SŁOWNICTWO 21 (LUTY 2013)

 0    80 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
comparable
Going on holiday to Katowice is not comparable with going to Cyprus.
rozpocznij naukę
porównywalny
Wyjazd na wakacje do Katowic jest nieporównywalny z wyjazdem na Cypr.
composed
The group was composed of three men and two women.
rozpocznij naukę
złożony, skomponowany (np. z kilku części)
Grupa była złożona z trzech mężczyzn i dwóch kobiet.
bring
Every war brings with it pain and suffering.
rozpocznij naukę
przynosić
Każda wojna przynosi ze sobą ból i cierpienie.
borrow
He borrowed thirty thousand pounds from his mother.
rozpocznij naukę
pożyczyć (od kogoś)
Pożyczył trzydzieści tysięcy funtów od swojej matki.
barbaric
The bomb explosion on a Madrid train was a barbaric act of terrorism.
rozpocznij naukę
barbarzyński (okrutny)
Wybuch bomby w pociągu w Madrycie był barbarzyńskim aktem terroryzmu.
wanted
Wanted dead or alive.
rozpocznij naukę
ścigany, poszukiwany (przez policję)
Poszukiwany żywy lub martwy.
answer
You have to answer me today.
rozpocznij naukę
odpowiadać
Musisz mi odpowiedzieć dzisiaj.
compare
I compared the two models of a digital camera and chose the cheaper one.
rozpocznij naukę
porównywać, zestawiać
Porównałam dwa modele aparatów cyfrowych i wybrałam tańszy.
blue
This sentimental music makes me feel blue.
rozpocznij naukę
smutny
Ta sentymentalna muzyka sprawia, że czuję się smutna.
mean
Even after he gave her a present she was extremely mean to him.
rozpocznij naukę
podły, skąpy
Była dla niego potwornie podła, nawet po tym jak dał jej prezent.
of course
Of course, it's no trouble at all.
rozpocznij naukę
oczywiście
Oczywiście to żaden kłopot.
almost
Our new house is almost as big as the old one.
rozpocznij naukę
prawie
Nasz nowy dom jest prawie tak duży, jak ten stary.
obedient
If you're not obedient to your wife, she'll throw you out.
rozpocznij naukę
posłuszny
Jeśli nie będziesz posłuszny swojej żonie, wyrzuci cię.
cooperative
The salesman in the shop was very cooperative.
rozpocznij naukę
pomocny, wspólny
Sprzedawca w tym sklepie był bardzo pomocny.
our
The flood greatly damaged our house.
rozpocznij naukę
nasz
Powódź poważnie uszkodziła nasz dom.
after hours
I've agreed to stay after hours in exchange for a Friday off.
rozpocznij naukę
po godzinach
Zgodziłam się zostać po godzinach w zamian za wolny Piątek.
unsuitable
These garish clothes are unsuitable for work.
rozpocznij naukę
nieodpowiedni, nie pasujący
Te jaskrawe ubrania są nieodpowiednie do pracy.
savage
The dog was so savage that they couldn't keep it in the house.
rozpocznij naukę
dziki
Pies był tak dziki, że nie mogli trzymać go w domu.
through
We drove through the tunnel.
rozpocznij naukę
przez (np. przez tunel)
Jechaliśmy przez tunel.
each other
They blamed each other.
rozpocznij naukę
siebie nawzajem, wzajemnie
Obwiniali siebie nawzajem.
swollen
His face was swollen after the attack last night.
rozpocznij naukę
spuchnięty
Jego twarz była spuchnięta po ataku ostatniej nocy.
unwell
I was feeling unwell after the ferry trip because of the storm.
rozpocznij naukę
niezdrowy (o osobie)
Czułam się niedobrze po podróży promem w trakcie sztormu.
quickly
Do you have any tips on how to improve my tennis quickly?
rozpocznij naukę
szybko
Czy masz jakiekolwiek wskazówki, jak szybko poprawić moją grę w tenisa?
