Angielski-Teksty psychologiczne

 0    242 fiszki    dzikidiki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

zmartwienie zakłóca codzienne życie
rozpocznij naukę
Worry disrupts everyday life

Przyćmiewać coś całkowicie
rozpocznij naukę
To overshadow something entiirely

podjąć kroki by opanować lęk
rozpocznij naukę
To take steps to curb anxiety

Łomoczące serce
rozpocznij naukę
pounding heart

Ciało się trzęsie a dłonie stają się lepkie/wilgotne
rozpocznij naukę
Body trembles annd hands turn plammy

Mrowienie w rękach
rozpocznij naukę
Tingiling in hands

Częste zmiany nastrojw
rozpocznij naukę
Freqent mood swings

Terapia jest dopasowana do naszych trosk
rozpocznij naukę
Treatment is tailored to our concer

osowić niepokój
rozpocznij naukę
tame anxiety

Ciało przesadnie reaguje na zmartwienie
rozpocznij naukę
Body overrects to worry

Rozluźnić mięśnie które napinają się ze zmartwienia
rozpocznij naukę
To relax muscles which constrict with worry

Cechy które przyczyniają się do trwałości małżeństwa
rozpocznij naukę
Qualities which contribute to making marriages last

Domagać się uznania wartości tradycyjnego małżeństwa
rozpocznij naukę
Assert the value of traditional marriage

Duszący, opóźniający rozwój przepis na związek
rozpocznij naukę
Stifling, growt-retarding recipe for a relationship

Małżeństwo składa się z 2 jednostek
rozpocznij naukę
Marriage is comprised of two indyviduals

Zdobywać nowe doświadczenia
rozpocznij naukę
Acquire new experiences

żle zająć się kwestią
rozpocznij naukę
Mishandle an issue

z powodu braku info
rozpocznij naukę
Due to misinformation

Jednak mimo nieustannych wysiłkow
rozpocznij naukę
Yet despite ongoing efforts

Zakłócenie w rozwoju tożsamości płciowej
rozpocznij naukę
Disturpion in the development of gender identity

Ojciec przekazuje synowi sens poczucia męskośc
rozpocznij naukę
Father imparts to the son a sense of masculinity

Nawiązać z kimś więź
rozpocznij naukę
Bond with somebody

wchodzić w wiek dojrzewania
rozpocznij naukę
enter puberty

wyczuwać odrzucenie
rozpocznij naukę
sense rejection

pragnąć akceptacji
rozpocznij naukę
crave acceptance

potrzeba pozotaje niespełniona
rozpocznij naukę
the need goes unmet

niezaspokojone pragnienie
rozpocznij naukę
unsatisfiied craving

zaczyna przyjmować formę seksualną
rozpocznij naukę
it begins to take on a sexual form

uzasadniona potrzeba
rozpocznij naukę
legitimate need

Brak odpowiednich emocjonalnych granic może doprowadzić do pogwałcenia fizycznych granic
rozpocznij naukę
Absence of appropriate emotional boundaries can lead to the violation of physical boundaries

badania ujawniają
rozpocznij naukę
studies reval

różne stopnie zmiany
rozpocznij naukę
varing degrees of change

podążać ciężką której pragną
rozpocznij naukę
pursue the path they desire

być zniechęconym do dążenia do zmiany
rozpocznij naukę
be discouraged from pursuing change

to był jedynie sentymentalny gest
rozpocznij naukę
it was marely a sentimental gesture

prowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
to conduct an experiment

Harlow odkrył wagę matczynj miłości
rozpocznij naukę
Harlow revealed the importance of mother's love

mało uwagi poświęcono badaniu miłości
rozpocznij naukę
Little attention was devoted to the research of love

zmianna o przytłaczjącej/znikomej wrtości
rozpocznij naukę
A variable of overwhelming/negligible importance

wyśmiewać wagę miłości rodzicielskiej
rozpocznij naukę
To decide the importance of parental love

