Słuchanie + reading

 0    230 fiszek    ewciamierzwa9309
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

mieć dogłębną wiedzę
rozpocznij naukę
have in-depth knowledge

gromadzić informacje dyskretnie
rozpocznij naukę
gather information unobtrusively

przyjemny posmak
rozpocznij naukę
an enjoyable aftertaste

wytrzymałe wałki
rozpocznij naukę
heavy-duty rollers

heavy-duty equipment
rozpocznij naukę
(of material or an article) long-lasting, designed to withstand the stresses of demanding use

prowadzi najbardziej znany kobiecy zespół
rozpocznij naukę
leads the best known all-women band

zgłębiać dziwaczną serię zdarzeń
rozpocznij naukę
explore the bizarre chain of events

wyczerpanie zasobów
rozpocznij naukę
a drain ON resources

oboje myślą, że to będzie wyczerpanie energii
rozpocznij naukę
both think it will be a drain ON energy

drenaż energii
rozpocznij naukę
drain on energy

wymóg, warunek zasadniczy,
rozpocznij naukę
prerequisite/ essential condition,

nauczyć się, ogarnąć kilka nowych umiejętności
rozpocznij naukę
get the hang of new skills

ściśle wyplatane
rozpocznij naukę
tightly woven

prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje
rozpocznij naukę
Chances are that
Chances are (that) they'll be late anyway.

rozpowszechnić pomysł
rozpocznij naukę
disseminate (spread) the idea

treasure trove

skutkują czymś
rozpocznij naukę
add up to sth / result in sth

odwrotnie zimne tereny
rozpocznij naukę
Conversely cold areas

pozostawiać w tyle
rozpocznij naukę
lag behind

źródła turbulencji
rozpocznij naukę
sources of turbulence

take in sth / completely understand

czyszczenie i konserwacja
rozpocznij naukę
cleaning and maintenance

w pełni oczekiwałem
rozpocznij naukę
I fully expected

nabyć umiejętność, zręcznośc
rozpocznij naukę
acquire knack /

pojemnik na śmieci
rozpocznij naukę
dustbin

kamera wideo
rozpocznij naukę
video camera

kiedy pierwszy raz usłyszał swoje nagranie był zszokowany
rozpocznij naukę
when I first heard his record he was shocked

przedmiotem dzisiejszego programu jest jeden rodzaj sztuki
rozpocznij naukę
the subject of today's program is one type of play

tor przeszkód
rozpocznij naukę
Obstacle course

skrót myślowy
rozpocznij naukę
shorthand

Nie miało to początkowego wpływu na doktor Thomson
rozpocznij naukę
It had no initial on Dr Thomson

nie bała się bo dzikie zwierzęta nie atakują ludzi
rozpocznij naukę
not afraid because wild animals do not attack people

Dr thomson czuła że musi powiedzieć o tym ludziom
rozpocznij naukę
Dr. Thomson felt impelled to tell people about it

obydwoje uważali, że filmy z 1930. i 1940s
rozpocznij naukę
both believed that films of the 1930s and 1940s

hoduje ryby bo robienie co w jej mocy dla jej klientów jest satysfakcjonujące
rozpocznij naukę
has fish because doing her best for her clients is satisfying

jest spora część rozpoznawanej pracy przez pisarki
rozpocznij naukę
there's a body of recognized work by female writer

porównuje lęki Inspectora Robusa do tych zwykłych ludzi
rozpocznij naukę
compares anxietied of Inspector Robus to those of ordinary people

tuzin, dziesiątki razy
rozpocznij naukę
a dozen, dozens of times

tablica korkowa
rozpocznij naukę
notice board

odpowiednie przycinanie drzew
rozpocznij naukę
proper pruning of the trees

zboża są siane
rozpocznij naukę
cereals are sown

zanieczyszczony korek może być użyty do dachówek
rozpocznij naukę
contaminated cork can be used for roof tiles

roof tiles

nie rozmawiały ze sobą bo szły jedna za drugą
rozpocznij naukę
They did not talk because they went walk one behind the other

to wyprawa nie była wyścigiem
rozpocznij naukę
This expedition was not a relay

tremor

spać spokojnie, spać mocno
rozpocznij naukę
sleep soundly

Stephan uważa że większość obrazów jest codzienna, oklepana
rozpocznij naukę
Stephan believes that most of the images is a commonplace

oboje uważają, że wiele tematów jest widzianych z innej perspektywy
rozpocznij naukę
both believe that main topics are given a different slant

nałożyć swoje podejście biznesowe na
rozpocznij naukę
superimpose its approach onto...

