PL LA fiszki 3

 0    293 fiszki    lantczak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

lead, conducting

przeprowadzenie eksperymentu
rozpocznij naukę
conducting experiment

Trendy zakupowe
rozpocznij naukę
Purchasing Trends

annual

coroczny dodatek
rozpocznij naukę
annual bonus

annually

roczny obrót
rozpocznij naukę
annual turnover

na nadchodzący rok
rozpocznij naukę
for the upcoming year

Nowością w tym roku
rozpocznij naukę
New this year

Trendy zarządzania łańcuchem dostaw
rozpocznij naukę
Supply Chain Management Trends

assure, provide

pod warunkiem
rozpocznij naukę
provided

zapewnienie bezpłatnej edukacji
rozpocznij naukę
provide free education

spostrzeżenia
rozpocznij naukę
insights

w celu zapewnienia
rozpocznij naukę
In order to make

w celu upewnienia się
rozpocznij naukę
in order to make sure

w celu uzupełnienia
rozpocznij naukę
in order to make up

uprzejmie, grzecznie
rozpocznij naukę
kindly, politely

uprzejmie proszę
rozpocznij naukę
i kindly ask, kindly request

wypełnić ankietę
rozpocznij naukę
complete the survey

cenne informacje
rozpocznij naukę
valuable information


until recently

aż do teraz
rozpocznij naukę
until now

znacznie później
rozpocznij naukę
until much later

to zajmie dziesięć minut
rozpocznij naukę
it will take ten minutes

uzyskane dane
rozpocznij naukę
data obtained

anonymously

confidentially

jako wyraz naszej wdzięczności
rozpocznij naukę
as a token of our appreciation

co więcej / ponadto
rozpocznij naukę
furthermore


wśród ubogich
rozpocznij naukę
among the poor

między innymi
rozpocznij naukę
among other things

wśród uczestników
rozpocznij naukę
among participants

raffle

raffles

Bilet na loterię
rozpocznij naukę
raffle ticket

proszę się nie wahać skontaktować ze mną
rozpocznij naukę
please feel free to contact me

okazja / możliwość
rozpocznij naukę
opportunity

życiowa szansa
rozpocznij naukę
opportunity of a lifetime

Miałem okazję
rozpocznij naukę
I had an opportunity

w jednym zadaniu
rozpocznij naukę
in one task, assignment

wydajność mojego zespołu
rozpocznij naukę
performance of my team

wzajemne oddziaływanie
rozpocznij naukę
interactions

najważniejsze
rozpocznij naukę
the most important

I would like to

Chciałbym wiedzieć, czy
rozpocznij naukę
I would like to know whether

Członek zarządu
rozpocznij naukę
Member of the Board

member

Wyjście zakończone
rozpocznij naukę
exit completed

Treatment

Treatments

Były członek zarządu
rozpocznij naukę
Former board member

zatwierdzenie
rozpocznij naukę
approval

Historia zatwierdzenia
rozpocznij naukę
approval history

zatwierdzenie kosztów
rozpocznij naukę
approval costs

Możliwości
rozpocznij naukę
Capabilities, opportunities

a thief

Złodziej uciekł
rozpocznij naukę
thief escaped

to steal, thieve


imprisoned, trapped

security guard

jak nazywa się
rozpocznij naukę
how is called

tasiemiec (serial)
rozpocznij naukę
soap opera

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
to learn by heart

roztargniony
rozpocznij naukę
distracted

distracted by

to destroy

devastated, destroyed

niszczą naturalne siedliska
rozpocznij naukę
They destroy natural habitats

niszczenie warstwy ozonowej
rozpocznij naukę
destruction of the ozone layer

zwolnij, spowolnij
rozpocznij naukę
slow down

spowalniają starzenie się mózgu
rozpocznij naukę
slow down the aging brain

sweeter

pan psa, (właściciel)
rozpocznij naukę
master of dog

to samo uczucie
rozpocznij naukę
same feeling

świnka skarbonka
rozpocznij naukę
piggy bank

pełnia księżyca
rozpocznij naukę
full moon

wolverine

werewolf

it happens

dzień wolny od pracy
rozpocznij naukę
day off, public holiday

public holidays


mustn't

should / ought (to)

powinno być moje
rozpocznij naukę
should be mine

shouldn't

Nie należy rzucać kamieniami
rozpocznij naukę
shouldn't throw stones

nie powinny mieć
rozpocznij naukę
shouldn't have

Nie należy mówić głośno przez telefon komórkowy
rozpocznij naukę
shouldn't talk loudly on a mobile phone


can't stand

can't

Nie mogę uwierzyć własnym uszom
rozpocznij naukę
I can't believe my ears

mający pozwolenie
rozpocznij naukę
allowed to

wolno powiedzieć
rozpocznij naukę
allowed to say

prawo do noszenia broni
rozpocznij naukę
allowed to carry weapons

not allowed to

Nie wolno dotykać
rozpocznij naukę
not allowed to touch

supposed to

powinien zrobić coś
rozpocznij naukę
supposed to do something

powinien zwiększyć produktywność i zyski
rozpocznij naukę
supposed to increase productivity and profits

