English for Accounting - Business English

 0    140 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
konto/rachunek
Większość inwestorów potrzebuje więcej informacji o firmie niż może wywnioskowac z jej księg/sprawozdań rachunkowych.
rozpocznij naukę
an account
Most investors need more information about the company than what they get in the accounts.
księga rachunkowa
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
rozpocznij naukę
account book
Who manages/carries/operates the account of this customer?
wartość księgowa
rozpocznij naukę
book value
rachunek pozabilansowy
Rachunek pozabilansowy jest czasem postrzegany jako rodzaj kreatywnej księgowości.
rozpocznij naukę
off-balance sheet accounting
Off-balance-sheet accounting is seen by some as one type of creative accounting.
kreatywna księgowość
rozpocznij naukę
creative accounting
kwoty narosłe na koncie
rozpocznij naukę
accruals
księgowy
rozpocznij naukę
an accountant
księgowość (2 odp)
rozpocznij naukę
accounting / bookkeeping
przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych
rozpocznij naukę
managerial accounting
pozycja w spisie
rozpocznij naukę
item
dokonywać zapisu
rozpocznij naukę
to enter
poprawiać
rozpocznij naukę
to update
okres obrachunkowy
rozpocznij naukę
accounting period
dokumentacja księgowa
rozpocznij naukę
accounting records
zobowiązania, płatności
rozpocznij naukę
accounts payable
należności
rozpocznij naukę
accounts receivable
aktywa firmy
rozpocznij naukę
assets
rewizja ksiąg / kontrola
rozpocznij naukę
audit
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
Zawsze prowadziliśmy zewnętrzny audyt naszej firmy.
rozpocznij naukę
auditing
We have been always externally auditing our company.
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu)
rozpocznij naukę
due diligence
renoma/reputacja firmy
rozpocznij naukę
goodwill
kapitalizacja
rozpocznij naukę
capitalization
bilans
rozpocznij naukę
balance sheet
odpisy amortyzacyjne
rozpocznij naukę
capital allowance
aktywa trwałe
rozpocznij naukę
capital assets
wydatki inwestycyjne
rozpocznij naukę
capital expenditure
dobra inwestycyjne
rozpocznij naukę
capital goods
podatek od transferu kapitału
rozpocznij naukę
capital transfer tax
podatek osobowy od osób prawnych
rozpocznij naukę
corporation tax
kapitałochłonny
rozpocznij naukę
capital-intensive
nadwyżka
rozpocznij naukę
surplus
osoba prawna
rozpocznij naukę
legal entity
wierzyciele
rozpocznij naukę
creditors
dłużnicy
rozpocznij naukę
debtors
aktywa bieżące/obrotowe
rozpocznij naukę
current assets
aktywa/ środki trwałe
rozpocznij naukę
fixed assets
aktywa materialne
rozpocznij naukę
tangible assets
wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangible assets
wycena
rozpocznij naukę
evaluation
wyceniać
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, z wyjątkiem aktywów wyprodukowanych przez Wspólnoty Europejskie, które wycenia się według kosztów wytworzenia oraz aktywów uzyskanych nieodpłatnie, które wycenia się według wartości rynkowej.
rozpocznij naukę
to value
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price, with the exception of assets produced by the European Communities, which are valued at their production cost, and assets acquired free of charge that are valued at their market value.
amortyzacja
rozpocznij naukę
depreciation
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
rozpocznij naukę
cash flow
wartość likwidacyjna aktywów
rozpocznij naukę
scrap value
wartość majątku w chwili wycofania z użytkowania
rozpocznij naukę
salvage value
zwrot z aktywów
Zarówno zwrot z aktywów ogółem, jak i przepływy pieniężne wykazują pogorszenie się w latach 2010-2012.
rozpocznij naukę
return on assets
Both the return on total assets and the cash flow show a deterioration from 2010 to 2012.
zwrot z kapitału
ROE mówi o zwrocie firmy z kapitału własnego.
