deft
The whole audience admired the acrobat's deft movements.
rzadki, skąpy, nieczęsty, odosobniony, rozproszony
rozpocznij naukę
sparse
oszczędny
rozpocznij naukę
thrifty
wymawiać, wyrażać
rozpocznij naukę
utter
hojny, szczodry, wystawny
rozpocznij naukę
lavish
złowrogi, złowrogi
rozpocznij naukę
ominous
uprzedzenie
rozpocznij naukę
prejudice
smakować, rozkoszować się, gustować
rozpocznij naukę
relish
trenować kogoś
rozpocznij naukę
to coach
przygotowywać się, szykować się
rozpocznij naukę
gear up
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
rozpocznij naukę
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
rozpocznij naukę
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
zbędny
rozpocznij naukę
redundant
warstwa
rozpocznij naukę
coat
wlec się, przeciągać się
rozpocznij naukę
drag by
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
rozpocznij naukę
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
rozpocznij naukę
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
obierać
rozpocznij naukę
peel
odbić kartę zegarową, rejestrować przyjścia do pracy
rozpocznij naukę
clock in
prenumerata, subskrypcja
rozpocznij naukę
subscription
wyprzeć coś, odsunąć kogoś od czegoś
rozpocznij naukę
edge sb/sth out
być dłużnym
rozpocznij naukę
to owe
zaowocować czymś
rozpocznij naukę
add up to sth
potwierdzać czyjeś słowa / coś
rozpocznij naukę
bear sb/sth out
od czasu do czasu; co jakiś czas
rozpocznij naukę
every now and then
fiasko
rozpocznij naukę
fiasco
His last birthday party was a complete fiasco.
stłoczyć (się) w czymś
rozpocznij naukę
crowd (sth) into sth
The rest of the guests were crowded into the two remaining rooms.
zmarnować
Zmarnował swoją młodość kręcąc się po barach i nocnych klubach Soho.
rozpocznij naukę
misspend
He misspent his youth hanging round the bars and night clubs of Soho.
wprowadzić w błąd
Początkowe dowody były wprowadzające w błąd.
rozpocznij naukę
to mislead
The original evidence was misleading.
podstawa, sedno
rozpocznij naukę
core
These three ideas formed the core of his philosophy.
dodać komuś energii
rozpocznij naukę
pep sb up
A walk in the fresh air should pep you up.
iść grupą
rozpocznij naukę
to troop
After breakfast we all trooped down to the beach.
połknąć, łyknąć
rozpocznij naukę
gulp down sth
He gulped down the rest of his lemonade and went out.
wola
FORMAL - the power to make your own decisions
rozpocznij naukę
volition
He left the company entirely of his own volition.
odpalić, wyrzucić coś z siebie
rozpocznij naukę
blurt out sth
She blurted out the question without thinking.
nieumyślne zabójstwo
nieumyślne spowodowanie śmierci
Został skazany za nieumyślne zabójstwo.
rozpocznij naukę
manslaughter
He was convicted of manslaughter.
najgłębszy
Mógłbyś poznać moje najgłębsze myśli i sekrety czytając mój pamiętnik, ale ani się waż go dotknąć!
rozpocznij naukę
innermost
You could find out my innermost thoughts and secrets by reading my diary, but don't you dare touch it!
podgrzać coś
rozpocznij naukę
heat sth up
Just heat up the meal in the microwave.
zbankrutowany
rozpocznij naukę
bankrupt
Plenty of companies went bankrupt during the recession.
wybielacz
Wybielacz Clorox zabija wszystkie znane zarazki.
rozpocznij naukę
bleach
Clorox bleach kills all known germs.
brzęczeć (o owadzie), bzyczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
rozpocznij naukę
to buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
chrzęścić, skrzypieć
rozpocznij naukę
to scrunch
The snow scrunched beneath €‹our €‹feet.
harować, ciężko pracować
rozpocznij naukę
beaver away
Kate's been beavering away at the accounts all day.
zejście, schodzenie (np. z góry), opadanie
Nawet doświadczeni taternicy mieli problemy z tym stromym, śliskim zejściem.
rozpocznij naukę
descent
Even experienced trekkers had problems with the steep, slippery descent.
zatykać
Poproszę hydraulika, by zatkał dziurę w tej rurze.
rozpocznij naukę
plug
I will ask a plumber to plug the hole in this pipe.
mistyka, aura tajemniczości
rozpocznij naukę
mystique
There's a certain mystique surrounding Tibet and its people.
wpaść na krótko, wstąpić
rozpocznij naukę
call in
Call in for a cup of tea and a chat one day.
wyciągać, wydobywać, wyrywać
Zeznanie wydobyte torturami nie może być brane pod uwagę w sprawiedliwym systemie sądowniczym.
rozpocznij naukę
extract
Confessions extracted under torture cannot be taken into consideration in a fair justice system. I'm afraid this tooth will have to be extracted soon.
niepokojący, stresujący
rozpocznij naukę
unsettling
He came to some pretty unsettling conclusions.
być do kogoś podobnym
Mary jest naprawdę podobna do swojej matki.
rozpocznij naukę
take after sb
Mary really takes after her mother.
przydzielić (np. zadanie)
Ile czasu powinnam przeznaczyć na prezentację?
rozpocznij naukę
assign
How much time should I assign for the presentation?
ustalać, wyznaczać (termin)
Po wielu negocjacjach, w końcu ustalili cenę na trzy funty za kilogram.
rozpocznij naukę
fix
After much negotiation they finally fixed the price at three pounds a kilo.
złamanie karku (o szybkości, o jeździe)
rozpocznij naukę
breakneck
Dave drove away at breakneck speed.
nie być czyjąś działką
rozpocznij naukę
not be sb's department
I don't know much about advertising: that's not my department.
kontemplować, rozważać
Czy rozważałeś kiedyś, by wyemigrować do innego kraju?
rozpocznij naukę
contemplate
Have you ever contemplated emigrating to another country?
upewnić (się), zapewnić (kogoś)
Zapewniam cię, że mogę zrobić to sama.
rozpocznij naukę
assure
I assure you, I can do it myself.
osiągnąć wyniki poniżej swoich możliwości, wypaść poniżej oczekiwań
rozpocznij naukę
to underachieve
The team has badly underachieved all season.
odstawić alkohol, być w trakcie walki z alkoholizmem
rozpocznij naukę
to be on the wagon
He's been on the wagon for about four years.
zacieśnić, naciągnąć
Lobby zwolenników broni palnej w USA blokuje wszystkie próby zaostrzenia kontroli broni.
rozpocznij naukę
tighten
The gun lobby in the US has blocked any attempts to tighten gun control.
wyrzucać (np. śmieci), rzucać
Rzuć torbę gdziekolwiek.
rozpocznij naukę
to dump
Just dump the bag anywhere.
pewniak (pewny zwycięstwa)
rozpocznij naukę
shoo-in
Natalie Portman is a shoo-in for the Oscar this year.
idealnie, zupełnie
rozpocznij naukę
to a tee
The steak was cooked to a tee.
rozradowany, radosny, szczęśliwy
rozpocznij naukę
gleeful
Christmas seems to put everyone in a gleeful mood.
pozostawić kogoś na czyjejś łasce
rozpocznij naukę
to leave sb to sb's tender mercies
I'm not going to leave her to John's tender mercies.
zamiłowanie, upodobanie, skłonność
rozpocznij naukę
penchant
The girl is known for her penchant for black clothes and heavy metal music.
pośpiesz się!
rozpocznij naukę
Get your skates on!
Get your skates on! We're going to miss the bus.
potwierdzić (zaaprobować)
Nie mogę przyjąć tego czeku - nie jest potwierdzony.
rozpocznij naukę
endorse
I cannot accept this cheque - it's not endorsed.
zadebiutować
Marilyn Monroe zadebiutowała jako dziewczyna z rozkładówki.
rozpocznij naukę
to debut
Marilyn Monroe made her debut as a pin-up girl.
ogołocić
rozpocznij naukę
to denude
The land was denuded by forest fire last year.
zejść na złą drogę
rozpocznij naukę
to go off the rails
Dave went completely off the rails after the divorce. He quit his job and started drinking.
przedłożyć, przedstawić
Pamiętajcie, by złożyć swoje prace semestralne do końca tygodnia.
rozpocznij naukę
submit
Remember to submit your term papers by the end of the week.
przejmować się (czymś), zadawać sobie trud
Próbowałem go przekonać, ale on nie zadał sobie nawet trudu udawania, że słucha.
rozpocznij naukę
bother
I tried to persuade him, but he didn't even bother to pretend to listen.
zbzikowany, wariacki
rozpocznij naukę
loopy
She goes a bit loopy during the Christmas sales.
o kimś, kto nie jest taki groźny na jakiego wygląda
rozpocznij naukę
sb's bark is worse than their bite
Don't be scared of that man. His bark's a lot worse than his bite.
usprawiedliwiać
Nie można usprawiedliwić wykorzystywania dzieci.
rozpocznij naukę
justify
You cannot justify child abuse.
przekraczać (np. wielkością)
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
rozpocznij naukę
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
ciężki, żmudny, uciążliwy
rozpocznij naukę
arduous
After hours of arduous climbing, he finally reached the top of the mountain.
w jakikolwiek sposób
rozpocznij naukę
(in) any way, shape, or form
I was not involved in any way, shape or form in that business transaction.
zainicjować
Spotkanie w Camp David zainicjowało proces pokojowy dla Bliskiego Wschodu.
rozpocznij naukę
initiate
The meeting held in Camp David initiated the peace process for the Middle East.
uczestniczyć, brać udział
Odmówił uczestniczenia w debacie.
rozpocznij naukę
to participate
He refused to participate in the debate.
przejmujący
rozpocznij naukę
spine-tingling
Brighton Festival Chorus gave a spine-tingling performance last night.
zaciekle bronić się przed czymś
rozpocznij naukę
to fight a rearguard action
They have been fighting a rearguard action for a year to stop a shopping mall being built on the land.
przerabiać, przetwarzać
Komputer w tej chwili przetwarza informacje.
rozpocznij naukę
process
The computer is processing the information at the moment.
rozmnażać
Niektóre zwierzęta nie rozmnażają się w niewoli.
rozpocznij naukę
reproduce
Some animals don't reproduce in captivity.
włóczęga
rozpocznij naukę
hobo
He chose to live his life as a hobo, sleeping on a park bench.
być kryształowo uczciwym
rozpocznij naukę
to be as straight as a die
You can trust my brother - he's as straight as a die.
ożywiać, uczynić coś ciekawszym
rozpocznij naukę
to enliven
The teacher often uses videos to enliven his lessons.
być przykrym (dotknąć/urazić kogoś)
rozpocznij naukę
to be close to home
Her remark about my job was a bit close to home for me.
wystraszyć kogoś/coś
rozpocznij naukę
to spook
The strange noises in the house really spoooked me.
to cały on/ona
rozpocznij naukę
that's sb all over!
She's always complaining. That's Sally all over.
zaopatrzyć w żywność
Ta restauracja zaopatruje w żywność różne biura w tej okolicy.
rozpocznij naukę
cater
This restaurant caters for various offices in the area.
upadać (np. o firmie), odrzucić, nie przyjąć, maleć
Jeśli odrzucimy tę ofertę, lepsza może nigdy nie nadejść.
rozpocznij naukę
decline
If we decline this offer, a better one may never come.
zmienny, niestały
rozpocznij naukę
fickle
Judy is terribly fickle and often changes her boyfriends.
wszystko pięknie (ale)
rozpocznij naukę
that is all well and good
He feels quilty about the whole situation. That is all well and good but did he apologize to you?
przynieść, pójść po
Rzuć patyk i patrz jak pies go przynosi.
rozpocznij naukę
fetch
Throw a stick and watch the dog fetch it.
uważać (np. kogoś za coś)
Jego praca była uważana za wybitną.
rozpocznij naukę
regard
His work was regarded as outstanding. He is regarded as one of the greatest writers in France.
orzeźwiać, dodawać energii, wzmacniać
rozpocznij naukę
to invigorate
I felt invigorated after a long walk.
mówiąc wprost
rozpocznij naukę
not to put too fine a point on it
Well, not to put too fine a point on it, it's your fault.
uaktualniać
Przewodnik jest uaktualniany co dwa lata, więc nie otrzymasz żadnych nieaktualnych informacji.
rozpocznij naukę
update
The travel guide is updated every two years, so you won't get any out-of-date information.
oprowadzać (np. po zabytkach); przeprowadzić kogoś przez coś
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
rozpocznij naukę
to guide
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle. The officer will guide you through the safety procedures.
raczyć się (pić), popijać
rozpocznij naukę
to imbibe
She was often seen imbibing wine in a pub.
znaleźć się w centrum uwagi
rozpocznij naukę
to take centre stage
David Cameron will take centre stage in tonight's leaders' debate.
chwytać (np. okazję)
Powinieneś chwycić tę szansę.
rozpocznij naukę
seize
You should seize this opportunity.
przesuwać
Przesuń kanapę tak, żeby stała naprzeciwko kominka.
rozpocznij naukę
to shift
Shift the sofa so that it faces the fireplace.
cięcie, redukcja
rozpocznij naukę
cutback
Local authority schemes to provide housing improvements for older people are facing major cutbacks.
być lekką przesadą
rozpocznij naukę
to be a bit much
It's a bit much calling me at five in the morning.
przepuszczać pieniądze, szastać pieniędzmi
rozpocznij naukę
to splurge
She splurged about Ł600 on clothes last weekend.
dojść do siebie, wziąć się w garść
rozpocznij naukę
pull yourself together
It's difficult for Helen to pull herself together after a divorce.
szczyt
rozpocznij naukę
peak
Mount McKinley is one of the most €‹difficult peaks to climb.
uderzyć, zadawać cios
rozpocznij naukę
to strike
The man at the bar turned around and struck out at the short man behind him.