must/have to

musisz coś zrobić
rozpocznij naukę
you have to do something

W każdym razie trzeba
rozpocznij naukę
have to anyway

zdolny do, mieć możliwość
rozpocznij naukę
be able to

Jestem w stanie dotrzymać terminów
rozpocznij naukę
I am able to meet deadlines

Jestem w stanie wykonać pracę ręczną
rozpocznij naukę
I am able to do manual work

gdybym był tobą
rozpocznij naukę
If I were you

to count

include to

unfortunately

niestety zapomniałem zadania domowego
rozpocznij naukę
unfortunately i forgot my homework

niestety to prawda
rozpocznij naukę
unfortunately it's true

zabrać pracę do domu
rozpocznij naukę
take work home

czas na relaks
rozpocznij naukę
have time to relax

długo pracować
rozpocznij naukę
work long hours

być pracoholikiem
rozpocznij naukę
to be a workaholic

dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines

brać czas wolny od pracy
rozpocznij naukę
take time off work

być pod presją w pracy
rozpocznij naukę
be under pressure at work

spędzają dużo czasu w pracy
rozpocznij naukę
They spend a lot of time at work

mają dobre warunki pracy
rozpocznij naukę
They have good working conditions

wpływać na coś
rozpocznij naukę
to influence something

przedłużający się proces
rozpocznij naukę
a drown-out process

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

kwalifikacje zawodowe
rozpocznij naukę
professional qualifications

an employer

employers

importance

important

importantly

ważne dla większości
rozpocznij naukę
important for most people

concise

concisely

podkreślić silne punkty
rozpocznij naukę
to talk up strengths points

umniejszać słabe punkty
rozpocznij naukę
to play weaknesses point down

profession

professional

onieśmielający, przerażający
rozpocznij naukę
daunting

serwisy internetowe z ofertami pracy
rozpocznij naukę
specialist job sites

dział z ofertami pracy na przykład w gazecie
rozpocznij naukę
situations vacant section

kolumna z ogłoszeniami o pracę
rozpocznij naukę
job column

zaniedbywać
rozpocznij naukę
neglect

zaniedbywać swoje obowiązki
rozpocznij naukę
to neglect your duties

zaniedbywać swojego męża / żonę / dzieci
rozpocznij naukę
to neglect one's husband/wife/children

ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for

ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
to apply for a job

ubiegać się o coś
rozpocznij naukę
apply for something

ubiegać się o paszport
rozpocznij naukę
apply for a passport

to listen

słuchać muzyki
rozpocznij naukę
to listen to music

słuchać radia
rozpocznij naukę
to listen to the radio

listener

you will hear

usłyszysz tego więcej
rozpocznij naukę
you will hear more of this

doradca kariery/zawodowy
rozpocznij naukę
careers advisor

w pewnym momencie w ich życiu
rozpocznij naukę
at some point in their lives

znajdzie się
rozpocznij naukę
will be, finds themselves

painful

boleśnie powolny
rozpocznij naukę
painfully slow

bolesny proces
rozpocznij naukę
painful process

dla niektórych
rozpocznij naukę
for some

for others

mniej niż tydzień
rozpocznij naukę
less than a week

jest wiele rzeczy
rozpocznij naukę
There are many things

możesz to zrobić, aby wpłynąć na ten proces
rozpocznij naukę
you can do to influence this process

najkrótszy jak to możliwe
rozpocznij naukę
the shortest as possible

zrobić go jak najkrótszym
rozpocznij naukę
keep it as short as possible


upon exhale

przy wyjeździe
rozpocznij naukę
upon departure

na ten temat
rozpocznij naukę
on this topic, upon this subject

it sounds

to brzmi interesująco
rozpocznij naukę
it sounds interesting

to brzmi nieźle
rozpocznij naukę
it sounds good, it sounds nice

brzmi znajomo
rozpocznij naukę
it sounds familiar

so long, as long

tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as

tak długo, jak określono
rozpocznij naukę
as long as provided

pamiętać o, mieć na uwadze
rozpocznij naukę
bear in mind

pamiętać, że
rozpocznij naukę
bear in mind that

kilka podstawowych rzeczy
rozpocznij naukę
few basics thing

wtedy nie powinno być problemu
rozpocznij naukę
then you should have no problem

is nothing more
rozpocznij naukę
is nothing more

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

sprawozdanie z całkowitych dochodów
rozpocznij naukę
statement of comprehensive income

sprawozdanie ze swoich umiejętności
rozpocznij naukę
statement of your skills

umiejętności
rozpocznij naukę
abilities/skills

która sprawia, że ​​nadaje się
rozpocznij naukę
which makes it suitable

sprawia, że
rozpocznij naukę
makes

to ma sens dla mnie
rozpocznij naukę
This makes sense to me

sprawia, że ​​zmieniamy!
rozpocznij naukę
It makes a change!

