tłumaczenia medyczne

 0    453 fiszki    Kagenochi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

quantitative
rozpocznij naukę
ilościowe

coronary artery disease [CAD]
rozpocznij naukę
choroba wieńcowa

coronary artery disease

systemic hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie tętnicze

bicuspid aortic valve
rozpocznij naukę
dwupłatkowa zastawka aorty

hypertrophic cardiomyopathy
rozpocznij naukę
kardiomiopatia przerostowa

mitral valve prolapse
rozpocznij naukę
wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

ukryty

ischaemic pain
rozpocznij naukę
ból niedokrwienny

central precordium
rozpocznij naukę
środkowa okolica przedsercowa

autonomic response
rozpocznij naukę
reakcja układu wegetatywnego

nudności

wymioty

coronary arteriosclerosis
rozpocznij naukę
miażdżyca naczyń wieńcowych

świeży zawał mięśnia sercowego

arterial spasm
rozpocznij naukę
skurcz tętnicy wieńcowej

pericardial pain
rozpocznij naukę
ból osierdziowy

inflammation
rozpocznij naukę
zapalenie

referral area
rozpocznij naukę
obszar odniesienia bólu

nitroglycerin
rozpocznij naukę
nitrogliceryna

atypical chest pain
rozpocznij naukę
nietypowy ból w klatce piersiowej

echocardiographic evidence
rozpocznij naukę
cechy w badaniu echokardiograficznym

dyskomfort

isolated atrial tachycardia
rozpocznij naukę
izolowany częstoskurcz przedsionkowy

dissection of the aorta
rozpocznij naukę
rozwarstwienie aorty

cardiac dyspnoea
rozpocznij naukę
duszność sercowa

obrzęk

bronchiolar walls
rozpocznij naukę
ściany oskrzeli

cardiac output
rozpocznij naukę
rzut serca/pojemność minutowa serca

elevated pulmonary venous pressure
rozpocznij naukę
podwyższone ciśnienie żylne płuc

leżąca

duszność ustępująca tylko w pozycji wyprostowanej

paroxysmal nocturnal dyspnoea
rozpocznij naukę
napadowa duszność nocna

świszczący oddech

osłabienie

znużenie/zmęczenie

palpitations
rozpocznij naukę
kołatanie serca

arytmia/niemiarowość/zaburzenia rytmu serca

light-headedness
rozpocznij naukę
zawroty głowy/uczucie lekkości w głowie

extrasystoles
rozpocznij naukę
skurcze dodatkowe

skipped beats
rozpocznij naukę
wypadanie uderzeń serca

atrial fibrillation
rozpocznij naukę
migotanie przedsionków

supraventricular tachycardia
rozpocznij naukę
częstoskurcz nadkomorowy

ventricular tachycardia
rozpocznij naukę
częstoskurcz komorowy

atrial tachyarrhythmia
rozpocznij naukę
tachyarytmia przedsionkowa

atrial natriuretic factor
rozpocznij naukę
przedsionkowy czynnik natriuretyczny

anxiety states
rozpocznij naukę
stany lękowe

objętość wyrzutowa

częstość pracy serca

stany przedomdleniowe

utrata przytomności

postural tone
rozpocznij naukę
napięcie mięśni posturalnych

organic heart disease
rozpocznij naukę
organiczna choroba serca

exertional syncope
rozpocznij naukę
omdlenie wysiłkowe

aortic stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie/koarktacja aorty

występienie/pojawienie się

zapalenie mięśnia sercowego

intracardiac
rozpocznij naukę
wewnątrzsercowy

postural hypotension
rozpocznij naukę
niedociśnienie ortostatyczne

vasovagal syncope
rozpocznij naukę
omdlenie wazowagalne

łagodny

obwodowe

ogólnoustrojowe, układowe

major peripheral pulses
rozpocznij naukę
tętno na głównych tętnicach obwodowych

wrodzony

nabyty

badanie dotykowe/palpacyjne

arteriovenous communication
rozpocznij naukę
połączenie tętniczo-żylne

aortic regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki aortalnej


turbulent flow
rozpocznij naukę
turbulencja/przepływ burzliwy

zwężenie

szmer naczyniowy

warstwowy/laminarny

carotid pulses
rozpocznij naukę
tętnienie tętnic szyjnych/tętno na...