uranium atoms

duże koszty badań i rozwoju
rozpocznij naukę
huge costs of research and development

policja wyeliminowała podejrzanych ze śledztwa
rozpocznij naukę
police eliminated suspects from investigation

połączyć usługi
rozpocznij naukę
integrate services

30 krajów stanowi organizację
rozpocznij naukę
30 countries constitute organization

zewnętrzne obrażenia
rozpocznij naukę
External injuries

oparta na zasadzie, że
rozpocznij naukę
based on the principle that

informacje mogą być uzyskane
rozpocznij naukę
information can be obtained

dowód empiryczny
rozpocznij naukę
empirical evidence

maksymalna prędkość
rozpocznij naukę
maximum speed

wydawało się, że nie miał motywu
rozpocznij naukę
he appeared to have no motive

zorientować nowych studentów
rozpocznij naukę
orientate new students

nawiązać kontakt z
rozpocznij naukę
make contact with

celowe stłuczki samochodów
rozpocznij naukę
deliberate car crashes

zarys jest jak szkielet
rozpocznij naukę
outline is like a skeleton

perpetum mobile
rozpocznij naukę
perpetual motion machine

nie uzyska informacji
rozpocznij naukę
don't elicit information

wzbogaci czas studentów na uniwersytecie
rozpocznij naukę
enrich students' time at university

każdy kraj ma epizody których żałuje
rozpocznij naukę
each country has episodes which regrets

mieszkańcy kampusu
rozpocznij naukę
residents of the campus

malaria nawraca
rozpocznij naukę
malaria recur

to będzie cud jeśli on przeżyje
rozpocznij naukę
it will be a miracle if he survives

terroryści zostali złapani
rozpocznij naukę
terrorists were captured

droga do MBA
rozpocznij naukę
route to an MBA

mało defektów
rozpocznij naukę
very few defects

ilość sporów i strajków
rozpocznij naukę
the number of disputes and strikes

pomysły się rozprzestrzeniają
rozpocznij naukę
ideas diffuse

instruować studentów
rozpocznij naukę
instruct undergraduates

rośliny wydzielają ciecz
rozpocznij naukę
Plants exude liquid

sprowokowało gniewną reakcję
rozpocznij naukę
It provoked an angry reaction

sfrustrowany czymś
rozpocznij naukę
frustrated AT something

krew krąży
rozpocznij naukę
blood flows

oddział finansowy
rozpocznij naukę
the Finance Department

zreformować proces
rozpocznij naukę
reform process

tkanka nerwowa
rozpocznij naukę
Nerve tissue

astronomy

szwajcaria pozostała neutralna
rozpocznij naukę
Switzerland remained neutral

składniki odżywcze z gleby
rozpocznij naukę
nutrients from the soil

produkty żywnościowe się rozkładają
rozpocznij naukę
food products degrade

pracodawcy przemyślą płace
rozpocznij naukę
employers REVISE payment

firmy tytoniowe zapewniały przez lata, że
rozpocznij naukę
tobacco companies assured for years that

Korea się rozwinęła
rozpocznij naukę
Korea prospered

doradcy wspierają studentów
rozpocznij naukę
counselors CONSOLE students

ilość handlu
rozpocznij naukę
the VOLUME of trade

określony wiek kobiety
rozpocznij naukę
definite age women

badanie wskazuje, że
rozpocznij naukę
research indicates that

służyć jakiemuś celowi
rozpocznij naukę
serve one's purpose

mógłby wpaść w kłopoty kupując tę gitarę
rozpocznij naukę
He might get into trouble buying this Martin Guitar

reputacja Nicka Dake nie bazowała na jego scenicznym widowisku
rozpocznij naukę
Nick Dake reputation wasn't based on his stage performance

niestosowne komentarze, żarty
rozpocznij naukę
facetious comments

w rytm muzyki
rozpocznij naukę
in time to music / in time to rythm / in time with music

ani jeden stosunek do życia
rozpocznij naukę
not a single attitude to life

nie zrobiło nic by zatrzymać
rozpocznij naukę
It did nothing to hamper

nikt nie śmiałby marzyć
rozpocznij naukę
no one would dream of ... ing

nie miał żadnego psychologicznego wglądu
rozpocznij naukę
had no psychological insight

ze skłonnością do lęków
rozpocznij naukę
given to anxiety

gorzko-słodka cecha
rozpocznij naukę
A bittersweet quality

pośród intelektualistów
rozpocznij naukę
among intellectuals

skrywa ilość pracy
rozpocznij naukę
belies the amount of work

rześki październikowy poranek
rozpocznij naukę
chilly October morning

dramatopisarz
rozpocznij naukę
playwright

wspólny cel i praca zespołowa
rozpocznij naukę
common purpose and teamwork

będzie przejawem
rozpocznij naukę
will be indicative of...