chciwy, zachłanny
rozpocznij naukę
greedy
He stared at the food on the table with greedy eyes.
oszukać kogoś na coś, wyłudzić od kogoś coś
rozpocznij naukę
trick sb out of sth
I heard that she was tricked out of her life savings.
niewłaściwe zachowanie
rozpocznij naukę
misbehaviour
He was expelled from school for persistent misbehaviour.
wybić, wytępić, wytłuc
rozpocznij naukę
kill off
Unfortunately, antibiotics kill off good bacteria.
przeciętny, mierny
rozpocznij naukę
mediocre
I thought the last night's concert was only mediocre.
wypadać w porównaniu z czymś, sprawdzać się
rozpocznij naukę
to stack up
The new model of this car simply doesn't stack up against previous models.
talent, dar
rozpocznij naukę
knack
My sister has a knack for remembering €‹faces.
wstąpić do wojska
rozpocznij naukę
join up
He joined up as soon as he'd left school.
wstęp; wejście; zgłoszenie (np. do konkursu); hasło (np. w słowniku)
Komitet organizacyjny otrzymał ponad 200 zgłoszeń na konkurs fotograficzny.
rozpocznij naukę
entry
The organising committee received over 200 entries to the photo competition. Nobody knows how the thieves gained entry into the building.
wciągać coś
rozpocznij naukę
suck sth in
She walked past them in a €‹swimming costume, €‹sucking her tummy in.
autentyczność
rozpocznij naukę
authenticity
The authenticity of the signature is beyond doubt.
otrzepać się
rozpocznij naukę
brush yourself off
He finished his lunch, brushed himself off and left.
władca
rozpocznij naukę
ruler
The country was eventually united under one ruler.
ulewać, zwracać
rozpocznij naukę
spit up
Her little daughter spat up all over me.
początkowo
rozpocznij naukę
initially
My sister initially wanted to go to medical school.
zatrzymać kogoś/coś
rozpocznij naukę
flag sb/sth down
He €‹flagged down a passing police car.
zwolennik
rozpocznij naukę
proponent
That theory still has its strong proponents.
wyczyścić kogoś z pieniędzy
rozpocznij naukę
clean sb out
wyczyścić kogoś z pieniędzy
rzucić wyzwanie, wyzwać kogoś
rozpocznij naukę
to challenge
Mark challenged me to a €‹game of poker last night.
leżeć w czyichś rękach, zależeć od kogoś
rozpocznij naukę
rest with sb
The final decision rests with the headteacher of the school.
niedawno
rozpocznij naukę
recently
Have you read any good books recently?
zmusić kogoś do odejścia/rezygnacji
rozpocznij naukę
hound sb out
She has been hounded out of her job by jealous colleagues.
fałszywy, błędny
rozpocznij naukę
spurious
He created the entirely spurious impression that the company was doing well.
dołączyć coś do czegoś, przywiązywać coś do czegoś
rozpocznij naukę
attach sth to sth
Don't €‹attach any €‹importance to these €‹rumours.
uśmiechnąć się do kogoś, sprzyjać komuś
rozpocznij naukę
smile on sb
Luck smiled on me the next day and I found a new job.
przyzwoitość
rozpocznij naukę
decency
Mark's behaviour showed a total lack of common decency.
zachęcić kogoś, zdopingować, zmobilizować
rozpocznij naukę
spur sb on
The writer has been spurred on by the success of his first book.
czarujący, ponętny, urzekający
rozpocznij naukę
alluring
The bride's sister was wearing a most alluring dress at the wedding reception.
wydzielić coś (spółkę zależną)
rozpocznij naukę
spin sth off
The company is going to €‹spin off ‹part of €‹its business.
aluzja
rozpocznij naukę
allusion
His novels are full of biblical allusions.
sprzymierzać się z kimś
rozpocznij naukę
ally yourself to/with sb
He allied himself with the €‹right of the party.
sapać, łapać (z trudem) powietrze, zadyszeć się; wzdychać
Starsza pani z trudem łapała powietrze.
rozpocznij naukę
to gasp
The old lady was gasping for breath. He opened the door and gasped to see so many people in the house.
zamierzać coś, planować coś
rozpocznij naukę
shoot for sth
I've been shooting for a pay raise for several months.
odkrycie, wniosek, wynik
rozpocznij naukę
finding
He was asked to summarize the key findings from these studies.
zastanawiać się nad czymś, rozważać coś
rozpocznij naukę
look at sth
The implications of the new law should be looked at.
wydruk
rozpocznij naukę
printout
There were several €‹pages of computer printout on his desk.
wywrócić się, przewrócić się
rozpocznij naukę
keel over
Several tourists keeled over in the hot sun.
wcielenie
rozpocznij naukę
incarnation
She believed she had been a princess in a previous incarnation.
wbudować coś w coś
rozpocznij naukę
build sth into sth
There is a cash machine built into the wall.
dobroczyńca, ofiarodawca, dobrodziej
Nasz szpital zostałby zamknięty, gdyby nie prywatni darczyńcy.
rozpocznij naukę
benefactor
Our hospital would have been closed if it wasn't for private benefactors. An anonymous benefactor donated $ 1 milion to the charity.
dorzucić się do czegoś
rozpocznij naukę
kick in sth
We were each asked to kick in 5 pounds toward the cost.
pozerski
rozpocznij naukę
posey
I don't like her posey friends who spend all their money on clothes.
skłaniać się ku czemuś
rozpocznij naukę
incline to/towards sth
I incline to the view that he should reconsider his career.
szkic
rozpocznij naukę
sketch
Dave drew a lovely sketch of the sea in pencil.
wprowadzić się do kogoś
rozpocznij naukę
move in with sb
She loves Tom but doesn't want to move in with him yet.
poruszać (np. wstydliwy temat), wspominać
rozpocznij naukę
to broach
I broached the subject of her past but she didn't like it.
podpierać coś, wspomagać coś
rozpocznij naukę
prop sth up
The builders are going to prop up the crumbling walls of the church.
wyszczerbiony, ułamany
rozpocznij naukę
chipped
Simon drank some coffee from a chipped cup.
polegać na kimś/czymś
rozpocznij naukę
rely on sb/sth
She can't deny she couldn't rely on me in difficult situations!
powracający, powtarzający się
rozpocznij naukę
recurring
I've had a recurring dream about my teeth falling out in my mouth.
pognębić, pokonać
rozpocznij naukę
face down sb/sth
They showed everyone they could face down the opposition.
zatykać, zapchać
Odpływ prysznica zatkał się jakimiś śmieciami.
rozpocznij naukę
clog
The shower drain got clogged with some rubbish.
zapiąć, spiąć, przypiąć
Zepnij razem te dokumenty i odłóż do akt.
rozpocznij naukę
to clip
Clip these documents together and put them in files.
produkty (zwłaszcza rolne)
rozpocznij naukę
produce
They sell only fresh local produce at their farm stands.
brnąć dalej, wytrwać
rozpocznij naukę
plough on
She was tired but ploughed on with the endless exam papers.
czarna robota
rozpocznij naukę
spadework
He had his assistant do the spadework in preparation for the trial.
sporządzić coś na papierze, wypisać coś
rozpocznij naukę
write out sth
It only takes two minutes to write out a prescription.
długoletni, istniejący od dawna
rozpocznij naukę
long-time
wyglądać kogoś/czegoś, rozglądać się za czymś/kimś
rozpocznij naukę
watch out for sb/sth
przeceniony
rozpocznij naukę
cut-price
I've found a new shop selling cut-price videos and CDs.
zapchać coś, zatkać
rozpocznij naukę
block sth up
Oh, no! The sink has blocked up again.
rzeźbić
rozpocznij naukę
to sculpt
Michael sculpted a woman's €‹head out of €‹clay.
wyrobić sobie coś
rozpocznij naukę
carve out sth
She carved out a reputation for herself as a €‹demanding but great teacher.
segregować, oddzielać
rozpocznij naukę
to segregate
These days, in most restaurants, smoking and non-smoking areas are segregated from each other.
wybuchnąć czymś
rozpocznij naukę
dissolve into something
Every time she heard his name, she dissolved into tears.
powrót do domu
rozpocznij naukę
homecoming
She spent the day preparing for her son's homecoming.
wyluzować, odprężyć się
rozpocznij naukę
kick back
We finally kicked back and watched a good film last night.
nużący, monotonny
rozpocznij naukę
tedious
We all had to listen to the tedious details of her operation.
dobierać (się) w pary
rozpocznij naukę
pair up
They paired him up with a new partner for the last game.
bez tchu, zasapany
rozpocznij naukę
winded
She gets winded just from walking up a flight of €‹stairs.
współpracować, działać wspólnie
rozpocznij naukę
pull together
If we all pull together, we'll achieve a good result.
współpracownik
rozpocznij naukę
co-worker
I always have lunch with my co-workers in the office cafeteria.
pełnić rolę kogoś
rozpocznij naukę
act as sth
Susan could speak Italian and she acted as interpreter for us.
wyrzucać (z siebie)
rozpocznij naukę
to spew
Tall factory chimneys were spewing out smoke in the city.
wymiotować
rozpocznij naukę
throw up
She fed the €‹baby some €‹fruit but she threw it up.
zalegalizować
rozpocznij naukę
to legalize
Colorado legalized marijuana for recreational purposes in 2012.
odbijać się komuś (jedzeniem)
rozpocznij naukę
repeat on sb
Green peppers always repeat on me.
krzywy, przekrzywiony
rozpocznij naukę
askew
I saw it in the mirror that my hat was slightly askew.
rzucić się do czegoś (do ucieczki)
rozpocznij naukę
break for sth
He tried to break for the door but someone held him back.
wagon (towarowy)
rozpocznij naukę
truck
Cattle trucks are used to carry cows and other live stock.
przećwiczyć z kimś ruch sceniczny, scenę
rozpocznij naukę
walk through sth
Let's just €‹walk through that scene one more €‹time.
sprawny, zwinny
rozpocznij naukę
agile
Monkeys are intelligent mammals and agile climbers.
podlizywać się komuś
rozpocznij naukę
suck up to sb
She's always sucking up to her teachers.
lekceważący
rozpocznij naukę
dismissive
She was always dismissive of her workmates in the office.
nadepnąć na kogoś/coś, podeptać
rozpocznij naukę
stomp on sb/sth
He was injured after being stomped on by another player.
przyzwyczajać się, aklimatyzować się
rozpocznij naukę
to acclimatize
It took the explorers many months to acclimatize to life in the tropics.
odtworzyć coś
rozpocznij naukę
play back something
Could you play that last section back to me again?
wynieść, podnieść rangę
rozpocznij naukę
to elevate
They want to elevate the status of the teaching profession.
bawić się w coś
rozpocznij naukę
play at sth
The kids have been playing at Batman and Spiderman all €‹afternoon.
sanitariusz
rozpocznij naukę
paramedic
Paramedics treated the victims at the roadside.
wygłupiać się
rozpocznij naukę
cut up
There are a couple of boys who are always €‹cutting up in class.
porzucić, zrezygnować
rozpocznij naukę
to scratch
They had to scratch €‹their plans when John €‹lost his job.
zamierzać się na kogoś, podnieść rękę na kogoś
rozpocznij naukę
swing at sb/sth
The man got angry and swung at me with his fist.
wiarygodność
rozpocznij naukę
credibility
The scandal has damaged his credibility as a €‹religious €‹leader.
obżerać się, opychać
rozpocznij naukę
pig out
Mark spent the evening in front of the TV, pigging out on pizza and fries.
wyłączność
rozpocznij naukę
exclusivity
Many businesses get into exclusivity agreements for mutual benefit.
wyrwać kogoś z czegoś
rozpocznij naukę
shake sb out of sth
We need to do something that will shake €‹Kate out of €‹her €‹apathy.
przeczyć, pozostawać w sprzeczności
rozpocznij naukę
to contradict
Ellen's husband often contradicts what she says.
odstąpić od czegoś
rozpocznij naukę
depart from sth
There is no reason to depart from €‹our usual €‹practice.
wprowadzać zmiany
rozpocznij naukę
to innovate
Last year the company successfully innovated new products and services.
odpływać
rozpocznij naukę
cast off
The €‹ship was scheduled to cast off at 6 a.m.
dodatkowy, zapasowy
rozpocznij naukę
spare
We have a spare €‹room if you would like to stay overnight with us.
przypisać (coś czemuś), złożyć (coś) na karb (czegoś)
rozpocznij naukę
chalk sth up to sth
I'm sure she was lying to us but now she's €‹trying to chalk it up to a €‹poor memory.
nieodparty, przemożny
rozpocznij naukę
irresistible
Whenever I hear that song, I feel an irresistible urge to dance.
nie dać komuś dojść do słowa, zagadać kogoś
rozpocznij naukę
talk at sb
You can't have a real conversation with Beth - she just talks at you all the time.
dostawa, przesyłka
Proszę zapakować przesyłkę i wysłać ją do nas tak szybko, jak to tylko możliwe.
rozpocznij naukę
consignment
Please pack the consignment up and send it to us as soon as possible. A large consignment of medicines is on its way now.
mieć aspiracje, dążyć (do czegoś)
rozpocznij naukę
aspire to something
Kate €‹worked as a €‹waitress but aspired to be an actress.
złożony, zawiły, misterny
rozpocznij naukę
intricate
The bark of the tree has an intricate pattern.
ugiąć się przed kimś/czymś
rozpocznij naukę
pander to sb/sth
I think she shouldn't pander to his every €‹whim.
marginalny, krańcowy (np. zysk)
W ostatnim roku firma zanotowała wzrost zysku krańcowego do 20 milionów dolarów.
rozpocznij naukę
marginal
Last year the company recorded a marginal profit rise to $ 20 million.
wspaniały, wyśmienity
Sposób, w jaki wkopał piłkę do bramki, był absolutnie fantastyczny.
rozpocznij naukę
magnificent
The way he kicked the ball into the net was absolutely magnificent.