rozpocznij naukę
return on equity
ROE indicates the return a company gets on the owner's investment.
zyski z inwestycji
CAPM jest główną metodą obliczania zysków z inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.
rozpocznij naukę
investment returns
The CAPM is the predominant method of calculating investment returns in the case of large listed companies.
wydatek
rozpocznij naukę
expenditure
wydatki inwestycyjne
rozpocznij naukę
expenses
koszty odsetek
Koszty podatkowe oblicza się odejmując koszty odsetek od zysku operacyjnego.
rozpocznij naukę
interest expenses
Taxation expense is calculated by subtracting interest expenses from operating profit.
sprawozdanie finansowe
Nie tylko banki, ale także wierzyciele, inwestorzy oraz klienci czytają sprawozdania finansowe firm.
rozpocznij naukę
financial statement
Not only banks but also creditors, investors and regular customers read companies financial statements.
dług
rozpocznij naukę
debt
obsługiwać dług (płacić odsetki)
Dostajemy coraz więcej pytań o to czy będziemy w stanie obsługiwać nasz dług w długim okresie.
rozpocznij naukę
to service debt
We are getting more and more questions about whether we can service our debt in the long term.
brutto
rozpocznij naukę
gross
netto
rozpocznij naukę
net
aktywa netto
rozpocznij naukę
net assets
PKB
rozpocznij naukę
Gross Domestic Product
urząd skarbowy (2 odp)
rozpocznij naukę
Inland Revenue (GB) / Internal Revenue Service (US)
koszty pracy
rozpocznij naukę
labour costs
opłaty leasingowe
rozpocznij naukę
lease payments
urządzenia będące w leasingu
rozpocznij naukę
leasehold properties
zobowiązania firmy, pasywa
Pasywa spółki tworzą jej zobowiązania prawne wobec kontrahentów.
rozpocznij naukę
liabilities
Total liabilities are the total legal obligations of a company to pay other parties.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
limited liability company
spółka cywilna
rozpocznij naukę
partnership
spółka akcyjna
rozpocznij naukę
public company
długoterminowe wierzytelności
rozpocznij naukę
Long Term Liabilities
zobowiązania bieżące netto
rozpocznij naukę
Net Current Liabilities
kredyt, zastaw hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage
koszty ogólne prowadzenia działalności
rozpocznij naukę
overheads (GB), overhead (US)
rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
profit and loss account
składka na ubezpieczenie
rozpocznij naukę
premium
zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
rozpocznij naukę
profit after taxation retained for the financial year
opodatkowanie
Różnice w rachunkach zysków w sprawozdaniach finansowych oraz przy obliczaniu podatku dochodowego pomiędzy USA i Wielką Brytanią są związane z różnymi metodami prowadzenia księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej w tych krajach.
rozpocznij naukę
taxation
There can be large differences between the profit recorded in the financial statements and the profit for the income tax calculation between the U.S. and Britain due to different accounting methods, taxation and financial reporting.
wyliczanie zobowiązań podatkowych
rozpocznij naukę
tax accounting
przychód firmy
rozpocznij naukę
revenue
zeznanie podatkowe
Estymacja kosztów podatkowych jest kluczowa dla przygotowania okresowego zeznania podatkowego.
rozpocznij naukę
tax return
Estimation of the taxation expense is crucial to prepare an interim tax return.
próg podatkowy
rozpocznij naukę
tax threshold
stawka opodatkowania
rozpocznij naukę
tax rate
zwrot podatku
rozpocznij naukę
tax refund
ulga podatkowa
rozpocznij naukę
tax deduction
koszty uzyskania przychodu
rozpocznij naukę
cost of income acquisition
unikanie podatków przez legalne omijanie przepisów podatkowych
rozpocznij naukę
tax avoidance
oszustwo podatkowe
rozpocznij naukę
tax evasion
unikanie podwójnego opodatkowania (nielegalne)
rozpocznij naukę
double tax evasion
zwolnienie od podatków
rozpocznij naukę
tax exemption
metoda wyłączenia spod opodatkowania
rozpocznij naukę
exemption method
raj podatkowy / oaza podatkowa
rozpocznij naukę
tax heaven / tax oasis
luka w prawie podatkowym
Uniknął znacznej części swoich obowiązków podatkowych dzięki luce prawnej.