... jak opiekunowie podchodzą do opieki nad dzieckiem
rozpocznij naukę
... how care providers approach the care of children

wzmacniać ważnośc emocjonalnego wsparcia
rozpocznij naukę
to reinforce the importance of emotional support

Amerykańska przedsiembiorczość
rozpocznij naukę
American enterprise

Zasiać niepokój w naszych sercach
rozpocznij naukę
strike terror in our hearts

zmartwienia zakłócają codzienne życie
rozpocznij naukę
Worries distrupt everyday life

za wszelką cenę
rozpocznij naukę
At all costs

ślepo possłuszni władzy//autorytetowi
rozpocznij naukę
Blindy obedient to authority

poświęcać życie dla wyższej sprawy
rozpocznij naukę
Sacryfice life for a higher worst

mroczna siła
rozpocznij naukę
shadowy force

evil deeds

nieokiełznane zło
rozpocznij naukę
unbridled evil

bez względu na to jak zniekształcony może być
rozpocznij naukę
however distorted it may be

świadomość niebezpieczeństwa jazdy po pijanemu
rozpocznij naukę
Awarenes of the dangers of drunk driving

Niepowodzenia są przejściowe
rozpocznij naukę
Setbacks are transient

pozostawić pełnym nadziei co od jaśniejszej przyszłości
rozpocznij naukę
Remain hopeful about a brighter future

Możesz polepszyć swoje całościowe zdrowie
rozpocznij naukę
Toy can boost your overall health

Napotkać nowe wyzwanie
rozpocznij naukę
Encounter a new challanges

Zmiażdżony przez nagłe zmiany
rozpocznij naukę
Crushed by abrupt changes

Wymyślić możliwe rozwiązania swoich prolemów
rozpocznij naukę
Come up with possibl esolutions to your problems

Pilęgnuj swoją duchowość
rozpocznij naukę
Cultivate your spiruality

Niepotrzebne zabójstwo
rozpocznij naukę
Needless homicide

Znajdż poczucie celu
rozpocznij naukę
Find a sense of purposee

Odgrywać ważną rolę w zdrowieniu
rozpocznij naukę
Play on important role in recovery

Wysoce odporne jednostki
rozpocznij naukę
Highly resilient individuals

Wyznaczaj rozsądne cele
rozpocznij naukę
Set resonable goals

Sytuacje kryzysowe wydają się zniechęcające i nie do pokonania
rozpocznij naukę
Crisis situations seem daunting and insurmountable

Czuć się samotnie w znajomym otoczeniu
rozpocznij naukę
Feel lonley in a familiar settings

Brakuje tobie przywizań
rozpocznij naukę
You lack attachments

Podatny na błędne przekonania dotyczące samotności
rozpocznij naukę
Suscetible to misconception regarding lonliness

samotność jest oznaką słbości i niedojrzałośco
rozpocznij naukę
Lonliness is a sign of weekness and imaturity

niezmienna cecha osobowości
rozpocznij naukę
Unalterable personality characteristic

stworzyć krąg przyjaciół
rozpocznij naukę
Develop a circle of friends

otrzymać wystarczające uznanie dla swoich talentów
rozpocznij naukę
Receive sufficent recognition for theri talents

Narzucać restrykcyjne cechy osobowości
rozpocznij naukę
Impose restriction on personality treits

faktyczne zachowanie
rozpocznij naukę
actual behavior

To zburzenie może się pogorszyć przez początek starzenia
rozpocznij naukę
The disorder may be exacerbated by the onest of aging

historie kazirodztwa
rozpocznij naukę
histories of incest

wyniosłe zachowanie
rozpocznij naukę
haughty behaviour

nieznośnie bolesne odrzucenie
rozpocznij naukę
intorelably paintful rejection

wykorzystywanie innych
rozpocznij naukę
take advantage of others

niezdolność do tolerowania niepowodzeń/komplikacji
rozpocznij naukę
inability to tolerant setbacks

czuć się odrzuconym, upokorzonym i zagrożonym
rozpocznij naukę
feel rejected, humilitaded and threatment