burzyć, niszczyć, zrównywać z ziemią
rozpocznij naukę
to raze
More than 100 homes were razed by a terrible fire.
przygotowywać się na coś
rozpocznij naukę
work up to sth
I started jogging for ten minutes in the park and slowly worked up to running about five miles a day.
musować
rozpocznij naukę
to fizz
Champagne was fizzing in our glasses.
skupić się na czymś, skoncentrować
rozpocznij naukę
center on something
The €‹entire debate centered on foreign policy.
przerwa w podróży
rozpocznij naukę
layover
We're planning to have a two-hour layover in London.
wytoczyć coś, powoływać się na coś
rozpocznij naukę
wheel sth out
He wheeled out the same old arguments we'd heard many times before.
skróty
rozpocznij naukę
shortcut
Is there a shortcut to town? I'm in a hurry.
wpoić coś komuś
rozpocznij naukę
drill sth into sb
My parents drilled it into me not to talk to strangers.
klasyfikować
rozpocznij naukę
to classify
These books are all classified by subject.
rozkładać coś
rozpocznij naukę
lay sth out
He laid the map out on the table and showed me the route.
zdradzać partnera
rozpocznij naukę
to two-time
She doesn't know Tom's been two-timing her.
pracować nad czymś bez wytchnienia
rozpocznij naukę
hammer away at sth
Paul kept hammering away at his report.
wgniecenie, uszczerbek
rozpocznij naukę
dent
There is a large dent in the car door.
bardzo kogoś smucić, ranić czyjeś serce
rozpocznij naukę
tear sb apart
Seeing my kids €‹suffer really €‹tears me apart.
opiekować się domem podczas nieobecności właściciela
rozpocznij naukę
to house-sit
My friend needs somebody to house-sit and feed her cat.
mieszkać z dala od miejsca nauki/pracy
rozpocznij naukę
live out
The nanny that we've just hired prefers to live out.
starzejący się
rozpocznij naukę
ageing
The ageing actress lives in London with a caretaker.
umieścić na pierwszej stronie
rozpocznij naukę
lead with sth
The Times leads with the latest news from Israel.
zawroty głowy
rozpocznij naukę
dizziness
Half of the patients complained of headaches and dizziness.
zobowiązać kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
bind sb to sth
We all had been €‹bound to ‹secrecy.
ścieki
rozpocznij naukę
sewage
The factory secretly dumped raw sewage into the river.
mieć przed sobą
rozpocznij naukę
lie ahead (of someone)
I'm sure an €‹exciting future lies ahead of you.
wielokrotny, zbiorowy, liczny
Wczoraj na drodze szybkiego ruchu był zbiorowy wypadek i trzynaście osób zostało rannych.
rozpocznij naukę
multiple
There was a multiple accident on the motorway yesterday and thirteen were injured. He asked me to make multiple copies of the report.
widoczny, oczywisty
Wkrótce stało się jasne, że deszcz nie przestanie padać.
rozpocznij naukę
apparent
It soon became apparent that the rain wasn't going to stop.
wykurzyć kogoś, zdemaskować, przegonić
rozpocznij naukę
smoke sb out
He didn't walk in and €‹surrender. The police had to smoke him out.
konsekwentny, spójny
Jej przemówienie było jasne i spójne.
rozpocznij naukę
consistent
Her statement was clear and consistent. Bill's not very consistent in the way he treats his children.
mówić w imieniu kogoś
rozpocznij naukę
speak for sb
I'd love to come myself but I can't speak for the others.
z chowu na wolnym wybiegu, wiejski
rozpocznij naukę
free-range
I buy only free-range eggs from our local farmer.
interesować się czymś, lubić coś
rozpocznij naukę
be into sth
My elder sister is really into reading poetry.
niepotwierdzony
rozpocznij naukę
unconfirmed
Unconfirmed reports said that at least five young people had been killed.
otoczyć murem
rozpocznij naukę
wall sth in
Next summer we're going to wall in the garden.
niedysponowany
rozpocznij naukę
indisposed
The singer can't perform tonight as he is indisposed.
uchylać się przed czymś, unikać czegoś
rozpocznij naukę
flinch from sth
Dave never flinched from doing his duty.
ukrycie
rozpocznij naukę
concealment
I think it was a deliberate concealment of evidence.
nawijać coś
rozpocznij naukę
reel sth in
It took him almost an hour to reel the fish in.
uzależniony; wciągnięty (np. w książkę)
Nie daj się wciągnąć w gry komputerowe, bo stracisz kontakt ze swoimi realnymi przyjaciółmi.
rozpocznij naukę
hooked
Don't get hooked on computer games, because then you'll lose contact with your real friends. She doesn't really read books as she's completely hooked on TV.
nie podnosić się
rozpocznij naukę
keep down
Keep down! Nobody should see you here.
manipulować
rozpocznij naukę
to manipulate
He knows how to manipulate people around him.
natknąć się na coś, wpadać w coś
rozpocznij naukę
run into sth
We ran into thick fog when we were going home.
trzeciorzędny
rozpocznij naukę
third-rate
They didn't have much money so they stayed in some third-rate hotel.
łaknąć czegoś
rozpocznij naukę
thirst for sth
He thirsted for power and authority.
redukować coś
rozpocznij naukę
cut sth back
They were forced to cut back production last year.
kontynuować coś z trudem, pracować mimo trudności
rozpocznij naukę
struggle on
He'll have to struggle on despite his condition.
nóżka (kieliszka, grzyba)
Kieliszek do wina złamał się w nóżce.
rozpocznij naukę
stem
The wine glass broke at the stem.
pokłócić się z kimś
rozpocznij naukę
fall out
She fell out with her parents again.
zwiadowca, skaut
Zwiadowcy donieśli, że wróg buduje obóz nad rzeką.
rozpocznij naukę
scout
The scouts reported that the enemy was building a camp by the river.
upalnie, gorąco
rozpocznij naukę
scorching
It is absolutely scorching here in Sydney and it is set to stay that way for quite a while.
podążać w kierunku kogoś/czegoś, zmierzać
rozpocznij naukę
make towards sb/sth
She made towards the door but then she stopped and looked at me.
akcentować, podkreślać, uwydatniać
Chciałabym podkreślić wkład ONZ w proces pokojowy.
rozpocznij naukę
emphasise
I'd like to emphasize the contribution of the UN to the peace process.
rozkazywać
Generał dał rozkaz do odwrotu.
rozpocznij naukę
order
The general ordered his troops to retreat.
futerko (sierść)
Mój kot ma śliczne czarne futerko.
rozpocznij naukę
coat
My cat has a lovely black coat.
podkreślić (z naciskiem)
Podkreślę to raz jeszcze - tylko zgłoszenia złożone w terminie będą rozpatrywane.
rozpocznij naukę
to stress
I will stress it again - only applications submitted on time will be considered.
spierać się, zmywać
rozpocznij naukę
wash off
Don't worry. These dirty marks will wash off easily.
kończyć pracę, wychodzić z pracy
rozpocznij naukę
get off
Can you get off a bit earlier this afternoon?
poświęcenie, zobowiązanie, zaangażowanie
Tim nigdy nie miał stałej dziewczyny - za bardzo boi się zobowiązań.
rozpocznij naukę
commitment
Tim has never had a steady girlfriend - he's much too afraid of commitment.
niewydajny, niewydolny, nieskuteczny, niesprawny
Niewydajni pracownicy zostaną zwolnieni.
rozpocznij naukę
inefficient
Inefficient employees will be made redundant.
próżny, bezczynny, jałowy
John jest taki gnuśny, cały dzień ogląda telewizję i gra w gry komputerowe.
rozpocznij naukę
idle
John is so idle, all he does all day is watch TV and play computer games.
uczepić się czegoś, obstawać przy czymś
rozpocznij naukę
cling (on) to sth
He desperately clung on to power for another three years.
niedojrzały
Niedojrzałe owoce mogą wywołać biegunkę
rozpocznij naukę
unripe
Unripe fruit can cause diarrhoea.
ogryzek, jądro
Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
rozpocznij naukę
core
Don't leave the core on the table - throw it away! Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
zgoda
Za wspólną zgodą wybraliśmy Grecję jako miejsce na wakacje.
rozpocznij naukę
consent
By common consent we chose Greece as our holiday destination
sieć (sklepów)
McDonald's to największa sieć fast foodów na świecie.
rozpocznij naukę
chain
McDonald's is the biggest fast food chain in the world.
oddział wojskowy
Oddziały oblegały fort, dopóki obrońcy się nie poddali.
rozpocznij naukę
troop
The troops besieged the fort until the defenders gave up.
ziarno (np. chleba), zboże
Polska handluje zbożem i miedzią.
rozpocznij naukę
grain
Poland trades in grain and copper.
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
rozpocznij naukę
undermine
As science develops all axioms are undermined.
brzęczenie, buczenie
rozpocznij naukę
buzz
We could hear the buzz of the bees as we walked through the garden.
zrzekać się czegoś
rozpocznij naukę
sign sth away
He made her sign away all claims to the house.
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
rozpocznij naukę
to hand
Jane handed me the wedding invitation.
pochodzenie
rozpocznij naukę
descent
It is estimated that over 80 million people worldwide are of Irish descent.
zeszczupleć, schudnąć
rozpocznij naukę
slim down
Suzie's really slimmed down over the last few months.
gmatwać, plątać
Pracownicy służby cywilnej nie powinni wplątywać się w politykę.
rozpocznij naukę
tangle
Civil servants should not get tangled up in politics.
potępiać, krzywo patrzeć na coś
rozpocznij naukę
frown on/upon sth
Smoking is either illegal or frowned upon in most bars and restaurants these days.
żuć
Przeżuj jedzenie powoli, a następnie połknij.
rozpocznij naukę
to chew
Chew your food slowly and then swallow.
na całym świecie (np. znany)
Nasza firma działa na całym świecie
rozpocznij naukę
worldwide
Our company is operating worldwide.
dzwonić, brzęczeć
Było tak cicho, że słyszałem jak brzęczały monety w jego kieszeni, gdy się do nas zbliżał.
rozpocznij naukę
jangle
It was so quiet that I heard coins in his pocket jangling when he approached us.
demoralizować, gorszyć
Kolejna porażka kompletnie pozbawi go morale.
rozpocznij naukę
to demoralize
Another failure will demoralize him completely.
usilnie zabiegać o coś
rozpocznij naukę
push for sth
They keep pushing for a ban on nuclear testing.
zasługiwać
Ta propozycja zasługuje na poważne przemyślenie.
rozpocznij naukę
to merit
The suggestion merits serious consideration.
odcinać dostęp (do czegoś), zablokować coś
rozpocznij naukę
seal sth off
Police sealed off the road so that the investigations could begin.
zajmować się kimś, radzić sobie z kimś
rozpocznij naukę
deal with sb
He's used to dealing with difficult and rude customers.
zapiąć
rozpocznij naukę
button up
Button up Vicky, will you? It's cold today.
zabawiać
Magik zabawiał dzieci rozmaitymi sztuczkami.
rozpocznij naukę
to entertain
The magician entertained the children with a variety of tricks.
donosić na kogoś
rozpocznij naukę
dob sb in
Paul dobbed me in to the teacher.
relacjonować; powiązać, nawiązywać, odnosić się (do czegoś)
Nie chcę być wiązany z tym skandalem.
rozpocznij naukę
to relate
I don't want to be related to this scandal. I can't really see how these two issues relate.
zamykać kogoś/coś
rozpocznij naukę
shut sb/sth away
He was shut away in a psychiatric hospital for a year. The jewels are shut away in a bank vault.
przynosić korzyści, skorzystać
Skorzystałem na radzie mojego ojca.
rozpocznij naukę
benefit
I benefited from my father's advice.
regulować, uregulować (np. rachunki)
Jeśli Mark szybko nie ureguluje swoich rachunków, odetną mu prąd.
rozpocznij naukę
settle
If Mark doesn't settle his bills soon he will have his electricity cut off.
zmiana (w pracy), zmiana zdania
Ostatnie sondaże pokazują zmianę w opinii publicznej.
rozpocznij naukę
shift
Recent polls show a shift in public opinion.
podobieństwo
Podobieństwo pomiędzy tymi dwoma obrazami sugeruje, że są dziełami tego samego malarza.
rozpocznij naukę
similarity
The similarity between the two paintings suggest they were done by the same painter.
zarobki, zyski
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
rozpocznij naukę
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
prognozować
Meteorolog prognozuje pogodę.
rozpocznij naukę
forecast
A meteorologist forecasts the weather.
obwoluta
Szczęśliwie woda zniszczyła tylko obwolutę, a nie okładkę książki.
rozpocznij naukę
jacket
Luckily, only the jacket, not the cover of the book was water damaged.
przycinać, ciąć, strzyc
rozpocznij naukę
to clip
Fast growing hedges need clipping more often so that they won't become too tall.
przebierać, wybierać
rozpocznij naukę
pick over sth
She picked over the plums to find the juiciest ones.
drapać
Plecy zaczynają mnie swędzieć, możesz mnie podrapać?
rozpocznij naukę
to scratch
My back is beginning to itch, can you scratch it for me?
zaryzykować
Złożenie oferty na ten przetarg było wartym zachodu przedsięwzięciem.
rozpocznij naukę
venture
Putting this tender forward was a worthwhile venture.
pamiątkowy, upamiętniający
Tablica pamiątkowa zostanie umieszczona na tej ścianie.
rozpocznij naukę
commemorative
A commemorative plaque will be placed on this wall.
wzajemny
Koalicja naszych dwóch partii będzie bazowała na wzajemnym szacunku.
rozpocznij naukę
mutual
The coalition between our two parties will be based on mutual respect.
zamorski, zagraniczny
Zaczną inwestować na rynkach zagranicznych w następnym miesiącu.
rozpocznij naukę
overseas
They will start investing in overseas markets next month.