rozpocznij naukę
tax loophole
He was able to avoid a large part of his tax charges due to that tax loophole.
kaskadowy podatek obrotowy
rozpocznij naukę
tax cascade
podatek od wartości dodanej
rozpocznij naukę
Value Added Tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych
rozpocznij naukę
capital gains tax
podatek od nieruchomości (2 odp)
rozpocznij naukę
immovable property tax / real estate tax
ciężar podatkowy
rozpocznij naukę
tax burden
podatek liniowy
rozpocznij naukę
flat tax
podatek progresywny
Parlament przyjął Ustawę wprowadzającą progresywną skalę podatkową dla wszystkich rodzajów dochodów.
rozpocznij naukę
progressive tax
The Parliament has adopted a Law introducing a progressive tax scale for all sources of income.
podatek lokalny/gminny
rozpocznij naukę
community charge
ryczałt
rozpocznij naukę
lump sum
przedział podatkowy
rozpocznij naukę
tax bracket
podatek spadkowy
rozpocznij naukę
death duty
podatek od spadków i darowizn
rozpocznij naukę
gift tax
zaległy podatek
rozpocznij naukę
back duty
ulga z tytułu posiadania dziecka
rozpocznij naukę
child relief
zatrudniony na własny rachunek
rozpocznij naukę
self- employed
udziałowcy (2 odp)
rozpocznij naukę
shareholders (GB), stockholders (US)
odpowiednik ZUS
rozpocznij naukę
social security
zapasy (2 odp)
rozpocznij naukę
stock (GB), inventory (US)
akcje (papiery wartościowe)
rozpocznij naukę
stocks
spieniężać
rozpocznij naukę
to capitalize
ujawniać, podawać do wiadomości
Standardy/zasady rachunkowe zakładają jawność leasingu finansowego.
rozpocznij naukę
to disclose
The accounting standards, or principles if you like, mean that finance leases must be disclosed.
zyskiwać na wartości
rozpocznij naukę
to gain value
podnosić wartość czegoś
rozpocznij naukę
to overstate
pomniejszać wartość czegoś
rozpocznij naukę
to understate
operacje, transakcje
rozpocznij naukę
transactions
przeniesione opłaty
rozpocznij naukę
Transfer Fees
opłaty za transfery
rozpocznij naukę
transfer fees payable
wartość firmy/reputacja
rozpocznij naukę
goodwill
obrót
rozpocznij naukę
turnover
koszt stały
rozpocznij naukę
fixed cost
koszt zmienny
rozpocznij naukę
variable cost
koszty ogólne
rozpocznij naukę
overheads
marża
rozpocznij naukę
mark up
dochód
rozpocznij naukę
income
przynosić straty
rozpocznij naukę
to make a loss
dochodowy
rozpocznij naukę
profitable
niedochodowy
rozpocznij naukę
unprofitable
majątek
rozpocznij naukę
assets
środki trwałe
rozpocznij naukę
tangible assets
wartości niematerialne (np. know how)
rozpocznij naukę
intangible assets
pożyczka
rozpocznij naukę
loan
zabezpieczyć pożyczkę
rozpocznij naukę
to secure the loan
udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder
akcje
rozpocznij naukę
shares
należności
rozpocznij naukę
liabilities
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities
wierzyciel
rozpocznij naukę
creditor
dłużnik
rozpocznij naukę
debtor
bankructwo
rozpocznij naukę
bankruptcy
efekt skali
rozpocznij naukę
effect of scale
ciąć koszty
rozpocznij naukę
to trim costs
podatek od spadku
rozpocznij naukę
inheritance tax

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.