Matura z biologii - ewolucjonizm (pojęcia i definicje)

 0    40 fiszek    pani truskawka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ewolucja
rozpocznij naukę
ewolucja po polsku
proces rozwoju życia na Ziemi, polegający na stopniowym dokonywaniu się zmian genetycznych w populacjach, czego efektem jest powstawanie nowych gatunków.
ewolucjonizm
rozpocznij naukę
nauka o ewolucji organizmów
kreacjonizm
rozpocznij naukę
pogląd, że świat i wszystkie gatunki roślin i zwierząt zostały stworzone przez Boga (religie monoteistyczne) lub bogów (religie politeistyczne).
lamarkizm
rozpocznij naukę
ewolucję powodują zmiany w środowisku, używanie narządu powoduje jego rozwój, a nieuzywanie zanik, wszystkie cechy nabyte podczas życia organizmu są dziedziczone.
katastrofizm
rozpocznij naukę
Co jakiś czas zachodzą kataklizmy, które niszczą całe życie na Ziemi, po ich ustąpieniu życie odradza się na nowo w doskonalszej formie; zwolennikiem tej teorii był Georges Cuvier
darwinizm
rozpocznij naukę
czynniki sprawcze ewolucji to: zmienność między osobnikami, nadwyżka rozrodczości, konkurencja, dobór naturalny; twórca tej teorii to Karol Darwin
rodzaje dowodów ewolucji
rozpocznij naukę
pośrednie i bezpośrednie
dowody ewolucji - pośrednie
rozpocznij naukę
narządy szczątkowe, analogiczne, homologiczne, atawizmy, dowody z embriologii, dowody z fizjologii, biologii, genetyki, dowody z biogeografii
dowody ewolucji - bezpośrednie
rozpocznij naukę
skamieniałości, odciski i odlewy, formy przejściowe, żywe skamieniałości
specjacja
rozpocznij naukę
ewolucyjny proces powstawania gatunków; jest to proces zmiany lub "rozbicia" puli genowej danego gatunku na jedną lub kilka linii potomnych; wymaga wystąpienia izolacji między populacjami
typy izolacji
rozpocznij naukę
prezygotyczna i postzygotzyczna
izolacje prezygotyczne
rozpocznij naukę
przestrzenna, czasowa, mechaniczna, gametyczna.
izolacje postzygotyczne
rozpocznij naukę
nieprzeżywalne zygoty, bezpłodność mieszańców, większa śmiertelność mieszańców
izolacja przestrzenna
rozpocznij naukę
geograficzna - populacje oddzielone są od siebie przeszkoda geograficzną - morza, oceany, góry, jeziora
izolacja siedliskowa
rozpocznij naukę
populacje tego samego gatunku zasiedlają różne siedliska i z czasem różnicują się genetycznie
izolacja czasowa
rozpocznij naukę
sezonowa, fenologiczna, organizmy zamieszkują ten sam teren ale różnią się czasem kwitnienia lub rozrodu
izolacja etologiczna
rozpocznij naukę
behawioralna - osobniki różnych populacji tego samego gatunku nie krzyżują się ze sobą, gdyż różnią się zachowaniami godowymi
izolacja mechaniczna
rozpocznij naukę
(anatomiczno-morfologiczna) między osobnikami blisko spokrewnionymi występują różnice w budowie narządów rozrodczych uniemożliwiające rozród
izolacja gametyczna
rozpocznij naukę
nasienie może płynąć tylko w kierunku jaja osobnika tego samego gatunku, plemniki nie przeżywają w drogach rodnych samicy innego gatunku, nawet blisko spokrewnionego
nieprzeżywanie zygot
rozpocznij naukę
zygoty powstałe w wyniku zapłodnienia są letalne lub mają wyrażnie obniżoną żywotność
sterylność mieszańców
rozpocznij naukę
powstaje zygota, która rozwija się, lecz osobniki dorosłe są niepłodne
upośledzenie potomstwa mieszańców
rozpocznij naukę
osobniki różnych gatunków krzyżują się ze sobą, mają potomstwo, ale to potomstwo wydaje na świat osobniki słabe lub niepłodne
rodzaje specjacji
rozpocznij naukę
allopatryczna, sympatryczna, stopniowa, nagła, właściwa, filetyczna
secjacja allopatryczna
rozpocznij naukę
występuje najczęściej i jest wynikiem izolacji geograficznej
