Angielski-Teksty psychologiczne

 0    242 fiszki    dzikidiki
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
zmartwienie zakłóca codzienne życie
rozpocznij naukę
Worry disrupts everyday life
Przyćmiewać coś całkowicie
rozpocznij naukę
To overshadow something entiirely
podjąć kroki by opanować lęk
rozpocznij naukę
To take steps to curb anxiety
Łomoczące serce
rozpocznij naukę
pounding heart
Ciało się trzęsie a dłonie stają się lepkie/wilgotne
rozpocznij naukę
Body trembles annd hands turn plammy
Mrowienie w rękach
rozpocznij naukę
Tingiling in hands
Częste zmiany nastrojw
rozpocznij naukę
Freqent mood swings
Terapia jest dopasowana do naszych trosk
rozpocznij naukę
Treatment is tailored to our concer
osowić niepokój
rozpocznij naukę
tame anxiety
Ciało przesadnie reaguje na zmartwienie
rozpocznij naukę
Body overrects to worry
Rozluźnić mięśnie które napinają się ze zmartwienia
rozpocznij naukę
To relax muscles which constrict with worry
Cechy które przyczyniają się do trwałości małżeństwa
rozpocznij naukę
Qualities which contribute to making marriages last
Domagać się uznania wartości tradycyjnego małżeństwa
rozpocznij naukę
Assert the value of traditional marriage
Duszący, opóźniający rozwój przepis na związek
rozpocznij naukę
Stifling, growt-retarding recipe for a relationship
Małżeństwo składa się z 2 jednostek
rozpocznij naukę
Marriage is comprised of two indyviduals
Zdobywać nowe doświadczenia
rozpocznij naukę
Acquire new experiences
żle zająć się kwestią
rozpocznij naukę
Mishandle an issue
z powodu braku info
rozpocznij naukę
Due to misinformation
Jednak mimo nieustannych wysiłkow
rozpocznij naukę
Yet despite ongoing efforts
Zakłócenie w rozwoju tożsamości płciowej
rozpocznij naukę
Disturpion in the development of gender identity
Ojciec przekazuje synowi sens poczucia męskośc
rozpocznij naukę
Father imparts to the son a sense of masculinity
Nawiązać z kimś więź
rozpocznij naukę
Bond with somebody
wchodzić w wiek dojrzewania
rozpocznij naukę
enter puberty
wyczuwać odrzucenie
rozpocznij naukę
sense rejection
pragnąć akceptacji
rozpocznij naukę
crave acceptance
potrzeba pozotaje niespełniona
rozpocznij naukę
the need goes unmet
niezaspokojone pragnienie
rozpocznij naukę
unsatisfiied craving
zaczyna przyjmować formę seksualną
rozpocznij naukę
it begins to take on a sexual form
uzasadniona potrzeba
rozpocznij naukę
legitimate need
Brak odpowiednich emocjonalnych granic może doprowadzić do pogwałcenia fizycznych granic
rozpocznij naukę
Absence of appropriate emotional boundaries can lead to the violation of physical boundaries
badania ujawniają
rozpocznij naukę
studies reval
różne stopnie zmiany
rozpocznij naukę
varing degrees of change
podążać ciężką której pragną
rozpocznij naukę
pursue the path they desire
być zniechęconym do dążenia do zmiany
rozpocznij naukę
be discouraged from pursuing change
to był jedynie sentymentalny gest
rozpocznij naukę
it was marely a sentimental gesture
prowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
to conduct an experiment
Harlow odkrył wagę matczynj miłości
rozpocznij naukę
Harlow revealed the importance of mother's love
mało uwagi poświęcono badaniu miłości
rozpocznij naukę
Little attention was devoted to the research of love
zmianna o przytłaczjącej/znikomej wrtości
rozpocznij naukę
A variable of overwhelming/negligible importance
wyśmiewać wagę miłości rodzicielskiej
rozpocznij naukę
To decide the importance of parental love
... jak opiekunowie podchodzą do opieki nad dzieckiem
