Genetyka (ważne nazwiska i pojęcia)

5  2    115 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
genetyka
rozpocznij naukę
z języka greckiego genetes, czyli zrodzony; nauka zajmująca się zjawiskiem dziedziczności i zmienności organizmów na podstawie informacji genetycznej zawartej w kwasach nukleinowych DNA i RNA
Gregor Mendel
rozpocznij naukę
zakonnik z Moraw, jako pierwszy opisał prawa rządzące zjawiskiem dziedziczności cech
Thomas Hunt Morgan
rozpocznij naukę
twórca teorii dziedziczności opartej na chromosomach (sprostowanie do II prawa Mendla)
Frederick Griffith
rozpocznij naukę
Przeprowadził eksperyment udowadniajacy zjawisko transformacji wśród bakterii.
Joachim Hammerling
rozpocznij naukę
Przeprowadził doświadczenie, wskazujące jądro jako ośrodek komórki, zawierający materiał dziedziczny.
Oswald Theodore Avery
rozpocznij naukę
Wraz ze współpracownikami udowodnił, że to DNA jest nośnikiem informacji genetycznej.
James D. Watson i Francis Crick
rozpocznij naukę
Określili strukturę przestrzenną DNA.
Frederick Sanger
rozpocznij naukę
Opracował technologię pozwalajacą odczytywać sekwencję nukleotydów DNA.
Human Genome Project
rozpocznij naukę
rok 2003 - ogłoszenie sekwencji 99% genomu człowieka w ramach badań, określonych jako Human Genome Project
DNA
rozpocznij naukę
kwas deoksyrybonukleinowy, jeden z kwasów nukleinowych, polimer zbudowany z pojedynczych jednostek (monomerów), zwanych nukleotydami; w komórce odgrywa rolę banku informacji o niej samej
nukleozyd
rozpocznij naukę
pięciowęglowy cukier (deoksyryboza lub ryboza) połączony wiązaniem N-glikozydowym z zasadą azotową adeniną, guaniną, cytozyną, tyminą lub uracylem
nukleotyd
rozpocznij naukę
nukleozyd połączony wiązaniem estrowym z resztą kwasu fosforowego(V)
zasada azotowa
rozpocznij naukę
związek pierścieniowy, który w swojej cząsteczce zawiera azot; wyróżniamy zasady purynowe i pirymidynowe
zasada purynowa
rozpocznij naukę
zasada azotowa tzw. duża, zbudowana z dwóch pierścieni (6 i 5 - członowego) połączonych ze sobą; zasady purynowe to adenina (A) i guanina (G)
zasada pirymidynowa
rozpocznij naukę
zasada azotowa tzw. mała, zbudowana z jednego pierścienia 6-członowego, zawierającego azot; zasady pirymidynowe to: cytozyna, tymina i uracyl
cechy budowy DNA
rozpocznij naukę
dwuniciowy, nici antyrównoległe, komplementarny, spiralny (heliks)
zasada komplementarności zasad
rozpocznij naukę
W dwuniciowym kwasie DNA dwie nici biegnace do siebie antyrównolegla łączą się ze sobą za pomocą wiazań wodorowych tzw mostków wodorowych. Adenina łączy się zawsze z tyminą podwójnym mostkiem, a guanina z cytozyną mostkiem potrójnym.
RNA
rozpocznij naukę
kwas rybonukleinowy, jeden z kwasów nukleinowych, jednoniciowy polimer złożony z nukleotydów zawierających cukier rybozę; zasady azotowe takie jak w DNA ale zamiast tyminy jest uracyl
rodzaje RNA
rozpocznij naukę
mRNA - informacyjny RNA, rRNA - rybosomalny RNA, tRNA-transportowy RNA
mRNA
rozpocznij naukę
matrycowy, informacyjny - służy za bezpośrednią matrycę, na której budowane są białka; bierze udział w translacji
rRNA
rozpocznij naukę
rybosomowy, wchodzi w skład rybosomów
tRNA
rozpocznij naukę
transportujacy, podczas biosyntezy białek służy do przenoszenia aminokwasów i wstawiania ich w odpowiednie miejsca na rybosomach podczas translacji (tRNA połączony z aminokwasem nosi nazwę amino-acylo-tRNA)
replikacja
rozpocznij naukę
powielenie DNA przed podziałem komórkowym. Jej cel to zbudowanie identycznej kopii (klonu) DNA, którą będzie można przekazać do komórki potomnej.
