English for Accounting - Business English

 0    140 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

konto/rachunek
Większość inwestorów potrzebuje więcej informacji o firmie niż może wywnioskowac z jej księg/sprawozdań rachunkowych.
rozpocznij naukę
an account
Most investors need more information about the company than what they get in the accounts.

księga rachunkowa
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
rozpocznij naukę
account book
Who manages/carries/operates the account of this customer?

wartość księgowa
rozpocznij naukę
book value

rachunek pozabilansowy
Rachunek pozabilansowy jest czasem postrzegany jako rodzaj kreatywnej księgowości.
rozpocznij naukę
off-balance sheet accounting
Off-balance-sheet accounting is seen by some as one type of creative accounting.

kreatywna księgowość
rozpocznij naukę
creative accounting

kwoty narosłe na koncie
rozpocznij naukę
accruals

an accountant

księgowość (2 odp)
rozpocznij naukę
accounting / bookkeeping

przygotowywanie stanu budżetu i innych sprawozdań finansowych
rozpocznij naukę
managerial accounting

pozycja w spisie
rozpocznij naukę
item

dokonywać zapisu
rozpocznij naukę
to enter

to update

okres obrachunkowy
rozpocznij naukę
accounting period

dokumentacja księgowa
rozpocznij naukę
accounting records

zobowiązania, płatności
rozpocznij naukę
accounts payable

należności
rozpocznij naukę
accounts receivable

aktywa firmy
rozpocznij naukę
assets

rewizja ksiąg / kontrola
rozpocznij naukę
audit

nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
Zawsze prowadziliśmy zewnętrzny audyt naszej firmy.
rozpocznij naukę
auditing
We have been always externally auditing our company.

należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu)
rozpocznij naukę
due diligence

renoma/reputacja firmy
rozpocznij naukę
goodwill

kapitalizacja
rozpocznij naukę
capitalization

balance sheet

odpisy amortyzacyjne
rozpocznij naukę
capital allowance

aktywa trwałe
rozpocznij naukę
capital assets

wydatki inwestycyjne
rozpocznij naukę
capital expenditure

dobra inwestycyjne
rozpocznij naukę
capital goods

podatek od transferu kapitału
rozpocznij naukę
capital transfer tax

podatek osobowy od osób prawnych
rozpocznij naukę
corporation tax

kapitałochłonny
rozpocznij naukę
capital-intensive

surplus

osoba prawna
rozpocznij naukę
legal entity

creditors

debtors

aktywa bieżące/obrotowe
rozpocznij naukę
current assets

aktywa/ środki trwałe
rozpocznij naukę
fixed assets

aktywa materialne
rozpocznij naukę
tangible assets

wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangible assets

evaluation

wyceniać
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, z wyjątkiem aktywów wyprodukowanych przez Wspólnoty Europejskie, które wycenia się według kosztów wytworzenia oraz aktywów uzyskanych nieodpłatnie, które wycenia się według wartości rynkowej.
rozpocznij naukę
to value
Tangible and intangible fixed assets are valued at their acquisition price, with the exception of assets produced by the European Communities, which are valued at their production cost, and assets acquired free of charge that are valued at their market value.

depreciation

przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
rozpocznij naukę
cash flow

wartość likwidacyjna aktywów
rozpocznij naukę
scrap value

wartość majątku w chwili wycofania z użytkowania
rozpocznij naukę
salvage value

zwrot z aktywów
Zarówno zwrot z aktywów ogółem, jak i przepływy pieniężne wykazują pogorszenie się w latach 2010-2012.
rozpocznij naukę
return on assets
Both the return on total assets and the cash flow show a deterioration from 2010 to 2012.

zwrot z kapitału
ROE mówi o zwrocie firmy z kapitału własnego.
rozpocznij naukę
return on equity
ROE indicates the return a company gets on the owner's investment.

zyski z inwestycji
CAPM jest główną metodą obliczania zysków z inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.
rozpocznij naukę
investment returns
The CAPM is the predominant method of calculating investment returns in the case of large listed companies.

expenditure

wydatki inwestycyjne
rozpocznij naukę
expenses

koszty odsetek
Koszty podatkowe oblicza się odejmując koszty odsetek od zysku operacyjnego.
rozpocznij naukę
interest expenses
Taxation expense is calculated by subtracting interest expenses from operating profit.

sprawozdanie finansowe
Nie tylko banki, ale także wierzyciele, inwestorzy oraz klienci czytają sprawozdania finansowe firm.
rozpocznij naukę
financial statement
Not only banks but also creditors, investors and regular customers read companies financial statements.


obsługiwać dług (płacić odsetki)
Dostajemy coraz więcej pytań o to czy będziemy w stanie obsługiwać nasz dług w długim okresie.
rozpocznij naukę
to service debt
We are getting more and more questions about whether we can service our debt in the long term.aktywa netto
rozpocznij naukę
net assets