rozpocznij naukę
... how care providers approach the care of children
wzmacniać ważnośc emocjonalnego wsparcia
rozpocznij naukę
to reinforce the importance of emotional support
Amerykańska przedsiembiorczość
rozpocznij naukę
American enterprise
Zasiać niepokój w naszych sercach
rozpocznij naukę
strike terror in our hearts
zmartwienia zakłócają codzienne życie
rozpocznij naukę
Worries distrupt everyday life
za wszelką cenę
rozpocznij naukę
At all costs
ślepo possłuszni władzy//autorytetowi
rozpocznij naukę
Blindy obedient to authority
poświęcać życie dla wyższej sprawy
rozpocznij naukę
Sacryfice life for a higher worst
mroczna siła
rozpocznij naukę
shadowy force
złę czyny
rozpocznij naukę
evil deeds
nieokiełznane zło
rozpocznij naukę
unbridled evil
bez względu na to jak zniekształcony może być
rozpocznij naukę
however distorted it may be
świadomość niebezpieczeństwa jazdy po pijanemu
rozpocznij naukę
Awarenes of the dangers of drunk driving
Niepowodzenia są przejściowe
rozpocznij naukę
Setbacks are transient
pozostawić pełnym nadziei co od jaśniejszej przyszłości
rozpocznij naukę
Remain hopeful about a brighter future
Możesz polepszyć swoje całościowe zdrowie
rozpocznij naukę
Toy can boost your overall health
Napotkać nowe wyzwanie
rozpocznij naukę
Encounter a new challanges
Zmiażdżony przez nagłe zmiany
rozpocznij naukę
Crushed by abrupt changes
Wymyślić możliwe rozwiązania swoich prolemów
rozpocznij naukę
Come up with possibl esolutions to your problems
Pilęgnuj swoją duchowość
rozpocznij naukę
Cultivate your spiruality
Niepotrzebne zabójstwo
rozpocznij naukę
Needless homicide
Znajdż poczucie celu
rozpocznij naukę
Find a sense of purposee
Odgrywać ważną rolę w zdrowieniu
rozpocznij naukę
Play on important role in recovery
Wysoce odporne jednostki
rozpocznij naukę
Highly resilient individuals
Wyznaczaj rozsądne cele
rozpocznij naukę
Set resonable goals
Sytuacje kryzysowe wydają się zniechęcające i nie do pokonania
rozpocznij naukę
Crisis situations seem daunting and insurmountable
Czuć się samotnie w znajomym otoczeniu
rozpocznij naukę
Feel lonley in a familiar settings
Brakuje tobie przywizań
rozpocznij naukę
You lack attachments
Podatny na błędne przekonania dotyczące samotności
rozpocznij naukę
Suscetible to misconception regarding lonliness
samotność jest oznaką słbości i niedojrzałośco
rozpocznij naukę
Lonliness is a sign of weekness and imaturity
niezmienna cecha osobowości
rozpocznij naukę
Unalterable personality characteristic
stworzyć krąg przyjaciół
rozpocznij naukę
Develop a circle of friends
otrzymać wystarczające uznanie dla swoich talentów
rozpocznij naukę
Receive sufficent recognition for theri talents
Narzucać restrykcyjne cechy osobowości
rozpocznij naukę
Impose restriction on personality treits
faktyczne zachowanie
rozpocznij naukę
actual behavior
To zburzenie może się pogorszyć przez początek starzenia
rozpocznij naukę
The disorder may be exacerbated by the onest of aging
historie kazirodztwa
rozpocznij naukę
histories of incest
wyniosłe zachowanie
rozpocznij naukę
haughty behaviour
nieznośnie bolesne odrzucenie
rozpocznij naukę
intorelably paintful rejection
wykorzystywanie innych
rozpocznij naukę
take advantage of others
niezdolność do tolerowania niepowodzeń/komplikacji
rozpocznij naukę
inability to tolerant setbacks
czuć się odrzuconym, upokorzonym i zagrożonym
rozpocznij naukę
feel rejected, humilitaded and threatment
ludzie wycofują się społecznie/towarzysko
rozpocznij naukę