stetoskop

membrana

systolic sounds
rozpocznij naukę
szmery skurczowe

mitral closure
rozpocznij naukę
zamknięcie zastawki dwudzielnej

diastolic sounds
rozpocznij naukę
szmery rozkurczowe

pericardial knock
rozpocznij naukę
rozkurczowy stuk osierdziowy

rozszerzona

noncompliant
rozpocznij naukę
niepodatny

heart murmurs
rozpocznij naukę
szmery sercowe

pulsed or continuous wave doppler ultrasound
rozpocznij naukę
badanie USG metodą Dopplera/ultrasonografia doplerowska metodą pulsacyjną lub ciągłą

communications
rozpocznij naukę
połączenia

valvular regurgitation
rozpocznij naukę
niedomykalność zastawki mitralnej

ejection fraction
rozpocznij naukę
frakcja wyrzutowa

transthoracic echocardiogram
rozpocznij naukę
echokardiografia przezklatkowa

przetwornik

głowica

non-invasive
rozpocznij naukę
nieinwazyjna

transoesophageal echocardiogram
rozpocznij naukę
badanie echokardiograficzne przezprzełykowe

transoesophageal echocardiogram

transthoracically
rozpocznij naukę
przez ścianę klatki piersiowej

osłabienie

sedacja płytka

odruch wymiotny

benzodiazepine
rozpocznij naukę
benzodiazepina

local anesthetic spray
rozpocznij naukę
aerozol do znieczulenia miejscowego

jelly/lubricant anesthetic
rozpocznij naukę
żel znieczulający

anaesthetize
rozpocznij naukę
poddać znieczuleniu ogólnemu

cardiac contractility
rozpocznij naukę
kurczliwość mięśnia sercowego

normokinetic
rozpocznij naukę
normokineza

hipokineza

akineza

dyskineza

prędkość przepływu

wymiar końcoworozkurczowy lewej komory

wymiar końcowoskurczowy lewej komory

wymiar końcoworozkurczowy prawej komory

grubość tylnej ściany serca w rozkurczu

grubość tylnej ściany serca w skurczu

grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu

lewy przedsionek

opuszka aorty

pień płucny

frakcja wyrzutowa lewej komory

frakcja skurczowa lewej komory

electrocardiogram
rozpocznij naukę
elektrokardiogram

kanały/odprowadzenia

12-kanałowe/odprowadzeniowe badanie EKG

dwubiegunowy

odprowadzenia kończynowe

Einthoven's triangle
rozpocznij naukę
trójkąt Einthovena

augmented limb leads
rozpocznij naukę
odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe

precordial leads
rozpocznij naukę
odprowadzenia przedsercowe

zapis EKG

załamek P

zespół QRS

załamk U

isoelectric line
rozpocznij naukę
linia izoelektryczna

ujemny

dodatni

przejście

equiphasic lead
rozpocznij naukę
odprowadzenie równofazowe

transition lead
rozpocznij naukę
odprowadzenie przejściowe

early transition
rozpocznij naukę
przejście przedwczesne

late transition
rozpocznij naukę
przejście późne

R wave progression
rozpocznij naukę
progresja załamka R

non-specific finding
rozpocznij naukę
objaw nieswoisty

fourth intercostal space
rozpocznij naukę
czwarta przestrzeń międzyżebrowa

midclavicular line
rozpocznij naukę
linia środkowoobojczykowa

Sinus Rhythm
rozpocznij naukę
rytm zatokowy

zaburzenia rytmu serca

conduction abnormalities
rozpocznij naukę
zaburzenia przewodzenia

ventricular hypertrophy
rozpocznij naukę
przerost komory serca

electrolyte derangements
rozpocznij naukę
zaburzenia wodno-elektrolitowe/gospodarki wodno-elektrolitowej

odstęp PR

first degree heart block
rozpocznij naukę
blok serca I stopnia

pre-excitation syndrome
rozpocznij naukę
zespół preekscytacji komór

accessory pathway
rozpocznij naukę
droga dodatkowego przewodzenia

obniżenie

pericarditis
rozpocznij naukę
zapalenie osierdzia

odcinek ST

coronary ischemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie mięśnia sercowego

