Ważne, różne słówka do matury

 0    477 fiszek    pacior33
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

umiejętność
rozpocznij naukę
ability

powyżej, nad
rozpocznij naukę
above

nieobecność
rozpocznij naukę
absence

access

według, zgodnie z
rozpocznij naukę
according

accuse

achieve

w poprzek, przez
rozpocznij naukę
across

działalność, zajęcie
rozpocznij naukę
activity

faktyczny, rzeczywisty
rozpocznij naukę
actual

additional

adjective

admit

advise

oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
rozpocznij naukę
affect

pozwolić sobie na coś
rozpocznij naukę
afford

along


tak czy inaczej; w każdym razie
rozpocznij naukę
anyway

pojawiać się
rozpocznij naukę
appear

appoint

właściwy, odpowiedni
rozpocznij naukę
appropriate

arrive

artificial

próba; próbować, usiłować
rozpocznij naukę
attempt

osiągalny, dostępny
rozpocznij naukę
available

aware

below


korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
rozpocznij naukę
benefit

poza tym, ponadto
rozpocznij naukę
besides

besideszczotka; szczotkować
rozpocznij naukę
brush


sprawa, przypadek; futerał
rozpocznij naukę
case

przyczyna; powodować
rozpocznij naukę
cause

pewien, jakiś; pewny
rozpocznij naukę
certain

z pewnością
rozpocznij naukę
certainly

check

żądanie; żądać
rozpocznij naukę
claim

combine

porównywać
rozpocznij naukę
compare

zmartwienie; dotyczyć; martwić się
rozpocznij naukę
concern

condition

connect

consider

składać się
rozpocznij naukę
consist

contain

prąd; bieżący, aktualny, obecny
rozpocznij naukę
current

currently

custom

odważyć się
rozpocznij naukę
dare

porozumienie, układ; transakcja
rozpocznij naukę
deal


defeat

defend

opóźniać, odwlekać
rozpocznij naukę
delay

deliver

dostawa, dowóz
rozpocznij naukę
delivery

demand

deny

odjazd, odlot
rozpocznij naukę
departure

depend

description

pragnienie, chęć; pragnąć
rozpocznij naukę
desire

określać, ustalać
rozpocznij naukę
determine

urządzenie, przyrząd
rozpocznij naukę
device

difference

kierować; bezpośredni, bezpośrednio
rozpocznij naukę
direct

niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled

disappear

disease

odległy, daleki
rozpocznij naukę
distant

wątpliwość
rozpocznij naukę
doubt

planowy, oczekiwany
rozpocznij naukę
due

divide


economy

krawędź, skraj; ostrze
rozpocznij naukę
edge

effort


elect

employ

employer

umożliwiać
rozpocznij naukę
enable

encourage

ensure


envelope


ucieczka; uciekać
rozpocznij naukę
escape

especially

niezbędny, istotny, zasadniczy
rozpocznij naukę
essential

ustanawiać; zakładać
rozpocznij naukę
establish

dowody, dowód
rozpocznij naukę
evidence

except

exception

wymiana, zamiana, wymieniać
rozpocznij naukę
exchange

wymówka, wybaczać
rozpocznij naukę
excuse


exist

spodziewać się
rozpocznij naukę
expect

wyjaśnienie
rozpocznij naukę
explanation

badać, poznawać, zwiedzać
rozpocznij naukę
explore

expression

przedłużać; rozszerzać
rozpocznij naukę
extend

niezwykły, wyjątkowy
rozpocznij naukę
extraordinary

facilities

factor

failure

dość, dosyć; sprawiedliwie
rozpocznij naukę
fairly

znany, znajomy
rozpocznij naukę
familiar

przymocować, zapinać
rozpocznij naukę
fasten

strach; bać się
rozpocznij naukę
fear

cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
rozpocznij naukę
feature


fill

zakazywać, zabraniać
rozpocznij naukę
forbid

siła; zmuszać
rozpocznij naukę
force

zagraniczny, obcy
rozpocznij naukę
foreign

cudzoziemiec, cudzoziemka
rozpocznij naukę
foreigner

forgive

poprzedni, były
rozpocznij naukę
former

naprzód, w przód
rozpocznij naukę
forward

zakładać, tworzyć
rozpocznij naukę
found

frequent

przód, przedni
rozpocznij naukę
front


funeral

dalszy; przyszły
rozpocznij naukę
further