people withdraw socially
udawać skromnośc lub pokorę
rozpocznij naukę
feign modesty or humility
reagować pogardą, wściekłością lub buntem
rozpocznij naukę
react with disdain, rage or defiance
współmierny/proporcjonalny do jego osiągnięć
rozpocznij naukę
commensurate with his accomplishments
konsekwencje są poważne
rozpocznij naukę
consequences are severe
odrzucić społeczne ograniczenia
rozpocznij naukę
Cast off sociental constaints
nastawiać zwykłych ludzi przeciwko sobie
rozpocznij naukę
Turn reglar people against each other
otrzymać ulgi podatkowe
rozpocznij naukę
to receive tax breaks
obiżyć stopy procentowe
rozpocznij naukę
to lower tax rates
krótkowzroczne trendy
rozpocznij naukę
shortsighted trends
miażdżace długi
rozpocznij naukę
crushing debts
demaskować polityczną retorykę
rozpocznij naukę
debunk political rethoric
koszty psychiczne
rozpocznij naukę
psychic cost
na łasce nieprzewidywalnych i silnych emocji
rozpocznij naukę
At the mercy of unpredictable and powerful emotions
przelonte rozdrażnienie
rozpocznij naukę
fleeting annoyance
wsponienia wywołują złe uczucia/ słabości
rozpocznij naukę
Memories trigger angry feelings
złość jest naturalą odpowiedzią na zagrożenie
rozpocznij naukę
Anger is a natural response to threats
tłumić albo wyrażać gniew
rozpocznij naukę
supress or express anger
pozwolić opaść emocjom
rozpocznij naukę
Let feeling subside
konfrontować z kims wprost
rozpocznij naukę
confront somebody head-on
złośc jest stanem emocjonalnym który różni się intensywanością
rozpocznij naukę
Anger is an emotional state that varies in ntensity
podatny na złość
rozpocznij naukę
prone to anger
pewna ilość gniewu jest dlatego konieczna do naszego przetrwania
rozpocznij naukę
A certain amount of anger, therefore, is necessary to our survival
czynniki które umożliwiają ludziom nabywanie i rozumienie języka
rozpocznij naukę
Factors that enable homans to acquire and comprehend language
głównie z powodu braku spójnych danych
rozpocznij naukę
Due mainly to lack of conhesive data
Dane na temat jak ludzki mózg funkcjonuje i prztwarza język
rozpocznij naukę
Data how human brain functions and proces language
rzucać światło na to gzie pewne procesy językowe występują w mózgu
rozpocznij naukę
Shed light on where certain language processes occur in the brain
Procesy które przechodzi mózg
rozpocznij naukę
Process tahat the brain undergoes
ta zdolność rozwija się i zmienjsza z czasem
rozpocznij naukę
the ability develops and diminishes over time
deficyty językowe które pojawiają się z podu uszkodzenia mózgu
rozpocznij naukę
Languagee deicits tahat arie because of brain damage
badać nabywanie pierwszego języka
rozpocznij naukę
Investigate first language acuistion
zazdrosny z natury
rozpocznij naukę
jelous by nature
odważnie ogłosić moją zdecydowaną opinię
rozpocznij naukę
Courageously announce my decide opinion
z wielu powodów
rozpocznij naukę
for a multidue of resons
poważna zazdrość jest przeciwieństwem miłości
rozpocznij naukę
Severe jelousy is the opposite of love
związek jest w niebezpieczeństwie
rozpocznij naukę
Relationship is in jeopardy
bezpodstawna zazdrosc
rozpocznij naukę
unfounded jelousy
zniżać się do najniższych czynów
rozpocznij naukę
stoop to the lowest acts
dać się wciągnąć w drobne kłótnie
rozpocznij naukę
get drawn into petty arguments
uznanie błedów w teorii
rozpocznij naukę
Acknowledement of flws in theory
postrzegać jako psycho-bełkot
rozpocznij naukę
Perceived as a psycho-bubble
