(3) Globalisation and economic policy

 0    59 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

inwestycja zagraniczna
rozpocznij naukę
inward investment
money that is invested in a particular country from outside it

tworzenie stanowisk pracy
Tworzenie miejsc pracy powinno być priorytetem.
rozpocznij naukę
job creation / creation of jobs
Job creation needs to be the top priority.

stać z boku (nie angażować się, nie podejmować działania)
Nie jest łatwo stać z boku i patrzeć, jak ktoś rani twego syna.
rozpocznij naukę
stand aside
It is not an easy thing to stand aside and watch someone injure your son.

alians firm
Powiedział także, że alianse z zagranicznymi firmami są w przygotowaniu.
rozpocznij naukę
alliance
a cooperation between two or more companies working together towards the same goal
He also said that alliances with foreign companies were in the works.

porównanie czegoś z czymś
Czy możesz wysłać mi zestawienie tych trzech różnych samochodów?
rozpocznij naukę
the comparison of sth to sth
Can you send me the comparison of these three different cars?

wzajemnie się wykluczać
Bycie bogatym i bycie socjalistą nie wykluczają się wzajemnie.
rozpocznij naukę
to be mutually exclusive
Being rich and being a Socialist are not mutually exclusive.

zlecić podwykonanie
Pracę zlecono miejscowemu podwykonawcy.
rozpocznij naukę
to subcontract
The work has been subcontracted to a local company.

zaangażowanie w coś
Wykazała sie dużym zaangażowaniem.
rozpocznij naukę
commitment to sth
She has shown a great sense of commitment.

dział, oddział, wydział (np. w organizacji)
Każdy z nich kieruje jednym z głównych oddziałów w mojej firmie.
rozpocznij naukę
division
Each one is running a key division of my company.

jednostka zależna, filia
Ona pracuje dla zagranicznej filii tej spółki.
rozpocznij naukę
subsidiary
She's working for an overseas subsidiary of the company

subwencja, dotacja (na coś)
Rządowa dotacja pomogła nam zbudować tę drogę.
rozpocznij naukę
subsidy
The government subsidy has helped us build this road.

środki, działania
Musimy podjąć pewnie działania, żeby powstrzymać protest.
rozpocznij naukę
measures
We need to take certain measures to stop the protest.

cło, taryfa (celna)
On musiał płacić cło za każdym razem, kiedy jechał tą drogą.
rozpocznij naukę
(customs) tariff
He had to pay the tariff every time he drove this road.

kontyngent, kwota
Rząd planuje wprowadzenie ścisłego kontyngentu importowego na zboża.
rozpocznij naukę
quota
The government plans to introduce a strict import quota on grain.

bilans handlowy
rozpocznij naukę
balance of trade / trade balance

nadwyżka handlowa
rozpocznij naukę
trade surplus

deficyt bilansu handlowego
rozpocznij naukę
trade deficit

jak stwierdzono powyżej
rozpocznij naukę
as stated above

bilans płatniczy
rozpocznij naukę
balance of payments

kurs walutowy
Kursy wymiany walut zmieniają się codziennie.
rozpocznij naukę
exchange rate
Exchange rates change daily.

odczuć coś jako spadek w swoim poziomie życia
rozpocznij naukę
to feel sth as a drop in one's living standard

utrata miejsc pracy
Te małe i średnie przedsiębiorstwa twierdziły, że podwyższenie ceł spowoduje utratę miejsc pracy.
rozpocznij naukę
job losses
These SMEs claimed that an increase in duties will trigger job losses.

niszczenie małych, lokalnych firm
rozpocznij naukę
destruction of small local businesses

niszczenie kultury lokalnej
rozpocznij naukę
destruction of local culture

łamanie praw człowieka
rozpocznij naukę
human rights abuses

zatrudnianie nieletnich
rozpocznij naukę
child labour

luźniejsze regulacje
rozpocznij naukę
looser regulations

szkody poniesione przez środowisko
rozpocznij naukę
environmental damage

zmartwienia związane z globalizacją
rozpocznij naukę
worries about globalisation

rynki kluczowe
rozpocznij naukę
key markets

centrala, siedziba główna
rozpocznij naukę
Head Office

wahania kursów walut
rozpocznij naukę
exchange rate fluctuations

pracować na coś (żeby coś osiągnąć)
Powinniśmy pracować nad poprawieniem widoczności, efektywności i realizacji Funduszu Społecznego.
rozpocznij naukę
work towards sth
We should work towards improving the visibility, effectiveness and delivery of the Social Fund.