zysk; zyskać, osiągnąć
rozpocznij naukę
gain

brama, bramka
rozpocznij naukę
gate

zbierać (się)
rozpocznij naukę
gather

general

gentle


rząd, rada ministrów
rozpocznij naukę
government

grateful


próba odgadnięcia, przypuszczenie; zgadywać
rozpocznij naukę
guess

zwyczaj; nawyk, nałóg
rozpocznij naukę
habit

handkerchief

uchwyt, rączka; zajmować się czymś, radzić sobie
rozpocznij naukę
handle

wisieć, wieszać
rozpocznij naukę
hang

ledwie, z trudem
rozpocznij naukę
hardly

krzywda; krzywdzić
rozpocznij naukę
harm

hire


jednak, jednakże
rozpocznij naukę
however

illness

obraz, wizerunek
rozpocznij naukę
image

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine

natychmiastowy
rozpocznij naukę
immediate

immediately

znaczenie, waga
rozpocznij naukę
importance

impossible

ulepszać, poprawiać (się)
rozpocznij naukę
improve

zawierać, obejmować
rozpocznij naukę
include

wliczając (w to), łącznie z
rozpocznij naukę
including

income

wzrost, przyrost; wzrastać
rozpocznij naukę
increase

istotnie; rzeczywiście
rozpocznij naukę
indeed

indicate

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

industry

wpływ; wpływać
rozpocznij naukę
influence

uraz, obrażenie
rozpocznij naukę
injury

inside

chwila; natychmiastowy, błyskawiczny; rozpuszczalny, w proszku
rozpocznij naukę
instant

instead

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

ubezpieczać (się)
rozpocznij naukę
insure

intend

intention


wprowadzać; przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce

wprowadzenie, wstęp
rozpocznij naukę
introduction

invent

wymagać; dotyczyć
rozpocznij naukę
involve

sprawa, kwestia; numer, wydanie
rozpocznij naukę
issue

przedmiot, rzecz, artykuł; pozycja, punkt (na liście); artykuł (w gazecie)
rozpocznij naukę
item

jail

jealous

przyłączyć (się)
rozpocznij naukę
join

journalist

journey

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
justice

bardzo zainteresowany, zapalony
rozpocznij naukę
keen

trzymać, zatrzymać
rozpocznij naukę
keep

kopnięcie; kopać
rozpocznij naukę
kick


brak; brakować
rozpocznij naukę
lack

lately

śmiech; śmiać się
rozpocznij naukę
laugh

pochylać się, opierać (się); chudy
rozpocznij naukę
lean

least

length

winda; podnosić
rozpocznij naukę
lift

prawdopodobny
rozpocznij naukę
likely

limit; ograniczać
rozpocznij naukę
limit

płyn, ciecz; ciekły
rozpocznij naukę
liquid

zamek (w drzwiach); zamykać
rozpocznij naukę
lock

kłoda; logować się (do systemu)
rozpocznij naukę
logniski, nisko
rozpocznij naukę
low

szalony, wściekły
rozpocznij naukę
mad


major; osoba pełnoletnia; ważny; pełnoletni
rozpocznij naukę
major

większość
rozpocznij naukę
majority

dać radę, poradzić sobie; zarządzać
rozpocznij naukę
manage

zarządzanie; zarząd
rozpocznij naukę
management

dyrektor, kierownik
rozpocznij naukę
manager

manner

znak, ocena; oznaczyć
rozpocznij naukę
mark

małżeństwo
rozpocznij naukę
marriage

żonaty; zamężna
rozpocznij naukę
married

mecz; pasować do czegoś
rozpocznij naukę
match

sprawa, kwestia; mieć znaczenie
rozpocznij naukę
matter


meaning

sposób; środki (np. produkcji)
rozpocznij naukę
means

miara; mierzyć
rozpocznij naukę
measure


członek (organizacji)
rozpocznij naukę
member

wzmianka; wspominać
rozpocznij naukę
mention

umysł, mieć coś przeciwko
rozpocznij naukę
mind

panna; tęsknić; spóźnić się; chybić
rozpocznij naukę
miss

modern


posunięcie; ruch
rozpocznij naukę
movement


mysteryblisko, niedaleko
rozpocznij naukę
near

pobliski, w pobliżu
rozpocznij naukę
nearby


schludny, czysty
rozpocznij naukę
neat

potrzebny, niezbędny
rozpocznij naukę
necessary


żaden (z dwóch)
rozpocznij naukę
neither

sieć, siatka; netto
rozpocznij naukę
netogłoszenie; zauważyć
rozpocznij naukę
notice

