słówka różnorodne od maja

 0    339 fiszek    kkkkkkkkkk1996
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wskazać, zwrócić uwagę
rozpocznij naukę
point out

wiązać koniec z końcem
rozpocznij naukę
make the ends meet

pace(rate)

strightforward(direct)

pod żadnym warunkiem
rozpocznij naukę
on no account

tempt(skuszony tempted)


posprzątać, wysprzątać
rozpocznij naukę
tidy

wynikać, nasunąć się, powstać
rozpocznij naukę
arise in(if arguments arise)

niewiarygodnie
rozpocznij naukę
incredibly

przede wszystkim
rozpocznij naukę
first of all, most of all

nie przeszkadza mi, nie obchodzi mnie
rozpocznij naukę
I don't mind

pukać, stukać
rozpocznij naukę
knock

tak długo jak
rozpocznij naukę
as long as

nie potrafić zrozumieć
rozpocznij naukę
fail to understand

mess, disorder

kształtować, ukształtować, kształt
rozpocznij naukę
shape

niepokój, obawa, zatroskanie
rozpocznij naukę
anxiety

pozostałość
rozpocznij naukę
leftover, residue

buntowniczy, zbuntowany
rozpocznij naukę
rebellious

has become

niechlujny, bałaganiarski
rozpocznij naukę
messy

ingerować, mieszać się
rozpocznij naukę
interfere

w międzyczasie
rozpocznij naukę
meanwhile

keep up with

wyrabiać sobie
rozpocznij naukę
build up(build up stamina)


niepokoić, dręczyć
rozpocznij naukę
bother

due to

domowe, rodzinne sprawy
rozpocznij naukę
domestic matters

nie tak dawno temu
rozpocznij naukę
not so long ago

wander around

współcześni
rozpocznij naukę
contemporaries

redukcja zatrudnieia
rozpocznij naukę
downsize

apparent

grow up

niezwyciężony, niepokonany
rozpocznij naukę
invincible

punkt wyjścia
rozpocznij naukę
starting point

próżny, daremny
rozpocznij naukę
vain

sądziłam, zakładałam
rozpocznij naukę
I assumed

assume

zakladać, że
rozpocznij naukę
assume(przypuszczać)

przypuszczać
rozpocznij naukę
assume(zakładać,że)

od samego początku
rozpocznij naukę
all along

zupełnie sam
rozpocznij naukę
all along

wszyscy razem
rozpocznij naukę
all along(they were wrong all along)

natknąć się na
rozpocznij naukę
stumble on

natknąć się
rozpocznij naukę
stumbled upon

reluctance, aversion

reticent

whilst

zwierzyć się
rozpocznij naukę
confide in

relucance

oderwać się, wyrwać się, wyzwolić się, wyswobodzić się
rozpocznij naukę
break away from

indicate

impade, hinder

włączony, uwzględniony
rozpocznij naukę
included

including(Merry)

contain, inclde

zawierać, uwzględnić, objąć, mieścić
rozpocznij naukę
include

therefore

therefore

therefore

zatem, dlatego, a więc
rozpocznij naukę
herefore

becomes

odpowiednik, równowartość
rozpocznij naukę
equivalent

przedłużać
rozpocznij naukę
lengthen

prawie, ledwie
rozpocznij naukę
hardly

strains

asleep

separate

wydaje mi się, że
rozpocznij naukę
It seems to me that

since

thus

odnoszę wrażenie, że
rozpocznij naukę
I get the impression that

jeśli chodzi o mnie
rozpocznij naukę
When it comes to me

Kolejną istotną kwestią jest to, że.
rozpocznij naukę
Another significant point is that

Na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
At the first glimpse

Na pierwszym planie możemy zobaczyć
rozpocznij naukę
In the foreground we can see

Na dalszym planie znajduje się
rozpocznij naukę
In the background there is

stand on

mieć alergie na
rozpocznij naukę
allergic to

gaze at

famous for

ważny(termin)
rozpocznij naukę
valid for

trzymać w sekrecie na małżeństwo
rozpocznij naukę
keep married a secret

czy jennifer jest twoim krewnym
rozpocznij naukę
is jennifer a relative of yours

pożyczyć coś od kogoś
rozpocznij naukę
borrow from

mieć wątpliwości
rozpocznij naukę
be doubtful about

jest wyceniony na
rozpocznij naukę
is valued at

przedmieście
rozpocznij naukę
outskirts

different from

nie jestem w nastroju
rozpocznij naukę
I'm not in the mood for

incite

odprawiać się
rozpocznij naukę
check in

wymeldować się
rozpocznij naukę
check out

przyśpieszać
rozpocznij naukę
accelerate

hangerbudka telefoniczna
rozpocznij naukę
phone box


betterment

needs

pomagać w trudnej sytuacji
rozpocznij naukę
help out

rozróżnić
rozpocznij naukę
distinguish

jak najwięcej
rozpocznij naukę
as much as it is possible

chętny, skłonny
rozpocznij naukę
willing to

wypalać się
rozpocznij naukę
burn out

ograniczyć, pohamować
rozpocznij naukę
restrain

powściągliwosć
rozpocznij naukę
restraint

ciągle, stale, nieprzerywanie, wytrwale
rozpocznij naukę
constantly(permamently)