pośredniczyć w sporach handlowych
rozpocznij naukę
mediate in trade disputes

pożyczać pieniądze krajom rozwijającym się
rozpocznij naukę
lend money to developing countries

udzielać krótkoterminowych pożyczek
rozpocznij naukę
make short-term loans

promować integrację gospodarczą
rozpocznij naukę
promote economic integration

decyzje dotyczące wydatków (np. budżetowych)
rozpocznij naukę
spending decisions

decyzje dotyczące opodatkowania
rozpocznij naukę
taxation decisions

kontrola nad stopami procentowymi
rozpocznij naukę
control over interest rates

kontrola nad wymaganiami rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych
rozpocznij naukę
control over commercial banks' reserve requirements

operacje otwartego rynku na rynku obligacji
rozpocznij naukę
open market operations in the bond market

projekty infrastrukturalne
Te zasady powinny być stosowane przy realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak gazociąg północny pod Bałtykiem.
rozpocznij naukę
infrastructure projects
These principles should be applied to major energy infrastructure projects, such as the Baltic gas pipeline.

określenie na coś
1. Jak się nazywa ten styl? 2. To cud: inaczej nie można tego nazwać.
rozpocznij naukę
word for sth
1. What's the word for this style? 2. It's a miracle: there's no other word for it.

waluta traci na wartości
Jeśli waluta traci na wartości, aktywa krajowe są tańsze do kupienia dla obcokrajowców.
rozpocznij naukę
currency falls in value
If a currency falls in value, domestic assets are cheaper for foreigners to buy.

większe zaangażowanie
rozpocznij naukę
deeper involvement

telefonia komórkowa
rozpocznij naukę
mobile communications

partner handlowy
UE jest głównym inwestorem zagranicznym w Indiach i największym partnerem handlowym tego państwa.
rozpocznij naukę
trading partners
The EU is India's top foreign investor and biggest trading partner.

tantiemy (wynagrodzenie z tytułu praw autorskich)
Założę się, że on zaraba bardzo dużo na tantiemach.
rozpocznij naukę
royalty
I bet he earns a lot in royalties.

1. odprawa celna 2. urząd celny
On został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
rozpocznij naukę
customs
He was stopped at customs and questioned.

koncern międzynarodowy, przedsiębiorstwo międzynarodowe (firma posiadająca wiele oddziałów w różnych krajach)
rozpocznij naukę
multinational corporation (MNC)

1. satysfakcjonujący 2. opłacalny (o pracy)
Ona miała dającą satysfakcję pracę jako astronom.
rozpocznij naukę
rewarding
She had a rewarding job as an astronomer.

bazowa stopa oprocentowania
rozpocznij naukę
base rate (AmE discount rate)

przenieść coś na kogoś (np. koszty)
Tymi kosztami zostaje obciążony klient.
rozpocznij naukę
pass sth on to sb (e.g. costs)
The costs are passed on to the customer.

doprowadzić do wzrostu, przeżywać dobrą koniunkturę
Wygląda na to, że biznes przeżywa dobrą koniunkturę.
rozpocznij naukę
to boom
From the look of things, it seems business is booming.

ekspansywna polityka pieniężna
rozpocznij naukę
expansionary monetary policy

restrykcyjna polityka pieniężna
rozpocznij naukę
restrictive monetary policy

dostarczyć bodźca gospodarce
Konieczne jest więc zapewnienie skoordynowanych bodźców dla gospodarki poprzez wspieranie ogólnego popytu.
rozpocznij naukę
provide a stimulus to the economy
So providing a coordinated stimulus to the economy through supporting overall demand is necessary.

wiązać się z ryzykiem zrobienia / wystąpienia czegoś
Ale wtedy pojawia się ryzyko rzeczy psujących się dalej.
rozpocznij naukę
run the risk of sth / doing sth
But then you run the risk of things decaying further.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.