noun

nowhere

przestrzegać; być posłusznym
rozpocznij naukę
obey

przedmiot, obiekt; sprzeciwiać się
rozpocznij naukę
object

uzyskać, zdobyć
rozpocznij naukę
obtain

obvious

okazja, sposobność; wydarzenie
rozpocznij naukę
occasion

dziwny; nieparzysty
rozpocznij naukę
odd

raz; kiedyś
rozpocznij naukę
once

działać; obsługiwać operować
rozpocznij naukę
operate

okazja, sposobność
rozpocznij naukę
opportunity

przeciwstawiać się, sprzeciwać się
rozpocznij naukę
oppose

przeciwny, odwrotny; przeciwieństwo
rozpocznij naukę
opposite

opozycja; sprzeciw, przeciwnik
rozpocznij naukę
opposition

ordinary

rozkaz; zamówienie; porządek; rozkazywać; zamawiać
rozpocznij naukę
order

w przeciwnym razie
rozpocznij naukę
otherwise


być winnym; zawdzięczać
rozpocznij naukę
owe

posiadać; własny
rozpocznij naukę
own

konkretny; szczególny
rozpocznij naukę
particular

przechodzić zapłata;(egzamin)
rozpocznij naukę
pass

przejście, fragment
rozpocznij naukę
passage

path

payment

perform

występ, przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

perhaps


stały, trwały
rozpocznij naukę
permanent

permission

pozwolenie; pozwalać
rozpocznij naukę
permit

personal

przekonywać
rozpocznij naukę
persuade

pick


pipe

boisko; rozbić (namiot); rzucić; zachwalać, reklamować
rozpocznij naukę
pitch

litość; szkoda, że
rozpocznij naukę
pity

gładki; zwyczajny, prosty
rozpocznij naukę
plain


pleasant

pleased

przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure


punkt; wskazywać
rozpocznij naukę
point

możliwość; ewentualność
rozpocznij naukę
possibility

possible

proch, proszek, puder, pudrować
rozpocznij naukę
powder

silny, potężny
rozpocznij naukę
powerful

chwalić, pochwała
rozpocznij naukę
praise

modlić się
rozpocznij naukę
pray

przygotowywać (się)
rozpocznij naukę
prepare

presence

ciśnienie, stres
rozpocznij naukę
pressure

pretend

zapobiegać, uniemożliwiać
rozpocznij naukę
prevent

previous


priest

principle

prison

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
probably

profession


progress

pronounce

property

proper

proponować; oświadczyć się
rozpocznij naukę
propose


prove

dostarczać, zapewniać
rozpocznij naukę
provide

pod warunkiem, że
rozpocznij naukę
provided

pullpurpose

pchać, popychać
rozpocznij naukę
push


quality

quantity

kłótnia; kłócić się
rozpocznij naukę
quarrel


dość, całkiem
rozpocznij naukę
quite


raise

zakres, zasięg
rozpocznij naukę
range

szereg; ranga; zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
rozpocznij naukę
rank