spare time

kojarzyć z, związane z, wiązać z
rozpocznij naukę
associated with

skojarzyć z, wiązać z, łączyć z
rozpocznij naukę
associate with

forthnight

ciekawość to pierwszy...
rozpocznij naukę
curiosity killed the cat

z czystej ciekawości
rozpocznij naukę
out of curiosity

bieżąca woda
rozpocznij naukę
running water

wspierać, poparcie
rozpocznij naukę
support


groom

panna młoda
rozpocznij naukę
bride

ani jeden, ani drugi
rozpocznij naukę
neither

przyciemniony, przygasać, ściemniać
rozpocznij naukę
dim

no need for

handful

pęk, kiść, garść
rozpocznij naukę
bunch

particle

grew to

wzbogacić się
rozpocznij naukę
to get rich

odebrać, zabrać
rozpocznij naukę
take away


hand out

zobowiązany
rozpocznij naukę
obliged to, committed

istotny, odpowiedni
rozpocznij naukę
relevant

drawback, disadvantage

zwyciężyć
rozpocznij naukę
prevail

trzymać na dystans
rozpocznij naukę
keep me at bay

in vain

backed up

zmniejszać, pomniejszać, obniżać, maleć
rozpocznij naukę
reduce, diminish

deploy


czy zechne pan/pani
rozpocznij naukę
would you mind + ing

accuse of + ing

zbierać fundusze
rozpocznij naukę
collect funds, rise funds

być pośmiewiskiem dla
rozpocznij naukę
ridicule for

śmieszne-głupie
rozpocznij naukę
ridicules

przecenić, przewartościować
rozpocznij naukę
overvaluation

humiliation

stock market

dowiedzieć się, zorientować się
rozpocznij naukę
figure out

zorientowali się
rozpocznij naukę
figured out

coincidental, random, haphazard

niezgodność, sprzeczność, nierówność
rozpocznij naukę
odds

sprzeczność, niezgodność
rozpocznij naukę
inconsistency

wieloletni,(długoterminowy)
rozpocznij naukę
long-term(perennial)

contrary

in the case of

distraught

profitable

przywiązanie
rozpocznij naukę
attachment

tylko dzięki
rozpocznij naukę
only through

wzejemny, obustronny
rozpocznij naukę
mutal

rarity

member

członkostwo
rozpocznij naukę
membership

każda potwora ma swojego amatora
rozpocznij naukę
every jill has her jack

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

nearby

in 3 weeks

przyśpieszać
rozpocznij naukę
accelarate

wyć, zawodzić, jęczeć
rozpocznij naukę
wail

humiliate

humiliated

upokarzające
rozpocznij naukę
humiliating

thief

thieft

niedożywiony
rozpocznij naukę
malnutritious

niedożywienie
rozpocznij naukę
malnurition

utknąć w rutynie
rozpocznij naukę
stuck in rut

made up

być zaskoczonym
rozpocznij naukę
be surprised, take aback(by being)