wytrwać w czymś
rozpocznij naukę
stick at sth
If you want to play a piano well, you've got to stick at it.
chętny
Czy byłbyś chętny pójść do kina, gdybym kupiła bilety?
rozpocznij naukę
willing
Would you be willing to come to the cinema if I bought the tickets?
wzdrygać się
rozpocznij naukę
to flinch
She flinched at the sight of the blood.
wyrzucać kogoś
rozpocznij naukę
turf sb out
Two teenagers were turfed out of the club.
dający się regulować, dostosować
Każdy komponent tego urządzenia daje się regulować, tak żebyś mógł samemu wybrać wszystkie opcje.
rozpocznij naukę
adjustable
Every component of the device is adjustable, so that you can choose all the options by yourself.
tamować
Jeśli nie zatamuje się rozprzestrzeniania choroby, mogą umrzeć tysiące.
rozpocznij naukę
to stem
Unless the spread of the disease is stemmed thousands may die.
zapisać, zapisać się, przyjąć
Szkoła przyjmie nowych uczniów podczas pierwszego tygodnia września.
rozpocznij naukę
to enrol
The school will enrol new students during the first week of September.
przejście, korytarz
Jego biuro jest na końcu korytarza.
rozpocznij naukę
passage
His office is at the end of the passage.
skazać, wydać wyrok
Został skazany na 2 lata za bigamię.
rozpocznij naukę
to sentence
He was sentenced for 2 years for bigamy.
korzeń
Stres jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych.
rozpocznij naukę
a root
Stress is the root of many health problems.
nacisk (na coś), akcent
Połóż nacisk na jakość, a nie na ilość.
rozpocznij naukę
stress
Put stress on quality rather then quantity.
zaprosić kogoś do domu
rozpocznij naukę
invite sb in
She didn't even invite me in for coffee.
pasek, pas
Ten pas lasu przy granicy jest bardzo dobrze strzeżony.
rozpocznij naukę
strip
The strip of forest by the border is closely patrolled.
przetrząsać coś
rozpocznij naukę
pick through sth
I had to pick through the rubbish to find the receipt.
iskra
Mała iskierka spowodowała wielki pożar.
rozpocznij naukę
spark
A small spark caused a huge fire.
pocieszenie
Obecność wszystkich przyjaciół przyniosła Jane pocieszenie na pogrzebie brata.
rozpocznij naukę
comfort
The presence of all her friends brought Jane comfort at her brother's funeral.
plan, schemat
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
rozpocznij naukę
scheme
The simple plan evolved into a complicated scheme.
uśpić (zwierzę)
Mój pies był stary i chory - musiał zostać uśpiony.
rozpocznij naukę
put down
My dog was old and sick and had to be put down.
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
rozpocznij naukę
unlike
Unlike Polish people, the English are not too fond of soup.
inaczej, w innym wypadku
Zadzwonię do niej natychmiast, inaczej zapomnę.
rozpocznij naukę
otherwise
I'll call her at once, otherwise I'll forget.
zwrócić, oddać coś
rozpocznij naukę
take sth back
If you don't like these gloves, I can take them back.
rozwiązać (problem)
rozpocznij naukę
iron sth out
They have to iron out a few problems first.
rezygnować
Bardzo się starał, żeby to działało, ale w końcu musiał zrezygnować z pracy.
rozpocznij naukę
to resign
He tried hard to make it work, but in the end he had to resign from his job.
przypominać sobie
Mimo, że nie mógł przypomnieć sobie jej twarzy, pamiętał nadal jej imię.
rozpocznij naukę
to recall
Although he couldn't recall her face, he still remembered her name.
prowadzić dochodzenie; badać
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
rozpocznij naukę
to investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
wiersz, poezja
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
rozpocznij naukę
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture
He found a new business partner for a very lucrative venture in Nigeria.
wyrecytować coś
rozpocznij naukę
rattle sth off
He can rattle off the names of all the players.
mieć ochotę
Mam ochotę pojechać do Zakopanego w następny weekend.
rozpocznij naukę
fancy
I quite fancy going to Zakopane next weekend.
następstwo, implikacja, konsekwencja
Decyzja prezydenta o wysłaniu oddziałów do Afganistanu będzie miała poważne następstwa
rozpocznij naukę
implication
The President's decision to send troops to Afghanistan will have serious implications. They didn’t consider the financial implications of the changes.
podwórko
Przeszedł przez podwórze i gwałtownie nacisnął dzwonek.
rozpocznij naukę
yard
He strode across the yard and rang the bell fiercely.
przystań
Nasz jacht cumuje przy przystani w Sacramento.
rozpocznij naukę
marina
Our yacht is moored in the Sacramento marina.
napięcie (np. mięśni)
Miesiącami wyczekiwaliśmy wyroku sądu w okropnym napięciu.
rozpocznij naukę
tension
We awaited the court verdict in terrible tension for months.
wróbel
Obserwowaliśmy wróbla podskakującego na lodzie, starającego się znaleźć kawałek nagiej ziemi pod spodem.
rozpocznij naukę
sparrow
We watched a sparrow hopping around on the ice, trying to find a clear spot to get to the soil beneath.
przemyślenie, namysł, wzgląd, okoliczność
Twoim kardynalnym błędem było to, że nie wziąłeś pod uwagę konkurencji.
rozpocznij naukę
consideration
Your cardinal error was not to take the competition into consideration. After some consideration, I've decided to quit my job.
proponowany
Pracownicy zaprotestowali przeciwko proponowanym zmianom personalnym.
rozpocznij naukę
proposed
The employees protested against the proposed personnel changes.
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
rozpocznij naukę
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
zatankować
rozpocznij naukę
gas up
I have to gas up when we get to the next town.
wystapić naprzód, zgłosić się
rozpocznij naukę
step forward
Police appealed for witnesses to step forward.
następstwo zdarzeń, sekwencja zdarzeń
Makbet ukazuje ciąg wydarzeń prowadzący do nieuchronnego tragicznego końca.
rozpocznij naukę
sequence
Macbeth shows a sequence of events leading to the inevitably tragic end.
wąż (do podlewania)
Nie mogłam umyć samochodu w ostatni weekend, bo ktoś nam ukradł wąż.
rozpocznij naukę
hose
I couldn't wash my car last weekend because our hose got stolen.
nadużycie
Nadużycie alkoholu jest częstym powodem wypadków samochodowych.
rozpocznij naukę
abuse
Alcohol abuse is a common cause of car accidents.
pieczątka
Karta do głosowania, by być ważną, musi mieć oficjalną pieczęć.
rozpocznij naukę
stamp
A ballot paper needs to have an official stamp on it to be valid.
lokata (bank)
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
rozpocznij naukę
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
pozbawiać kogoś czegoś
rozpocznij naukę
strip sb of sth
He was disgraced and stripped of his knighthood.
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
rozpocznij naukę
blank
Never sign a blank cheque
oszacowanie, przybliżona liczba; kosztorys, kalkulacja
Przybliżony szacunek strat to około 2 miliony dolarów.
rozpocznij naukę
estimate
The rough estimate of losses is about 2 million dollars.
pas, talia
Jej talia jest jej najpiękniejszą cechą, mimo że zwiększyła się o trzy centymetry.
rozpocznij naukę
waist
Her waist is her most beautiful feature even though it's grown by three centimetres.
program nauczania
Niestety, informatyki nie było jeszcze w programie nauczania, gdy byłem w szkole.
rozpocznij naukę
a curriculum
Unfortunately, computer science was not in the curriculum yet when I was at school.
produkcja (ilość)
Fabryka zwiększyła produkcję o 30%.
rozpocznij naukę
output
Factory output has gone up by 30%.
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
rozpocznij naukę
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita, na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
rozpocznij naukę
instance
Jane's cooking is tremendous, take her meat loaf for instance, it's the best.
rodowity
Totemy są święte dla plemion Indian amerykańskich.
rozpocznij naukę
native
Totems are sacred to Native American Indian tribes.
oszacować, oceniać
rozpocznij naukę
to estimate
Estimating the cost of utilities can help you manage your budget.
skorzystać chętnie z czegoś, rzucać się na okazję
rozpocznij naukę
leap at sth
When Mark offered her the job, she leapt at it.
napięcie, stres
Napięcie związane z brakiem pieniędzy zaczyna być u niej widoczne.
rozpocznij naukę
strain
The strain of having no money was beginning to show on her.
wypierać kogoś/coś
rozpocznij naukę
drive sb/sth out
All these supermarkets are driving small shopkeepers out of business.
pień (część drzewa)
W pień tego drzewa uderzyła błyskawica i właśnie dlatego się przewróciło.
rozpocznij naukę
trunk
The trunk of the tree had been struck by lightning and that's why it had fallen over.
wiernie
Ten człowiek służył mu wiernie przez 25 lat.
rozpocznij naukę
faithfully
The man served him faithfully for 25 years.
pożądany
Byłoby pożądane, żebyś jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.
rozpocznij naukę
desirable
It is desirable that you reconsider your decision.
z pewnością, na pewno
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz.
rozpocznij naukę
surely
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
zaopatrzenie
Naszym głównym celem jest zaopatrzenie w żywność i wodę pitną tych, którzy tego potrzebują.
rozpocznij naukę
provision
Our main objective is the provision of food and drinking water to those who need it.
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
rozpocznij naukę
conscious
It was my conscious choice. The injured motorist was still conscious when the ambulance arrived.
zarobki, pensja
Praca w Libii za tak dużą pensję przez dwa lata sprawiła, że znowu był wypłacalny.
rozpocznij naukę
wage
Working in Libya on such high wages for two years made him solvent again.
bagażnik
Policja znalazła kosmyk włosów ofiary w bagażniku jego samochodu.
rozpocznij naukę
trunk
The police found a strand of the victim's hair in the trunk of his car.
wścieklizna
Nie stosuje się szczepień przeciw wściekliźnie.
rozpocznij naukę
rabies
There is no vaccination against rabies.
należycie, zgodnie z planem
Wszystkie elementy uroczystości zostały zaplanowane i wykonane we właściwej kolejności.
rozpocznij naukę
duly
All parts of the ceremony were planned and duly executed.
drastycznie
Wskaźniki urodzeń w państwach zachodnich drastycznie spadły w ostatnich dwóch dekadach.
rozpocznij naukę
drastically
Birth rates in Western countries have fallen drastically in the past two decades.
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
rozpocznij naukę
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
pojęcie (np. nie mieć pojęcia...)
Kto mu wbił do głowy pomysł, że umie śpiewać? Teraz będziemy musieli go słuchać.
rozpocznij naukę
notion
Who put the notion into his head that he could sing? Now we'll have to listen to him.
dokonać odwetu, kontratakować, zrewanżować się
rozpocznij naukę
strike back
They're going to strike back against the UN for the bombing raids.
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
rozpocznij naukę
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
ziemia, gleba
Ziemia w ogrodzie jest bardzo piaszczysta i dobra dla ziół.
rozpocznij naukę
soil
The soil in the garden is very sandy and good for herbs.
łagodnie, delikatnie
Przemawiała łagodnie do dziecka, mimo że było bardzo niegrzeczne.
rozpocznij naukę
mildly
She spoke mildly to the child even though he had been very naughty.
strajkujący (osoba)
Zarząd firmy zgodził się negocjować ze strajkującymi.
rozpocznij naukę
striker
The company management agreed to negotiate with the strikers.
przemoc domowa
Przypadki przemocy domowej rzadko zgłaszane są policji.
rozpocznij naukę
domestic violence
Cases of domestic violence are rarely reported to the police.
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
rozpocznij naukę
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
zaległy, nieuregulowany
rozpocznij naukę
outstanding
The total outstanding debt owed by the students has doubled in the past five years.
zależeć od czegoś
rozpocznij naukę
rest on sth
The future of the company rests on his decision.
sad
W sadzie były dwa rzędy jabłoni i trzy śliw.
rozpocznij naukę
orchard
There were two rows of apple trees and three of plum trees in the orchard.
przypadkowo
Przy okazji, mówiłem ci, że przyjeżdżam służbowo do Londynu w przyszłym tygodniu?
rozpocznij naukę
incidentally
Incidentally, did I tell you I'm coming to London on a business trip next week?
przekształcać w, zamieniać w
Nie każde brzydkie kaczątko zamienia się w łabędzia.
rozpocznij naukę
turn into
Not every ugly duckling turns into a swan.
renowacja
Jak długo potrwa restauracja pałacu?
rozpocznij naukę
restoration
How long will the restoration of the palace take?
zastosowanie, wprowadzenie w życie
Wprowadzenie nowej technologii będzie trudniejsze, niż początkowo sądzono.
rozpocznij naukę
implementation
The implementation of the new technology will be more difficult than previously expected.
zewnętrzny (położony na zewnątrz)
Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być pomalowane na przyciemniony róż.
rozpocznij naukę
outer
All the outer walls should be painted dusky pink.
ankieta, badanie opinii
Były prezydent jest w tym momencie na szczycie sondaży.
rozpocznij naukę
poll
The ex-president is top of the polls at the moment.
przeważać (np. szalę)
Zyski z pewnością przeważają nad ryzykiem.
rozpocznij naukę
outweigh
The benefits definitely outweigh the risk.
łomot, uderzenie
Słuchaliśmy rytmicznych uderzeń bębna.
rozpocznij naukę
thud
We were listening to the rhythmic thuds of the drum.
wyzdrowienie, powrót do zdrowia
Powrót do zdrowia po poważnej operacji jest raczej wolny.
rozpocznij naukę
recovery
The recovery time after a serious operation is usually long.