tak więc / tym samym
rozpocznij naukę
thus

thus far

z korzyścią
rozpocznij naukę
benefit, thus benefiting

upewniać się
rozpocznij naukę
make sure

reprezentować
rozpocznij naukę
represent

przedstawiciel
rozpocznij naukę
representative

reprezentacja
rozpocznij naukę
representation

reprezentować klienta
rozpocznij naukę
represent a client

what you have

co masz w torbie?
rozpocznij naukę
what you have in your bag?

co masz na myśli?
rozpocznij naukę
what do you mean? what you have in mind?

zaprezentuj co masz do zaoferowania
rozpocznij naukę
represent what you have to offer

jasno i efektywnie
rozpocznij naukę
clearly and effectively

nie zapomnij
rozpocznij naukę
don't forget

nie zapomnij skontaktować się z naszym sąsiadem
rozpocznij naukę
don't forget to contact our neighbour

w jaki sposób przedstawić swoje CV
rozpocznij naukę
how you present your cv

affects

wpływa na odpowiedź
rozpocznij naukę
affects the response

jaką dostaniesz
rozpocznij naukę
it will get


jeśli mnie pamięć nie myli
rozpocznij naukę
if my memory serves me

Jeśli jak ja
rozpocznij naukę
if you as me

nieporządek / bałagan
rozpocznij naukę
mess

scruffy, messy

mess up

message

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probably

Prawdopodobnie w styczniu
rozpocznij naukę
Probably in January

prawdopodobnie nie
rozpocznij naukę
probably not

nawet nie będą czytane
rozpocznij naukę
won't even will be read

zachować zwięzły tekst
rozpocznij naukę
keep text concise

wpływ, uderzenie
rozpocznij naukę
impact

impact on

wpływ na pękanie
rozpocznij naukę
impacted fracture

będzie to miało wpływ
rozpocznij naukę
it will have impact

napisz go maszynowo
rozpocznij naukę
type it

type it in

zostałeś poproszony
rozpocznij naukę
you are requested

swoiście, konkretnie
rozpocznij naukę
specifically

konkretnie napisać go ręcznie
rozpocznij naukę
specifically write it by hand

posiadać podstawową wiedzę
rozpocznij naukę
have a basic knowledge

zestawienie kwalifikacji
rozpocznij naukę
statement of qualifications

zgodzić się na coś
rozpocznij naukę
to agree upon something

zachować coś zwarte, treściwe
rozpocznij naukę
keep something concise

zdanie, wyrok
rozpocznij naukę
sentence

media społecznościowe
rozpocznij naukę
social media

społeczna zmiana mediów
rozpocznij naukę
Social media change, update

Mam konto w mediach społecznościowych
rozpocznij naukę
I have an account in social media

exhaust, exhale

exhaled

exhales

inhale

inhaler

wdychać głęboko przez nos
rozpocznij naukę
inhale deeply through your nose


I breathe

zapierający dech
rozpocznij naukę
breathtaking


airy

klimatyzacja
rozpocznij naukę
air-condition

palę, dym, odpalać
rozpocznij naukę
smoke

alarm przeciwpożarowy
rozpocznij naukę
fire alarm, smoke alarm

smoke detector

smokedcemetery, graveyard

poważne niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
serious danger, grave danger

Snitch, light

donieść na kogoś
rozpocznij naukę
snitch on somebody


umiejętność słuchania
rozpocznij naukę
ability to listen

zdolność do
rozpocznij naukę
ability to

Umiejętność - niezdolność
rozpocznij naukę
ability - inability

możliwość
rozpocznij naukę
possibility

możliwość uzyskania
rozpocznij naukę
possibility to get

niezbędny / potrzebny
rozpocznij naukę
necessary

zło konieczne
rozpocznij naukę
necessary evil

niezbędne umiejętności
rozpocznij naukę
necessary skills


doradztwo w zakresie
rozpocznij naukę
advice on

doradztwo i reprezentacja w sprawach prawnych
rozpocznij naukę
advice and representation in legal matters

zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission

Pozwolenie na pobyt
rozpocznij naukę
Permission to stay

zarząd / rada nadzorcza
rozpocznij naukę
board of directors

pełnomocnik, prokurent
rozpocznij naukę
proxy

Serwer proxy
rozpocznij naukę
proxy server

convenience

wygodne jedzenie
rozpocznij naukę
convenient food

sklep z podstawowymi artykułami
rozpocznij naukę
convenience store

komfort życia
rozpocznij naukę
conveniences of life, quality of life

towary niebezpieczne
rozpocznij naukę
dangerous goods

zgłoszenie towarów niebezpiecznych
rozpocznij naukę
dangerous goods declaration

main, prime

prime minister

najlepszy czas reklamowy
rozpocznij naukę
prime time

subskrybować, prenumerować
rozpocznij naukę
subscribe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.