ludzie wycofują się społecznie/towarzysko
rozpocznij naukę
people withdraw socially

udawać skromnośc lub pokorę
rozpocznij naukę
feign modesty or humility

reagować pogardą, wściekłością lub buntem
rozpocznij naukę
react with disdain, rage or defiance

współmierny/proporcjonalny do jego osiągnięć
rozpocznij naukę
commensurate with his accomplishments

konsekwencje są poważne
rozpocznij naukę
consequences are severe

odrzucić społeczne ograniczenia
rozpocznij naukę
Cast off sociental constaints

nastawiać zwykłych ludzi przeciwko sobie
rozpocznij naukę
Turn reglar people against each other

otrzymać ulgi podatkowe
rozpocznij naukę
to receive tax breaks

obiżyć stopy procentowe
rozpocznij naukę
to lower tax rates

krótkowzroczne trendy
rozpocznij naukę
shortsighted trends

miażdżace długi
rozpocznij naukę
crushing debts

demaskować polityczną retorykę
rozpocznij naukę
debunk political rethoric

koszty psychiczne
rozpocznij naukę
psychic cost

na łasce nieprzewidywalnych i silnych emocji
rozpocznij naukę
At the mercy of unpredictable and powerful emotions

przelonte rozdrażnienie
rozpocznij naukę
fleeting annoyance

wsponienia wywołują złe uczucia/ słabości
rozpocznij naukę
Memories trigger angry feelings

złość jest naturalą odpowiedzią na zagrożenie
rozpocznij naukę
Anger is a natural response to threats

tłumić albo wyrażać gniew
rozpocznij naukę
supress or express anger

pozwolić opaść emocjom
rozpocznij naukę
Let feeling subside

konfrontować z kims wprost
rozpocznij naukę
confront somebody head-on

złośc jest stanem emocjonalnym który różni się intensywanością
rozpocznij naukę
Anger is an emotional state that varies in ntensity

podatny na złość
rozpocznij naukę
prone to anger

pewna ilość gniewu jest dlatego konieczna do naszego przetrwania
rozpocznij naukę
A certain amount of anger, therefore, is necessary to our survival

czynniki które umożliwiają ludziom nabywanie i rozumienie języka
rozpocznij naukę
Factors that enable homans to acquire and comprehend language

głównie z powodu braku spójnych danych
rozpocznij naukę
Due mainly to lack of conhesive data

Dane na temat jak ludzki mózg funkcjonuje i prztwarza język
rozpocznij naukę
Data how human brain functions and proces language

rzucać światło na to gzie pewne procesy językowe występują w mózgu
rozpocznij naukę
Shed light on where certain language processes occur in the brain

Procesy które przechodzi mózg
rozpocznij naukę
Process tahat the brain undergoes

ta zdolność rozwija się i zmienjsza z czasem
rozpocznij naukę
the ability develops and diminishes over time

deficyty językowe które pojawiają się z podu uszkodzenia mózgu
rozpocznij naukę
Languagee deicits tahat arie because of brain damage

badać nabywanie pierwszego języka
rozpocznij naukę
Investigate first language acuistion

zazdrosny z natury
rozpocznij naukę
jelous by nature

odważnie ogłosić moją zdecydowaną opinię
rozpocznij naukę
Courageously announce my decide opinion

z wielu powodów
rozpocznij naukę
for a multidue of resons

poważna zazdrość jest przeciwieństwem miłości
rozpocznij naukę
Severe jelousy is the opposite of love

związek jest w niebezpieczeństwie
rozpocznij naukę
Relationship is in jeopardy

bezpodstawna zazdrosc
rozpocznij naukę
unfounded jelousy

zniżać się do najniższych czynów
rozpocznij naukę
stoop to the lowest acts

dać się wciągnąć w drobne kłótnie
rozpocznij naukę
get drawn into petty arguments