odnowiony, odświerzony
rozpocznij naukę
done up

brać kogoś, coś za pewniaka
rozpocznij naukę
take sb for granted

rościć sobie pretensje
rozpocznij naukę
to lay claim to sth

cancel, call of

przypominać sobie
rozpocznij naukę
recollect

dłabość do
rozpocznij naukę
weak at

altered

zrozumieły, zrozumiałe
rozpocznij naukę
understandable

i wish

moment nieuwagi
rozpocznij naukę
moment of inattention

rozchmurz się
rozpocznij naukę
buck up

przeboleć, dojść do siebie
rozpocznij naukę
ge over

odkąd (się poznaliśmy)
rozpocznij naukę
ever since

jeśli pozbawiasz mnie wiedzy
rozpocznij naukę
if you are depriving me know

only need to

porwać, uprowadzić
rozpocznij naukę
hijack

odziedziczyć
rozpocznij naukę
inhenit

w stosunku to
rozpocznij naukę
towards... her

z całą pewością
rozpocznij naukę
with all certainly

vital

previous

poprzedzający
rozpocznij naukę
preceding

były, dawny
rozpocznij naukę
former

żal, smutek
rozpocznij naukę
grief

odwrócić uwagę
rozpocznij naukę
divert attention

jest spełnieniem
rozpocznij naukę
is fulfilment of

accordance with


jak do tego doszło
rozpocznij naukę
how it happeng

disagreement

wcielenie, uosobienie
rozpocznij naukę
embodiment

zaznajomić się
rozpocznij naukę
became familiar with

smoothes, fluency

płynność wypowiedzi
rozpocznij naukę
fluency of expression

dostępność
rozpocznij naukę
availability

discount

nie ma sposobu
rozpocznij naukę
there is no way

podjąć ryzyko
rozpocznij naukę
take the risk

w bliskiej(spacerowej) odległosci
rozpocznij naukę
with a walking distance

nic nie mogę na to poradzić
rozpocznij naukę
i can't help it

nie zwracać uwagi
rozpocznij naukę
not pay attantion, take no notice

zwrócić uwagę
rozpocznij naukę
pay attention, take notice

of my own- i will find her of my own

nieodpowiedzialny
rozpocznij naukę
irresponsible

pretend, imitate

pretend

source

mówi się, że
rozpocznij naukę
is said to- new york is said to be a city that never sleeps

niezależność
rozpocznij naukę
independence

poprzedzający
rozpocznij naukę
precening

precede

sama obecność
rozpocznij naukę
the mere presence of

presence

zdać, podać, przekazać
rozpocznij naukę
pass

mainly, mostly

extinct

extinctive

narzucać, nakladać
rozpocznij naukę
impose

moim zdaniem
rozpocznij naukę
in my opinion, to my mind, to my way of thinking

jestem głęboko przekonana
rozpocznij naukę
i firmly belive

jestem przekonana, że
rozpocznij naukę
i am convinced that

jestem skłonna uwierzyć, że
rozpocznij naukę
am inclined to belive that

kolejno, odpowiednio
rozpocznij naukę
respectively

zbierać, gromadzić
rozpocznij naukę
collect, gather(zgromadzić się, spotkanie)

czasochłonne
rozpocznij naukę
timeconsuming

zdradzić, oszukać
rozpocznij naukę
betray

namówić, skłonić, punktualnie, bezzwłoczny
rozpocznij naukę
prompt

skłonić, namówić
rozpocznij naukę
prompt

edible

postanowił spróbować
rozpocznij naukę
he decided to have a go

uwalnia, wydziela, wypuszcza np. uwalnia zapach
rozpocznij naukę
release

in order to


no need to

choroba, dolegliwość
rozpocznij naukę
desease

prace dzieci
rozpocznij naukę
child labour

przypisywać(komuś coś)
rozpocznij naukę
attribute

extraordinary, out of ordinary

spill over

kawałek, odłamek, okruch
rozpocznij naukę
bit

resource

zaradność, zaradny
rozpocznij naukę
resourceful

faktyczny, rzeczywisty
rozpocznij naukę
factual

appearently

interrupt

fortunetely, un...


słynny, sławny, renomowany
rozpocznij naukę
renowned

countdown

ogromny, obszerny, rozległy
rozpocznij naukę
vast

nostril

wewnętrzny(krajowy, domowy)
rozpocznij naukę
internal

odnotowany, nagrany
rozpocznij naukę
recorded

zewnętrzny(zagraniczny)
rozpocznij naukę
external

foreign, external


sprostać, radzić sobie z
rozpocznij naukę
cope with

radzić sobie z
rozpocznij naukę
cope with, deal with, manage with

odzwierciedla
rozpocznij naukę
reflect


cień, półmrok
rozpocznij naukę
shadow


pociągać za sobą, powodować
rozpocznij naukę
entail

mgła, mgiełka
rozpocznij naukę
fog, haze

level, echelon

wspólpracować
rozpocznij naukę
cooperate

autumn, fall


stepmother

orphanage

domestic flight

lot rejsowy, lot czarterowy
rozpocznij naukę
schedulet flight, charter flight

condition, requirement

radiator

left, elevetor

schody ruchome
rozpocznij naukę
escalator


przebita opona
rozpocznij naukę
flat tyre

pinch

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

popełnic samobójstwo
rozpocznij naukę
commit a suicide

wellingtons

eyelid


zasługiwać
rozpocznij naukę
deserve


draining pipeent specialist

przedział w pociągu
rozpocznij naukę
compartment

towel

funeral

słuchawki na uszy
rozpocznij naukę
headphones

aparat słuchowy
rozpocznij naukę
hearing aid


prenumerować
rozpocznij naukę
subsribe

subscription


zestaw do szycia
rozpocznij naukę
sawing kit

pierwsza pomoc
rozpocznij naukę
first aidnić porozumienia
rozpocznij naukę
thread of common

dom jednorodzinny
rozpocznij naukę
detached house

chatka wiejska
rozpocznij naukę
cottage

spine, backbone

urząd skarbowy
rozpocznij naukę
Inland Revenue

especially

insist on

insistent

zaświadczyć, zeznać
rozpocznij naukę
testify

seemingly

łup, zdobycz
rozpocznij naukę
swag

nigdzie, donikąd
rozpocznij naukę
nowhere


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.