SŁOWNICTWO 18 (LISTOPAD 2012)

 0    86 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
figure
The facts and figures show a definite rise in unemployment.
rozpocznij naukę
liczba, cyfra
Fakty i liczby pokazują wyraźnie wzrost bezrobocia.
expression
An expression of surprise showed on his face when he saw me.
rozpocznij naukę
wyraz twarzy, ekspresja
Wyraz zaskoczenia pojawił się na jego twarzy, gdy mnie ujrzał.
collide
The two cars collided on the icy road.
rozpocznij naukę
kolidować, zderzyć się
Dwa samochody zderzyły się na oblodzonej drodze.
censor
All publications were censored in communist states.
rozpocznij naukę
cenzurować
W krajach komunistycznych wszystkie publikacje były cenzurowane.
famine
Millions of people in Sudan and Ethiopia have suffered from famine and drought during their lifetimes.
rozpocznij naukę
głód (klęska)
Miliony ludzi w Sudanie i Etiopii cierpią w ciągu swego życia z powodu głodu i suszy.
cookbook
Mary could never cook a decent meal even with all the cookbooks in the world!
rozpocznij naukę
książka kucharska
Mary nigdy nie potrafiłaby ugotować porządnego posiłku, nawet ze wszystkimi książkami kucharskimi świata!
cooperate
Thank you for your cooperation.
rozpocznij naukę
współpracować
Dziękujemy za współpracę.
convoy
Money transports are always convoyed by security.
rozpocznij naukę
konwojować
Transporty pieniędzy zawsze są konwojowane przez ochronę.
first aid kit
A first aid kit is an obligatory piece of equipment in every car.
rozpocznij naukę
apteczka pierwszej pomocy
Apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu.
extraction
The tooth extraction wasn't painful but my face got swollen afterwards.
rozpocznij naukę
usunięcie zęba
Wyrwanie zęba nie było bolesne, ale potem spuchła mi twarz.
switch on
Switch the video on first, then put the tape inside.
rozpocznij naukę
włączyć (np. światło, radio)
Włącz najpierw magnetowid, następnie włóż do środka kasetę.
clear
Today it is your turn to clear the table and wash the dishes.
rozpocznij naukę
sprzątać, posprzątać
Dziś twoja kolej posprzątać ze stołu i zmyć naczynia.
entry
The organising committee received over 200 entries to the photo competition.
rozpocznij naukę
zgłoszenie (np. do konkursu), hasło (np. w słowniku)
Komitet organizacyjny otrzymał ponad 200 zgłoszeń na konkurs fotograficzny.
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
rozpocznij naukę
zarobki, zyski
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
bind
Bind those boxes together with a rope.
rozpocznij naukę
wiązać, obowiązywać
Zwiąż te pudła razem z pomocą sznura.
look at
Look at this drunk barely able to stand up.
rozpocznij naukę
patrzeć na
Popatrz na tego pijaka ledwie trzymającego się na nogach.
ear infection
My doctor gave me ear drops for my ear infection.
rozpocznij naukę
zapalenie ucha
Lekarz dał mi krople do uszu na moje zapalenie ucha.
economy
If we want to go for a holiday this year we need to make a few economies this month.
rozpocznij naukę
oszczędność
Jeśli chcemy pojechać w tym roku na wakacje, to musimy w tym miesiącu poczynić nieco oszczędności.
celebrate
Do you celebrate your birthday?
rozpocznij naukę
świętować
Czy obchodzisz swoje urodziny?
test
Greenpeace organised a demonstration against testing drugs on animals.
rozpocznij naukę
testować
Greenpeace zorganizował demonstrację przeciwko testowaniu leków na zwierzętach.
earplugs
I can't sleep on the plane without earplugs.
rozpocznij naukę
korki, zatyczki do uszu
Nie mogę spać w samolocie bez korków do uszu.
electric chair
He was sentenced to death on an electric chair.
rozpocznij naukę
krzesło elektryczne
Został skazany na śmierć na krześle elektrycznym.
exit
How do I exit this programme?
rozpocznij naukę
wychodzić, opuszczać
Jak wyjść z tego programu?
emit
Atomic reactors emit dangerous radiation.
rozpocznij naukę
emitować, wydzielać
Reaktory atomowe emitują niebezpieczne promieniowanie.
barrel
He lifted the heavy barrel with ease.
rozpocznij naukę
beczułka
Uniósł ciężką beczkę z łatwością.
filling
There are croissants with strawberry filling for dessert.
rozpocznij naukę
nadzienie (np. ciasta)
Na deser są rogaliki z nadzieniem truskawkowym.
