Illnesses and injuries

 0    50 fiszek    ewuka72
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ache
It’s common to have an ache in your side if you have a kidney stone.
rozpocznij naukę
ból
To wspólne mieć ból w boku, jeśli masz kamienie nerkowe.

allergic reaction
I had an allergic reaction to the medicine I was given.
rozpocznij naukę
Reakcja alergiczna
wystąpiła reakcja alergiczna na lek dostałam.

antibiotic
The doctor gave me an antibiotic for my ear infection.
rozpocznij naukę
antybiotyk
Lekarz dał mi antybiotyk dla mojej infekcji ucha.

antihistamine
If you have an allergic reaction you should take an antihistamine.
rozpocznij naukę
przeciwhistaminowy, lek antyhistaminowy
Jeśli wystąpi reakcja alergiczna należy przyjmować lek przeciwhistaminowy.

antiseptic cream
She cleaned the cut with antiseptic cream.
rozpocznij naukę
krem przeciwbakteryjny, krem antyseptyczny
Ona sprzątała cięcie z antyseptycznym kremem.

be sick
I feel terrible – I think I’m going to be sick.
rozpocznij naukę
być chorym, wymiotować
Czuję się okropnie - Chyba będę chory.

bleed
A cut finger can sometimes bleed for a long time.
rozpocznij naukę
krwawić
Cięcia palca może czasami krwawią przez długi czas.

blister
You will get a blister if you wear shoes that are too tight.
rozpocznij naukę
bąbel, pęcherz
Dostaniesz pęcherz jeśli nosić buty, które są zbyt ciasne.

(high / low) blood pressure
My grandmother has high blood pressure and takes medication for it.
rozpocznij naukę
(/ Niskie wysokie) ciśnienie krwi
Moja babcia ma wysokie ciśnienie krwi i bierze leki dla niego.

burn
Don’t touch that pan – it will burn you.
rozpocznij naukę
oparzenie
Nie dotykaj, że pan - będzie cię wypalić.

choke
Be careful not to choke on that boiled sweet.
rozpocznij naukę
dławić
Należy uważać, aby nie zadławić się, że gotowane słodkie.

cold
I get at least one cold every winter.
rozpocznij naukę
zimny
Mam co najmniej jedną zimną każdej zimy.

come round
If you pour cold water on his face he might come round
rozpocznij naukę
dochodzić do siebie, odzyskać przytomność
Jeśli zalać zimną wodą na twarz może przyjść okrągłe

cough
He has a nasty cough that keeps him awake at night.
rozpocznij naukę
kaszel
Ma paskudny kaszel, który nie pozwala mu spać w nocy.

cut
I cut my finger when I was chopping carrots.
rozpocznij naukę
skaleczenie, zranić się
obciąć palec kiedy krojenia marchewki.

diarrhoea
I had diarrhoea last night and had to go to the toilet six times.
rozpocznij naukę
biegunka
Miałem biegunkę ostatniej nocy i musiałem iść do toalety sześć razy.

dizzy
If I don’t eat enough I feel dizzy.
rozpocznij naukę
oszołomiony, mieć zawroty głowy
Jeśli nie jem tyle mam zawroty głowy.

earache
I have an earache and it’s really painful.
rozpocznij naukę
ból ucha
Mam ból ucha i to naprawdę bolesne.

faint
I faint when I see blood.
rozpocznij naukę
zemdleć
Zemdleję, kiedy widzę krew.

flu
My teacher has flu and hasn’t been at school all week.
rozpocznij naukę
grypa
Mój nauczyciel ma grypę i nie była w szkole przez cały tydzień.

food poisoning
I ate some mussels and they gave me food poisoning.
rozpocznij naukę
zatrucie pokarmowe
Zjadłem kilka małże i dali mi zatrucie pokarmowe.

get over
It often takes a long time to get over flu.
rozpocznij naukę
dochodzić do siebie
Często zajmuje dużo czasu, aby uzyskać nad grypą.

headache
If you have a headache take some paracetamol.
rozpocznij naukę
ból głowy
If you have a headache take some paracetamol.

hurt
Does your back hurt after driving so long?
rozpocznij naukę
zranić, boleć
Czy Twój powrót boli po przejechaniu tak długo?