hiererchia potrzeb jest przedstwiana jako piramida składająca się z 5 pozniomów
rozpocznij naukę
Hierarchy of needs is depicted as a pyramid consisitig of five levels
pragnienie bezpieczeństwa przewyższa nad pragnieniem zaspokajania potrzeb fizjologicznych
rozpocznij naukę
Desire for safety outeighs the desire to satisfy physiologicl needs
dostęp do jedzenia
rozpocznij naukę
acces to food
acive an eqalibrum of diffrent factors
rozpocznij naukę
osiągnąć równowagę różnych czynników
inne zdolności są odkładane na dalszy plan/ spychane na tylni palnik
rozpocznij naukę
Other capactities are pushed on the back burner
podatnośc na PTSD jest dziedziczna
rozpocznij naukę
Susceptibility to PTSD is hereditary
reakcje które rozwijają się po narażeniu na traumatyczne wydarzenia
rozpocznij naukę
Responses that develop after exposure to a traumatic event
Przytłączać zdlonośc jednostki do poradzenia sobbie
rozpocznij naukę
Overwhelm the indiviual's ability to cope
Powodować znaczne pogorszenie w funkcjonowaniu społecznym
rozpocznij naukę
Cause significant impairment in social functioning
Utrzymujące się objawy powodują zakłócenia ważnych obszarów życia
rozpocznij naukę
Persisiting symptoms cause disrupions of importatn areas of life
być świadkiem przemocy wobec dzieci
rozpocznij naukę
Witness child abuse
zatrudnienia w zawodach narażonych na wojnę
rozpocznij naukę
employment in occupationns expose to war
zwiększyć ryzyko PTSD u dorosłych
rozpocznij naukę
incerase the risk o PTSD in adults
mimo najlepszych wyników
rozpocznij naukę
despite best efforts
unikać albo radzic sobie z różnymi zagrożeniami
rozpocznij naukę
avoid or cope with various threats
choroba zagrażająca życiu
rozpocznij naukę
life-theatening ilness
nieumyślnie narazić/wystawić/ dziecko na rozwojowo nieodpowiednie media
rozpocznij naukę
inadvertently expose children to developmentally inppropriate media
wszechobecna niestabilność w nastrojach
rozpocznij naukę
Pervasive istability in moods
zakłóca życie rodzinne i zdrowotne
rozpocznij naukę
It distrupt family and work life
kierować gniew na zwenątrz
rozpocznij naukę
direct anger outward
poczucie własnej tożsamości
rozpocznij naukę
sense of self-identity
sprostać nierealistycznym oczekiwaniom
rozpocznij naukę
meet unrealistic expectations
objawy przypominają shizofrenię
rozpocznij naukę
symtoms resemble schizophrenia
zniekształcone wzory myślenia
rozpocznij naukę
distorted thinking patterns
nocne wędrówki
rozpocznij naukę
nocturnal wanderings
próbki śliny
rozpocznij naukę
saliva samles
lunatykowanie jest dość łagodnym problemem
rozpocznij naukę
sleepwalking is a fairy benign problem
igła w stogu siana
rozpocznij naukę
needle in the haystack
ten gen jest winowajcą
rozpocznij naukę
the gene is the culprit
mają 50% szans na przekazanie tego genu swoim dzieciom
rozpocznij naukę
They have 50% Chance of passing the gene on their children
zostli skierowani do lekarza
rozpocznij naukę
they were refferend to the doctor
z tego się wyrośnie
rozpocznij naukę
it will be outgrown
łagodny efekt przeciwbólowy
rozpocznij naukę
mild anaglesic effect
efekt przeciwóbolwy wywołany przez miłość
rozpocznij naukę
Love-induced analesia
wszesna faza namiętnej miłości
rozpocznij naukę
early face of passionate love
ograniczyć intensywny ból o 12%
rozpocznij naukę
reduce intense pain by 12%
blokować ból na poziomie kręgosłupowym
rozpocznij naukę
block pain at the spirnal level
pozbawieni komórek
rozpocznij naukę
deprived of theri mobiles
jego życie towarzyskie isę rozpadło