wdać się w kłopoty z policją
rozpocznij naukę
get in trouble with the police

to cię nie dotyczy
rozpocznij naukę
it does not concern you

problem z Judie jest taki, że
rozpocznij naukę
trouble with Judy is that

zdobyć przewagę nad
rozpocznij naukę
gain advantage over

zniechęcony
rozpocznij naukę
put off

zamieszkać w Vancouver
rozpocznij naukę
take up residence in Vancouver

nowe budynki mnożą się...
rozpocznij naukę
new buildings sprung up...

I have heard it said
rozpocznij naukę
I have heard it said

dążymy do uzyskania najlepszego efektu
rozpocznij naukę
we're striving to gest the best results

spontaniczność nam ucieka
rozpocznij naukę
spontaneity escapes us

Szekspir z pewnością nie pomyślał, że
rozpocznij naukę
Shakespeare surely did not think that

pop up

celebryci są zbyteczni
rozpocznij naukę
celebrities are superfluous

tak długo jak byli na przodzie
rozpocznij naukę
so long as they were in the front

tak skrawkowa informacja rozniosła się po tłumie
rozpocznij naukę
this snipped information swept through the crowd

autor wskazuje swoją pozycję
rozpocznij naukę
author outlines his position

główną intencją autora jest zasugerowanie podejścia
rozpocznij naukę
writer's main intention is to suggest approach

dzisiejsze muzea wykraczają poza wizualny aspekt
rozpocznij naukę
Today's museums go beyond the visual aspect

wyjaśniający ton autora
rozpocznij naukę
explanatory tone of the author

ta powieść jest nietypowa
rozpocznij naukę
This novel is untypical

autor broni techniki, której użył
rozpocznij naukę
author defends the technique he used

zawiera pewne oczywiste upiększenia
rozpocznij naukę
It contains some obvious embellishments

autor pokazuje swoją delikatność względem innych
rozpocznij naukę
the author shows his sensitivity towards other

his appeal to the reader might be difficult to predict
rozpocznij naukę
his appeal to the reader might be difficult to predict

inne niż mikroskopijne organizmy
rozpocznij naukę
other than microscopic organisms

utrzymywać się z
rozpocznij naukę
make a living

być zdolnym do wspierania.
rozpocznij naukę
be capable of supporting

na tej podstawie
rozpocznij naukę
on this basis,

na tyle, na ile jest to możliwe (wykonalne)
rozpocznij naukę
in as much as / inasmuch as...

taka różnorodność dzikiej natury
rozpocznij naukę
such a variety of wildlife

więcej dezaprobaty
rozpocznij naukę
more disapproval

standardy spadły znacząco
rozpocznij naukę
standards have fallen appreciably

unwise

przechodzą zmiany
rozpocznij naukę
are undergoing changes

noticeable

maintenance

wpływ telewizji we współczesnym świecie
rozpocznij naukę
influence of television in the modern world

oddany karierze
rozpocznij naukę
dedicated career

dedykował piosenki swojej żonie
rozpocznij naukę
He dedicated songs to his wife

prosperujący koncern
rozpocznij naukę
a thriving concern

czuć obawę, troskę
rozpocznij naukę
feel concern

to nie sprawa pana Robinsona
rozpocznij naukę
It isn't Mr. Robinson's concern

wrażenie pewności
rozpocznij naukę
air of confidence

nie zdradziła tajemnicy
rozpocznij naukę
not betrayed a confidence

odwołuję! (to co powiedziałam)
rozpocznij naukę
I eat my words!

