Family and social life

 0    370 fiszek    nataliamalkoo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wsparcie

master and ruler
rozpocznij naukę
Mistrz i władca

private property
rozpocznij naukę
własność prywatna

financially dependent
rozpocznij naukę
finansowo zależne

to bear and rear children
rozpocznij naukę
rodzić i wychowywać dzieci

to bring up in discipline and obedience
rozpocznij naukę
wychowywać w dyscyplinie i posłuszeństwie

out of wedlock
rozpocznij naukę
z nieprawego łoża

illegitimate
rozpocznij naukę
nieślubny

napiętnowane

barely tolerated
rozpocznij naukę
ledwo tolerowane

liberation movement
rozpocznij naukę
ruch wyzwolenia

strenghtened
rozpocznij naukę
wzmocniony


bread-winning father
rozpocznij naukę
Ojciec chleb nagrodami

child-raising mother
rozpocznij naukę
wychowawczego matka

ustanawianie prawa

nieformalny

niezamężna

grant custody
rozpocznij naukę
przyznać opiekę nad dzieckiem

pary homoseksualne

nie do pomyślenia

legally recognize
rozpocznij naukę
prawnego uznania

adapt to the new realities
rozpocznij naukę
dostosować się do nowych realiów

to set up a family
rozpocznij naukę
założyć rodzinę

wspólnik

registry wedding
rozpocznij naukę
ślub cywilny

church wedding
rozpocznij naukę
ślub kościelny

a family of four
rozpocznij naukę
czteroosobowa rodzina

half-brother
rozpocznij naukę
brat przyrodni

siostra bliźniaczka

brat/siostra

rodzeństwo

parents-in-law
rozpocznij naukę
teściowie

traktować

z kolei

posłuszeństwo


tolerowana

19th century
rozpocznij naukę
19 wiekbegan to change
rozpocznij naukę
zaczęła się zmieniać