uznanie błedów w teorii
rozpocznij naukę
Acknowledement of flws in theory

postrzegać jako psycho-bełkot
rozpocznij naukę
Perceived as a psycho-bubble

hiererchia potrzeb jest przedstwiana jako piramida składająca się z 5 pozniomów
rozpocznij naukę
Hierarchy of needs is depicted as a pyramid consisitig of five levels

pragnienie bezpieczeństwa przewyższa nad pragnieniem zaspokajania potrzeb fizjologicznych
rozpocznij naukę
Desire for safety outeighs the desire to satisfy physiologicl needs

dostęp do jedzenia
rozpocznij naukę
acces to food

acive an eqalibrum of diffrent factors
rozpocznij naukę
osiągnąć równowagę różnych czynników

inne zdolności są odkładane na dalszy plan/ spychane na tylni palnik
rozpocznij naukę
Other capactities are pushed on the back burner

podatnośc na PTSD jest dziedziczna
rozpocznij naukę
Susceptibility to PTSD is hereditary

reakcje które rozwijają się po narażeniu na traumatyczne wydarzenia
rozpocznij naukę
Responses that develop after exposure to a traumatic event

Przytłączać zdlonośc jednostki do poradzenia sobbie
rozpocznij naukę
Overwhelm the indiviual's ability to cope

Powodować znaczne pogorszenie w funkcjonowaniu społecznym
rozpocznij naukę
Cause significant impairment in social functioning

Utrzymujące się objawy powodują zakłócenia ważnych obszarów życia
rozpocznij naukę
Persisiting symptoms cause disrupions of importatn areas of life

być świadkiem przemocy wobec dzieci
rozpocznij naukę
Witness child abuse

zatrudnienia w zawodach narażonych na wojnę
rozpocznij naukę
employment in occupationns expose to war

zwiększyć ryzyko PTSD u dorosłych
rozpocznij naukę
incerase the risk o PTSD in adults

mimo najlepszych wyników
rozpocznij naukę
despite best efforts

unikać albo radzic sobie z różnymi zagrożeniami
rozpocznij naukę
avoid or cope with various threats

choroba zagrażająca życiu
rozpocznij naukę
life-theatening ilness

nieumyślnie narazić/wystawić/ dziecko na rozwojowo nieodpowiednie media
rozpocznij naukę
inadvertently expose children to developmentally inppropriate media

wszechobecna niestabilność w nastrojach
rozpocznij naukę
Pervasive istability in moods

zakłóca życie rodzinne i zdrowotne
rozpocznij naukę
It distrupt family and work life

kierować gniew na zwenątrz
rozpocznij naukę
direct anger outward

poczucie własnej tożsamości
rozpocznij naukę
sense of self-identity

sprostać nierealistycznym oczekiwaniom
rozpocznij naukę
meet unrealistic expectations

objawy przypominają shizofrenię
rozpocznij naukę
symtoms resemble schizophrenia

zniekształcone wzory myślenia
rozpocznij naukę
distorted thinking patterns

nocne wędrówki
rozpocznij naukę
nocturnal wanderings

próbki śliny
rozpocznij naukę
saliva samles

lunatykowanie jest dość łagodnym problemem
rozpocznij naukę
sleepwalking is a fairy benign problem

igła w stogu siana
rozpocznij naukę
needle in the haystack

ten gen jest winowajcą
rozpocznij naukę
the gene is the culprit

mają 50% szans na przekazanie tego genu swoim dzieciom
rozpocznij naukę
They have 50% Chance of passing the gene on their children

zostli skierowani do lekarza
rozpocznij naukę
they were refferend to the doctor

z tego się wyrośnie
rozpocznij naukę
it will be outgrown

łagodny efekt przeciwbólowy
rozpocznij naukę
mild anaglesic effect

efekt przeciwóbolwy wywołany przez miłość
rozpocznij naukę
Love-induced analesia

wszesna faza namiętnej miłości
rozpocznij naukę
early face of passionate love

ograniczyć intensywny ból o 12%
rozpocznij naukę
reduce intense pain by 12%

blokować ból na poziomie kręgosłupowym
rozpocznij naukę
block pain at the spirnal level

