SŁOWNICTWO 22 (MARZEC 2013)

 0    70 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
profess
They don't profess any religion at all.
rozpocznij naukę
wyznawać (religię, przekonania)
Nie wyznają żadnej religii.
earn
After months of hard work to complete this project you have earned a holiday.
rozpocznij naukę
zasłużyć sobie (na coś)
Po miesiącach ciężkiej pracy, by zakończyć ten projekt, zasłużyłeś sobie na wakacje.
major
The major presented the operational plan to his troops.
rozpocznij naukę
major
Major przedstawił plan operacyjny swoim oddziałom.
telephone
This telephone is not working.
rozpocznij naukę
telefon
Ten telefon nie działa.
adorn
The room was adorned with typically baroque ornamentation.
rozpocznij naukę
upiększać, dekorować
Pokój miał typowo barokowe zdobienia.
economise
Their reduced income forced them to economise.
rozpocznij naukę
oszczędzać (na czymś)
Ich pomniejszony dochód zmusił ich do oszczędzania.
greengrocer
Go to the greengrocer's and get some cucumbers.
rozpocznij naukę
sklep warzywny
Idź do warzywniaka i kup trochę ogórków.
law
If you break the law you can expect to be punished.
rozpocznij naukę
prawo (system norm)
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
enrich
John claims that his travel to India has enriched him spiritually.
rozpocznij naukę
wzbogacać
John twierdzi, że podróż do Indii wzbogaciła go duchowo.
hijack
They hijacked the truck outside the city.
rozpocznij naukę
uprowadzić, porwać (np. samolot)
Oni porwali ciężarówkę poza miastem.
responsibility
Taking care of a dog requires a great deal of responsibility.
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
Opiekowanie się psem wymaga dużej odpowiedzialności.
symbol
A white dove is a symbol of peace.
rozpocznij naukę
symbol, znak
Biały gołąb jest symbolem pokoju.
taxi rank
Where's the nearest taxi rank?
rozpocznij naukę
postój taksówek
Gdzie jest najbliższy postój taksówek?
underground
Where is the nearest underground station?
rozpocznij naukę
metro
Gdzie jest najbliższa stacja metra?
argue
The workers argued against the plans to close the factory.
rozpocznij naukę
argumentować, przekonywać
Robotnicy sprzeciwiali się planom zamknięcia fabryki.
bear
The horse had to bear a heavy load as it walked up the hill.
rozpocznij naukę
nosić, nieść
Koń musiał nieść ciężki ładunek idąc pod górę.
burst
The tyre burst and he had to wait for help.
rozpocznij naukę
rozerwać, pękać (np. opona, tama)
Opona pękła i musiał czekać na pomoc.
compensate
The insurance company compensated him for the loss of his car.
rozpocznij naukę
dawać odszkodowanie
Towarzystwo ubezpieczeniowe zrekompensowało mu utratę samochodu.
heart attack
Her husband is under observation in hospital, he had a heart attack yesterday.
rozpocznij naukę
atak serca
Jej mąż miał wczoraj atak serca i jest w szpitalu na obserwacji.
way
Which way should we go?
rozpocznij naukę
droga, kierunek, strona (np. w podróży), sposób (np. życia)
W którą stronę powinniśmy iść?
oppress
Ethnic minorities are oppressed in some countries.
rozpocznij naukę
uciskać, gnębić
Mniejszości etniczne są w pewnych krajach uciskane.
neglect
No wonder the house is a ruin - it's been neglected for years.
rozpocznij naukę
zaniedbywać
Nic dziwnego, że ten dom jest ruiną - był zaniedbywany przez lata.
visitor
Jack has become a frequent visitor to our house recently.
rozpocznij naukę
gość
Jack stał się ostatnio częstym gościem w naszym domu.
politics
We disagree completely on politics.
rozpocznij naukę
polityka
Nie zgadzamy się kompletnie, jeśli chodzi o politykę.
resume
The talks will be resumed tomorrow.
