word and phrases

 0    70 fiszek    ewuka72
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

absent-minded
She’s so absent-minded – she’s always forgetting things.
rozpocznij naukę
roztrzepany, roztargniony
Ona jest tak roztargniony - ona zawsze zapominając rzeczy.

approach
The new approach to selecting candidates comes from Silicon Valley.
rozpocznij naukę
podejście
Nowe podejście do selekcji kandydatów pochodzi z Doliny Krzemowej.

arrogant
People who sign their names in capital letters are often arrogant.
rozpocznij naukę
arogancki
Ludzie, którzy zapisali swoje nazwy literami są często arogancki.

bizarre
They asked some bizarre questions in the job interview.
rozpocznij naukę
dziwaczny
Pytali jakieś dziwaczne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.

candidate
He wasn’t impressed with the first candidate he interviewed.
rozpocznij naukę
kandydat
Nie był pod wrażeniem pierwszego kandydata rozmawiał.

context
Can you work out the meaning of this word from the context of the sentence?
rozpocznij naukę
kontekst
Można poćwiczyć znaczenie tego słowa z kontekstu zdanie?

cruel
Some interviewers can be extremely cruel to jobseekers.
rozpocznij naukę
okrutny
Niektóre ankieterzy mogą być bardzo okrutne dla osób poszukujących pracy.

deadly
This problem is deadly serious.
rozpocznij naukę
śmiertelnie
Problem ten jest śmiertelnie poważna.

demanding
It was a very demanding job interview process.
rozpocznij naukę
wymagający
To był bardzo wymagający proces rozmowy kwalifikacyjnej.

despise
Which living person do you most despise, and why?
rozpocznij naukę
gardzić
Które żyjącą osobę najbardziej gardzą, a dlaczego?

drag
If you drag that chair across the floor it will make a loud noise.
rozpocznij naukę
ciągnąć
Po przeciągnięciu to krzesło po podłodze uczyni to głośny szum.

easy-going
My husband is really easy-going and calm.
rozpocznij naukę
wyrozumiały
Mój mąż jest bardzo sympatyczny i spokojny.

essentially
Essentially, we use this interview technique to find people who can handle stress.
rozpocznij naukę
zasadniczo, w zasadzie
Zasadniczo, używamy tej techniki wywiadu, aby znaleźć ludzi, którzy potrafią radzić sobie ze stresem.

estate agent
The estate agent showed us around the house.
rozpocznij naukę
agent nieruchomości
Agent nieruchomości pokazał nam wokół domu.

extreme
Bungee jumping is an extreme sport – not everyone would enjoy it.
rozpocznij naukę
ekstremalny
Bungee jumping jest sport ekstremalny - nie każdy by cieszyć się nim.

good-tempered
My mum is very good-tempered.
rozpocznij naukę
dobrze usposobiony
Moja mama jest bardzo dobrym humorze.

horizontal
He writes his signature in a straight line – it’s horizontal.
rozpocznij naukę
poziomy
On Pisze swój podpis w linii prostej - to poziomy.

(I) wonder
I wonder why he didn’t come to the party.
rozpocznij naukę
(Zastanawiam się
Zastanawiam się, dlaczego nie przyszedł na imprezę.

intonation
Use friendly intonation when you speak to new people.
rozpocznij naukę
intonacja
Za pomocą przyjaznego intonację, gdy mówisz do nowych ludzi.

laid-back
I’m really laid-back – nothing bothers me usually.
rozpocznij naukę
wyluzowany
Jestem naprawdę wyluzowany - nie przeszkadza mi zwykle.

legible
Your signature is pretty legible.
rozpocznij naukę
czytelny
Twój podpis jest bardzo czytelne.

narrow-minded
The people who live here are judgemental and narrow-minded.
rozpocznij naukę
ograniczony
Ludzie, którzy tu mieszkają są osądów i ciasna.

odd
Your neighbour looks really odd.
rozpocznij naukę
dziwny
Twój sąsiad wygląda naprawdę dziwnie.