pięćdziesiąt

united kingdom
rozpocznij naukę
Zjednoczone Królestwo


trzykrotnie

heterosexual
rozpocznij naukę
heteroseksualny

lesbijka

popierać

opiekowanie się

złożony

poradnictwo

to bring up a child
rozpocznij naukę
aby wychować dziecko

parenting style
rozpocznij naukę
styl rodzicielstwa

męczennik

autokrata


for the sake of sb
rozpocznij naukę
ze względu na SB

to impose duties
rozpocznij naukę
nałożenie obowiązki

to satisfy one's needs
rozpocznij naukę
w celu zaspokojenia potrzeb czyjejś

to carry out certain goals
rozpocznij naukę
realizować pewne cele


sfrustrowany

wymagać

dedykacja

to be the hub of the universe
rozpocznij naukę
za centrum wszechświata

zepsuty/rozpieszczony bachor

popisywanie się


Zlecenia


nadużywać

juvenile delinquency
rozpocznij naukę
przestępczość nieletnich

juvenile delinquent
rozpocznij naukę
młodociany sprawca

laissez-faire policy
rozpocznij naukę
Polityka leseferyzmu/wolnej ręki

słuchać się / służyć

strict discipline
rozpocznij naukę
surowa dyscyplina

grać na scenie/postępowac

posłuszny

minor offences
rozpocznij naukę
drobne przestępstwa

generation gap
rozpocznij naukę
konflikt pokoleń

emotional bonds
rozpocznij naukę
więzi emocjonalne

uczucie

tyrania

buntować

stawiać czoło

limit oneself
rozpocznij naukę
ograniczać się

to run away from home
rozpocznij naukę
uciec z domu

to commit crimes
rozpocznij naukę
do popełniania przestępstw

to establish
rozpocznij naukę
ustalać

appropriate penalties
rozpocznij naukę
odpowiednie kary

to pull one's weight
rozpocznij naukę
przykładać się do pracy

twarde dzieci

emocjonalny

teacher-guide
rozpocznij naukę
nauczyciel-przewodnik

to encourage
rozpocznij naukę
zachęcanie

szacunek

chwalić się

ganić

to come up to one's expectations
rozpocznij naukę
spełniac czyjes oczekiwania

wyrocznia

poor family relationship
rozpocznij naukę
złe stosunki rodzinne

family quarrels
rozpocznij naukę
kłótnie rodzinne

zakwestionować/ walczyć na słowa

a source of conflicts
rozpocznij naukę
źródło konfliktów

a shout at a child
rozpocznij naukę
krzyczeć na dziecko

to spoil a child
rozpocznij naukę
rozpieszczać dziecko

to neglect a child
rozpocznij naukę
zaniedbywanie dziecka


doradzać

wdzięczny

nevertheless
rozpocznij naukę
Niemniej jednak


Szanse

chances for quick promotion
rozpocznij naukę
szanse szybkiego awansu

intelectually
rozpocznij naukę
intelektualnie

egoistów

rozszerza

przeciwstawiać się

run the household
rozpocznij naukę
prowadzić dom

wytrzymałość

oporność

persistance in sth
rozpocznij naukę
oporność w sth

poświęcać

całkowicie

liczny

niedawny

badanie

ujawnia

większość


opieka / uwaga

opiekować sięhelp sb out with sth
rozpocznij naukę
pomóc komuś się z czegoś


zatem

rear children
rozpocznij naukę
wychowywać dzieci

profesor

ambasador

pielęgniarka

kosmetyczka

disadvantage
rozpocznij naukę
wada

to get a place at university
rozpocznij naukę
dostać na uniwersytet

student pierwszego roku

student drugiego roku

starszy

to do a degree in sth
rozpocznij naukę
zrobić dyplom z czegoś

sformalizowanie


disintegrate
rozpocznij naukę
rozpadać się

socjolog

małżeństwo

wierny

zwykły

zrywać (np. o związku)

cudzołóstwo

incompatibility of characters
rozpocznij naukę
niezgodność charakterów

znosić

stopniowo / równomiernie


zaniedbanie

nieobecność


roztrzaskany

tense atmosphere
rozpocznij naukę
napięta atmosfera

egoistycznie

mężczyźni

małżonek

niedawny

zjawisko


opłacać się

doświadczenie


unfaithfulness
rozpocznij naukę
niewierności

bezdzietna

zdrada

alimenty

guardianship
rozpocznij naukę
kuratela

to disintegrate
rozpocznij naukę
rozpadac się

potwierdzać

rozwiązane

legal reason
rozpocznij naukę
powód prawny

cudzołóstwo

unfaithfulness
rozpocznij naukę
niewierności

incompability of characters
rozpocznij naukę
niezgodność charakterów

to grow apart
rozpocznij naukę
oddzielać się

to put up with
rozpocznij naukę
znosić

osłabiać

pospolity, powszechny

alcohol abuse
rozpocznij naukę
nadużywanie alkoholu

conflict of values
rozpocznij naukę
Konflikt wartości

bezdzietna

nieobecność

roztrzaskać


waluta

handel/handlować/targować się

opieka nad dzieckiem

lone parents
rozpocznij naukę
samotni rodzice

obniżanie (się)

małżonek

momentary whim
rozpocznij naukę
chwilowy kaprys

spłacać

marriage certificate
rozpocznij naukę
akt małżeństwa

sprawa / romans

to have an affair with sb
rozpocznij naukę
mieć romans z sb

to admit one's adultery
rozpocznij naukę
przyznać się do cudzołóstwa

rozstanie

to demand a divorce
rozpocznij naukę
zażądać rozwodu

to neglect one's husband/wife/children
rozpocznij naukę
zaniedbywać swoich mąż / żona / dzieci

agreement of parties
rozpocznij naukę
porozumienie stron

parental right to child guardianship
rozpocznij naukę
prawa rodzicielskie do opieki nad dziećmi

to grant sb a right to...
rozpocznij naukę
udzielenia sb prawo do...

chlebowca

empanadas

semestr/termin

adopcja

opuszczony

uzyskać

sprzyjać

foster parents
rozpocznij naukę
przybrani rodzice

przydługi

lengthy procedure
rozpocznij naukę
długotrwałe procedury

po trzecie

become, became, become
rozpocznij naukę
się, stał się

wrodzony

congenital defect
rozpocznij naukę
wady wrodzone

handicapped people
rozpocznij naukę
osoby niepełnosprawne

niedorozwinięty

niemowlę

zrzec się

Zwolennicy

przeciwnik


zachwycony

faktyczny

towargruntowny

klasówka


groźba

kwitnący

to be raised
rozpocznij naukę
byc wychowywanym

to let up for adoption
rozpocznij naukę
niech do adopcji

surrogate family
rozpocznij naukę
Rodzina zastępcza

rodzice

to be perceived
rozpocznij naukę
być postrzeganym

przemoc

to encourage
rozpocznij naukę
zachęcać

zgłosić

physical maltreatment
rozpocznij naukę
fizyczne maltretowanie

brutalność

to treat cruelly
rozpocznij naukę
traktować okrutnie

to be cruelly / wrongly treated
rozpocznij naukę
być maltretowanym / źle traktowanym