rozpocznij naukę
wznowić, rozpocząć ponownie
Rozmowy zostaną wznowione jutro.
nurse
After his long stay in hospital, his wife nursed him back to health at home.
rozpocznij naukę
pielęgnować
Po długim pobycie w szpitalu, żona pielęgnowała go w domu, aż wrócił do zdrowia.
floor
I live on the first floor so I never use the lift.
rozpocznij naukę
podłoga, piętro (np. pierwsze)
Mieszkam na pierwszym piętrze, więc nigdy nie używam windy.
spelling
Your composition is full of spelling errors.
rozpocznij naukę
pisownia
Twoje wypracowanie jest pełne błędów ortograficznych.
mend
A good tailor will be able to mend that hole in the coat.
rozpocznij naukę
naprawiać
Dobry krawiec będzie w stanie naprawić tę dziurę w płaszczu.
persist
Despite difficulties, she persisted in her efforts to get a university education.
rozpocznij naukę
utrzymywać, upierać się, obstawać (przy)
Pomimo trudności, nie ustawała w wysiłkach zmierzających do zdobycia wyższego wykształcenia.
camera
I compared the two models of a digital camera and chose the cheaper one.
rozpocznij naukę
aparat fotograficzny
Porównałam dwa modele aparatów cyfrowych i wybrałam tańszy.
cassette
American video cassettes are not compatible with European VCRs.
rozpocznij naukę
kaseta
Amerykańskie kasety wideo nie są kompatybilne z europejskimi odtwarzaczami.
take sb's pulse
The doctor took his pulse and listened to his heart.
rozpocznij naukę
badać komuś puls
Lekarz zmierzył mu puls i osłuchał serce.
reverse
She reversed the car into the garage.
rozpocznij naukę
cofać, odwracać
Cofnęła samochód do garażu.
top
You can see a top of the roof among the trees.
rozpocznij naukę
szczyt, czubek
Możesz zobaczyć czubek dachu między drzewami.
ambulance
Quick! We need an ambulance!
rozpocznij naukę
karetka pogotowia
Szybko! Potrzebujemy karetki!
stem
Unless the spread of the disease is stemmed thousands may die.
rozpocznij naukę
tamować
Jeśli nie zatamuje się rozprzestrzeniania choroby, mogą umrzeć tysiące.
enrol
The school will enrol new students during the first week of September.
rozpocznij naukę
zapisać, zapisać się, przyjąć
Szkoła przyjmie nowych uczniów podczas pierwszego tygodnia września.
await
Your Highness, are you ready for the trip? Your coach awaits you.
rozpocznij naukę
oczekiwać, wyczekiwać
Czy Wasza Wysokość jest gotowa do podróży? Pani powóz czeka.
obstruct
A tree obstructed the road and we couldn't pass.
rozpocznij naukę
zablokować
Drzewo zagrodziło drogę i nie mogliśmy przejechać.
balloon
Bill Fosset has tried several times to fly around the world in a balloon.
rozpocznij naukę
balon
Bill Fosset kilka razy próbował oblecieć balonem wokół świata.
kitchen
There is a fridge in the kitchen.
rozpocznij naukę
kuchnia (pomieszczenie)
W kuchni jest lodówka.
cling
Wet clothes cling to the body.
rozpocznij naukę
przylegać
Mokre ubrania przylegają do ciała.
fuss
Don't fuss, just put some clothes on and let's go!
rozpocznij naukę
zawracać głowę, marudzić
Nie marudź, załóż jakieś ubranie i idziemy!
article
I will read this article tomorrow.
rozpocznij naukę
artykuł
Przeczytam ten artykuł jutro.
guitar
You sometimes play the guitar.
rozpocznij naukę
gitara
Czasem grasz na gitarze.
concede
The Prime Minister conceded that he had underestimated public discontent.
rozpocznij naukę
przyznać, uznać (niechętnie)
Premier przyznał niechętnie, że nie docenił publicznego niezadowolenia.
conceal
She concealed the truth from her husband.
rozpocznij naukę
ukrywać (coś przed kimś)
Ukryła prawdę przed swoim mężem.
