(6) Managing people

 0    37 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stanowczość, zdecydowanie
rozpocznij naukę
decisiveness

przyczynić się do czegoś, mieć w coś wkład
Ona nie przyczyniła się do naszego sukcesu, więc dlaczego miałaby dostać jakiekolwiek pieniądze?
rozpocznij naukę
contribute to sth
She didn't contribute to our success, so why should she get any money?

samorealizacja
rozpocznij naukę
self-actualization
the process of realizing or achieving your full potential

grupa robocza
rozpocznij naukę
taskforce / working party

automat z chłodzoną wodą
AmE
rozpocznij naukę
water cooler
także: watercooler

dowiedzieć się czegoś pocztą pantoflową
Jest coś jeszcze o czym powinnaś usłyszeć ode mnie nim dotrze to do Ciebie pocztą pantoflową.
rozpocznij naukę
to hear sth on/through the grapevine
There's something else you should hear from me instead of the grapevine.

za pośrednictwem radia/prasy
Opowiedzieli historię za pomocą tańca.
rozpocznij naukę
through the medium of radio/ the press
They told the story through the medium of dance.

wezwać kogoś do zrobienia czegoś
Wezwał kolegów do przeciwstawienia się temu.
rozpocznij naukę
call sb (up)on to do sth
He called upon his colleagues to oppose it.

Zaakceptuj, że istnieje problem, zdefiniuj sytuację i określ cele.
rozpocznij naukę
Accept there is a problem, define the situation and identify objectives.

Zbierz informacje i pomysły.
rozpocznij naukę
Collect information and ideas.

Przeanalizuj informacje i opracuj alternatywy.
rozpocznij naukę
Analyse information and develop alternatives.

Podejmij decyzję w sprawie najlepszej alternatywy.
rozpocznij naukę
Make a decision on the best alternative.

Zakomunikuj decyzję i rozpocznij realizację.
rozpocznij naukę
Communicate the decision and begin implementation.

Oceń wyniki końcowe.
rozpocznij naukę
Evaluate the final results.

Liderzy widzą szerszą perspektywę.
rozpocznij naukę
Leaders see the big picture.

Ustal jasne standardy.
rozpocznij naukę
Establish clear standards.

Porównaj wyniki w stosunku do ustalonych norm i przekaż wyniki / odchylenia pracownikom.
rozpocznij naukę
Compare results against established standards and communicate results / deviations to employees.

Podejmij działania korygujące w razie potrzeby.
rozpocznij naukę
Take corrective action if necessary.

Zapewnij pozytywne informacje zwrotne i nagradzaj ludzi za dobrze wykonaną pracę.
rozpocznij naukę
Provide positive feedback and reward people for work well done.

wzbogacanie pracy (forma organizacji pracy polegająca na łączeniu zadań o różnym stopniu trudności)
rozpocznij naukę
job enrichment

rozwinąć w teorię
rozpocznij naukę
develop into the theory of

cecha charakterystyczna
Duże nosy to cecha charakterystyczna mojej rodziny.
rozpocznij naukę
characteristic
Big noses are a characteristic of my family.

znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
Nie rozumiałem sensu jego słów, aż było za późno.
rozpocznij naukę
significance
I didn't understand the significance of his words until it was too late.

rozproszony, nieuważny (np. dyskusja)
rozpocznij naukę
unfocused

zużyć coś / wykorzystać
Ta aplikacja zużywa całą baterię.
rozpocznij naukę
use up
This app is using up all the battery.

wyłącznie, jedynie
Nie musimy rozmawiać wyłącznie o twoich kłopotach.
rozpocznij naukę
exclusively
We don't have to talk exclusively about your problems.

znaleźć/mieć/poświęcić czas na zrobienie czegoś
rozpocznij naukę
find/have/take the time to do sth

zajmować się/ rozwiązywać problem
rozpocznij naukę
address a problem
deal with, handle, tackle

wyjaśnić/rozwiązać problem
rozpocznij naukę
clear up a problem
overcome, resolve, solve

spowodować/dać początek problemowi
To jedno kłamstwo dało początek wszystkim naszym problemom.
rozpocznij naukę
give rise to a problem
That one lie gave rise to all our problems.

arrive at a decision
come to a decision

uchylić/unieważnić decyzję
Mam nadzieję, że sąd uchyli tę decyzję.
rozpocznij naukę
overturn/overrule/reverse a decision
I hope the court will reverse the decision.

odłożyć/odroczyć decyzję
rozpocznij naukę
defer/postpone a decision
put off

odrzucić sugestię
rozpocznij naukę
rule out/turn down a suggestion
reject

wspólna decyzja
rozpocznij naukę
joint/collective decision

spodziewany/oczekiwany rezultat
rozpocznij naukę
anticipated outcome

korzystny rezultat
rozpocznij naukę
favourable outcome


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.