otwarty, pozbawiony uprzedzeń

Psychotherapists need to be open-minded.
rozpocznij naukę
Psychoterapeuci muszą być otwarci.

pretty
My sister is pretty bad-tempered.
rozpocznij naukę
całkiem
Moja siostra jest całkiem złe usposobienie.

rather
My brother is rather lazy.
rozpocznij naukę
raczej
Mój brat jest raczej leniwy.

react
React to your partner’s answers.
rozpocznij naukę
zareagować
Reagować na odpowiedzi partnera.

recruitment
He works for a recruitment agency as a headhunter.
rozpocznij naukę
rekrutacja
Pracuje dla agencji rekrutacji jako headhunter.

rub
You should rub some cream into your wasp sting.
rozpocznij naukę
trzeć
Należy wcierać jakiś krem do swojej użądleniu osy.

specialist
He works for a specialist company that makes luxury chocolates.
rozpocznij naukę
specjalista
Pracuje dla firmy specjalisty, który sprawia luksusowe czekoladki.

stable
Are you an emotionally stable person?
rozpocznij naukę
zrównoważony
Czy jesteś stabilny emocjonalnie osobą?

star
He has starred in many successful films.
rozpocznij naukę
gwiazda
Zagrał w wielu udanych filmów.

terraced
Our house is the middle one of three terraced houses.
rozpocznij naukę
szeregowy
Nasz dom znajduje się w środku jednego z trzech domów w zabudowie szeregowej.

vegan
A vegan doesn’t eat meat, fish, or any animal products.
rozpocznij naukę
wegański
Wegańska nie jedzą mięsa, ryb, ani żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

wasp
I was stung by a wasp in a market when I was six.
rozpocznij naukę
osa
Ja zostałem ukąszony przez osę na rynku, kiedy miałem sześć lat.

weird
It’s really weird that there’s no one at home at this time of day.
rozpocznij naukę
niepokojący, dziwny
To naprawdę dziwne, że nie ma nikogo w domu o tej porze dnia.

faith healer
She visited a faith healer to try and help her with her problems.
rozpocznij naukę
uzdrowiciel(ka)
Odwiedziła uzdrowiciela wiary, aby spróbować pomóc jej z jej problemów.

flap
Flap your arms and you will look like a chicken.
rozpocznij naukę
machać
machać swoje ręce i będzie wyglądać jak kurczak.

flustered
He does well in interviews because he’s not easily flustered.
rozpocznij naukę
speszony, podenerwowany
Robi dobrze w wywiadach, bo nie jest łatwo speszony.

fortune telling
I don’t believe in fortune telling.
rozpocznij naukę
Wróżby
Nie wierzę w wróżenia.

go clubbing
I love to go clubbing with my friends till the early morning.
rozpocznij naukę
chodzić do nocnych klubów
Uwielbiam się zabawić z przyjaciółmi do białego rana.

graphology
Graphology is when you analyse someone’s personality based on their handwriting.
rozpocznij naukę
Grafologia
Grafologia jest podczas analizowania czyjąś osobowość na podstawie ich pisma.

headhunter
A headhunter finds people with the necessary skills to work for a company.
rozpocznij naukę
headhunter
Headhunter wyszukuje osoby z umiejętności niezbędne do pracy w firmie.

jasmine
I grew up in Los Angeles and there was always jasmine growing.
rozpocznij naukę
jaśmin
Dorastałam w Los Angeles i zawsze było jaśmin rośnie.

merely
We need to separate the brilliant candidates from the merely very good.
rozpocznij naukę
zaledwie
Musimy oddzielić doskonałych kandydatów z jedynie bardzo dobre.

mystified
He was mystified by the strange noises.
rozpocznij naukę
zdumiony
Był zdumiony dziwnych odgłosów.

overuse
Which words or phrases do you most overuse?
rozpocznij naukę
nadużywanie
Które słowa lub zwroty zrobić ci najbardziej nadużywać?