wychować / wychowywać


bite, bit, bitten
rozpocznij naukę
zgryz, nieco, ugryziony

przepaść

to give a thrashing
rozpocznij naukę
dać lanie

kradzież

disobedience
rozpocznij naukę
nieposłuszeństwo

minor offences
rozpocznij naukę
drobne przestępstwa

to resolve matters by force
rozpocznij naukę
rozwiązać sprawy siłowo

to give rise to
rozpocznij naukę
powodować, dawać początek, wywoływać


psychika

wypaczać

wychowywyanie

to eradicate
rozpocznij naukę
wyeliminować, wykorzenić

bad behaviour
rozpocznij naukę
złe zachowanie

physical force
rozpocznij naukę
siła fizyczna

power of argument
rozpocznij naukę
Siła argumentu

perswazja

to ill-treat
rozpocznij naukę
źle traktować, znęcać się, maltretować

to inform against sb
rozpocznij naukę
donosić na kogośfinancial dependence
rozpocznij naukę
zależność finansowa

to tolerate pain
rozpocznij naukę
znosić ból

upokorzenie

to conquer one's fear
rozpocznij naukę
pokonać własnego strachu

bronić

godność

to use force
rozpocznij naukę
do użycia siły

acts of brutality
rozpocznij naukę
akty brutalności

acts of violence
rozpocznij naukę
akty przemocy

okrucieństwo

ukarać

corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna

rękoczyn

skrzywdzić

uderzyć

bodily injury
rozpocznij naukę
uszkodzenie ciała

siniaki

to smack (slap) a child
rozpocznij naukę
dać dziecku klapsa

to be defenceless
rozpocznij naukę
być bezbronna

to be paralysed with fear
rozpocznij naukę
zostać sparaliżowana strachem


rapist (violator)
rozpocznij naukę
Gwałciciel (sprawca)

odrzucone

tease somebody about something
rozpocznij naukę
drażnić kogoś o coś

trujący

zdalnie

szczepionka

szczepienia

cukier trzcinowy

odwaga

obowiązkowy

dzielnica

wyolbrzymiać

obojętny

destrukcyjny

metoda / sposób

dobroczynny


komisja

kościół

underprivileged
rozpocznij naukę
żyjący w złych warunkach

desperacja

dobrobyt

starszy


pozbawieni

nieuleczalnie


Samarytanin

zagrożone

sumienie

uwięziony

consideration
rozpocznij naukę
troska

charitable organizations
rozpocznij naukę
organizacje charytatywne

niepełnosprawny

ambulatorium

veterinary treatment
rozpocznij naukę
leczenie weterynaryjne

małomówny

lśniący

prześladowani przez

natrętny

ścigany

ciekawski

paparazzi

sensacyjny

spowodowanie

zaplanowane

wrogowie

bezwzględny

gwiazdorstwo

on the covers
rozpocznij naukę
na okładkach

to attract attention
rozpocznij naukę
aby przyciągnąć uwagę

nieplanowane

media attention
rozpocznij naukę
uwagę mediów

to be recognised in the street
rozpocznij naukę
uznawane na ulicy

rozgłos


przywileje

inconvenience
rozpocznij naukę
niedogodność

to give an interview
rozpocznij naukę
dać wywiad

agent prasowy

unflattering pictures
rozpocznij naukę
niepochlebne zdjęcia

krytyka

to pay for one's success
rozpocznij naukę
zapłacić za swój sukces

to arouse interest
rozpocznij naukę
wzbudzić zainteresowanie

to be in the spotlight
rozpocznij naukę
być w centrum uwagi

to envy sb sth
rozpocznij naukę
zazdrościć sb sth

tabloid


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.