ST segment elevation
rozpocznij naukę
uniesienie odcinka ST

załamek T

repolarization
rozpocznij naukę
repolaryzacja

dodatnio-ujemny, dwufazowy

izolowany

odstęp QT

załamek U

papillary muscles
rozpocznij naukę
mięsnie brodawkowate

Purkinje fibers
rozpocznij naukę
włókna Purkiniego

cardiovascular/circulatory system
rozpocznij naukę
układ krążenia/układ sercowo-naczyniowy


tętnice


włośniczki/naczynia włosowate

wymiana

pulmonary circulation
rozpocznij naukę
krążenie płucne/małe

pulmonary artery
rozpocznij naukę
tętnica płucna

pulmonary veins
rozpocznij naukę
żyły płucne

systemic circulation
rozpocznij naukę
krążenie ogólne/układowe/wielkie/duże

coronary circulation
rozpocznij naukę
krążenie wieńcowe


lymphatic system
rozpocznij naukę
układ chłonny/limfatyczny

węzły chłonne

szpik kostny

wątroba

śledziona

grasica

haematopoiesis
rozpocznij naukę
hematopoeza/hemopoeza/krwiotworzenie

haematopoietic stem cells
rozpocznij naukę
hematopoetyczne/krwiotwórcze komórki macierzyste

namnażać się

differentiation pathways
rozpocznij naukę
szlaki różnicowania

linie komórkowe

erythroid cells
rozpocznij naukę
komórki układu czerwonokrwinkowego/linii erytroidalnej

erythropoiesis
rozpocznij naukę
erytropoeza

erythropoietin
rozpocznij naukę
erytropoetyna

lymphoid cells
rozpocznij naukę
komórki linii limfoidalnej

common lymphoid progenitors
rozpocznij naukę
wspólne komórki progenitorowe limfopoezy

myeloid cells
rozpocznij naukę
komórki linii mieloidalnej

megakaryocytes
rozpocznij naukę
megakariocyty

common myeloid progenitors
rozpocznij naukę
wspólne komórki progenitorowe linii mieloidalnej

granulopoiesis
rozpocznij naukę
granulocytopoeza

granulocytopoiesis
rozpocznij naukę
granulopoeza

woreczek żółtkowy

dojrzewanie

secondary lymphoid organs
rozpocznij naukę
drugorzędowe narządy limfatyczne

tętniczki

ascending aorta
rozpocznij naukę
aorta wstępująca

łuk aorty

descending aorta
rozpocznij naukę
aorta zstępująca

doprowadzać

kończyny

thoracic aorta
rozpocznij naukę
aorta piersiowa/część piersiowa aorty

abdominal aorta
rozpocznij naukę
aorta brzuszna/część brzuszna aorty

aortic bifurcation
rozpocznij naukę
rozdwojenie/rozwidlenie aorty

odsiebny/dystalny/dalszy

common iliac arteries
rozpocznij naukę
tętnice biodrowe wspólne

tętnica podobojczykowa

innominate artery
rozpocznij naukę
tętnica bezimienna

brachiocephalic trunk
rozpocznij naukę
pień ramienno-głowowy

tętnica szyjna

tętnica krezkowa

pień trzewny

tętnica nerkowa

tętnica biodrowa

tętnica ramienna

pachowa

radial & ulnar
rozpocznij naukę
tętnica promieniowa i łokciowa

dorsal carpal
rozpocznij naukę
tętnica grzbietowa nadgarstka

tętnica udowa

tętnica podkolanowa

dorsal pedis
rozpocznij naukę
tętnica grzbietowa stopy

posterior tibial
rozpocznij naukę
tętnica piszczelowa tylna

ischaemic heart disease

coronary heart disease

choroba niedokrwienna/wieńcowa serca

capillary beds
rozpocznij naukę
łożyska włośniczkowe

interstitial fluid
rozpocznij naukę
płyn tkankowy

żyłki

natlenowana/utlenowana/natleniona/nasycona tlenem

superior vena cava
rozpocznij naukę
żyła główna górna

inferior vena cava
rozpocznij naukę
żyła główna dolna

artery/vein tissues
rozpocznij naukę
tkanki tętnicze/żylne

błona wewnętrzna naczynia

przydanka naczynia

linia pośrodkowa ciała


przegroda

przedsionki

atrioventricular (AV) valves
rozpocznij naukę
zastawki przedsionkowo-komorowe

ventricular contraction
rozpocznij naukę
skurcz komorowy

mięsień sercowy

wsierdzie

nasierdzie

osierdzie

worek włóknisty

visceral pericardium
rozpocznij naukę
osierdzie trzewne

serous membrane
rozpocznij naukę
błona surowicza

parietal pericardium
rozpocznij naukę
osierdzie ścienne

serous fluid
rozpocznij naukę
płyn surowiczy

tricuspid valve
rozpocznij naukę
zastawka trójdzielna

bicuspid (mitral) valve
rozpocznij naukę
zastawka dwudzielna(mitralna)