specjacja sympatryczna
rozpocznij naukę
zachodzi bez wystąpienia mechanizmów izolacji przestrzennej, spowodowana jest najczęściej działaniem doboru naturalnego rozrywającego
specjacja stopniowa
rozpocznij naukę
jest skutkiem stopniowego, powolnego gromadzenia się drobnych zmian w pulach genowych
specjacja nagła
rozpocznij naukę
skokowa, zachodzi szybko w małych izolowanych populacjach np. poliploidyzacja u roślin (wystarczy jedno pokolenie)
specjacja właściwa
rozpocznij naukę
kladogeneza, specjacja radiacyjna; w jej wyniku powstają dwa gatunki potomne lub więcej
specjacja filetyczna
rozpocznij naukę
anageneza, cały gatunek ulega przekształceniu w nowy gatunek (trudna do zaobserwowania ze względu na czas potrzebny do zajścia tego procesu)
prawidłowości ewolucji
rozpocznij naukę
tempo ewolucji, wymieranie szczepów, wielokierunkowość, nieodwracalność, postępowy charakter
mikroewolucja
rozpocznij naukę
zachodzi w obrebie gatunku na poziomie ewolucji i polega na odwracalnej zmianie frekwencji alleli genów warunkujacych pewne cechy fenotypowe
makroewolucja
rozpocznij naukę
zachodzi na wyższym poziomie niż gatunek i prowadzi do powstawania i zmian grup organizmów, w rezultacie do powstania nowych rodzajów, rodzin, rzędów i jeszcze wyższych jednostek taksonomicznych (na poziomie królestwa to megaewolucja)
konwergencja
rozpocznij naukę
skutek ewolucji zbieżnej, która prowadzi do wykształcenia się u organizmów narządów podobnych, pełniących zbliżone funkcje, lecz o odmiennym pochodzeniu
dywergencja
rozpocznij naukę
jest skutkiem ewolucji rozbieżnej i polega na powstaniu licznych form przystosowawczych organizmów spokrewnionych ze sobą, mogących żyć w różnych niszach ekologicznych
ewolucja równoległa
rozpocznij naukę
występuje wtedy, gdy ewoluują organizmy blisko ze sobą spokrewnione jej konsekwencją jest powstanie bliźniaczych gatunków siostrzanych, żyjących w różnych miejscach i trudnych do sklasyfikowania np. jaszczurki analisy, żyjące na Antylach
koewolucja
rozpocznij naukę
ewolucja gatunków powiązanych ze sobą pod względem ekologicznym np. trzmiela i koniczyny
mimikra
rozpocznij naukę
jest efektem koewolucji, która polega na upodobnieniu się różnych gatunków do siebie, np. szerszenia i przeziernika osowca
mimetyzm
rozpocznij naukę
upodabnianie się organizmów do otoczenia
antropogeneza
rozpocznij naukę
procesy ewolucyjne prowadzące do powstania człowieka
prawdopodobne drzewo rodowe człowieka
rozpocznij naukę
Sahelanthropus tchadensis, Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis

Ewolucjonizm – biologia

Ewolucjonizm jest to nauka o ewolucji organizmów. Tematyka te jest często spotykana a maturze z biologii, jest tez jednym z najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach biologii. Powtórz ewolucję życia i informacje z tym związane w szybki i skuteczny sposób wraz z Fiszkoteką!

Definicje i nie tylko

W fiszkach znajdziesz skrótowe i zwięzłe definicje najważniejszych terminów z zakresu ewolucjonizmu w biologii. Możliwość odsłuchania nagrań lektora przyda się słuchowcom, którzy w ten sposób szybciej oswoją się z tematyką.

Matura na 100%

Ten zestaw fiszek będzie przydatny nie tylko dla osób, które przygotowują się do sprawdzianu z ewolucjonizmu, ale także dla przyszłych maturzystów. Dlatego warto pouczyć się z Fiszkoteką, aby potem sprawnie rozwiązywać zadania maturalne z ewolucjonizmu.

Komentarze:

Dredzik:] napisał: 2010-11-04 19:47:46
pomogło:]

Maria napisał: 2011-03-10 12:03:40
Dziękuję :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.