enzymy replikacyjne
rozpocznij naukę
PolimerazaDNA, Helikaza, Primaza, Ligaza, Telomeraza
polimerazaDNA
rozpocznij naukę
kompleks enzymatyczny, odpowiada przede wszytkim za komplementarne przyłączanie nukleotydów do nowo powstającej nici oraz za skanowanie wyników pracy i naprawianie błędów
helikaza
rozpocznij naukę
enzym rozrywający wiązania wodorowe między zasadami azotowymi; tworzy w ten sposób tzw. widełki replikacyjne, co jest niezbędne do zapoczątkowania replikacji
primaza
rozpocznij naukę
enzym odpowiadający za zbudowanie krótkich odcinków RNA (primerów), do których polimeraza może dobudować nukleotydy DNA
ligaza
rozpocznij naukę
enzym spajający niezwiązane odcinki nowo syntetyzowanego DNA
telomeraza
rozpocznij naukę
kompleks enzymatyczny odpowiedzialny za umożliwienie replikacji końcowych odcinków nici DNA
etapy raplikacji
rozpocznij naukę
inicjacja, elongacja, terminacja,
gen
rozpocznij naukę
podstawowa jednostka dziedziczności, odcinek DNA, dzięki któremu możliwa jest synteza odcinka RNA oraz jednego łańcucha polipeptydowego (białka)
genom
rozpocznij naukę
zbiór wszystkich genów danego organizmu, czyli komplet jego informacji genetycznej; termin ten oznacza również pojedynczy komplet chromosomów (haploidalny); genom może przyjmować postać DNA dwuniciowego (większość organizmów) lub jedononiciowego (wirusy) oraz jedno- lub dwuniciowego RNA (wirusy)
Chromatyna
rozpocznij naukę
postać występowania DNA w komórce w powiązaniu z białkami histonowymi i niehistonowymi
Chromosom
rozpocznij naukę
wybarwiajaca się struktura zbudowana z silnie skręconej chromatyny, pojawiająca się w komórce w związku z jej podziałem
chromatydy siostrzane
rozpocznij naukę
cząsteczki DNA stanowiące połówki chromosomu po replikacji, przy czym jedna stanowi identyczną kopię drugiej
nukleosom
rozpocznij naukę
odcinek DNA zawierający ok. 146 par nukleotydów, nawiniętny na oktamer histonowy (8 histonów H2A, H2B, H3, H4) i spięty histonem H1
solenoid
rozpocznij naukę
spiralne zwinięcie fibryli chromatynowej
fibryla chromatynowa
rozpocznij naukę
zbiór nukleosomów ułożonych naprzemiennie (w zygzak), tworzący superhelisę
domena
rozpocznij naukę
pojedyncza pętla solenoidu, "zapięta " białkiem niehistonowym
budowa chromosomu
rozpocznij naukę
chromatydy, centromer (przewężenie pierwotne), przewężenie wtórne, satelita
rodzaje chromosomów
rozpocznij naukę
metacentryczny, submetacentryczny, akrocentryczny, telocentryczny
autosomy
rozpocznij naukę
chromosomy ciała, czyli wszystkie z wyjątkiem chromosomów płciowych
allosomy
rozpocznij naukę
heterochromosomy, chromosomy płci (u człowieka X i Y)
chromosomy niehomologiczne
rozpocznij naukę
chromosomy różne pod względem zawartości gentycznej (w kariotypie zaznaczone różnymi numerami)
chromosomy homologiczne
rozpocznij naukę
chromosomy podobne do siebie pod względem zawartości genetycznej (w kariotypie oznaczone tymi samymi numerami), jeden z nich pochodzi od ojca a drugi od matki
chromosomy politeniczne
rozpocznij naukę
olbrzymie, powstają w wyniku nierozchodzenia się chromatyd po kilkukrotnej replikacji
chromosomy szczoteczkowe
rozpocznij naukę
zawierające dużo pętli bocznych, służących intensywnej syntezie RNA, występują w oocytach kręgowców
kariotyp
rozpocznij naukę
obraz wszystkich chromosomów organizmu
haplont
rozpocznij naukę
organizm z pojedynczą liczbą chromosomów
diplont
rozpocznij naukę
organizm z podwójną liczbą chromosomów
kod genetyczny
rozpocznij naukę
metoda zapisu informacji genetycznej organizmu
cechy kodu genetycznego
rozpocznij naukę
trójkowy, jednoznaczny, zdegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy, uniwersalny, kolinearny
kod trójkowy
rozpocznij naukę
trzy kolejne nukleotydy stanowią kodon, jeden kodon koduje jeden aminokwas
kod jednoznaczny
rozpocznij naukę
każdy kodon koduje jeden i tylko jeden aminokwas
kod zdegenerowany
rozpocznij naukę
