Słownik ISEL - A

 0    145 fiszek    RoniDB
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
rozpocznij naukę
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
rozpocznij naukę
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
rozpocznij naukę
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
rozpocznij naukę
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
rozpocznij naukę
absent
Fred was absent from school.
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
rozpocznij naukę
accept
I accept your offer.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
rozpocznij naukę
access
Do you have access to the Internet?
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
rozpocznij naukę
accident
He had an accident last week.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
rozpocznij naukę
according
Everything went according to plan.
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
rozpocznij naukę
account
I’d like to open an account.
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
rozpocznij naukę
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
rozpocznij naukę
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
rozpocznij naukę
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
rozpocznij naukę
across
I walked slowly across the street.
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
rozpocznij naukę
act
We must act quickly.
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
rozpocznij naukę
action
The movie has a lot of action.
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
rozpocznij naukę
active
She’s a very active person.
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
rozpocznij naukę
activity
The club offers many outdoor activities.
aktor
On jest znanym aktorem.
rozpocznij naukę
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
rozpocznij naukę
actress
She has always wanted to become an actress.
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
rozpocznij naukę
actual
What are your actual reasons?
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
rozpocznij naukę
actually
He didn’t actually say anything important.
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
rozpocznij naukę
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
rozpocznij naukę
add
Add some sugar to the cream.
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
rozpocznij naukę
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
rozpocznij naukę
additional
They will need additional help.
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
rozpocznij naukę
adjective
What’s the order of adjectives?
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
rozpocznij naukę
admire
He admires his French teacher.
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem
rozpocznij naukę
admit
I admit I was wrong.
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
rozpocznij naukę
adult
The film is for adults only.
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
rozpocznij naukę
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
rozpocznij naukę
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
rozpocznij naukę
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
rozpocznij naukę
adverb
“Quickly” is an adverb.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
rozpocznij naukę
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
rozpocznij naukę
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
rozpocznij naukę
advice
Can you give me some advice?
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
rozpocznij naukę
advise
He advised me to wait a couple of days.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
rozpocznij naukę
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
rozpocznij naukę
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
rozpocznij naukę
afford
We can’t afford a new car.
be afraid of something – bać się czegoś
On boi się ciemności.
rozpocznij naukę
afraid
He’s afraid of the dark.
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
rozpocznij naukę
after
We are leaving after breakfast.
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
rozpocznij naukę
afternoon
See you in the afternoon.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
rozpocznij naukę
again
I’d like to see you again.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
rozpocznij naukę
against
We’re against animal testing.
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
rozpocznij naukę
age
They are the same age.
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
rozpocznij naukę
agency
She works in an advertising agency.
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
rozpocznij naukę
agent
He is an agent for insurance company.
2 years ago – 2 lata temu
Jak dawno temu zmarł?
rozpocznij naukę
ago
How long ago did he die?
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
rozpocznij naukę
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
rozpocznij naukę
agreement
We’ve finally reached an agreement.
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
rozpocznij naukę
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
rozpocznij naukę
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
rozpocznij naukę
aim
I went to England with the aim of improving my English.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
rozpocznij naukę
air
I’m going outside for some fresh air.
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
rozpocznij naukę
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
rozpocznij naukę
airport
They met me at the airport.
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
rozpocznij naukę
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
rozpocznij naukę
alike
They are very much alike.
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
rozpocznij naukę
alive
The miners are still alive.
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
rozpocznij naukę
all
That’s all she said.
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
rozpocznij naukę
allow
Do your parents allow you to go out alone?
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
rozpocznij naukę
almost
I’ve almost finished this book.
sam
Zostaw mnie samego!
rozpocznij naukę
alone
Leave me alone!
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
rozpocznij naukę
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
rozpocznij naukę
already
She’s already left.
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
rozpocznij naukę
also
I also speak a little Spanish.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
rozpocznij naukę
although
My daughter went to school although she was ill.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
rozpocznij naukę
always
Peter is always late.
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
rozpocznij naukę
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
rozpocznij naukę
ambulance
Call an ambulance!
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
rozpocznij naukę
among
There are three children among the passengers.