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
rozpocznij naukę
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
agreeable
Mark left the city council because he wasn't agreeable to the new development plans.
rozpocznij naukę
przyjemny, zgodny
Mark odszedł z rady miasta, ponieważ nie zgadzał się z nowymi planami rozwoju.
mad
I used to work as a teacher before I got attacked by a mad student.
rozpocznij naukę
szalony
Pracowałam kiedyś jako nauczyciel, zanim zostałam zaatakowana przez szalonego ucznia.
convinced
I'm not convinced that lending money to Steven was a good idea.
rozpocznij naukę
przekonany
Nie jestem przekonana, czy pożyczenie pieniędzy Stevenowi to był dobry pomysł.
self-confident
You need to be more self-confident to succeed.
rozpocznij naukę
pewny siebie
Potrzebujesz być bardziej pewny siebie, by odnieść sukces.
coolheaded
Only a coolheaded person can be a good negotiator.
rozpocznij naukę
trzeźwo myślący
Tylko trzeźwo myśląca osoba może być dobrym negocjatorem.
eager
Dogs are always eager to fight with cats whenever they see them.
rozpocznij naukę
zapalony, gorliwy
Psy są zawsze chętne do walki z kotami, gdy je widzą.
tidy
Jill is very tidy - her desk is always clean.
rozpocznij naukę
porządny
Jill jest bardzo porządna - jej biurko jest zawsze czyste.
acceptable
I find his offer acceptable.
rozpocznij naukę
możliwy do przyjęcia
Uważam, że jego oferta jest do przyjęcia.
superficial
The differences between these two reports are only superficial - they both reach the same conclusion.
rozpocznij naukę
powierzchowny
Różnice pomiędzy tymi dwoma raportami są tylko powierzchowne - w końcu oba dochodzą do tych samych wniosków.
foul
After hours of searching we finally discovered that the foul smell was coming from a dead cat.
rozpocznij naukę
cuchnący, śmierdzący
Po godzinach poszukiwań odkryliśmy, że paskudny zapach pochodził od martwego kota.
bright
Although he's very bright nobody likes him very much.
rozpocznij naukę
bystry (o osobie)
Mimo, że jest bardzo bystry, nikt go za bardzo nie lubi.
safe
I don't feel safe on the street late in the evening.
rozpocznij naukę
bezpieczny
Nie czuję się bezpiecznie na ulicy późno wieczorem.
logical
Her reasoning seems quite logical.
rozpocznij naukę
logiczny
Jej rozumowanie wydaje się całkiem logiczne.
reachable
The installed hard disc is not reachable.
rozpocznij naukę
osiągalny, będący w zasięgu
Zainstalowany twardy dysk nie jest dostępny.
naive
Don't be so naive!
rozpocznij naukę
naiwny
Nie bądź naiwny!
may
Take an umbrella. It may rain.
rozpocznij naukę
móc, może
Weź parasol. Może padać.
dedicated
Tom is such a dedicated husband and father.
rozpocznij naukę
oddany, pełen poświęcenia
Tom jest oddanym mężem i ojcem.
Irish
There are millions of Americans of Irish descent.
rozpocznij naukę
irlandzki
Miliony Amerykanów są irlandzkiego pochodzenia.
think
He is much wiser than you think.
rozpocznij naukę
sądzić, myśleć
On jest o wiele mądrzejszy, niż ci się zdaje.
keep
Don't keep this book for too long.
rozpocznij naukę
trzymać, dotrzymywać
Nie trzymaj tej książki zbyt długo.
demanding
It is a very demanding job - are you sure you can manage?
rozpocznij naukę
wymagający
To bardzo wymagająca praca - czy jesteś pewien, że dasz sobie radę?
deafening
Deafening music was coming out of the building.
rozpocznij naukę
ogłuszający
Z budynku dochodziła ogłuszająca muzyka.
give
Give me an honest answer.
rozpocznij naukę
dawać
Daj mi szczerą odpowiedź.
use
The police had to use force.
rozpocznij naukę
używać
Policja musiała użyć siły.
deaf-mute
Helen's son is a deaf-mute but managed to get to university.
rozpocznij naukę
głuchoniemy
Syn Helen jest głuchoniemy, ale zdołał dostać się na uniwersytet.
executive
The planned implementation depends on the executive committee.
rozpocznij naukę
wykonawczy, kierowniczy
Wprowadzenie planu w życie zależy od komitetu wykonawczego.
see
Did anyone see the accident?
rozpocznij naukę
widzieć
Czy ktokolwiek widział wypadek?
break
I broke my leg whilst skiing.
rozpocznij naukę
złamać (np. kość)
Złamałam nogę podczas jazdy na nartach.
domesticated
Jane is lucky to have a domesticated husband - he does all the cooking and cleaning.
rozpocznij naukę
domator
Jane jest szczęściarą, że ma męża domatora - on gotuje i sprząta.
done
I like my steaks well done.
rozpocznij naukę
ugotowany, usmażony, skończony
Lubię steki dobrze wysmażone.
turn
The path turns to the left at that big tree.