aminokwasy mogą być kodowane przez więcej niż jeden kodon, ale jeden kodon koduje tylko jeden aminokwas
kod niezachodzacy
rozpocznij naukę
ostani nukleotyd jednego kodonu nie może być równocześnie pierwszym następnego
kod bezprzecinkowy
rozpocznij naukę
między kodonami nie ma żadnych przerw, wskaźników, itp., które pokazywałyby gdzie kończy się jeden kodon a zaczyna następny
kod uniwersalny
rozpocznij naukę
w całym świecie ożywionym te same trójki kodują te same aminokwasy
kod kolinearny
rozpocznij naukę
kolejność ułożenia kodonów ściśle determinuje kolejność ułożenia aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym
biosynteza białek
rozpocznij naukę
powstawanie białek na podstawie matrycyDNA
transkrypcja
rozpocznij naukę
przepisywanie informacji genetycznej (potrzebnego pojedynczego odcinka DNA z danym genem)
translacja
rozpocznij naukę
"tłumaczenie" kodu genetycznego na język aminokwasów i białek
polimerazaRNA
rozpocznij naukę
enzym przeprowadzający transkrypcję DNA
operon
rozpocznij naukę
zespół współdziałających ze sobą genów, składający się z promotora, operatora, genu struktury, represora
gen recesywny
rozpocznij naukę
gen ujawniajacy się tylko w homozygocie recesywnej
gen dominujacy
rozpocznij naukę
gen ujawniajacy się w heterozygocie, oznaczany wielką literą
homozygota
rozpocznij naukę
para identycznych alleli dominujących lub recesywnych, jeden pochodzi od ojca a drugi od matki
heterozygota
rozpocznij naukę
para różnych alleli - dominujący i recesywny
I prawo Mendla
rozpocznij naukę
prawo czystości genetycznej gamet: każda gameta w procesie powstawania (mejozy) otrzymuje tylko jeden allel z pary alleli danego genu
II prawo Mendla
rozpocznij naukę
prawo niezależnego dziedziczenia się cech: zakłada że poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie, tworząc w gametach wszystkie kombinacje z jednakowym prawdopodobieństwem, zaś w potomstwie całą mozaikę cech
Teoria dziedziczności Morgana
rozpocznij naukę
Geny zlokalizowane są na chromosomach, każdy gen zajmuje na chromosomie ściśle określone miejsce czyli locus. Wszystkie geny jednego chromosomu ułożone są jeden za drugim liniowo i tworzą grupę sprzężoną. Zlokalizowanie wszystkich genów danego chromosomu pozwala na opracowanie tzw. mapy chromosomowej (genowej).
crossing over
rozpocznij naukę
wymiany odcinków między chromosomami siostrzanymi (homologicznymi), tworzenie nowych kombinacji genów, tworzenie rekombinantów
konwersja
rozpocznij naukę
proces polegający na tym, że jedna z chromatyd siostrzanych replikuje od pewnego momentu według wzorca chromatydy niesiostrzanej
linia czysta
rozpocznij naukę
zbiór osobników homozygotycznych względem danej cechy lub cech; dawniej: grupa osobników utrzymująca się w danym typie np. koloru kwiatów – wszystkie osobniki (jednego gatunku) rodzicielskie i potomne maja kwiaty czerwone i tylko czerwone
Pokolenie P
rozpocznij naukę
pokolenie rodzicielskie
Pokolenie F
rozpocznij naukę
pokolenie potomków, zwyczajowo opisywane numerami
genotyp
rozpocznij naukę
zestaw genów warunkujący dane cechy organizmu
fenotyp
rozpocznij naukę
zestaw ujawniających się cech organizmu uwarunkowanych genotypem
krzyżowka testowa
rozpocznij naukę
wsteczna, skrzyżowanie ze sobą osobnika badanego z homozygotą recesywną pod kątem badanej cechy, w celu ustalenia jego homo- lub hetrozygotyczności
dominacja zupełna
rozpocznij naukę
Jeden allel danego genu jest dominujacy w stosunku do drugiego w danej parze. W zestawie heterozygotycznym ujawni się jego cecha.
dominacja niezupełna
rozpocznij naukę
kiedy żaden allel w swojej obecności nie jest w stanie w pełni ujawnić cechy przez siebie warunkowanej; efekt fenotypowy stanowi wartość pośrednią między fenotypami warunkowanymi między dwoma allelami
kodomiancja
rozpocznij naukę
Kiedy dwa allele w pełni ujawniaja warunkowaną przez siebie cechę, fenotyp charakteryzuje się mozaikowatością danej cechy. Przykład: dziedziczenie grupy krwi AB u człowieka.