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
rozpocznij naukę
recruitment
University recruitment starts in June.
pułk
W czasie wojny generał dowodził piątym pułkiem.
rozpocznij naukę
regiment
During the war the general was in charge of the fifth regiment.
przedłużyć
W przyszłym miesiącu upływa okres prenumeraty tego magazynu, przedłużymy ją?
rozpocznij naukę
prolong
The magazine subscription expires next month, shall we prolong it?
sezon ogórkowy
Po tych historiach o porwaniach przez kosmitów można poznać, że zaczął się sezon ogórkowy.
rozpocznij naukę
silly season
With all those stories about alien abductions you can tell the silly season has started.
wnętrze (wewnętrzny obszar, np. kontynentu)
Ich dom urządzał dekorator wnętrz.
rozpocznij naukę
interior
They had their house furnished by an interior decorator.
wieszak, stojak
Czy mógłbyś powiesić mój płaszcz na wieszaku?
rozpocznij naukę
stand
Could you hang my jacket on the stand?
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
rozpocznij naukę
contractor
Our company is looking for another building contractor.
plusk
Usłyszałem głośny plusk i zobaczyłem, że pies wskoczył do jeziora i płynie za naszą łódką.
rozpocznij naukę
splash
I heard a loud splash and saw that the dog had jumped into the lake and was following our boat.
wdychać, zaciągać się
W czasie pożaru wdychał tlenek węgla i dlatego musiał być hospitalizowany.
rozpocznij naukę
to inhale
During the fire he inhaled carbon monoxide and that's why he had to be hospitalized.
umeblować
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
rozpocznij naukę
to furnish
The house was furnished entirely with handmade items.
transport morski; wysyłka (wysłanie czegoś)
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
rozpocznij naukę
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
rencista, emeryt
Emeryci są upoważnieni do wszelkiego rodzaju zniżek.
rozpocznij naukę
pensioner
Pensioners are entitled to all kinds of discounts.
uprawa (ziemi), kultywowanie
Uprawa trzciny cukrowej to główne źródło utrzymania dla wielu rodzin z Haiti.
rozpocznij naukę
cultivation
Sugar cane cultivation is the main source of income for many families in Haiti.
kwaśny deszcz
Dwutlenek siarki powoduje kwaśne deszcze.
rozpocznij naukę
acid rain
Sulphur dioxide causes acid rain.
oświetlenie
Oświetlenie w budynku jest w raczej kiepskim stanie.
rozpocznij naukę
lighting
The lighting in the building is in rather poor condition.
lampa błyskowa
Jest za jasno, flesz nie zadziała.
rozpocznij naukę
flash
It's too bright, the flash won't go off.
popychać, posunąć
Odepchnął chłopca z drogi i pobiegł, nie oglądając się za siebie.
rozpocznij naukę
to shove
He shoved the boy out of his way and ran off without looking back.
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
rozpocznij naukę
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
napad rabunkowy
Napady rabunkowe często mają miejsce w parkach.
rozpocznij naukę
mugging
Muggings often take place in parks.
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
rozpocznij naukę
heading
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
zobowiązanie, obowiązek
Musimy wypełnić nasze zobowiązania.
rozpocznij naukę
obligation
We need to fulfil our obligations. Teachers have an obligation to treat all pupils equally.
korelacja
Występuje silna korelacja pomiędzy paleniem a zachorowalnością na raka płuc.
rozpocznij naukę
correlation
There is a strong correlation between smoking and lung cancer.
sankcja
UE stopniowo znosi sankcje nałożone na Libię po tragedii w Lockerby.
rozpocznij naukę
sanction
The EU is gradually lifting sanctions imposed on Libya after the Lockerby tragedy.
bieg (w samochodzie, rowerze)
Zjechał ze wzgórza na trzecim biegu.
rozpocznij naukę
gear
He drove down the hill in third gear.
znak
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
rozpocznij naukę
mark
Put a question mark at the end of that sentence.
wrobić kogoś, nabrać
On mówi, że został wrobiony, ale wiele razy widziałem, jak sprzedaje podejrzanie wyglądające rzeczy.
rozpocznij naukę
set someone up
He says he's been set up, but I've seen him selling dodgy-looking stuff many times.
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
rozpocznij naukę
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
rozpocznij naukę
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
rozpocznij naukę
essence
This painting captures the essence of the subject. The book's beautiful illustrations capture the essence of the story.
przemytnik
Patrol graniczny złapał 2 przemytników wczoraj w nocy.
rozpocznij naukę
a smuggler
A border patrol guard caught 2 smugglers last night.
sklecić coś, formować coś w pośpiechu
rozpocznij naukę
patch together
They quickly patched together a new plan.
przewidywanie, prognoza
Zawsze wygłasza przepowiednie, które się nie sprawdzają.
rozpocznij naukę
prediction
She always makes predictions that never come true.
wrabiać kogoś
Pomimo wszelkich dowodów świadczących przeciwko temu, utrzymywał, że został wrobiony w kradzież.
rozpocznij naukę
to frame
Despite all the evidence to the contrary he claimed that he was framed for the robbery.
wcisnąć coś w coś
rozpocznij naukę
grind sth into sth
The man angrily €‹ground his €‹cigarette into the €‹ashtray.
walka, zmaganie się
Walka Kurdów o niepodległość trwa już od dziesięcioleci.
rozpocznij naukę
struggle
The Kurd's struggle for independence has lasted for decades now.
nabrać niechęci
Mój pies od razu nabrał niechęci do niego.
rozpocznij naukę
take against
My dog took against him instantly.
połączyć z, przełączyć do
Przełączę pana do osoby odpowiedzialnej za projekt.
rozpocznij naukę
put through to
I'll put you through to the person in charge of the project
lojalność
Lojalność pułkownika Jonesa została poddana w wątpliwość przez jego dowódcę.
rozpocznij naukę
loyalty
Col. Jones's loyalty was questioned by his commanding officer.
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
rozpocznij naukę
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
przemyśleć coś
rozpocznij naukę
chew over sth
I won't be able to €‹answer €‹right away - I'll need to chew it over.
prokurator
Prokurator zażąda kary śmierci.
rozpocznij naukę
prosecutor
The prosecutor will seek the death penalty.
życie, okres istnienia
Przeszła w swym życiu wiele przeciwności, jej ślepota jest najmniejszą z nich.
rozpocznij naukę
lifetime
She's overcome many hurdles in her lifetime, her being blind is the least of them.
kratka (wzór)
Kratka Burberry to jeden z najsłynniejszych wzorów w modzie.
rozpocznij naukę
check
The Burberry check is one of the most famous patterns in fashion.
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
rozpocznij naukę
to render
The punch rendered him unconscious.
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
rozpocznij naukę
to struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie, a nie według daty.
rozpocznij naukę
to file
We file documents alphabetically, not according to date
przekonać kogoś do zrobienia czegoś, namówić
Próbujemy namówić naszych przyjaciół na wspólne wakacje.
rozpocznij naukę
talk someone into something
We are trying to talk our friends into going on holiday with us.
górnik
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
rozpocznij naukę
a miner
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
zdolność (do dokonania czegoś), potencjał, wydajność
Umiem jeździć na rowerze, ale kolarstwo górskie wykracza poza moje możliwości.
rozpocznij naukę
capability
I can ride a bike, but mountain biking is beyond my capabilities. The company has increased its manufacturing capability.
siła robocza, pracownicy, zatrudnieni
Zredukowali ilość pracowników tej fabryki o 50%.
rozpocznij naukę
workforce
They reduced the workforce of this factory by 50%.
rozładowanie, wyładowanie
Fabryka wypuściła ścieki prosto do rzeki i zanieczyściła ją.
rozpocznij naukę
discharge
The factory discharged sewage straight into the river polluting it.
rumianek
Herbata rumiankowa jest dobra na podrażniony żołądek.
rozpocznij naukę
camomile
Camomile tea is good for an upset stomach.
mamrotać
Nie mamrocz do siebie, jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
rozpocznij naukę
mutter
Don't mutter to yourself, if you have something to say - say it out loud!
strzyc (np. owce)
Ostatniej zimy strzygł owce w Australii.
rozpocznij naukę
shear
Last winter he was sheep shearing in Australia.
Ateny
Przygotowania do igrzysk w Atenach odbywają się na wielką skalę.
rozpocznij naukę
Athens
Preparations for the Olympic Games are taking place in Athens on a grand scale.
akta, dokumenty
Policja trzyma akta wszystkich znanych przestępców.
rozpocznij naukę
file
The police keep files on all known offenders.
rzecz, przedmiot
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
rozpocznij naukę
item
The house was furnished entirely with handmade items.
segregator
Znajdziesz ten papier w zielonym segregatorze.
rozpocznij naukę
file
You can find the paper in the green file.
wsunąć; ślizgać się
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
rozpocznij naukę
to slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed. We slid down the hill on a sledge.
usunięcie, wywóz (np. śmieci), pozbycie się, likwidacja
Wywóz śmieci z wielkich miast jest nierozwiązanym problemem.
rozpocznij naukę
disposal
Disposal of rubbish from big cities is an unsolved problem. The concern over the disposal of nuclear waste is one of the reasons for the stagnation of the development of nuclear power.
uczestnik
Wszyscy uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.
rozpocznij naukę
participant
All participants in the contest must be over 18.
nie być po czyjejś myśli
rozpocznij naukę
go against sb
The jury's verdict went against us.
frekwencja
Mary ma bardzo niską frekwencję w tym semestrze.
rozpocznij naukę
attendance
Mary has a very poor attendance record this semester.
delegacja
Naszej delegacji został przydzielony nowy tłumacz.
rozpocznij naukę
delegation
A new interpreter was assigned to our delegation.
podnieść się, polepszyć się
rozpocznij naukę
pick up
Sales have picked up 30% this year.
pogłoska, plotka
Krążą pogłoski, że koncert będzie odwołany.
rozpocznij naukę
rumour
There are rumours that the concert will be cancelled.
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
rozpocznij naukę
dealing
Do we have any dealings with this company?
jedynowładztwo, autokracja
Arabia Saudyjska jest autokracją.
rozpocznij naukę
autocracy
Saudi Arabia is an autocracy.
zaufanie
Zaufanie jest fundamentalne dla dobrego związku.
rozpocznij naukę
trust
Trust is a fundamental part of a good healthy relationship.
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają, zasługują na powodzenie
rozpocznij naukę
deserve
People who try hard deserve to succeed.
rozebrać (się)
Rozebranie się zajęło mu dziesięć minut, bo był tak pijany.
rozpocznij naukę
to undress
It took him ten minutes to undress because he was so drunk. As soon as the kids finished eating, Kate undressed them for bed.
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
rozpocznij naukę
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
chwała
Piłkarze chełpili się chwałą swego zwycięstwa nad rywalami.
rozpocznij naukę
glory
The footballers lorded the glory of their win over their opponents.
pozycja (np. na liście), punkt
Na mojej liście zakupów jest dziesięć pozycji.
rozpocznij naukę
item
There are ten items on my shopping list. The restaurant has a quite long menu of about 30 items.
zdradzać kogoś, wydać kogoś
rozpocznij naukę
give sb away
She seemed quite calm but her trembling hands gave her away.
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
rozpocznij naukę
to overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
obijać się, unikać pracy
rozpocznij naukę
to goof off
She spent the day goofing off instead of working.
dążyć
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz
rozpocznij naukę
to pursue
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
wydział (na uniwersytecie)
Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Sterling.
rozpocznij naukę
faculty
He works in the Faculty of History at Sterling University.
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
rozpocznij naukę
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
zadanie do wykonania, zadana praca, przydzielana praca
Wasza praca domowa to napisać esej o Johnie Miltonie.
rozpocznij naukę
assignment
Your homework assignment is to write an essay on John Milton. We have several reading assignments to complete before the end of term.
schronisko, schronienie (ogólnie)
Z powodu deszczu skierowaliśmy się do najbliższego schroniska.
rozpocznij naukę
shelter
Because of the rain we made for the nearest shelter. They built a small, temporary shelter out of branches.
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko.
rozpocznij naukę
applicant
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
pokład (np. statku)
Wszystkie ręce na pokład!
rozpocznij naukę
deck
All hands on deck!
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
rozpocznij naukę
to issue
He issued a statement about the state of the country.
spowalniać kogoś/coś
rozpocznij naukę
slow sb/sth down
The ice on the roads was slowing me down.
dojrzewać (np. owoc)
Jabłka zaczynają dojrzewać.
rozpocznij naukę
to ripen
The apples are starting to ripen.
zwarty
Lawina schodząca zwartą masą kamieni zmiotła całą wioskę.
rozpocznij naukę
compact
An avalanche coming down in a compact mass of stones swept away the whole village.
ulepszony (np. o urządzeniu)
Nowa ulepszona formuła naszego proszku gwarantuje ci czystsze pranie!
rozpocznij naukę
improved
Our new improved washing powder formula guarantees you cleaner laundry!
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
rozpocznij naukę
to indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
rozpocznij naukę
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
zachęta
Zamiast na niego krzyczeć, mógłbyś mu powiedzieć od czasu do czasu słowo zachęty.
rozpocznij naukę
encouragement
Instead of shouting at him you could say a word of encouragement from time to time.
nalot
Najazd na lotnisko został zatrzymany przez żołnierzy rządowych.
rozpocznij naukę
raid
The raid on the airport was stopped by the government soldiers.
ludzkość
On jest czasami tak chłodny, że wydaje się, jakby jego dusza nie miała jakichkolwiek ludzkich odczuć.
rozpocznij naukę
humanity
He is so cold sometimes, he's got no humanity in his soul what-so-ever.
wykończyć kogoś
rozpocznij naukę
finish sb off
Climbing that mountain really finished us off.
zasypiać, zapadać w sen
rozpocznij naukę
drift off
I was just drifting off when the doorbell rang.
relacja, sprawozdanie (np. telewizyjne)
Telewizja pokaże pełną relację z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich.
rozpocznij naukę
coverage
The TV will show the complete coverage of the Olympic Games opening ceremony.
powiększenie (także fotograficzne)
Po rozszerzeniu Unia Europejska składa się z 25 krajów.
rozpocznij naukę
enlargement
After the enlargement the EU consists of 25 countries.
nadmiar
Nie pracuj ponad miarę, bo zniszczysz sobie zdrowie.
rozpocznij naukę
excess
Don't work to excess or you'll damage your health.
wpatrywać się, przypatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
rozpocznij naukę
to gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him. She lay on the sofa gazing up at the ceiling.
zastąpić, zrekompensować, odbić sobie za
W wieku 45 lat Larry zachowuje się jak szesnastolatek, próbując nadrobić swą straconą młodość.
rozpocznij naukę
make up for
At 45 Larry is behaving like a 16-year-old, trying to make up for his lost youth.
układ, porozumienie
formal
rozpocznij naukę
compact
A final compact was negotiated between the company and the union.
kulić się, zwijać w kłębek
rozpocznij naukę
curl up
She curled up on the sofa to watch her favourite TV programme.
zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
rozpocznij naukę
to oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
sprawność fizyczna, kondycja
Gdy osiągniesz szczyt swojej kondycji, powinieneś być lepszy nawet ode mnie.
rozpocznij naukę
fitness
When you reach the peak of your fitness, you should be better than me even.
rondel, misa
Woda kapała z sufitu do garnka na podłodze.
rozpocznij naukę
pan
Water dripped from the ceiling into the pan on the floor.