pozbawieni komórek
rozpocznij naukę
deprived of theri mobiles

jego życie towarzyskie isę rozpadło
rozpocznij naukę
his social life fell apart

organizować życie z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
organize yoyr life in advance

znosić nowy/nowatorski/zestaw doświadczeń
rozpocznij naukę
endure a novel set of experiences

rozmowa jest dziecinna
rozpocznij naukę
the conversation is puerile

ustalić swoją tożsamość
rozpocznij naukę
estabilsh your own identity

uzależnieni od komórek
rozpocznij naukę
mobile addicts

zaczynamy wątpić we wspomnienia
rozpocznij naukę
we Begin to doubt memories

przestać wierzyć w nie
rozpocznij naukę
case to bellieve them

znikształcenie pamięci
rozpocznij naukę
memory distortion

żywe wspomnienia
rozpocznij naukę
a vivid memory

żywość wspomnień
rozpocznij naukę
memory's vividness

potwierdzający dowód
rozpocznij naukę
confimatory evidence

pod wieloma kluczowymi względami
rozpocznij naukę
in many key respects

bez względu na wiarygodność wspomnień
rozpocznij naukę
regardless of the memory's credibility

Handel ludźmi jest formą niewolnictwa
rozpocznij naukę
Human trafficking is a form of slavery

zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
coerce somebody into doing something

praca przymusowa
rozpocznij naukę
Forced labor

zubożałe grupy
rozpocznij naukę
impoverished groups

handel odmawia kobietom wolności
rozpocznij naukę
Trafficking denies women freedom

wspólnicy handlarzy
rozpocznij naukę
associates of traffickers

samoobwinianie i nienawiść do siebie
rozpocznij naukę
self-blame and self-hatred

urzędnicy egzekwujący prawo
rozpocznij naukę
law enforcement officials

zająć się tą poważną kwestą dotyczącą praw człoiea
rozpocznij naukę
address this serious human rights issue

handlarze wykorzystują psychiczne środki kontroli
rozpocznij naukę
trafficker utilize psychological means of control

ziększać świadomość społecznośći
rozpocznij naukę
increae community awareness

utrata wagi z powodu pozbawienia jedzenia
rozpocznij naukę
Weight loss due to food depirvation

tłumić uczucia
rozpocznij naukę
repress feelings

poczucie bezradnoci
rozpocznij naukę
a sense of helplessness

stracić kontakt z emocjami
rozpocznij naukę
lose louch with your emotions

przeprosić za niewłaściwe zachowanie
rozpocznij naukę
apologize for inappropriate behaviour

zagłuszyć istnienie wyzwań dnia codziennego
rozpocznij naukę
Drown out the existence of daily life challenges

złośc i poczucie winy są przeplatane
rozpocznij naukę
anger and guilty are interwoven

miłość i aprobata ojca są nieosiągalne
rozpocznij naukę
Father's love and approval are unobtainable

domagać się uzania niezależności
rozpocznij naukę
assert indipendnce

ataki wściekłości
rozpocznij naukę
fits of rage

ukrywać strach przed odruceniem
rozpocznij naukę
hide the fear of rejection

przełomowa sprawa sądu najwyższego
rozpocznij naukę
Landmark Supreme Court case

pokolorować kolorowankę odcień jaśniej
rozpocznij naukę
Colour a line drawing a shade lighter

wykazują na wyraźną preferencję koloru białego
rozpocznij naukę
they indicate a clear-cut preference for white

oznaka gorszego statusu
rozpocznij naukę
a mark of inferior status

wpływ uprzedzenia na rozwój osobowości
rozpocznij naukę
the effect of prejudice on personlity development

jednomyslna decyzja
rozpocznij naukę
unanimous decision

poczucie niższości wpływa na motywacje
rozpocznij naukę
a sense of inferiority affects motivation

pozbawić kogoś korzyści
rozpocznij naukę
deprive somebody of benefits

dane socjologiczne są najważniejsze
rozpocznij naukę
social science data is paramout

segregcja dlatego jest uznawana za niekonsytucyjną
rozpocznij naukę
segregation is therefore deemed unconstitutional