geny dopełniające
rozpocznij naukę
ich jednoczesne oddziaływanie jest niezbędne do wykształcenia się danej cechy; przykład: dziedziczenie koloru kwiatów u groszku pachnącego
geny kumulatywne
rozpocznij naukę
polimeryczne - sumowanie się ich działania wpływa na natężenie danej cechy
geny hipostatyczne
rozpocznij naukę
cecha ujawnia się tylko wtedy, gdy gen epistatyczny występuje w układzie homozygotycznym recesywnym; przykład: dziedziczenie barwy łusek spichrzowych u cebuli
gen plejotropowy
rozpocznij naukę
gen wpływający na kilka cech jednocześnie; przykład: dziedziczenie sierści u myszy
geny sprzężone z płcią
rozpocznij naukę
geny zlokalizowane na allosomach (na X); ujawnienie cechy jest ściśle zdeterminowane płcią
geny sprzężone ze sobą
rozpocznij naukę
geny znajdujące się na tym samym chromosomie
mutacje
rozpocznij naukę
samorzutne lub indukowane zmiany w materiale genetycznym, prowadzące do powstania całkiem nowej informacji genetycznej
rodzaje mutacji
rozpocznij naukę
milczące, nonsensowne, zmiany sensu
mutacje punktowe (genowe)
rozpocznij naukę
obejmujące swoim zasięgiem jeden gen: substytucja (tranzycja, transwersja), delecja, insercja
substytucja
rozpocznij naukę
podstawienie jednej zasady azotowej inną
delecja
rozpocznij naukę
wypadnięcie jednego lub kilku par nukleotydów
insercja
rozpocznij naukę
wstawienie jednej lub kilku par nukleotydów
mutacje chromosomowe
rozpocznij naukę
obejmujące swoim zasięgiem fragmenty chromosomów (wielu genów) lub całe chromosomy: deficjencja, duplikacja, inwersja, translokacja
deficjencja
rozpocznij naukę
utrata fragmentu chromosomu
duplikacja
rozpocznij naukę
podwojenie fragmentu chromosomu
inwersja
rozpocznij naukę
odwrócenie odcinka chromosomu o 180 stopni
translokacja
rozpocznij naukę
przeniesienie fragmentu chromosomu w jego inne miejsce lub na zupełnie inny chromosom
mutacje liczbowe
rozpocznij naukę
genomowe; zmiany obejmujące liczby chromosomów
rodzaje mutacji liczbowych
rozpocznij naukę
aneuploidia, euploidia, autoploidia, alloploidia
aneuploidia
rozpocznij naukę
zmianie ulega liczba pojedynczych chromosomów: monosomia, trisomia
euploidia
rozpocznij naukę
zmianie ulega liczba całych kompletów chromosomów
autoploidia
rozpocznij naukę
zmiana liczby n w obrębie jednego gatunku: triploidia, tetraploidia
alloploidia
rozpocznij naukę
zmiana liczby n będąca efektem krzyżowania się dwóch różnych gatunków(genomów)
przykłady chorób genetycznych
rozpocznij naukę
hemofilia, daltonizm, fenyloketonuria, alkaptonuria, albinizm, anemia sierpowata, mukowiscydoza, pląsawica Huntingtona, zespół cri-du-chat, zespół Downa, zespół Turnera, zespół Klinefeltera
inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się manipulacją genami
dobór sztuczny
rozpocznij naukę
Spośród wszystkich osobników danej populacji, człowiek wybiera do krzyżówki osobniki o pożądanych cechach.
chów wsobny
rozpocznij naukę
krzyżowanie ze sobą osobników blisko spokrewnionych
heterozja
rozpocznij naukę
wybujałość mieszańców, wyższa od średniej żywotność lub plemność osobników charakteryzujących się wysokiem stopniem heterozygotyczności
enzymy restrykcyjne
rozpocznij naukę
endonukleazy, wykryte w komórkach bakterii, tnące DNA w ścisle określonych warunkach
lepkie końce
rozpocznij naukę
jednoniciowe, komplementarne względem siebie odcinki DNA, powstałe po działaniu restryktaz
wektor
rozpocznij naukę
czynnik służący jako przenośnik stosowanego genu z komórki do komórki; może być nim plazmid, wirus lub sztuczny chromosom bakteryjny
sonda molekularna
rozpocznij naukę
odcinki kwasu nukleinowego (np. izolowane mRNA) hybrydyzujące z wybraną sekwencją na zasadzie komplementarności lub będące efektem syntezy, opartej na znajomości składu aminokwasowego białka kodowanego przez poszukiwany gen
zastosowanie inżynieri genetycznej
rozpocznij naukę
modyfikowanie genetyczne organizmów, klonowanie genetyczne, terapie genowe, analiza porównawcza DNA

Komentarze:

licealistka napisał: 2011-01-24 16:43:44
wszystko co być powinno! wielki plus. pozdrawiam i dziękuję za fiszki ;-)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.