Gross Domestic Product

urząd skarbowy (2 odp)
rozpocznij naukę
Inland Revenue (GB) / Internal Revenue Service (US)

koszty pracy
rozpocznij naukę
labour costs

opłaty leasingowe
rozpocznij naukę
lease payments

urządzenia będące w leasingu
rozpocznij naukę
leasehold properties

zobowiązania firmy, pasywa
Pasywa spółki tworzą jej zobowiązania prawne wobec kontrahentów.
rozpocznij naukę
liabilities
Total liabilities are the total legal obligations of a company to pay other parties.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
limited liability company

spółka cywilna
rozpocznij naukę
partnership

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
public company

długoterminowe wierzytelności
rozpocznij naukę
Long Term Liabilities

zobowiązania bieżące netto
rozpocznij naukę
Net Current Liabilities

kredyt, zastaw hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage

koszty ogólne prowadzenia działalności
rozpocznij naukę
overheads (GB), overhead (US)

rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
profit and loss account

składka na ubezpieczenie
rozpocznij naukę
premium

zysk po opodatkowaniu osiągnięty w roku finansowym
rozpocznij naukę
profit after taxation retained for the financial year

opodatkowanie
Różnice w rachunkach zysków w sprawozdaniach finansowych oraz przy obliczaniu podatku dochodowego pomiędzy USA i Wielką Brytanią są związane z różnymi metodami prowadzenia księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej w tych krajach.
rozpocznij naukę
taxation
There can be large differences between the profit recorded in the financial statements and the profit for the income tax calculation between the U.S. and Britain due to different accounting methods, taxation and financial reporting.

wyliczanie zobowiązań podatkowych
rozpocznij naukę
tax accounting

przychód firmy
rozpocznij naukę
revenue

zeznanie podatkowe
Estymacja kosztów podatkowych jest kluczowa dla przygotowania okresowego zeznania podatkowego.
rozpocznij naukę
tax return
Estimation of the taxation expense is crucial to prepare an interim tax return.

próg podatkowy
rozpocznij naukę
tax threshold

stawka opodatkowania
rozpocznij naukę
tax rate

zwrot podatku
rozpocznij naukę
tax refund

ulga podatkowa
rozpocznij naukę
tax deduction

koszty uzyskania przychodu
rozpocznij naukę
cost of income acquisition

unikanie podatków przez legalne omijanie przepisów podatkowych
rozpocznij naukę
tax avoidance

oszustwo podatkowe
rozpocznij naukę
tax evasion

unikanie podwójnego opodatkowania (nielegalne)
rozpocznij naukę
double tax evasion

zwolnienie od podatków
rozpocznij naukę
tax exemption

metoda wyłączenia spod opodatkowania
rozpocznij naukę
exemption method

raj podatkowy / oaza podatkowa
rozpocznij naukę
tax heaven / tax oasis

luka w prawie podatkowym
Uniknął znacznej części swoich obowiązków podatkowych dzięki luce prawnej.
rozpocznij naukę
tax loophole
He was able to avoid a large part of his tax charges due to that tax loophole.

kaskadowy podatek obrotowy
rozpocznij naukę
tax cascade

podatek od wartości dodanej
rozpocznij naukę
Value Added Tax (VAT)

podatek od zysków kapitałowych
rozpocznij naukę
capital gains tax

podatek od nieruchomości (2 odp)
rozpocznij naukę
immovable property tax / real estate tax

ciężar podatkowy
rozpocznij naukę
tax burden

podatek liniowy
rozpocznij naukę
flat tax

podatek progresywny
Parlament przyjął Ustawę wprowadzającą progresywną skalę podatkową dla wszystkich rodzajów dochodów.
rozpocznij naukę
progressive tax
The Parliament has adopted a Law introducing a progressive tax scale for all sources of income.

podatek lokalny/gminny
rozpocznij naukę
community charge

lump sum

przedział podatkowy
rozpocznij naukę
tax bracket

podatek spadkowy
rozpocznij naukę
death duty

podatek od spadków i darowizn
rozpocznij naukę
gift tax

zaległy podatek
rozpocznij naukę
back duty

ulga z tytułu posiadania dziecka
rozpocznij naukę
child relief

zatrudniony na własny rachunek
rozpocznij naukę
self- employed

udziałowcy (2 odp)
rozpocznij naukę
shareholders (GB), stockholders (US)

odpowiednik ZUS
rozpocznij naukę
social security

zapasy (2 odp)
rozpocznij naukę
stock (GB), inventory (US)

akcje (papiery wartościowe)
rozpocznij naukę
stocks

spieniężać
rozpocznij naukę
to capitalize

ujawniać, podawać do wiadomości
Standardy/zasady rachunkowe zakładają jawność leasingu finansowego.
rozpocznij naukę
to disclose
The accounting standards, or principles if you like, mean that finance leases must be disclosed.

zyskiwać na wartości
rozpocznij naukę
to gain value

podnosić wartość czegoś
rozpocznij naukę
to overstate

pomniejszać wartość czegoś
rozpocznij naukę
to understate

operacje, transakcje
rozpocznij naukę
transactions

przeniesione opłaty
rozpocznij naukę
Transfer Fees

opłaty za transfery
rozpocznij naukę
transfer fees payable

wartość firmy/reputacja
rozpocznij naukę
goodwill

turnover

koszt stały
rozpocznij naukę
fixed cost

koszt zmienny
rozpocznij naukę
variable cost

koszty ogólne
rozpocznij naukę
overheads

mark up

income

przynosić straty
rozpocznij naukę
to make a loss

profitable

niedochodowy
rozpocznij naukę
unprofitable

assets

środki trwałe
rozpocznij naukę
tangible assets

wartości niematerialne (np. know how)
rozpocznij naukę
intangible assets

loan

zabezpieczyć pożyczkę
rozpocznij naukę
to secure the loan

udziałowiec
rozpocznij naukę
stockholder


należności
rozpocznij naukę
liabilities

papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities

creditor

debtor

bankruptcy

effect of scale

ciąć koszty
rozpocznij naukę
to trim costs

podatek od spadku
rozpocznij naukę
inheritance tax


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.