Callan stage 5 do lesson 67

 0    161 fiszek    gabrys101
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

meet - met - met

bring


quite

impossible

nieczysty, zanieczyszczony
rozpocznij naukę
impure

to promise (to do)


polite

impolite

adult

zwykły, powszechny
rozpocznij naukę
commonto expresscomfortable

uncomfortable

obudzić się
rozpocznij naukę
to wake up

immediately


a button

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

powinien, -em, na -no
rozpocznij naukę
ought

pod moralnym przymusem
rozpocznij naukę
under a moral obligation

cause

think of

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
justice

ponieważ, bo
rozpocznij naukę
as

that is


although


such as

independent

początek, źródło
rozpocznij naukę
origin

belong

rzucać, rzut
rozpocznij naukę
throw


drop

obejść się bez
rozpocznij naukę
go without

wydarzyć się
rozpocznij naukę
happen

zamordować; morderstwo
rozpocznij naukę
assassinate

unusual

jeszcze, wciąż, ciągle
rozpocznij naukę
still, still, still

wciąż, jeszcze
rozpocznij naukę
yet

in progressknow of

obawiać się
rozpocznij naukę
to be afraid

chronić, strzec
rozpocznij naukę
protect, guard

mieć się na baczności
rozpocznij naukę
on your guard

nie mieć się na baczności
rozpocznij naukę
off your guard

uspokoić, spokojny
rozpocznij naukę
calm

quietly

totalizator sportowy
rozpocznij naukę
football pools

useful

bezużyteczny
rozpocznij naukę
useless

to possess, to have

zarówno... jak i
rozpocznij naukę
as with... so with

wada, usterka
rozpocznij naukę
defect, fault

faultless

all right

compare

comparison

lać, nalać
rozpocznij naukę
pour

jednoczyć się
rozpocznij naukę
unite


take by surprise

opiekować się
rozpocznij naukę
care

spieszyć się
rozpocznij naukę
to hurry

nie spieszyć się
rozpocznij naukę
take one's time

meeting, appointment

plenty of
to lend

to give back, return

famous

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

przepraszać
rozpocznij naukę
apologise

apology

kazać komuś czekać
rozpocznij naukę
keep somebody waiting


zgiąć, schylać się
rozpocznij naukę
bend

century

martwić się
rozpocznij naukę
to worry

zniechęcony, przygnębiony
rozpocznij naukę
disheartened

continuous

rozmawiałem
rozpocznij naukę
I was speaking

w tym samym czasie
rozpocznij naukę
at the same time

subject

object

a prison

sprawić by ktoś poczuł
rozpocznij naukę
to make one feel

a root

memory

przejść, przeprawić
rozpocznij naukę
go, cross

czas przeszły czasów "to wake up"
rozpocznij naukę
woke up

safe

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety

sir, gentelman

madam, lady

a customer

officer


height

in spite of; despite

get into

wyglądać patrzeć
rozpocznij naukę
look

royal


odbiorca, adresat
rozpocznij naukę
receiver

odzwierciedlać
rozpocznij naukę
reflect back

protect

reflexive

I myself

ty sam osobiście
rozpocznij naukę
yourself

on sam osobiście
rozpocznij naukę
himself

ona sama osobiście
rozpocznij naukę
herself

itself

oneself

my sami, osobiście
rozpocznij naukę
ourselves

wy sami, osobiście
rozpocznij naukę
yourselves

oni sami, osobiście
rozpocznij naukę
themselve

gruntowny, całkowity
rozpocznij naukę
thorough, total

accident

careful

nieostrożny
rozpocznij naukę
careless

carefully

own, to possess, to have

1. an award 2. a prize

także, też
rozpocznij naukę
too

however

przynajmniej
rozpocznij naukę
at least

i na odwrót
rozpocznij naukę
vice versa


widely

obyczaj, maniera
rozpocznij naukę
customs, manners


śpiący, pogrążony we śnie
rozpocznij naukę
sleepy, asleep

awake

in order to

gimnastykować się
rozpocznij naukę
take exercise

notice

point at

point out, indicateflame


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.