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.
rozpocznij naukę
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
napadać, robić nalot
rozpocznij naukę
to raid
The rebels continue to raid the villages and the island.
zaprzyjaźnić się z kimś
rozpocznij naukę
buddy up
I quickly buddied up with Martha's husband.
stale
Para kłóciła się nieustannie i w końcu się rozwiodła.
rozpocznij naukę
constantly
The couple quarrelled constantly and finally divorced.
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
rozpocznij naukę
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
zarys, szkic
Oto zarys (plan) mojego przemówienia.
rozpocznij naukę
outline
Here's the basic outline of my speech.
wahać się
Nie była pewna, co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
rozpocznij naukę
to hesitate
She wasn't sure what to do, and hesitated before making her final decision.
zużywać, wyczerpywać
rozpocznij naukę
use sth up
Don't use up all the butter, we need some for breakfast.
przekonać kogoś, żeby czegoś nie robił, odwieść (kogoś od czegoś)
Jak udało ci się odwieść go od tego niedorzecznego pomysłu?
rozpocznij naukę
talk someone out of something
How did you manage to talk him out of that ridiculous idea?
przytomność
Odzyskał przytomność cztery lata po wypadku.
rozpocznij naukę
consciousness
He regained consciousness four years after the accident.
towar, artykuł
Produkty upiększające należą do najbardziej pożądanych artykułów w centrach urody.
rozpocznij naukę
commodity
Beauty products are among the most desired commodities in beauty departments.
świt
Od zarania dziejów ludzie marzyli o życiu wiecznym.
rozpocznij naukę
dawn
Since the dawn of time people have dreamt of eternal life.
rata
W tym miesiącu płacę ostatnią ratę.
rozpocznij naukę
instalment
I have the last instalment to pay this month.
kombinezon
Kombinezony strażaków zrobione są z ognioodpornych materiałów.
rozpocznij naukę
overalls
Firefighters' overalls are made of fireproof fabrics.
kumpel
Znam Simona - to fajny kumpel.
rozpocznij naukę
chap
I know Simon - he's a nice chap.
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
rozpocznij naukę
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
narząd, organ
Wątroba jest jednym z głównych organów wewnętrznych.
rozpocznij naukę
organ
The liver is a major internal organ.
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
rozpocznij naukę
to rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
oddzwonić do kogoś
rozpocznij naukę
ring sb back
I'm busy at the moment - can I ring you back later?
pielić
Nie chciała mieć żadnych dzikich roślin w swoim ogródku, więc musiała regularnie go pielić.
rozpocznij naukę
to weed
She didn't want to have any wild plants in her garden, so she had to weed it regularly.
zgniatać, miażdżyć
John usiadł na torbie truskawek i całkowicie je zmiażdżył.
rozpocznij naukę
to squash
John sat on the bag of strawberries and squashed them completely.
pozwolić przetrwać komuś
rozpocznij naukę
tide sb over
Could you lend me some money to tide me over until they pay me?
sumienie
Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie - moje sumienie jest czyste!
rozpocznij naukę
conscience
I don't care what people say - my conscience is clear! She really didn't do anything wrong so she should have a clear conscience.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
rozpocznij naukę
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
podmiot (ogólnie)
Każda istota ludzka jest odrębnym podmiotem.
rozpocznij naukę
entity
Every human being is a separate entity.
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
rozpocznij naukę
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
rozpocznij naukę
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
rozpocznij naukę
to criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
robić na drutach
Robiła na drutach szaliki i skarpetki w czasie, gdy wracała do zdrowia.
rozpocznij naukę
to knit
She knitted scarves and socks while she was recovering.
pod, poniżej
Poniżej stacji autobusowej jest mała herbaciarnia, która jest po prostu idealna.
rozpocznij naukę
underneath
Underneath the bus station there's a little tea shop that is just perfect.
marzyć o czymś
rozpocznij naukę
dream about/of sth
I dream of going to New York one day.
skrzyżowanie, rozjazd
Gdy dojedziesz do skrzyżowania, skręć w lewo i nasz dom to czwarty przy tej ulicy.
rozpocznij naukę
junction
When you get to the junction turn left and our house is the fourth one along the road.
zużycie (np. butów)
Te buty noszą ślady zużycia.
rozpocznij naukę
wear
These shoes are showing signs of wear.
wydajność, sprawność, skuteczność
Nasza wydajność została oceniona przez dyrektora raczej pozytywnie.
rozpocznij naukę
efficiency
The Director's appraisal of our efficiency was positive overall. Improving team efficiency can be one of the biggest challenges for a manager to overcome.
zmierzch
Chcę wrócić do domu przed zmierzchem.
rozpocznij naukę
dusk
I want to get home before dusk.
pośredni, zawoalowany, wymijający
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
rozpocznij naukę
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train. She told Mark she wouldn't tolerate any direct or indirect insults from him.
majstrować przy, grzebać w
Czy ktoś grzebał w mojej szafce?
rozpocznij naukę
to tamper with
Has someone tampered with my locker?
wyłączyć (nie wziąć pod uwagę), wykluczać
Lekarz wykluczył zatrucie pokarmowe jako przyczynę choroby.
rozpocznij naukę
to exclude
The doctor excluded food poisoning as the cause of the illness. In Ancient Greece, women were excluded from education and political life.
zgładzić, zabić (np. smoka)
Święty Jerzy zgładził smoka.
rozpocznij naukę
to slay
Saint George slew the dragon.
oddzielnie
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
rozpocznij naukę
separately
Wash blue and red clothes separately.
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
rozpocznij naukę
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
wpływ (np. sił, zjawisk)
Siła trzęsienia ziemi była tak wielka, że nikt nie miał gdzie mieszkać. Mógłbyś powiedzieć to w kilku słowach, a oddziaływanie przemówienia byłoby większe.
rozpocznij naukę
impact
The impact of the earthquake was so severe that nobody had anywhere to live. You could say it in a few words and the impact of the speech would be greater.
ubiegać się o coś
rozpocznij naukę
put in for sth
She's putting in for a job at the local hospital.
zakres, zasięg
Zasięg tych rakiet to trzydzieści mil.
rozpocznij naukę
range
The range of the rockets is thirty miles.
znaczony, znakowany
Pole karne zaznaczone jest białymi liniami.
rozpocznij naukę
marked
The penalty area is marked with white lines.
przyzwoity
Czy ty nie masz żadnych przyzwoitych spodni?
rozpocznij naukę
decent
Don't you have any decent trousers?
odwracać się
rozpocznij naukę
turn away
When I see blood, I have to turn away.
wyraźny, różny (łatwy do odróżnienia)
Miałam wyraźne wrażenie, że mnie śledzono.
rozpocznij naukę
distinct
I had the distinct feeling that I was being watched.
domagać się czegoś
rozpocznij naukę
press for sth
They continued to press for changes in the current financing system.
wzdychać
Widząc zbitą szybę, nasza babcia tylko westchnęła.
rozpocznij naukę
to sigh
Seeing the broken window our grandmother could only sigh.
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
rozpocznij naukę
formally
He isn't formally hired yet, but it's certain he will get the job.
swobodny, naturalny, nie wymagający wysiłku
rozpocznij naukę
effortless
He made playing the violin look effortless.
zadawalający
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
rozpocznij naukę
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
wosk
Rozprowadź wosk (pastę) po podłodze cienką warstwą.
rozpocznij naukę
wax
Spread the wax thinly on the floor.
zapytanie
Były trzy zapytania, dlaczego pociąg jeszcze nie odjechał.
rozpocznij naukę
inquiry
There have been three inquiries into why the train still hasn't left.
bojkot
Powszechny bojkot stacji paliw Shella zmusił koncern do opracowania nowej polityki względem środowiska naturalnego.
rozpocznij naukę
boycott
The popular boycott of their petrol stations forced the Shell company to reinvent their environmental policy.
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym, jak wszystko zjadł.
rozpocznij naukę
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food. Our flight eventually left two hours late.
wrócić do siebie, zejść się
rozpocznij naukę
to get back together
Is it true that he got back together with his ex-girlfriend?
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek. Został poważnie poparzony przez słońce z powodu swojej bladej skóry.
rozpocznij naukę
badly
Two police officers were badly hurt during the riots. He got badly sunburnt because of his pale skin.
wykres
Ten wykres jasno pokazuje stały spadek sprzedaży w naszej firmie.
rozpocznij naukę
chart
This chart clearly shows a steady decline in our company sales.
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
rozpocznij naukę
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
układać coś w całość, poskładać
rozpocznij naukę
piece sth together
Police are trying to piece together the last days of his life.
społecznie (np. pracować)
To zachowanie jest społecznie nie do zaakceptowania.
rozpocznij naukę
socially
This behaviour is socially unacceptable.
lista przebojów
Ostatnie piosenki Michaela Jacksona nawet nie trafiają na listy przebojów.
rozpocznij naukę
chart
Michael Jackson's recent songs haven't even made it into the charts.
nosiciel (np. choroby)
Możesz być nosicielem żółtaczki i zarażać innych, nawet o tym nie wiedząc.
rozpocznij naukę
carrier
You can be a hepatitis carrier and spread it to other people without even realising it.
naprzód
Ruszał samochodem do tyłu i do przodu, starając się uwolnić z zaspy.
rozpocznij naukę
forth
He moved the car back and forth trying to get it out of the snowdrift.
coraz bardziej
Coraz bardziej martwię się o mojego sąsiada. Nie widziałam go od dziesięciu dni.
rozpocznij naukę
increasingly
I am becoming increasingly worried about my neighbour. I haven't seen him for ten days. His job has become increasingly difficult.
zmierzać do czegoś, kombinować
rozpocznij naukę
get up to sth
Go to the garden and see what the kids are getting up to.
zadowolony
rozpocznij naukę
contented
He won't be contented until he gets what he wants.
zostać parą, łączyć się w pary
rozpocznij naukę
pair off
It seemed that most of her friends were pairing off and getting married.
szubienica
Nie okazał wyrzutów sumienia, nawet gdy prowadzono go na szubienicę.
rozpocznij naukę
gallows
He showed no remorse even when he was led to the gallows.
wysokiej jakości, klasyczny
W sklepach z używaną odzieżą można znaleźć dużo fajnych klasycznych ubrań.
rozpocznij naukę
vintage
You can find cool vintage clothes in second-hand shops.
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
rozpocznij naukę
to tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
rozpocznij naukę
to spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
rozpocznij naukę
to spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
przypinać (np. broszkę), przyczepić
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
rozpocznij naukę
to pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read. I'll pin this to the notice board.
wymyślać, wynaleźć
Próbował wymyślić plan wydostania się z więzienia.
rozpocznij naukę
to devise
He tried to devise a plan to get out of the prison.
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
rozpocznij naukę
to implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
przerzedzać się
rozpocznij naukę
to thin out
The crowd soon thinned out and only a few people were left.
członkowie Izby Gmin
Michael Martin jest obecnie przewodniczącym Izby Gmin.
rozpocznij naukę
Commons
Michael Martin is currently the Speaker of the House of Commons.
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
rozpocznij naukę
to cease
The artillery ceased fire.
przeklinać, kląć
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
rozpocznij naukę
to curse
Don't curse! There're children in the room. We could hear him cursing as he tried to get the garage door open.
całkowicie, wyłącznie, zupełnie
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
rozpocznij naukę
entirely
The house was furnished entirely with handmade items. It was entirely his fault but he never admitted it.
zwolnić (kogoś), odsuwać, lekceważyć
Nie lekceważ moich opinii tylko dlatego, że jestem młodszy!
rozpocznij naukę
to dismiss
Don't dismiss my opinions just because I'm younger!
wynosić się, zmywać się
rozpocznij naukę
to clear out
I hear Kirsten's finally told her boyfriend to clear out.
wyświetlać, wystawiać
Przyloty samolotów są wyświetlane w głównym holu.
rozpocznij naukę
to display
Plane arrivals are displayed in the main hall.