lód
Put ice on a black eye to keep the swelling down.
rozpocznij naukę
Lód
Put lodu na czarnym okiem, aby utrzymać obrzęk w dół.

infection
If you get an infection you will need to take antibiotics.
rozpocznij naukę
infekcja
Jeśli masz infekcję trzeba przyjmować antybiotyki.

lie down
Please lie down on the couch.
rozpocznij naukę
leżeć / położyć się
Proszę położyć się na kanapie.

lose consciousness
Call an ambulance – I think he’s going to lose consciousness.
rozpocznij naukę
stracić przytomność
Wezwać karetkę - Myślę, że straci przytomność.

painkiller
After the operation you will need to take a painkiller for a few days.
rozpocznij naukę
tabletka przeciwbólowa
Po operacji będzie trzeba wziąć lek przeciwbólowy na kilka dni.

pass out
I’m so tired I think I’m going to pass out.
rozpocznij naukę
zemdleć
Jestem tak zmęczony, myślę, że zemdleję.

plaster
My mum put a plaster on my cut.
rozpocznij naukę
gips
Moja mama umieścić plaster na moim cięcia.

rash
One of the symptoms of measles is a red rash.
rozpocznij naukę
wysypka
Jeden z objawów odry jest wysypka.

recover
How long does it normally take to recover from flu?
rozpocznij naukę
wyzdrowieć
Jak długo zwykle trwa do odzyskania na grypę?

sneeze
Cat hair makes me sneeze.
rozpocznij naukę
kichnięcie
Kot włosów sprawia, że kichanie.

sore throat
I can’t talk too long because I have a sore throat.
rozpocznij naukę
ból gardła
Nie mogę mówić zbyt długo, bo mam ból gardła.

spill
Be careful with that medicine – don’t spill it.
rozpocznij naukę
rozlewać
Bądź ostrożny z tym medycyny - nie wylewać go.

spin
I saw the room spin and then I fainted.
rozpocznij naukę
spin, wirowAĆ
Widziałem sali wirowanie a potem zemdlała.

sprain
I don’t play tennis because I’m afraid I might sprain my wrist.
rozpocznij naukę
skręcenie, zwichnąć
Nie gram w tenisa, bo obawiam się, że mogę zwichnąć nadgarstek.

stitches
I needed stitches for the cut on my head.
rozpocznij naukę
ściegi, szwy
Potrzebowałem szwów na rany na głowie.

stomach ache
I’ve eaten too much and now I’ve got stomach ache.
rozpocznij naukę
ból brzucha
Jadłem zbyt wiele, a teraz mam ból brzucha.

sunburn
Don’t stay out in the sun too long or you will get sunburn.
rozpocznij naukę
oparzenie słoneczne
Nie należy przebywać na słońcu zbyt długo lub dostaniesz oparzenia słoneczne.

swallow
Does it hurt when you swallow food?
rozpocznij naukę
jaskółka
Czy to boli, kiedy połykać jedzenie?

swell
This bee sting is starting to swell.
rozpocznij naukę
puchnąć
Ta pszczoła żądło zaczyna puchnąć.

tablet
Take one tablet before you go to sleep.
rozpocznij naukę
tablet
Należy przyjmować jedną tabletkę przed pójściem spać.

temperature
I’ve got a high temperature and I feel feverish.
rozpocznij naukę
temperatura
Mam wysoką temperaturę i czuję się gorączkowe.

throw up
A few minutes after drinking the liquid I had to run to the bathroom and throw up.
rozpocznij naukę
wymiotować
Kilka minut po wypiciu płynu musiałem biec do łazienki i zwymiotować.

toothache
If you have toothache you should go to see the dentist.
rozpocznij naukę
ból zęba
Jeśli masz ból zęba należy pójść do dentysty.

twist
Watch out – you don’t want to twist your ankle.
rozpocznij naukę
twist
Uważaj - nie chce skręcać kostkę.

unconscious
She was unconscious so I phoned an ambulance.
rozpocznij naukę
nieprzytomny
Była nieprzytomna, więc zadzwonił po karetkę.

vomit
Some people vomit when they travel by boat in rough seas.
rozpocznij naukę
wymioty
Niektórzy ludzie wymiotować podczas podróży statkiem na wzburzonym morzu.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.