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
rozpocznij naukę
amount
It will cost a huge amount of money.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
rozpocznij naukę
amuse
His joke amused everybody.
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
rozpocznij naukę
angle
In a square all angles are right angles.
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
rozpocznij naukę
angry
Michelle is angry with me.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
rozpocznij naukę
announce
They announced they were going to get married.
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
rozpocznij naukę
annoy
Things like these always annoy me.
inny
On szuka innej pracy.
rozpocznij naukę
another
He’s looking for another job.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
rozpocznij naukę
answer
There’s no easy answer to this question.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
rozpocznij naukę
anxious
She was very anxious about her future.
jakiś
Masz jakieś pytania?
rozpocznij naukę
any
Do you have any questions?
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
rozpocznij naukę
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
rozpocznij naukę
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
rozpocznij naukę
anyone
Is anyone listening to me?
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
rozpocznij naukę
anything
Can I do anything for you?
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
rozpocznij naukę
anyway
Anyway, that’s what she told me.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
rozpocznij naukę
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
rozpocznij naukę
apart
You can never see them apart.
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
rozpocznij naukę
apartment
I want to live in a spacious apartment.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
rozpocznij naukę
apologise
She apologised for being late.
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
rozpocznij naukę
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
rozpocznij naukę
appearance
She was shocked by his appearance.
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
rozpocznij naukę
apple
Don’t eat unripe apples.
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
rozpocznij naukę
application
He has sent off a lot of job applications.
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
rozpocznij naukę
apply
I applied for an American visa.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
rozpocznij naukę
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
rozpocznij naukę
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
rozpocznij naukę
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
rozpocznij naukę
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
rozpocznij naukę
April
They divorced in April.
you are – ty jesteś, wy jesteście; we are – my jesteśmy; they are – oni/one/to są
Skąd jesteś?
rozpocznij naukę
are
Where are you from?
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
rozpocznij naukę
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
rozpocznij naukę
argue
They are always arguing.
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
rozpocznij naukę
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
rozpocznij naukę
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
rozpocznij naukę
arm
He put his arms around her shoulders.
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
rozpocznij naukę
arms
Arms trade is forbidden in this country.
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
rozpocznij naukę
army
He joined the army at the age of 20.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
rozpocznij naukę
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
rozpocznij naukę
arrange
They can arrange it for a small charge.
porozumienie, umowa; arrangements – przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
rozpocznij naukę
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
rozpocznij naukę
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
rozpocznij naukę
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
rozpocznij naukę
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
rozpocznij naukę
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
rozpocznij naukę
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
rozpocznij naukę
artificial
It’s an artificial lake.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
rozpocznij naukę
as
She lived in the country as a child.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
rozpocznij naukę
ashamed
You should be ashamed of yourself!
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
rozpocznij naukę
ask
I’d like to ask you something.
we śnie; be asleep – spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
rozpocznij naukę
asleep
When I get back from work, she is already asleep.
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
rozpocznij naukę
association
All members of the association arrived at the meeting.
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
rozpocznij naukę
assume
I assume you’re coming too.
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
rozpocznij naukę
at
Megan told us this story at dinner.
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
rozpocznij naukę
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
rozpocznij naukę
attack
He was attacked by a gang of youths.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
rozpocznij naukę
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
rozpocznij naukę
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
rozpocznij naukę
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
rozpocznij naukę
attract
This resort attracts a lot of tourists.
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
rozpocznij naukę
attractive
She is the most attractive girl in my class.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
rozpocznij naukę
audience
The audience started clapping.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
rozpocznij naukę
August
They want to go on holiday in August.
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
rozpocznij naukę
aunt
My aunt is a very rich woman.
autor
Kto jest autorem tej książki?
rozpocznij naukę
author
Who is the author of this book?
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
rozpocznij naukę
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
rozpocznij naukę
available
The information is available for free on the Internet.
średnia
To jest średnia cena.
rozpocznij naukę
average
That’s the average price.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
rozpocznij naukę
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
rozpocznij naukę
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
rozpocznij naukę
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
rozpocznij naukę
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
rozpocznij naukę
away
Stay away from me!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.