make amend for
rozpocznij naukę
make amend for

wzruszony do łez
rozpocznij naukę
moved to tears

rytm i napięcie
rozpocznij naukę
pace and tension

wymykać się spod kontroli
rozpocznij naukę
get out of hands

wziąć się w garść
rozpocznij naukę
get a grip

w sercu antarktydy, nic się nie porusza
rozpocznij naukę
in the heart of the Antarctic, nothing STIRS

najzimniejsze miejsce na ziemi
rozpocznij naukę
the coldest SPOT on earth

zrobić sondę, zgłębić głębokość
rozpocznij naukę
probe a depth

depczą po piętach
rozpocznij naukę
are hot on the heels

gotować się ze złości
rozpocznij naukę
hot under the collar over sth...

przychodzi na myśl
rozpocznij naukę
spring to mind

ugrzęznąć w debatach
rozpocznij naukę
bogged down in debates

by uznać, że nauka jest narzędziem
rozpocznij naukę
to recognize that science is a tool

konieczność
rozpocznij naukę
requisite for learners to unlock their potential

niezależnie od poziomu zmęczenia
rozpocznij naukę
regardless of the level of tiredness

drfit into

nasze ciała odpoczywają
rozpocznij naukę
our bodies are AT rest

na skutek życia w dzisiejszym świecie
rozpocznij naukę
as a result of living in today's competititve work

to, co trzeba na nowo odkryć
rozpocznij naukę
What needs to be rediscovered

with this in mind
rozpocznij naukę
with this in mind

however deep-seated
rozpocznij naukę
however deep-seated

cylindryczny kształt
rozpocznij naukę
cylindrical

disposable pen
rozpocznij naukę
disposable pen

assertion

undoubted attraction
rozpocznij naukę
undoubted attraction

distinctive features
rozpocznij naukę
distinctive features

hold opinion, hold position
rozpocznij naukę
hold opinion, hold position

rough idea

rough crossing
rozpocznij naukę
rough crossing

rzeki się spotykają
rozpocznij naukę
Rivers meet

there's no wonder you're cold
rozpocznij naukę
there's no wonder you're cold

a wonder drug
rozpocznij naukę
a wonder drug

stare at magician in wonder
rozpocznij naukę
old magician at in wonder

attachment to
rozpocznij naukę
attachment to

no sooner... than...
rozpocznij naukę
no sooner ... than...

chick run risk and may come to harm
rozpocznij naukę
chick run a small risk and come to harm

doznać krzywdy
rozpocznij naukę
come to harm

pomimo obecności swojej prawdziwej matki
rozpocznij naukę
despite the presence of his real mother

picture on TV
rozpocznij naukę
picture on TV

holidays turn out fine
rozpocznij naukę
holidays turn out fine

turn back

picture from the gallery
rozpocznij naukę
picture from the gallery

admission of guilt
rozpocznij naukę
admission of guilt

prices for admission
rozpocznij naukę
prices for admission

faint writing
rozpocznij naukę
faint writing

a faint chance
rozpocznij naukę
a faint chance

feel faint

injection of capital to
rozpocznij naukę
This injection of capital

does justice
rozpocznij naukę
does justice

following on from this
rozpocznij naukę
Following on from this

however strongly
rozpocznij naukę
however strongly

I'm at a loss to explain
rozpocznij naukę
I'm at a loss to explain

it's not a question of...
rozpocznij naukę
it's not a question of...

wzburzone morze
rozpocznij naukę
rough sea

fantasy brought about...
rozpocznij naukę
fantasy brought about...

not until ... that Australian neurolgist
rozpocznij naukę
not until ... that Australian neurolgist

excessive journey
rozpocznij naukę
excessive journey

pollution which invariably follow
rozpocznij naukę
pollution Which invariably follow

journey is excessive
rozpocznij naukę
journey is excessive

flat battery
rozpocznij naukę
flat battery

flat charge

sun beat down
rozpocznij naukę
sun beat down

rozbełtane jajko
rozpocznij naukę
beat egg

press the bell
rozpocznij naukę
press the bell

make an exciting life
rozpocznij naukę
make an exciting life

lengthly as this prcedure may be
rozpocznij naukę
lengthly as this prcedure be small

if none at all
rozpocznij naukę
if none at all

wzruszona ich szczodrością
rozpocznij naukę
touched by their generosity

dzięki istnieniu
rozpocznij naukę
thanks to the existence

nie ma substytutu dla wody
rozpocznij naukę
there is no substitute for water

to kosztowało 10.000 $
rozpocznij naukę
It has cost $ 10,000

of the heightS
rozpocznij naukę
of The Heights


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.