South
We often go camping to the South of France in July.
rozpocznij naukę
południe (kierunek geograficzny)
W lipcu często jeździmy pod namioty na południe Francji.
policeman
There is a policeman at the corner of the street.
rozpocznij naukę
policjant
Na rogu ulicy jest policjant.
injure
My foot was injured when I accidentally stepped on broken glass.
rozpocznij naukę
zranić
Zraniłem się w stopę, kiedy przypadkiem stanąłem na rozbitym szkle.
dip
She dipped her hand into the child's bath to check the temperature.
rozpocznij naukę
zanurzać, zamaczać
Zanurzyła dłoń w kąpieli dziecka, by sprawdzić temperaturę.
toilet paper
The toilet paper's run out.
rozpocznij naukę
papier toaletowy
Skończył się papier toaletowy.
catalogue
I saw a lovely bed in the new Ikea catalogue.
rozpocznij naukę
katalog
W nowym katalogu Ikei widziałam śliczne łóżko!
detach
An usher in the cinema always detaches a part of your ticket.
rozpocznij naukę
oddzielić, odrywać, zdystansować
Bileter w kinie zawsze odrywa część biletu.
unbutton
She had to unbutton her coat because it was so hot in the bus.
rozpocznij naukę
rozpinać guziki (np. bluzki)
Musiała rozpiąć płaszcz, bo w autobusie było tak gorąco.
lawyer
I am a lawyer in a small practice.
rozpocznij naukę
prawnik
Jestem prawnikiem w małej kancelarii.
teacher
The teacher examined the students.
rozpocznij naukę
nauczyciel
Nauczyciel przeegzaminował uczniów.
dispose
She disposed of her empty bottles in the recycling.
rozpocznij naukę
wydawać, pozbyć się
Wyrzuciła swoje puste butelki do kontenera segregacyjnego.
double-check
Before going out I always double-check that I didn't leave the oven on.
rozpocznij naukę
sprawdzić podwójnie
Zanim wyjdę, zawsze dwa razy sprawdzam, czy nie zostawiłem włączonej kuchenki.
murderer
In Britain murderers were hung for their crime until the 1960's.
rozpocznij naukę
morderca
W Brytanii mordercy byli wieszani za swoje zbrodnie do lat 60-tych.
Wednesday
Joan was visited by her aunt last Wednesday.
rozpocznij naukę
środa
W zeszłą środę Joan została odwiedzona przez swoją ciotkę.
authorise
You were not authorised to sign these documents!
rozpocznij naukę
uprawniać
Nie byłeś upoważniony do podpisania tych dokumentów!
jot
I jotted down his number on a matchbox.
rozpocznij naukę
robić zapisek, notkę
Zanotowałam jego numer na pudełku od zapałek.
reporter
Only high calibre reporters work for The New York Times.
rozpocznij naukę
reporter
Tylko reporterzy dużego kalibru pracują dla New York Timesa.
day after tomorrow
I can't do it earlier than the day after tomorrow, on Monday.
rozpocznij naukę
pojutrze
Nie mogę tego zrobić wcześniej niż na pojutrze - w poniedziałek.
chill
Don't serve red wine chilled.
rozpocznij naukę
schłodzić
Nie podawaj czerwonego wina schłodzonego.
fine
In Singapore you can be fined for chewing gum in the street.
rozpocznij naukę
nakładać grzywnę
W Singapurze możesz dostać grzywnę za żucie gumy na ulicy.
lorry
Amazingly Jason survived the collision with a lorry with only a broken arm to show for it.
rozpocznij naukę
ciężarówka
Jason w cudowny sposób przeżył kolizję z ciężarówką, łamiąc sobie tylko rękę.
chewing gum
Sugar-free chewing gum is good for your teeth.
rozpocznij naukę
guma do żucia
Guma do żucia bez cukru jest dobra dla zębów.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.