łatwo sobie z czymś poradzić
rozpocznij naukę
sail through sth
Colin studied hard and he sailed through all his exams.
przede wszystkim
Wizyta ma przede wszystkim scementować stosunki dwustronne.
rozpocznij naukę
primarily
The visit is primarily meant to cement bilateral relations.
wyłącznie (tylko dla)
A teraz, wyłącznie dla naszych widzów, transmisja na żywo z koncertu.
rozpocznij naukę
exclusively
And now, exclusively for our viewers, the live transmission from the concert.
poprzednio
Artysta poprzednio znany jako Prince, w dalszym ciągu nagrywa nowe piosenki.
rozpocznij naukę
formerly
The artist formerly known as Prince is still recording new songs.
przez to, tym samym
Wyszedł o dziesiątej, w ten sposób unikając korków.
rozpocznij naukę
thereby
He left at ten, thereby avoiding the traffic.
spierać się, kłócić się
Po obiedzie kilku gości spierało się o rachunek.
rozpocznij naukę
to quibble
After the dinner some guests were quibbling over the bill. Let's not quibble over a couple of dollars.
szarpać za coś
rozpocznij naukę
pull at sth
A little girl was pulling at her sister's sleeve.
duża ilość (hurt)
Jeśli zrobisz zakupy hurtowe, zapłacisz znacznie mniej niż kupując co tydzień w pobliskim sklepie.
rozpocznij naukę
bulk
If you buy in bulk it'll be a lot cheaper than going to the local shop every week.
wymiar
Dyskutując o liczbach, nie wolno nam zapominać o społecznym wymiarze problemu.
rozpocznij naukę
dimension
Discussing the figures we shall not forget the social dimension of the problem.
węgiel (pierwiastek)
Dwutlenek węgla powoduje efekt cieplarniany.
rozpocznij naukę
carbon
Carbon dioxide causes the greenhouse effect.
wynik (np. doświadczenia)
W wyniku kłótni musiała posprzątać kuchnię.
rozpocznij naukę
outcome
The outcome of the argument was that she had to clean the kitchen.
winorośl
On robi wino z winogron z tych samych winorośli od trzydziestu lat.
rozpocznij naukę
vines
He's been making wine from grapes from the same vines for thirty years.
dopasowanie, regulacja (np. głosu), poprawka, przystosowanie
Jeśli twoja matka ma się do nas wprowadzić, konieczne będą pewne dostosowania.
rozpocznij naukę
adjustment
If your mother is to move in with us some adjustments will be necessary. Kate has made a few adjustments to the design.
chodzić bez celu, snuć się
rozpocznij naukę
mope around
She spent a whole week moping around the house.
kumpel
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
rozpocznij naukę
mate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
zadanie (np. do wykonania)
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
rozpocznij naukę
task
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
niebezpieczeństwo, ryzyko
Czy jesteś świadom zagrożeń płynących z niebezpiecznego prowadzenia samochodu?
rozpocznij naukę
hazard
Are you aware of the hazards of dangerous driving? Energy drinks pose serious health hazard to children.
pozostawać
rozpocznij naukę
to stay on
David is going to stay on at university to do further research.
kolega z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
rozpocznij naukę
a classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
płatek (np. śniegu)
Moja ciotka wierzy, że płatki mydlane są lepsze od proszków do prania.
rozpocznij naukę
flake
My aunt believes that soap flakes are better than any washing powder.
wzór (np. matematyczny)
Jaki jest wzór na obwód koła?
rozpocznij naukę
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
miś pluszowy
Mała dziewczynka tuliła swojego misia.
rozpocznij naukę
teddy bear
The little girl cuddled her teddy bear.
o ustalonej renomie; założony
Jesteśmy firmą o ustalonej renomie, świadczącą usługi w całej Europie.
rozpocznij naukę
established
We are a well established company providing services throughout Europe.
wyłączny
BBC ma wyłączne prawo pokazania jutrzejszego meczu piłki nożnej. Składka członkowska jest jednorazową wpłatą w wysokości 1000 dolarów za wieczyste członkostwo, nie wyłączając praw handlowych.
rozpocznij naukę
exclusive
The BBC have the exclusive rights to show the football game tomorrow. The fee for membership is a one-time payment of US$ 1000 for perpetual, non-exclusive commercial rights.
wewnętrzny (położony wewnątrz)
Większość ludzi chce wewnętrznego spokoju.
rozpocznij naukę
inner
Most people want inner peace.
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
rozpocznij naukę
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window. He is said to be a splendid writer.
ukrywać się, przeczekiwać
rozpocznij naukę
to hole up
We must find some shelter and hole up until the storm passes.
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
rozpocznij naukę
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
rozpocznij naukę
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
rozpocznij naukę
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
skrupulatny, sumienny, dokładny
Napisał bardzo skrupulatny, choć niezbyt odkrywczy raport.
rozpocznij naukę
scrupulous
He wrote a very scrupulous though uninventive report. A scrupulous investigation into the accident has been conducted within a month's time.
wyruszać, rozpoczynać podróż
rozpocznij naukę
set out
We have to set out for the bus station early in the morning.
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
rozpocznij naukę
institutional
The offer is open to institutional investors only.
wędzone (np. mięso)
Wolę szynkę wędzoną od gotowanej.
rozpocznij naukę
smoked
I prefer smoked ham to boiled.
zależny
Jest finansowo zależny od żony, dopóki nie znajdzie nowej pracy.
rozpocznij naukę
dependent
He is financially dependent on his wife until he finds a new job.
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
rozpocznij naukę
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
wiodący
Jest ona czołowym naukowcem w dziedzinie genetyki.
rozpocznij naukę
leading
She is the leading scientist in the field of genetics.
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
rozpocznij naukę
wrapped
This vase was wrapped in paper.
drażliwy
On jest trochę drażliwy, może nie czuje się najlepiej.
rozpocznij naukę
cranky
He is a bit cranky, maybe he's not feeling too well.
zardzewiały
Żelazna maszyneria wymaga naoliwienia, by zapobiec jej rdzewieniu.
rozpocznij naukę
rusty
Iron machinery needs greasing to prevent it from getting rusty.
bezcelowy, bezsensowny
Nie uwierzy nam, próbowanie przekonania jej jest bezcelowe.
rozpocznij naukę
pointless
She won't believe us, it's pointless trying to convince her. It's pointless waiting here, she's obviously not coming.
nawiedzony
Nawiedzony profesor kazał uczniom napisać wypracowanie o każdej z bitew, o których ich uczył.
rozpocznij naukę
cranky
The cranky professor made the pupils write an essay about each battle he taught them.
niechciany
Wolontariusze z naszej organizacji pracują ze społecznością lokalną, w celu podniesienia świadomości o zapobieganiu niechcianym ciążom.
rozpocznij naukę
unwanted
Volunteers from our organisation work with the local community to raise awareness of unwanted pregnancies.
zapalić (papierosa)
rozpocznij naukę
light up
David was lighting up when he noticed a 'no smoking' sign.
niedawny, ostatni
Ten rower to ostatni zakup.
rozpocznij naukę
recent
The bicycle is a recent purchase.
samowystarczalny
W erze globalizacji żaden kraj nie może być w pełni samowystarczalny.
rozpocznij naukę
self-sufficient
In the age of globalization no country can fully be self-sufficient.
niestały, niestabilny
Niestabilna sytuacja polityczna może hamować rozwój gospodarczy.
rozpocznij naukę
unstable
Unstable political situations can inhibit economic growth.
bezsilny
Armia była bezsilna wobec takiej inwazji.
rozpocznij naukę
powerless
The army was powerless against such an invasion.
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
rozpocznij naukę
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
kierować coś pod czyimś adresem
rozpocznij naukę
level sth against sb
Charges of corruption have been levelled against the chairman.
stęskniony za domem
Julie polubiła Londyn, niemniej po paru tygodniach zaczęła tęsknić za domem.
rozpocznij naukę
homesick
Julie liked London, but she started to feel a bit homesick after a couple of weeks. My sister was feeling homesick when she was studying abroad.
pożerać kogoś/coś wzrokiem
rozpocznij naukę
drool over sb/sth
They were sitting by the pool, drooling over all the pretty girls.
produkować (w dużych ilościach)
To wydawnictwo wypuszcza setki romansów i powieści kryminalnych rocznie.
rozpocznij naukę
to turn out
This publishing house turns out hundreds of romances and crime novels every year.
zachować, utrwalić (np. przetwory)
Bardzo się starali zachować przyjacielską atmosferę.
rozpocznij naukę
to preserve
They tried hard to preserve the friendly atmosphere.
okazać się, potoczyć się, wypaść (jakoś), przyjść, stawić si
Wiele osób przyszło na otwarcie wystawy.
rozpocznij naukę
to turn out
Many people turned out for the opening of the exhibition.
ewoluować
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
rozpocznij naukę
to evolve
The simple plan evolved into a complicated scheme.
chrapać
Niemożliwe jest spać z nim w jednym pokoju, bo chrapie naprawdę głośno.
rozpocznij naukę
to snore
It's impossible to sleep with him in the same room, as he snores really loudly.
wyjść, ułożyć się, sprawdzić się, spisywać się, nadawać się
On jest dobrym kumplem, ale nie sprawdzilibyśmy się jako para.
rozpocznij naukę
to work out
He is a good friend but we wouldn't work out as a couple.
podkręcić, podgłośnić
Zimno mi, mogłabyś podkręcić ogrzewanie?
rozpocznij naukę
to turn up
I'm cold, could you turn the heating up?
pojawić się, znaleźć się
Nie martw się o swój telefon, znajdzie się gdzieś.
rozpocznij naukę
to turn up
Don't worry about your phone, it will turn up somewhere.
ustępować
Ból powracał wraz z ustępowaniem działania środka znieczulającego.
rozpocznij naukę
to wear off
The pain was coming back as the effects of the anaesthetic wore off.
wynosić, równać się (np. kwota wynosi...)
Miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 150 funtów.
rozpocznij naukę
to amount
The monthly cost of being a student amounts to 150 pounds.
zakładać (np. miasto)
Jego dziadek założył tę firmę w 1909 roku.
rozpocznij naukę
to found
His grandfather founded the business in 1909.
rzucić się na, zaatakować
Bezpański pies zaatakował wczoraj moją córkę w parku.
rozpocznij naukę
to turn on
A stray dog turned on my daughter in the park yesterday.
oceniać, określać wartość
Nauczyciel ocenił postępy każdego ze studentów.
rozpocznij naukę
to evaluate
Teacher evaluated the performance of each student.
oszukać, nabrać, zrozumieć, pojąć, przyjąć
Patrzyła na mnie tępym wzrokiem, jakby nie mogła zrozumieć, co mówię.
rozpocznij naukę
to take in
She stared at me blankly as if not able to take in what I was saying.
kurczyć się
Czy ten sweter skurczy się w praniu?
rozpocznij naukę
to shrink
shrink - shrank - shrunk
Will this sweater shrink when washed?
zrecenzować
Sztuka nie została jeszcze zrecenzowana, ale jestem pewna, że będzie wielkim sukcesem.
rozpocznij naukę
to write up
The play hasn't been written up yet, but I'm sure it will be a huge success.
przerwać, odciąć
Jej odpowiedź nie miała związku ze sprawą i sędzia jej przerwał.
rozpocznij naukę
to cut off
Her answer was irrelevant and she was cut off by the judge.
wyznaczać, determinować, postanawiać
Decyzje podjęte teraz przesądzą o przyszłości przedsiębiorstwa.
rozpocznij naukę
to determine
Decisions made now will determine the future of the company.
zmyślić, wymyślić
Nie wierzę w ani jedno słowo. Zmyśliłeś całą tę historię!
rozpocznij naukę
to make up
I don't believe a word. You made the whole story up!
odrzucić (kandydaturę, ofertę)
Oświadczał się jej przynajmniej trzy razy i za każdym razem mu odmawiała.
rozpocznij naukę
to turn down
He's proposed to her at least three times, and every time she turned him down.
żądanie
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
rozpocznij naukę
claim
His claim was justified, but he didn't get any money.
zmartwienie
Odstające uszy są dużym zmartwieniem Petera.
rozpocznij naukę
concern
Sticking-out ears is Peter's big concern.
dotyczyć
rozpocznij naukę
to concern
What I'm going to say now doesn't concern you, Dave.
obywać się bez czegoś/kogoś
rozpocznij naukę
dispense with sth/sb
They'll have to dispense with a lot of luxuries if he doesn't find a new job.
zapłata, odszkodowanie
Powód zgodził się na odszkodowanie w wysokości 10 000 dolarów.
rozpocznij naukę
settlement
The plaintiff agreed to the USD 10,000 settlement.
znaczenie, waga (ważność)
Nie da się przecenić znaczenia tego spotkania!
rozpocznij naukę
significance
One cannot overestimate the significance of this meeting! I don't think this new fact is really of great significance.
wygadać coś, wypalić
rozpocznij naukę
blurt sth out
You knew it was a secret. Why did you blurt it out?
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
rozpocznij naukę
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower? What is the approximate number of students in the class?
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
rozpocznij naukę
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
odpowiedni, odpowiadający czemuś
Przeludnienie naszej planety i wynikająca z niego groźba głodu są olbrzymim wyzwaniem dla ONZ.
rozpocznij naukę
corresponding
The overpopulation of our planet and the corresponding famine threat are a huge challenge to the UN.
zamykać coś
rozpocznij naukę
shut sth up
We cleaned the summer house and shut it up for another year.
brutto
Jego zarobki brutto to 50 tysięcy dolarów rocznie.
rozpocznij naukę
gross
His gross annual income is $50,000.