request
They requested to talk to the doctor.
rozpocznij naukę
żądać, wymagać
Zażądali rozmowy z lekarzem.
glue
We weren't able to glue the broken vase back together.
rozpocznij naukę
kleić
Nie udało nam się skleić rozbitego wazonu.
harm
What's the harm in having a little fun?
rozpocznij naukę
szkoda (uszkodzenie)
Co to szkodzi trochę się zabawić?
checkup
Before you join the army you need to have a checkup.
rozpocznij naukę
badanie ogólne (kontrolne)
Zanim wstąpisz do wojska, musisz przejść badanie kontrolne.
renovate
They are planning to renovate the church next year.
rozpocznij naukę
odnawiać (budowlę, obraz)
Planują odnowić kościół w przyszłym roku.
watch out
Watch out for the snakes!
rozpocznij naukę
uważać
Uważaj na węże!
bucket
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
rozpocznij naukę
wiaderko
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
laundry
He took the laundry out of the machine and hung it on the washing line.
rozpocznij naukę
pralnia, pranie
Wyjął pranie z pralki i powiesił na sznurku.
prefer
Do you prefer going to the cinema or the theatre?
rozpocznij naukę
woleć, preferować
Czy wolisz iść do kina, czy do teatru?
confiscate
Hunters imitate animal voices to attract their prey.
rozpocznij naukę
konfiskować
Myśliwi naśladują głosy zwierząt, by przyciągnąć swą ofiarę.
adviser
The President's adviser acquainted him with the economic situation.
rozpocznij naukę
doradca
Doradca zapoznał prezydenta z sytuacją ekonomiczną.
tin
He doesn't like fresh fish but he bought a tin of sardines.
rozpocznij naukę
puszka, konserwa
On nie lubi świeżych ryb, ale kupił puszkę sardynek.
repair
He couldn't repair the car because he didn't have the parts.
rozpocznij naukę
naprawiać
Nie mógł naprawić samochodu, bo nie miał części.
import
The EU imports gas from Russia.
rozpocznij naukę
importować
UE importuje gaz z Rosji.
sheet of paper
Before you print you have to put a sheet of paper in the printer.
rozpocznij naukę
kartka papieru
Zanim wydrukujesz, musisz włożyć do drukarki kartkę papieru.
herd
There was one black cow in the herd of cattle.
rozpocznij naukę
stado (bydła)
W stadzie bydła była jedna czarna krowa.
wash up
My wife never washes up, she always leaves it for me.
rozpocznij naukę
zmywać
Moja żona nigdy nie zmywa, zawsze zostawia to dla mnie.
bear
I can't bear him!
rozpocznij naukę
znosić (coś, kogoś), tolerować
Nie mogę go znieść!
proposition
He put forward his proposition at the meeting.
rozpocznij naukę
propozycja, stwierdzenie, twierdzenie
Przedłożył swoją propozycję na spotkaniu.
canoe
If you paddle more slowly, the canoe will be easier to steer.
rozpocznij naukę
kajak
Jeśli będziesz wolniej wiosłować, łatwiej będzie sterować kajakiem.
exchange
We exchanged greetings and took our seats.
rozpocznij naukę
wymieniać
Wymieniliśmy powitania i zajęliśmy nasze miejsca.
mind
Do you mind if I open the window?
rozpocznij naukę
uważać (na coś), mieć coś przeciwko
Czy nie będzie ci przeszkadzało, jeśli otworzę okno?
food poisoning
The doctor excluded food poisoning as the cause of the illness.
rozpocznij naukę
zatrucie pokarmowe
Lekarz wykluczył zatrucie pokarmowe jako przyczynę choroby.
vaccination
All of the children received a flu vaccination in September.
rozpocznij naukę
szczepienie (np. przeciw ospie)
Wszystkie dzieci otrzymały szczepionkę na grypę we wrześniu.
include
Is service included?
rozpocznij naukę
zawierać, włączać
Czy obsługa jest wliczona w rachunek?
get to
How do you get to work?
rozpocznij naukę
dostać się do
Jak docierasz do pracy?
liking
Most children have a liking for animals.
rozpocznij naukę
lubienie, upodobanie (gust)
Większość dzieci ma upodobanie do zwierząt.
bite
His eye swelled up painfully after the mosquito bite.
rozpocznij naukę
ukąszenie
Oko mu boleśnie spuchło po ugryzieniu komara.
charge
My mobile phone battery is dead, I need to charge it.
rozpocznij naukę
ładować (np. akumulator)
Bateria w mojej komórce się skończyła, muszę ją naładować.
computer games
My child often plays computer games.