chordae tendineae
rozpocznij naukę
struny ścięgniste

aortic valves
rozpocznij naukę
zastawki aorty

płatki zastawki aorty

contraction and relaxation
rozpocznij naukę
skurcz i rozkurcz

intracellular calcium concentration
rozpocznij naukę
wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia

spontaneous depolarisation
rozpocznij naukę
samoistna depolaryzacja

pacemaker cells
rozpocznij naukę
komórki rozrusznikowe

sino-atrial node
rozpocznij naukę
węzeł zatokowo-przedsionkowy

atrio-ventricular node
rozpocznij naukę
węzeł przedsionkowo-komorowy

bundle of His
rozpocznij naukę
pęczek przedsionkowo-komorowy/pęczek Hisa

skurcz serca

diastolic pressure
rozpocznij naukę
ciśnienie tętnicze rozkurczowe

sphygmomanometer
rozpocznij naukę
sfigmomanometr

rdzeń przedłużony

renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)
rozpocznij naukę
układ/oś renina-angiotensyna-aldosteron

adrenal cortex
rozpocznij naukę
kora nadnerczy

reabsorption
rozpocznij naukę
wchłanianie zwrotne

kanaliki

coronary veins
rozpocznij naukę
żyły sercowe

right coronary artery (RCA)
rozpocznij naukę
tętnica wieńcowa prawa

posterior descending artery
rozpocznij naukę
gałąź międzykomorowa tylna, tętnica zstępująca tylna

left main coronary artery
rozpocznij naukę
tętnica wieńcowa lewa, LTW

circumflex (Cx) artery
rozpocznij naukę
tętnica/gałąź okalająca, GO

left anterior descending artery (LAD)
rozpocznij naukę
gałąź/tętnica lewa przednia zstępująca, GPZ

microorganisms
rozpocznij naukę
drobnoustroje

wchłanianie

small intestine
rozpocznij naukę
jelito cienkie

immune system
rozpocznij naukę
układ odpornościowy

doły pachowe

pachwina

left axis deviation
rozpocznij naukę
odchylenie osi serca w lewo

left anterior fascicular block
rozpocznij naukę
blok lewej przedniej wiązki/odnogi pęczka Hisa

zawał ściany dolnej mięśnia sercowego

right axis deviation
rozpocznij naukę
odchylenie osi serca w prawo

Holter monitor
rozpocznij naukę
monitorowanie holterowskie/elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera

Continuous Electrocardiogram, Continuous ECG, Ambulatory ECG Monitoring
rozpocznij naukę
(całodobowe) ambulatoryjne monitorowanie/rejestracja EKG

coronary catheterization
rozpocznij naukę
cewnikowanie naczyń wieńcowych

angiografia wieńcowa

minimally invasive procedure
rozpocznij naukę
zabieg małoinwazyjny

cewnik

interventional
rozpocznij naukę
interwencyjne

radiocontrast agent
rozpocznij naukę
radiologiczny środek kontrastowy/kontrastujący

blaszka/płytka miażdżycowa

zwężenie

stenoza/zwężenie

heart defects
rozpocznij naukę
wady serca

congenital heart defect
rozpocznij naukę
wrodzona wada serca

great vessels
rozpocznij naukę
wielkie naczynia

haemodynamic sequelae
rozpocznij naukę
nastepstwa hemodynamiczne, tzn. zaburzenia w krążeniu krwi

acyanotic heart defects
rozpocznij naukę
niesinicze wady serca

cyanotic heart defects
rozpocznij naukę
sinicze wady serca

obstructive heart defects
rozpocznij naukę
ze zwężeniem drogi odpływu

z przeciekami

aortic stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie zastawki aortalnej

atrial septal defekt
rozpocznij naukę
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

atrioventricular septal defekt
rozpocznij naukę
ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

coarctation of the aorta
rozpocznij naukę
koarktacja aorty/zwężenie cieśni aorty

transposition of the great arterie
rozpocznij naukę
przełożenie wielkich pni tętniczych