rozpocznij naukę
his social life fell apart
organizować życie z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
organize yoyr life in advance
znosić nowy/nowatorski/zestaw doświadczeń
rozpocznij naukę
endure a novel set of experiences
rozmowa jest dziecinna
rozpocznij naukę
the conversation is puerile
ustalić swoją tożsamość
rozpocznij naukę
estabilsh your own identity
uzależnieni od komórek
rozpocznij naukę
mobile addicts
zaczynamy wątpić we wspomnienia
rozpocznij naukę
we Begin to doubt memories
przestać wierzyć w nie
rozpocznij naukę
case to bellieve them
znikształcenie pamięci
rozpocznij naukę
memory distortion
żywe wspomnienia
rozpocznij naukę
a vivid memory
żywość wspomnień
rozpocznij naukę
memory's vividness
potwierdzający dowód
rozpocznij naukę
confimatory evidence
pod wieloma kluczowymi względami
rozpocznij naukę
in many key respects
bez względu na wiarygodność wspomnień
rozpocznij naukę
regardless of the memory's credibility
Handel ludźmi jest formą niewolnictwa
rozpocznij naukę
Human trafficking is a form of slavery
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
coerce somebody into doing something
praca przymusowa
rozpocznij naukę
Forced labor
zubożałe grupy
rozpocznij naukę
impoverished groups
handel odmawia kobietom wolności
rozpocznij naukę
Trafficking denies women freedom
wspólnicy handlarzy
rozpocznij naukę
associates of traffickers
samoobwinianie i nienawiść do siebie
rozpocznij naukę
self-blame and self-hatred
urzędnicy egzekwujący prawo
rozpocznij naukę
law enforcement officials
zająć się tą poważną kwestą dotyczącą praw człoiea
rozpocznij naukę
address this serious human rights issue
handlarze wykorzystują psychiczne środki kontroli
rozpocznij naukę
trafficker utilize psychological means of control
ziększać świadomość społecznośći
rozpocznij naukę
increae community awareness
utrata wagi z powodu pozbawienia jedzenia
rozpocznij naukę
Weight loss due to food depirvation
tłumić uczucia
rozpocznij naukę
repress feelings
poczucie bezradnoci
rozpocznij naukę
a sense of helplessness
stracić kontakt z emocjami
rozpocznij naukę
lose louch with your emotions
przeprosić za niewłaściwe zachowanie
rozpocznij naukę
apologize for inappropriate behaviour
zagłuszyć istnienie wyzwań dnia codziennego
rozpocznij naukę
Drown out the existence of daily life challenges
złośc i poczucie winy są przeplatane
rozpocznij naukę
anger and guilty are interwoven
miłość i aprobata ojca są nieosiągalne
rozpocznij naukę
Father's love and approval are unobtainable
domagać się uzania niezależności
rozpocznij naukę
assert indipendnce
ataki wściekłości
rozpocznij naukę
fits of rage
ukrywać strach przed odruceniem
rozpocznij naukę
hide the fear of rejection
przełomowa sprawa sądu najwyższego
rozpocznij naukę
Landmark Supreme Court case
pokolorować kolorowankę odcień jaśniej
rozpocznij naukę
Colour a line drawing a shade lighter
wykazują na wyraźną preferencję koloru białego
rozpocznij naukę
they indicate a clear-cut preference for white
oznaka gorszego statusu
rozpocznij naukę
a mark of inferior status
wpływ uprzedzenia na rozwój osobowości
rozpocznij naukę
the effect of prejudice on personlity development
jednomyslna decyzja
rozpocznij naukę
unanimous decision
poczucie niższości wpływa na motywacje
rozpocznij naukę
a sense of inferiority affects motivation
pozbawić kogoś korzyści
rozpocznij naukę
deprive somebody of benefits
dane socjologiczne są najważniejsze
rozpocznij naukę
social science data is paramout