tempo; współczynnik; cenić
rozpocznij naukę
rate

dość, dosyć
rozpocznij naukę
rather


sięgać; docierać do
rozpocznij naukę
reach

uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
realize

reasonable

otrzymywać, odbierać
rozpocznij naukę
receive

niedawny, ostatni
rozpocznij naukę
recent

recently

rozpoznanie; uznanie
rozpocznij naukę
recognition

rozpoznawać; uznawać
rozpocznij naukę
recognize

zredukować, obniżyć
rozpocznij naukę
reduce

dotyczyć; odnosić się do; odsyłać, skierować
rozpocznij naukę
refer

refuse

szacunek; uważać kogoś za
rozpocznij naukę
regard

krewny; względny
rozpocznij naukę
relative

przypominać
rozpocznij naukę
remind

remove

odpowiedź; odpowiadać
rozpocznij naukę
reply

prośba; prosić
rozpocznij naukę
request

require

ratunek; ratować
rozpocznij naukę
rescue

szacunek; szanować
rozpocznij naukę
respect

odpowiedź, reakcja
rozpocznij naukę
response

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

powrót; wracać
rozpocznij naukę
return

reveal

nagroda; nagradzać
rozpocznij naukę
reward

wzrost (np. cen); rosnąć
rozpocznij naukę
rise

rough

rząd (np. krzeseł); kłótnia; kłócić się
rozpocznij naukę
row

pośpiech; śpieszyć się
rozpocznij naukę
rush

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety

satysfakcjonować, zadowalać
rozpocznij naukę
satisfy

skala; rozmiar
rozpocznij naukę
scale

program, projekt, plan
rozpocznij naukę
scheme

wynik; zdobyć
rozpocznij naukę
score


część, sekcja; dział
rozpocznij naukę
section

bezpieczny; zabezpieczać
rozpocznij naukę
secure

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
security


wydawać się
rozpocznij naukę
seem

select

zmysł; sens; wyczuwać
rozpocznij naukę
sense

oddzielny; rozdzielać
rozpocznij naukę
separate

usługa; dokonywać przeglądu (samochodu)
rozpocznij naukę
service

zestaw; ustawiać, nastawiać, ustalać
rozpocznij naukę
set

osiedlić się; załatwić, uregulować
rozpocznij naukę
settle


cień (zacienione miejsce); odcień
rozpocznij naukę
shade

wstyd; szkoda
rozpocznij naukę
shame

kształt; forma
rozpocznij naukę
shape

część; dzielić (się)
rozpocznij naukę
share


prześcieradło, pościel; kartka; arkusz
rozpocznij naukę
sheet

bok; zbocze; strona (jezdni, kasety, w sporze)
rozpocznij naukę
side

widok; wzrok
rozpocznij naukę
sight

signature

znaczący, ważny
rozpocznij naukę
significant

similar

ślizgać się; slajd
rozpocznij naukę
slide

poślizgnąć się
rozpocznij naukę
slip

slippery

przekąska, przekąsić
rozpocznij naukę
snack

społeczeństwo
rozpocznij naukę
society

rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution

rozwiązywać
rozpocznij naukę
solve

somehow


mowa; przemówienie
rozpocznij naukę
speech

spell

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

oświadczenie
rozpocznij naukę
statement

stały, systematyczny
rozpocznij naukę
steady

stick

wciąż; nieruchomy
rozpocznij naukę
sill

stan (magazynu); zasoby; papier wartościowy, akcja
rozpocznij naukę
stock

sklep; zapasy; magazynować, przechowywać
rozpocznij naukę
store

nieznajoma osoba; obcy człowiek
rozpocznij naukę
strange

strength

rozciągać, rozprostować
rozpocznij naukę
stretch

odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed

sugestia, propozycja
rozpocznij naukę
suggestion

suitable

dostawa; dostarczać
rozpocznij naukę
supply

wsparcie; wspierać
rozpocznij naukę
support

przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose

powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

surround

osoba podejrzana; podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

przysięgać; przeklinać
rozpocznij naukę
swear

współczucie
rozpocznij naukę
sympathy

cel; adresować; atakować
rozpocznij naukę
target

mieć w zwyczaju coś robić; zmierzać
rozpocznij naukę
tend

gruby; gęsty
rozpocznij naukę
thick

thirsty

chociaż; jednak
rozpocznij naukę
though


threaten

ciasny, obcisły
rozpocznij naukę
tight

w kierunku; wobec
rozpocznij naukę
toward, towards

poczęstunek; traktować; częstować
rozpocznij naukę
treat

rozprawa, proces; próba
rozpocznij naukę
trial

zaufanie; ufać
rozpocznij naukę
trust

twice

unemployment

jednostka, rozdział, część
rozpocznij naukę
unit

jeżeli nie; chyba że
rozpocznij naukę
unless

aż, aż do, do
rozpocznij naukę
until


bezużyteczny, bezsensowny
rozpocznij naukę
useless


valuable

value

różnorodność, wybór
rozpocznij naukę
variety

various

verb

victory


violence

wardrobe

warn
chwila; podczas gdy
rozpocznij naukę
while

szept; szeptać
rozpocznij naukę
whisper

całość; cały
rozpocznij naukę
whole

szeroki, szeroko
rozpocznij naukę
wide

width

willing


zdumienie; zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder

wartość; warty
rozpocznij naukę
worth

rana; ranić
rozpocznij naukę
wound

zawijać, owijać
rozpocznij naukę
wrap

youthMusisz się zalogować, by móc napisać komentarz.