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
rozpocznij naukę
to radiate
Heat radiated from the fireplace. Enthusiasm seemed to radiate from her.
wyszczególniać
Musi pan sprecyzować podział zadań w swoim departamencie, bo inaczej będą narastać konflikty.
rozpocznij naukę
to specify
You need to specify who does what job in your department or conflicts will arise.
skazywać kogoś/coś na coś
rozpocznij naukę
consign sb/sth to sth
A terrible accident consigned him to a wheelchair for the rest of his life.
zmierzyć się z (np. z problemem)
Zawodnicy musieli stawić czoło nowemu problemowi - menadżer chciał kompletnie zmienić taktykę.
rozpocznij naukę
to tackle
The players had to tackle a new problem - the manager wanted to change tactics completely.
przyznawać, uznać
W końcu przyznał się do swojej odpowiedzialności za sytuację.
rozpocznij naukę
to acknowledge
He finally acknowledged his responsibility for the situation.
zginać
Susan śpiewała swojej córeczce kołysankę, pochylona nad jej łóżeczkiem.
rozpocznij naukę
to bend
As she bent over her bed, Susan sang a lullaby to her little daughter.
zmieszać (kogoś)
Niekonsekwentne postępowanie Maggie wobec swoich dzieci miesza im w głowach.
rozpocznij naukę
to confuse
Maggie's inconsistent behaviour towards her children confuses them.
złapać, wziąć do niewoli
Po miesiącach polowania amerykańscy żołnierze schwytali Saddama Husseina.
rozpocznij naukę
to capture
After months of a manhunt American soldiers captured Saddam Hussein.
denerwować, martwić się
Nie powinieneś jej denerwować mówiąc tak do niej.
rozpocznij naukę
to upset
You shouldn't upset her by talking to her like that.
zmieniać się, następować po sobie
Czy zamierza pan zmienić swoją ostatnią wolę?
rozpocznij naukę
to alter
Do you intend to alter your last will?
wystarczająco
Jedzenie podawane w szkole nie jest wystarczająco pożywne dla naszych dzieci.
rozpocznij naukę
sufficiently
The food they serve at school isn't sufficiently nutritious for our children.
bogactwo
Całe swoje bogactwo zdobył podczas wojny.
rozpocznij naukę
wealth
He acquired all his wealth during the war.
obligacja (papier wartościowy)
Obligacje przyniosły duży zysk.
rozpocznij naukę
bond
The bonds paid a good return.
więź
Między mną a moim dziadkiem istnieje silna więź.
rozpocznij naukę
bond
There is a strong bond between me and my grandfather. There has been a close bond between David and his father.
odgrodzić coś
rozpocznij naukę
fence off sth
They fenced off the planting area from the main garden.
aparat ortodontyczny
Mary przez 2 tygodnie nie chciała się uśmiechnąć po tym, jak założono jej aparat ortodontyczny.
rozpocznij naukę
braces
Mary didn't want to smile for two weeks after she had her braces put on.
szelki
Wuj Dimitri zwykł był nosić szelki do podtrzymywania spodni.
rozpocznij naukę
braces
Uncle Dimitri would wear braces to hold up his trousers.
spadek (np. cen)
Badania pokazują, że ponad 30% samotnych matek dotknął nagły spadek dochodów w przeciągu ostatnich 5-ciu lat.
rozpocznij naukę
drop
Research shows that over 30% of single mothers faced a sudden drop in income over the last 5 years.
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
rozpocznij naukę
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
warty odnotowania, nadzwyczajny, niezwykły, niesamowity, wspaniały
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
rozpocznij naukę
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech, but everyone still listened. The seminar highlights some of the most remarkable achievements by young scientists from around the world.
szorstki, surowy (np. głos)
Jej słowa były tak ostre, że jej przyjaciółka zaczęła płakać.
rozpocznij naukę
harsh
Her words were so harsh that her friend started crying.
odkładać coś
rozpocznij naukę
to put sth away
It takes time and effort to teach your child to put away his toys.
wysyłanie, emisja
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
rozpocznij naukę
emission
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
epizod, odcinek (np. serialu)
Te ekscytujące wydarzenia będą kontynuowane w następnym odcinku za tydzień o tej samej porze.
rozpocznij naukę
episode
These thrilling events will continue in the next episode the same time next week.
prosto, bezpośrednio
Powiedział jej o tragedii prosto w twarz.
rozpocznij naukę
smack
When he told her about the tragedy it was a smack in the face.
poza
Modelka została sfotografowana w bardzo prowokacyjnej pozie.
rozpocznij naukę
pose
The model was photographed in a very provocative pose.
od nowa, na nowo
Gdy poniosę porażkę, nie rozpaczam, tylko zaczynam od początku.
rozpocznij naukę
anew
If I fail I don't despair but start things anew.
uderzyć, dać klapsa
rozpocznij naukę
to smack
They don't smack their children when they're naughty.
rozchmurzyć się
rozpocznij naukę
buck (sb/sth) up
I took Amy out to lunch to try to buck her up a bit.
zidentyfikować, rozpoznawać
rozpocznij naukę
to identify
She was so shocked that she wasn't able to identify her attacker.
rozbrzmiewać czymś
rozpocznij naukę
to ring with sth
The €‹room suddenly €‹rang with loud laughter.
aktualnie
Piszę obecnie książkę o kolejach w Indiach.
rozpocznij naukę
currently
I am currently writing a book about the railways in India.
początkowo, pierwotnie
Początkowo planowaliśmy przeprowadzić się do Devon, ale zamiast tego zdecydowaliśmy się na Suffolk.
rozpocznij naukę
originally
We originally planned to move to Devon, but we decided on Suffolk instead.
podczas, gdy
Podczas, gdy mój samochód jest pięknie zielony, twój jest okropnie żółty.
rozpocznij naukę
whereas
Whereas my car is a beautiful green, yours is a horrible yellow.
tymczasem
Ty idź i wyprowadź psa, a ja tymczasem posprzątam jego koszyk.
rozpocznij naukę
meanwhile
You go and walk the dog and meanwhile I'll clean his basket out.
mieszkaniec (niekoniecznie obywatel)
Jestem mieszkańcem Nowej Zelandii.
rozpocznij naukę
resident
I'm a resident of New Zealand.
angażować (się)
Nowe hobby nigdy nie angażuje Simona na długo i szybko znajduje sobie nowe.
rozpocznij naukę
to engage
New hobbies never engage Simon for long, he soon finds new ones.
ogłoszenie (np. na drzwiach)
Powieszę ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, jak tylko będę znać dokładną datę konferencji.
rozpocznij naukę
notice
I'll put a notice on the notice board as soon as I know the exact date of the conference.
płynąć (np. rzeka)
Rzeka Kolorado płynęła pod nami kanionem.
rozpocznij naukę
to flow
The Colorado River flowed through the canyon beneath us.
nagły wypadek (nadzwyczajna sytuacja), stan zagrożenia
Z powodu nagłego wypadku w biurze nie skończyłam tej pracy na czas.
rozpocznij naukę
emergency
Because of the emergency in the office I didn't finish the work on time.
otwór
Lis dostał się do kurnika przez otwór w płocie.
rozpocznij naukę
opening
The fox got into the chicken coop through an opening in the fence.
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
rozpocznij naukę
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
rozpocznij naukę
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
gdziekolwiek, obojętnie gdzie
Gdziekolwiek nie poszedł, Elvis Presley był zawsze otoczony grupą fanów.
rozpocznij naukę
wherever
Wherever he went, Elvis Presley was always surrounded by a posse of fans.
włącznie
Konferencja odbędzie się od 14-go to 19-go października włącznie.
rozpocznij naukę
inclusive
The conference will take place from October the 14th to the 19th inclusive.
kwaterować, dawać nocleg
Ten hotel może pomieścić nie więcej niż 300 gości.
rozpocznij naukę
to accommodate
This hotel can accommodate no more than 300 guests.
zalewać
Po każdym kontrowersyjnym programie nasza stacja jest zalewana listami.
rozpocznij naukę
to flood
After every controversial programme our station is flooded with letters.
potępiać, nie pochwalać
Ludzie konserwatywni potępiają małżeństwa homoseksualne i aborcję.
rozpocznij naukę
to disapprove
Conservative people disapprove of gay marriages and abortion.
wcierać
Jeśli mocniej wetrzesz krem, twoja skóra nie będzie wyglądała na tłustą.
rozpocznij naukę
to rub
If you rub the cream in more it won't leave your skin looking greasy.
próżny
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać. Jest tak próżna, że co rano spędza godzinę przed lustrem.
rozpocznij naukę
vain
He's so vain he stops to admire himself in front of every mirror. She's so vain that she spends an hour in front of the mirror each morning.
świecki
Zachodnia demokracja może istnieć tylko w państwie świeckim.
rozpocznij naukę
secular
Western democracy can only exist in a secular state.
nagi (np. człowiek, skała); bosy (stopy)
Żadne komentarze nie są konieczne - naga prawda mówi sama za siebie. Ogród wyglądał nago, gdy usunięto wszystkie rośliny. Przyjemniej chodzi się po plaży na bosaka.
rozpocznij naukę
bare
No comments are necessary - the bare truth speaks for itself. The garden looked bare when all the plants were removed. It is nicer to walk bare-foot on the beach.
kontrowersyjny
Poprawiona wersja raportu nie jest tak kontrowersyjna.
rozpocznij naukę
controversial
The revised version of the report isn't as controversial.
upośledzony
Choć upośledzony fizycznie, Brian jest niezależny i dobrze daje sobie radę.
rozpocznij naukę
handicapped
Although physically handicapped Brian is independent and copes just fine.
akwalung
Jeśli nurkujesz głęboko w morzu, potrzebujesz akwalungu do oddychania.
rozpocznij naukę
aqualung
If you go deep sea diving you need an aqualung to breathe.
nienormalny
Jego nienormalne (dziwaczne) zachowanie przyciągnęło uwagę patrolu policji.
rozpocznij naukę
abnormal
He's abnormal behaviour attracted the attention of the police patrol.
stosowany (np. fizyka stosowana)
Studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.
rozpocznij naukę
applied
I studied applied linguistics at Warsaw University.
zdeterminowany
Jestem zdeterminowany, by tym razem wygrać.
rozpocznij naukę
determined
I am determined to win this time.
niesolidny, niepewny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
rozpocznij naukę
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
rozpocznij naukę
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
żłobek
Zostałam posłana do żłobka, gdy miałam 2 lata, bo moja matka wróciła do pracy.
rozpocznij naukę
a nursery
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
uzależnienie
Ludzie, którym brakuje samokontroli, są podatni na uzależnienia.
rozpocznij naukę
addiction
People who lack self-control are prone to addictions.
student (po absolutorium, bez dyplomu)
Jest studentem studiów licencjackich, ale już zastanawia się nad zrobieniem magisterium.
rozpocznij naukę
undergraduate
He's an undergraduate student at the moment, but he's already thinking about doing his Master's.
gwałciciel
Jest skazanym przez sąd gwałcicielem.
rozpocznij naukę
rapist
He's a convicted rapist.
zapewnienie, ubezpieczenie
Masz moje zapewnienie, że to zadanie będzie wykonane na czas.
rozpocznij naukę
assurance
You have my assurance that the task will be completed on time.
właściciel (domu, hotelu, klubu)
Jeśli cokolwiek będzie nie tak, zadzwoń do właściciela domu, a on z radością przyjdzie i to naprawi.
rozpocznij naukę
landlord
If anything goes wrong, ring the landlord and he'll be happy to come and fix it.
garstka (np. ludzi)
Przyszła jedynie garstka ludzi.
rozpocznij naukę
handful
Only a handful of people came.
miedź
Polska handluje zbożem i miedzią.
rozpocznij naukę
copper
Poland trades in grain and copper.
pens - 1/100 funta (waluta)
Powinieneś teraz unowocześnić ten komputer, bo za rok nie będzie wart ani grosza.
rozpocznij naukę
penny
You should upgrade this computer now, because in a year's time it won't be worth a penny.
wkład (np. pracy)
Jaki jest twój wkład w tę pracę?
rozpocznij naukę
input
What's your input into this work?
dyrektor szkoły
Dyrektor był dla nas bardzo serdeczny w dniu zakończenia szkoły.
rozpocznij naukę
headmaster
Our headmaster was very cordial to all of us on our graduation day.
zmiana, nawracanie (np. na jakąś religię)
Nawrócenie się Petera na islam zaniepokoiło jego rodziców.
rozpocznij naukę
conversion
Peter's conversion to Islam worried his parents.
dowódca
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
rozpocznij naukę
commander
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
sznur
Porywacze związali mu ręce kawałkiem grubego sznurka.
rozpocznij naukę
cord
The kidnappers tied his hands with a piece of thick cord.
studnia
Zatrzymaliśmy się przy studni jakiegoś rolnika, żeby napić się chłodnej wody.
rozpocznij naukę
well
We stopped at a farmer's well to drink some cool water.
gospoda, zajazd
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
rozpocznij naukę
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
tłumacz ustny
Biznesmeni z Japonii i USA potrzebowali tłumacza, żeby się porozumieć.
rozpocznij naukę
interpreter
Businessmen from Japan and the USA needed an interpreter to communicate. UN interpreters are assigned to work at a wide variety of meetings at headquarters as well as at international conferences.
maść
Jeśli bolą cię mięśnie, wetrzyj tę maść, to złagodzi ból.
rozpocznij naukę
ointment
If your muscles hurt, rub in this ointment, it will ease the pain.
wmusić coś komuś
rozpocznij naukę
press sth on sb
You shouldn't press chocolates on her when she's trying to lose weight.
podróżnik
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
rozpocznij naukę
traveller
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
rok przestępny
Rok przestępny ma 366 dni i zdarza się raz na cztery lata.
rozpocznij naukę
leap year
A leap year has 366 days and happens once every four years.
propozycja, stwierdzenie, twierdzenie
Przedłożył swoją propozycję na spotkaniu.
rozpocznij naukę
proposition
He put forward his proposition at the meeting.
kajak
Jeśli będziesz wolniej wiosłować, łatwiej będzie sterować kajakiem.
rozpocznij naukę
a canoe
If you paddle more slowly, the canoe will be easier to steer.
kartka papieru
Zanim wydrukujesz, musisz włożyć do drukarki kartkę papieru.
rozpocznij naukę
a sheet of paper
Before you print you have to put a sheet of paper in the printer.
stado (bydła)
W stadzie bydła była jedna czarna krowa.
rozpocznij naukę
herd
There was one black cow in the herd of cattle. I ran across a small herd of deer on a walk today.
złamać (obietnicę)
rozpocznij naukę
to go back on sth
I promised to help her and I can't go back on my word.
doradca
Doradca zapoznał prezydenta z sytuacją ekonomiczną.
rozpocznij naukę
adviser
The President's adviser acquainted him with the economic situation.
puszka, konserwa
On nie lubi świeżych ryb, ale kupił puszkę sardynek.
rozpocznij naukę
tin