segregcja dlatego jest uznawana za niekonsytucyjną
rozpocznij naukę
segregation is therefore deemed unconstitutional
Brak kontaktu wzrokowego jest postrzegany jako oznaka nieśmiałości
rozpocznij naukę
a lack of eye contact id perceived as a sign of shyness
wykazwyać dziwne zachowania próbując stworzyć zainteresowanie
rozpocznij naukę
Exibit bizzare behaviours ia an attempt to creat interest
nieśmiałośc jest uznawana za naturalną cechę osobowości
rozpocznij naukę
shyness is considered a neutral persolanity trait
przyjmować zrelaksowaną postawę
rozpocznij naukę
assume a relaxed posture
nieśmiałośc może stopniowo blednąć z czasem
rozpocznij naukę
shyness may fade with time
w poważnych przypadkach może ona przeszkadzać jednostce w znajomych sytuacjach
rozpocznij naukę
In severe cases it may hinder an individual in familiar situations
martwić się o bycie ocenianym przez innych
rozpocznij naukę
worry about being evaluated by others
towarzysko biegły
rozpocznij naukę
social adept
nieśmiałość może się manifestować w towarzystwie pewnych osób
rozpocznij naukę
shyness may manifest itselfs in the company of certain people
wypełnić wewnętrzną pustkę
rozpocznij naukę
fill the inner emptiness
ktoś kto ich uzupełni
rozpocznij naukę
someone who will complete them
stworzyć wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
crate an inner sense of safety
rozpoznać kiedy ktoś jest pust w środku
rozpocznij naukę
discern when someone is emty inside
zamykać się w obliczu konfliktu
rozpocznij naukę
close in the face of conflict
wejść w związek w pełni uzdrowionym
rozpocznij naukę
enter a relationship fully healed
nierozwiązane konflikty w końcu niszczą związek
rozpocznij naukę
unresolved conflicts eventually detroy the relationship
konflikty będą rozwiązane
rozpocznij naukę
conflicts will be resolved
konflikty pojawiają się we wszystkich związkach
rozpocznij naukę
conflicts occur in all relationships
podstawowa iskra atrakcyjności
rozpocznij naukę
a basic spark of attraction
wspólne wartość podtrzymują związek
rozpocznij naukę
common vallues sustain the relationship
odpowiedz jest dość skomplikowana
rozpocznij naukę
the answer id fairly complex
złota zasada
rozpocznij naukę
the golden rule
uporać się z sytuacją mobbingu
rozpocznij naukę
Tackle a mobbing situation
zidentyfikować głownego dręczyciela
rozpocznij naukę
Identify a chief bully
pociągnąć przywódcę do odpowiedzialności
rozpocznij naukę
hhold the ringleader accountable
unikać odpowiedzialnośći
rozpocznij naukę
evade accountability
zniszczyć twoją karierę i zdrowie
rozpocznij naukę
ruin your career and health
negatywne uczucia będą się ciągnęły latami
rozpocznij naukę
Negativ feelings will linger for years
mnóstwo innych zachowań
rozpocznij naukę
A host of other behaviours
prowodyr zmusza członków grupy do mobingowania wybranego "celu"
rozpocznij naukę
The ringleader coerence group members into mobbing the select target
dręczyciel zyskuje zadowolenie
rozpocznij naukę
The bully gains gratification
nieświadome ale chętne, uległe marionetki
rozpocznij naukę
Unwitting but willing, compliant puppets
głównemu dręczycielowi jego zachowanie uchodzi na sucho wielokrotnie
rozpocznij naukę
The chief bully get away with his behaviour repeatedly
mieć każdego w swojej kieszeni
rozpocznij naukę
have everyone in your pocket
wydają się wiarygodni nieoświeconym, niedoświadczonym osobom
rozpocznij naukę
They appear plausible to unenlightend, in

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.