paranormal
What connection do the photos have with the paranormal?
rozpocznij naukę
paranormalne
Jaki związek mają te zdjęcia mają z paranormalnych?

psychic
Use your psychic instinct to predict the future.
rozpocznij naukę
parapsychiczny
Użyj parapsychiczny instynktu do przewidywania przyszłości.

self-centred
She always thinks about herself – she’s so self-centred.
rozpocznij naukę
egocentryczny
Ona zawsze myśli o sobie - ona jest tak egocentryczne.

signature
What does your signature say about you?
rozpocznij naukę
podpis
Co robi twój podpis mówi o tobie?

Silicon Valley
Silicon Valley in California is where many of the top technology corporations are based.
rozpocznij naukę
Dolina Krzemowa
Silicon Valley w Kalifornii, gdzie wielu z najlepszych firm technologicznych są oparte.

spooky
I dreamt I saw a ghost last night – it was a really spooky dream.
rozpocznij naukę
przerażający
Śniło mi się, że zobaczył ducha w nocy - to był naprawdę straszny sen.

strong-willed
My son is strong-willed so it’s difficult to stop him doing what he wants.
rozpocznij naukę
silnej woli, uparty
Mój syn jest uparty więc trudno, aby zatrzymać go robi, co chce.

tight-fisted
My aunt is really tight-fisted – she never buys Christmas presents.
rozpocznij naukę
skąpy
Ciotka jest bardzo skąpy - nigdy nie kupuje prezenty świąteczne.

two-faced
My boss is so two-faced – he says one thing to me and another behind my back.
rozpocznij naukę
dwulicowy
Mój szef jest tak dwulicowy - mówi jedno ze mną, a drugi za plecami.

UFO
I don’t believe you really saw a UFO.
rozpocznij naukę
UFO
Nie wierzę, że naprawdę widział UFO.

whip
He was carrying a whip in one hand.
rozpocznij naukę
bat, bicz
Niósł batem w ręku.

astrology
Astrology involves analysing the position of the sun, moon, and stars when someone is born.
rozpocznij naukę
astrologia
Astrologia obejmuje analizowanie położenia słońca, księżyca i gwiazd, gdy ktoś się rodzi.

backyard
There’s a vegetable garden in our backyard.
rozpocznij naukę
przydomowego
Jest ogród warzywny na naszym podwórku.

box set
I’ve got a box set of Mad Men series 1.
rozpocznij naukę
box set
Mam zestaw box z serii Mad Men 1.

car-jacking
Car-jacking is a common crime in this country.
rozpocznij naukę
kradzież samochodu
Car-podnośnika jest częstym przestępstwem w tym kraju.

cheesy
If something is cheesy it is emotional or romantic in an embarrassing way.
rozpocznij naukę
tandetny
Jeśli coś jest kiepskie to emocjonalne czy romantyczna w żenujący sposób.

clairvoyant
My great-aunt was a clairvoyant and could predict the future.
rozpocznij naukę
jasnowidz
Moja cioteczna babka była jasnowidzem i może przewidzieć przyszłości.

crush
We’re not trying to crush candidates with the interview process.
rozpocznij naukę
zmiażdżyć
Nie chcemy, by zniszczyć kandydatów z procesu rozmowy kwalifikacyjnej.

dinosaur
Tyrannosaurus rex was the fiercest dinosaur.
rozpocznij naukę
dinozaur
Tyrannosaurus rex był najsilniejsze dinozaurów.

disheartened
Don’t get disheartened if you fail your driving test the first time.
rozpocznij naukę
zniechęcony
Nie daj się zniechęcony, jeśli nie egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.

Emmy
She won an Emmy Award for her role in Mad Men.
rozpocznij naukę
Emmy
Zdobyła nagrodę Emmy za rolę w filmie Mad Men.

evolve
As time goes on you will evolve as a person.
rozpocznij naukę
ewoluować
W miarę upływu czasu będzie się rozwijać jako osoby.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.