patent ductus arterio sus
rozpocznij naukę
przetrwały/drożny przewód tętniczy/Botalla

pulmonary atresia
rozpocznij naukę
atrezja/zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej

pulmonary stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie zastawki tętnicy płucnej

tetralogy of Fallot
rozpocznij naukę
tetralogia Fallota

tricuspid atresia
rozpocznij naukę
zarosnięcie zastawki trójdzielnej

truncus arterio sus
rozpocznij naukę
wspólny pień tętniczy

ventricular septal defekt
rozpocznij naukę
ubytek przegrody międzykomorowej

valvular defects
rozpocznij naukę
wady zastawkowe

valve insufficiency/incompetence
rozpocznij naukę
niewydolność/niedomykalność zastawki

regurgitation jet
rozpocznij naukę
fala zwrotna

cardiovascular disease
rozpocznij naukę
choroby układu krążenia

coronary heart disease
rozpocznij naukę
choroba niedokrwienna serca/choroba wieńcowa

atherosclerotic plaques
rozpocznij naukę
blaszki miażdżycowe

fatty deposits
rozpocznij naukę
złogi tłuszczu

powstawanie, tworzenie się

dyslipidaemias
rozpocznij naukę
dyslipidemia/zaburzenia przemiany lipidów

hypercholesterolaemia
rozpocznij naukę
hipercholesterolemia

hypertriglyceridaemia
rozpocznij naukę
hipertrójglicerydemia

białko C–reaktywne

cardiac ischemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie serca

angina pectoris
rozpocznij naukę
dusznica bolesna/dławica piersiowa

ischaemic /coronary heart disease
rozpocznij naukę
choroba niedokrwienna/wieńcowa serca

stable angina
rozpocznij naukę
dławica piersiowa stabilna

nasilenie objawów

unstable angina pectoris
rozpocznij naukę
niestabilna dławica piersiowa

acute coronary syndrome
rozpocznij naukę
ostry zespół wieńcowy

pęka

thrombus (blood clot)
rozpocznij naukę
skrzeplina, zakrzep

zamyka

myocardial infarction
rozpocznij naukę
zawał mięśnia sercowego

heart muscle injury
rozpocznij naukę
uszkodzenie mięśnia sercowego

kinaza fosfokreatynowa izoenzym sercowy CK-MB

troponina

congestive heart failure
rozpocznij naukę
zastoinowa niewydolność serca

skurcz naczynia krwionośnego

Prinzmetal’s angina
rozpocznij naukę
angina Prinzmetala/dławica odmienna

vasospastic angina
rozpocznij naukę
dławica naczynioskurczowa

cerebral arterie
rozpocznij naukę
tętnice mózgowe

cerebral ischemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie mózgu

transient ischaemic attack (TIA)
rozpocznij naukę
przemijające napady niedokrwienia TIA

cerebrovascular accident
rozpocznij naukę
incydent naczyniowo-mózgowy


zaopatrywana

peripheral artery disease
rozpocznij naukę
choroby tt. obwodowych

zgorzel

intermittent claudication
rozpocznij naukę
chromanie przestankowe

hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie tętnicze

arterial aneurysms
rozpocznij naukę
tętniaki

tachykardia lub częstoskurcz

bradykardia/rzadkoskurcz

niemiarowość

cardiomegaly
rozpocznij naukę
powiększenie serca

cardiac agrest
rozpocznij naukę
nagła śmierć sercowa

cardiomyopathy
rozpocznij naukę
kardiomiopatia

rozstrzeniowa

hypertrophic
rozpocznij naukę
przerostowa

restrykcyjna

arteriosclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie tętnic

arteriolosclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie tętniczek

atherosclerosis
rozpocznij naukę
miażdżyca tętnic

atheromatous plaque
rozpocznij naukę
blaszki miażdżycowe

types of stroke
rozpocznij naukę
rodzaje udarów

skrzeplina/zakrzep

zator

systemic hypoperfusion
rozpocznij naukę
układowy/ogólnoustrojowy spadek przepływu krwi

intracerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok wewnątrzmózgowy

subarachnoid haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok podpajęczynówkowy

ischaemic stroke
rozpocznij naukę
udar niedokrwienny

thrombotic stroke
rozpocznij naukę
udar zakrzepowy

embolic stroke
rozpocznij naukę
udar zatorowy

systemic hypoperfusion
rozpocznij naukę
udar spowodowany układowym spadkiem przepływu krwi

venous thrombosis
rozpocznij naukę
zakrzepica żylna

thrombotic stroke
rozpocznij naukę
udar zakrzepowy/spowodowany zakrzepem

affected artery
rozpocznij naukę
tętnica zajęta zmianami chorobowymi

światło

położona dystalnie

objawowy

embolic stroke
rozpocznij naukę
udar zatorowy/spowodowany...