rozpocznij naukę
gry komputerowe
Moje dziecko często gra w gry komputerowe.
traveller
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
rozpocznij naukę
podróżnik
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
leap years
A leap year has 366 days and happens once every four years.
rozpocznij naukę
lata przestępne
Rok przestępny ma 366 dni i zdarza się raz na cztery lata.
board games
Chess is my favourite board game.
rozpocznij naukę
gry planszowe
Szachy są moją ulubioną grą planszową.
fine
According to the government, the economy is doing fine.
rozpocznij naukę
świetnie, dobrze (np. czuć się)
Według rządu, gospodarka ma się dobrze.
interpreter
Businessmen from Japan and the USA needed an interpreter to communicate.
rozpocznij naukę
tłumacz ustny
Biznesmeni z Japonii i USA potrzebowali tłumacza, żeby się porozumieć.
ointment
If your muscles hurt, rub in this ointment, it will ease the pain.
rozpocznij naukę
maść
Jeśli bolą cię mięśnie, wetrzyj tę maść, to złagodzi ból.
battle
Dying in battle was considered the greatest honour for a Viking.
rozpocznij naukę
bitwa
Zginąć w bitwie było poczytywane za największy honor dla Wikinga.
avenue
You need to be very rich to buy on Fifth Avenue.
rozpocznij naukę
aleja (ulica)
Musisz być bardzo bogaty, by kupować przy Piątej Alei.
well
We stopped at a farmer's well to drink some cool water.
rozpocznij naukę
studnia
Zatrzymaliśmy się przy studni jakiegoś rolnika, żeby napić się chłodnej wody.
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
rozpocznij naukę
gospoda, zajazd
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
temperature
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried.
rozpocznij naukę
temperatura, gorączka
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
match
There was a lot of trouble in the town before and after the football match.
rozpocznij naukę
mecz
Było wiele problemów w mieście przed i po meczu piłki nożnej.
troop
The troops besieged the fort until the defenders gave up.
rozpocznij naukę
oddział wojskowy
Oddziały oblegały fort, dopóki obrońcy się nie poddali.
grain
Poland trades in grain and copper.
rozpocznij naukę
ziarno (np. chleba), zboże
Polska handluje zbożem i miedzią.
headache
Jeremy often has headaches.
rozpocznij naukę
ból głowy
Jeremy ma często bóle głowy.
weather
What's the weather like?
rozpocznij naukę
pogoda
Jaka jest pogoda?
commander
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
rozpocznij naukę
dowódca
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
cord
The kidnappers tied his hands with a piece of thick cord.
rozpocznij naukę
dowódca
Porywacze związali mu ręce kawałkiem grubego sznurka.
ticket
How much is a ticket?
rozpocznij naukę
bilet
How much is a ticket?
job
If you want to apply for a job, you need to look in the papers and find one first.
rozpocznij naukę
praca, zawód
Jeśli chcesz starać się o pracę, musisz poszukać w gazetach i najpierw jakąś znaleźć.
headmaster
Our headmaster was very cordial to all of us on our graduation day.
rozpocznij naukę
dyrektor szkoły
Dyrektor był dla nas bardzo serdeczny w dniu zakończenia szkoły.
conversion
Peter's conversion to Islam worried his parents.
rozpocznij naukę
zmiana, nawracanie (np. na jakąś religię)
Nawrócenie się Petera na islam zaniepokoiło jego rodziców.
airport
Is the airport far from the city?
rozpocznij naukę
port lotniczy, lotnisko
Czy lotnisko jest daleko od miasta?
stone
A large stone rolled down the hillside and narrowly missed the car.
rozpocznij naukę
kamień
Wielki kamień stoczył się po zboczu wzgórza i o mało co nie trafił w samochód.
contradiction
There is a contradiction in his statement.
rozpocznij naukę
sprzeczność
W jego oświadczeniu tkwi sprzeczność.
fall
I compared the two models of a digital camera and chose the cheaper one.
rozpocznij naukę
upadek (przewrócenie się)
Porównałam dwa modele aparatów cyfrowych i wybrałam tańszy.
building
There were 2 accidents on this building site last month.
rozpocznij naukę
budowa, budynek
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki.
test
The new computer system passed the test.
rozpocznij naukę
test
Nowy system komputerowy zdał egzamin.
compartment
All compartments in this train are non-smoking ones.
rozpocznij naukę
przedział (w pociągu)
Wszystkie przedziały w tym wagonie są dla niepalących.
companion
My travel companions I met on board of the ship were very nice and chatty.
rozpocznij naukę
towarzysz
Towarzysze podróży, których spotkałam na statku, byli bardzo mili i rozmowni.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.