Formal letter: leter of protest

 0    52 fiszki    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zadanie domowe
2
rozpocznij naukę
homework/assignment
kluczowy/istotny
2
rozpocznij naukę
key/crucial
niekorzystnie
In a way that prevents success or development; harmfully or unfavourably.
rozpocznij naukę
adversely
niekorzystnie wpłynąć
rozpocznij naukę
adversely affect
odwrotny skutek
rozpocznij naukę
adverse effect
sprawa/problem
A subject or situation under consideration.
sprawy finansowe
rozpocznij naukę
matter
financial matters
materia
Physical substance in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct from energy.
rozpocznij naukę
matter
wpadać do kogoś
2
Możesz wpaść z wizytą na obiad?
rozpocznij naukę
drop in/drop by
Can you drop by for dinner?
rozważyć ponownie
rozpocznij naukę
reconsider
rejestrować
Enter or record on an official list or directory.
zarejestrowana fundacja charytatywna
rozpocznij naukę
register
a registered charity
wyrażać
formal; Express or convey (an opinion or emotion).
Chciałabym wyrazić sprzeciw.
rozpocznij naukę
register
I wish to register an objection.
zawalać się
(Of a structure) suddenly fall down or give way.
Dach zapadł się na mnie.
rozpocznij naukę
collapse
The roof collapsed on me.
załamanie
A physical or mental breakdown.
Cierpiał na załamanie z przepracowania.
rozpocznij naukę
collapse
He suffered a collapse from overwork.
załamanie się
An instance of a structure falling down or giving way.
załamanie się mostu kolejowego
rozpocznij naukę
collapse
the collapse of a railway bridge
potężnie/silnie
In a strong and assertive manner; vigorously.
Protestował silnie przeciwko reformie.
rozpocznij naukę
forcefully
He argued forcefully against reform.
silnie
Using considerable physical strength or violence.
Silnie pchną ją do tyłu na ścianę.
rozpocznij naukę
forcefully
He forcefully shoved her back into the wall.
zaniepokojenie z powodu
3
rozpocznij naukę
concern about/concern over/concern with
określenie
A word or phrase used to describe a thing or to express a concept, especially in a particular kind of language or branch of study.
rozpocznij naukę
term
propozycja
Mam dla ciebie propozycję.
rozpocznij naukę
proposal
I've got a proposal for you.
zmienny
Not consistent or having a fixed pattern; liable to change.
Jakość szpitalnego jedzenia jest wysoce zmienna.
rozpocznij naukę
variable
The quality of hospital food is highly variable.
produkowany/wytwarzany
rozpocznij naukę
manufactured
wytwarzać/produkować
Make (something) on a large scale using machinery.
Firmy, które produkują łożyska kulkowe.
rozpocznij naukę
manufacture
Firms who manufacture ball bearings.
pieszy
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
rozpocznij naukę
pedestrian
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
zapobiegać
2
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
rozpocznij naukę
prevent/avoid
We have to prevent such situations from happening in the future!
unikać
Keep away from or stop oneself from doing (something).
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
rozpocznij naukę
avoid
Why is everybody avoiding me?
czas wolny
Wszystko, czego potrzebuję do pracy czy wypoczynku jest w moim zasięgu.
rozpocznij naukę
leisure
Everything I need for work or leisure is within my reach. rozrywki
rozrywki
w czasie wolnym
rozpocznij naukę
leisure activities
anulować/odwołać
Odwołaj rezerwację.
rozpocznij naukę
cancel
Cancel the reservation.
przewracać na drugą stronę
2; Turn (something) the other way round or up or inside out.
Przewróciłem poduszkę na drugą stronę i dalej spałem.
rozpocznij naukę
reverse/turn upside down
I reversed the pillow and went on sleeping.
odwracać/zmieniać (np. decyzję)
Make (something) the opposite of what it was.
Nie zmienię mojej decyzji.
rozpocznij naukę
reverse
I won't reverse my decision.
zbieranie funduszy
rozpocznij naukę
fundraising
Piszę, aby zaprotestować przeciwko.
rozpocznij naukę
I am writing to protest against...
Chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec...
rozpocznij naukę
I wish to register my opposition to...
Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie o...
rozpocznij naukę
I am writing to express my concern about...
Chciałbym sprzeciwić się najsilniejszym możliwymi językiem wobec...
rozpocznij naukę
I wish to object in the strongest possible terms to...
jezyk
Language used on a particular occasion; a way of expressing oneself.
protest najsilniejszym możliwym językiem
rozpocznij naukę
terms
a protest in the strongest possible terms
W szczególności jestem zaniepokojony...
rozpocznij naukę
I am particularly concerned about...
Boję się, że to doprowadzi...
rozpocznij naukę
I'm afraid it will lead to...
To wyraźnie niesprawiedliwe dla/,że...
rozpocznij naukę
It's clearly unfair to/that...
To ważne, aby rozpoznać, że...
rozpocznij naukę
It's important to recognise that...
Faktem jest taki, że...
rozpocznij naukę
The fact is that...
Z czego wydajesz się nie zdawać sobie sprawy...
rozpocznij naukę
What you don't seem to realise is that...
... spowoduje poważną szkodę...
rozpocznij naukę
... will do serious damage...
... doprowadzi do załamania/zniszczenia/śmierci (czegoś)...
rozpocznij naukę
... will lead to the collapse/destruction/death of...
... z pewnością niekorzystnie wpłynie...
rozpocznij naukę
... is bound to adversely affect...
To z tego powodu, że myślę...
rozpocznij naukę
It is for these reason that I think...
Proszę położyć natychmiastowy kres...
rozpocznij naukę
Please put an immediate stop to...
Proszę zrobić wszystko, co w pańskiej mocy, aby...
rozpocznij naukę
Please do everything in your power to...
... będzie miało niszczący wpływ na...
rozpocznij naukę
... will have a devastating effect on...
To/Znajduję to nie do zaakceptowania, że...
rozpocznij naukę
It is/I find it unaccteptable that...
Chciałbym zwrócić uwagę na...
rozpocznij naukę
I would like to point out that...
Nakłaniam zatem do ponownego rozważenia pańskiej decyzji/propozycji (czego)...
rozpocznij naukę
I urge you therefore to reconsider your decision/proposal (to)...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.