Brak kontaktu wzrokowego jest postrzegany jako oznaka nieśmiałości
rozpocznij naukę
a lack of eye contact id perceived as a sign of shyness

wykazwyać dziwne zachowania próbując stworzyć zainteresowanie
rozpocznij naukę
Exibit bizzare behaviours ia an attempt to creat interest

nieśmiałośc jest uznawana za naturalną cechę osobowości
rozpocznij naukę
shyness is considered a neutral persolanity trait

przyjmować zrelaksowaną postawę
rozpocznij naukę
assume a relaxed posture

nieśmiałośc może stopniowo blednąć z czasem
rozpocznij naukę
shyness may fade with time

w poważnych przypadkach może ona przeszkadzać jednostce w znajomych sytuacjach
rozpocznij naukę
In severe cases it may hinder an individual in familiar situations

martwić się o bycie ocenianym przez innych
rozpocznij naukę
worry about being evaluated by others

towarzysko biegły
rozpocznij naukę
social adept

nieśmiałość może się manifestować w towarzystwie pewnych osób
rozpocznij naukę
shyness may manifest itselfs in the company of certain people

wypełnić wewnętrzną pustkę
rozpocznij naukę
fill the inner emptiness

ktoś kto ich uzupełni
rozpocznij naukę
someone who will complete them

stworzyć wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
crate an inner sense of safety

rozpoznać kiedy ktoś jest pust w środku
rozpocznij naukę
discern when someone is emty inside

zamykać się w obliczu konfliktu
rozpocznij naukę
close in the face of conflict

wejść w związek w pełni uzdrowionym
rozpocznij naukę
enter a relationship fully healed

nierozwiązane konflikty w końcu niszczą związek
rozpocznij naukę
unresolved conflicts eventually detroy the relationship

konflikty będą rozwiązane
rozpocznij naukę
conflicts will be resolved

konflikty pojawiają się we wszystkich związkach
rozpocznij naukę
conflicts occur in all relationships

podstawowa iskra atrakcyjności
rozpocznij naukę
a basic spark of attraction

wspólne wartość podtrzymują związek
rozpocznij naukę
common vallues sustain the relationship

odpowiedz jest dość skomplikowana
rozpocznij naukę
the answer id fairly complex

złota zasada
rozpocznij naukę
the golden rule

uporać się z sytuacją mobbingu
rozpocznij naukę
Tackle a mobbing situation

zidentyfikować głownego dręczyciela
rozpocznij naukę
Identify a chief bully

pociągnąć przywódcę do odpowiedzialności
rozpocznij naukę
hhold the ringleader accountable

unikać odpowiedzialnośći
rozpocznij naukę
evade accountability

zniszczyć twoją karierę i zdrowie
rozpocznij naukę
ruin your career and health

negatywne uczucia będą się ciągnęły latami
rozpocznij naukę
Negativ feelings will linger for years

mnóstwo innych zachowań
rozpocznij naukę
A host of other behaviours

prowodyr zmusza członków grupy do mobingowania wybranego "celu"
rozpocznij naukę
The ringleader coerence group members into mobbing the select target

dręczyciel zyskuje zadowolenie
rozpocznij naukę
The bully gains gratification

nieświadome ale chętne, uległe marionetki
rozpocznij naukę
Unwitting but willing, compliant puppets

głównemu dręczycielowi jego zachowanie uchodzi na sucho wielokrotnie
rozpocznij naukę
The chief bully get away with his behaviour repeatedly

mieć każdego w swojej kieszeni
rozpocznij naukę
have everyone in your pocket

wydają się wiarygodni nieoświeconym, niedoświadczonym osobom
rozpocznij naukę
They appear plausible to unenlightend, in


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.