bacterial emboli
rozpocznij naukę
zator bakteryjny

infectious endocarditis
rozpocznij naukę
bakteryjne zapalenie wsierdzia

local therapy
rozpocznij naukę
leczenie miejscowe

rozpuszcza się

haemorrhagic stroke
rozpocznij naukę
udar krwotoczny

cerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok mózgowy

increased intracranial pressure
rozpocznij naukę
podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

intracerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwawienie śródmózgowe

subarachnoid haemorrhage
rozpocznij naukę
krwawienie podpajęczynówkowe

krwiak

cerebrospinal fluid (CSF)
rozpocznij naukę
płyn mózgowo-rdzeniowy

subarachnoid space
rozpocznij naukę
przestrzeń podpajęczynówkowa

tętniaki

vascular malformations
rozpocznij naukę
wada rozwojowa naczyń krwionośnych

medical (conservative)
rozpocznij naukę
zachowawcze, nieinwazyjne

zmiana nawyków żywieniowych

life style modification
rozpocznij naukę
zmiana trybu życia

medication therapy
rozpocznij naukę
farmakoterapia

surgical (invasive)
rozpocznij naukę
chirurgiczne/inwazyjne

interventional cardiology
rozpocznij naukę
kardiologia interwencyjna

cardiac surgery
rozpocznij naukę
kardiochirurgia

antihypertensive agents
rozpocznij naukę
leki przeciwnadciśnieniowe

beta-blockers
rozpocznij naukę
beta-blokery/antagoniści receptorów beta-adrenergicznych

calcium channel blockers
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego

ACE inhibitors
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny/ACE

angiotensin II receptor antagonists
rozpocznij naukę
antagoniści receptora angiotensyny II

vasodilators
rozpocznij naukę
leki rozszerzające naczynia krwionośne

nitraty/ azotany

fibraty

statyny

antiarrhythmic agent
rozpocznij naukę
leki antyarytmiczne

cardioversion
rozpocznij naukę
kardiowersja

defibrillation
rozpocznij naukę
defibrylacja

artificial pacemaker
rozpocznij naukę
sztuczny rozrusznik serca

ablacja

przewodzenie

acute coronary syndromes
rozpocznij naukę
ostre zespoły wieńcowe

thrombolytic drugs
rozpocznij naukę
leki przeciwzakrzepowe/przeciwkrzepliwe

kwas acetylosalicylowy/aspiryna

heparyna

GPIIb/IIIa receptor blockers
rozpocznij naukę
antagoniści receptora glikoproteinowego GPIIb/IIIA

percutaneous coronary interventions (PCI)
rozpocznij naukę
przezskórne interwencje wieńcowe PCI

percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA, balloon angioplasty)
rozpocznij naukę
przezskórna angioplastyka wieńcowa PTCA/balonikowanie

aterektomia/wycięcie blaszki miażdżycowej

stentowanie

powleczony

drug-eluting stent
rozpocznij naukę
stent uwalniający lek

nawrót zwężenia/restenoza

repeat surgery
rozpocznij naukę
reoperacja/powtórny zabieg

open-heart surgery
rozpocznij naukę
zabiegi operacyjne na otwartym sercu

coronary artery bypass grafting (CABG)
rozpocznij naukę
pomostowanie aortalno-wieńcowe/CABG

surgical repair
rozpocznij naukę
leczenie chirurgiczne

xtracorporeal circulation
rozpocznij naukę
krążenie pozaustrojowe

revascularisation procedures
rozpocznij naukę
zabiegi rewaskularyzacji

wielonaczyniowa

left internal thoracic artery [LITA]
rozpocznij naukę
tętnica wewnętrzna piersiowa lewa

saphenous vein
rozpocznij naukę
żyła odpiszczelowa

przeszczep żyły odpiszczelowej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.