rozpocznij naukę
skręcić (np. w lewo)
Ścieżka skręca w lewo przy tamtym dużym drzewie.
star
Tom Hanks stars in the new Steven Spielberg movie Terminal.
rozpocznij naukę
grać (np. w filmie)
Tom Hanks gra główną rolę w nowym filmie Stevena Spielberga pt. Terminal.
hopeless
The wrestler felt he was in a hopeless situation when he saw how big his opponent was.
rozpocznij naukę
beznadziejny (np. o osobie)
Zapaśnik poczuł, że jest w beznadziejnej sytuacji, gdy zobaczył, jak duży jest jego przeciwnik.
discontent
I am discontent with our department's profits.
rozpocznij naukę
niezadowolony
Jestem niezadowolony z zysków osiągniętych przez nasz dział.
throw
I threw a ball to my friend.
rozpocznij naukę
rzucać (np. dyskiem)
Rzuciłam piłkę mojemu koledze.
dance
May I have this dance?
rozpocznij naukę
taniec
Czy mogę prosić do tańca?
fair
The missing 6-year-old has fair hair, green eyes and was last seen dressed in a yellow t-shirt.
rozpocznij naukę
ładny (o pogodzie), jasny (np. włosy)
Zaginiony sześciolatek ma jasne włosy, zielone oczy i był ubrany w żółtą koszulkę.
cheap
My uncle is so cheap that he'd rather walk 5 miles in the rain than call a cab.
rozpocznij naukę
sknerowaty, skąpy
Mój wujek jest tak skąpy, że woli iść 5 mil w deszczu, niż zadzwonić po taksówkę.
newspaper
What's the biggest regional newspaper?
rozpocznij naukę
gazeta
Jaka jest największa regionalna gazeta?
signal
On my signal both teams run into the river.
rozpocznij naukę
sygnał
Na mój sygnał obie drużyny biegną do rzeki.
restless
The children were tired and were becoming restless and cranky.
rozpocznij naukę
niespokojny
Dzieci były zmęczone, stały się niespokojne i nieposłuszne.
fatal
Even though the rescuers arrived quickly, the injuries proved to be fatal.
rozpocznij naukę
śmiertelny, fatalny
Pomimo tego, że ratownicy przybyli szybko, obrażenia okazały się śmiertelne.
play
The first act of the play was the most interesting.
rozpocznij naukę
sztuka (w teatrze)
Pierwszy akt sztuki był najbardziej interesujący.
palace
The palace was rebuilt in the 17th century.
rozpocznij naukę
pałac
Pałac został przebudowany w XVII wieku.
extinct
Many languages of North American tribes will soon become extinct.
rozpocznij naukę
wymarły (np. gatunek)
Wiele języków plemion Północnej Ameryki wkrótce wymrze.
chronic
The education system in this country suffers from chronic underinvestment.
rozpocznij naukę
chroniczny
System edukacyjny w tym kraju cierpi na chroniczne niedoinwestowanie.
rose
The gardener developed a new kind of rose.
rozpocznij naukę
róża
Ogrodnik wyhodował nową odmianę róży.
role
The actor won an Academy Award for his role in this film.
rozpocznij naukę
rola
Aktor zdobył Nagrodę Akademii za swoją rolę w tym filmie.
checked
This is not my umbrella - mine was checked with a brown handle.
rozpocznij naukę
w kratkę
To nie mój parasol - mój był w kratkę i miał brązową rączkę.
conform
All students must conform to the rules.
rozpocznij naukę
dopasować, podporządkowywać się
Wszyscy studenci muszą dopasować się do zasad.
thief
How could the thief access the safe?
rozpocznij naukę
złodziej
Jak złodziej mógł dostać się do sejfu?
snowfall
Heavy snowfalls are forecast for the East Coast this weekend.
rozpocznij naukę
opad śniegu
Ciężkie opady śniegu są prognozowane na ten weekend dla Wschodniego Wybrzeża.
modernize
If you don't modernize the factory, you'll lose to the competition.
rozpocznij naukę
modernizować
Jeśli nie zmodernizujecie fabryki, przegracie z konkurencją.
obey
As young pupils we had to obey many rules at school.
rozpocznij naukę
przestrzegać, być posłusznym
Jako młodzi uczniowie musieliśmy przestrzegać wielu zasad w szkole.
element
We have the element of surprise on our side.
rozpocznij naukę
składnik, element
Mamy po swojej stronie element zaskoczenia.
someone
He said someone was trying to poison him.
rozpocznij naukę
ktoś
Powiedział, że ktoś próbował go otruć.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.