Słówka z codziennego życia część 4

 0    250 fiszek    kabasa00311
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pielęgnować
rozpocznij naukę
Cherish

teren, powierzchnia, rejon, obszar, okolica
rozpocznij naukę
area

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

ekonomia, ekonomika
rozpocznij naukę
economics


inwestycja, lokata, lokata kapitału
rozpocznij naukę
investment

społeczeństwo
rozpocznij naukę
society

działalność, aktywność
rozpocznij naukę
activity

industry

zarządzanie, kierownictwo, zarząd
rozpocznij naukę
management

odmiana, różnorodność
rozpocznij naukę
variety

analysis

policy

pleased

basis

basic

kierunek, kierownictwo, reżyseria
rozpocznij naukę
direction

strategy

publiczność, widownia, audiencja
rozpocznij naukę
audience

wzrost, przyrost
rozpocznij naukę
growth

dochód, przychód, wypływy
rozpocznij naukę
income

kombinacja, połączenie
rozpocznij naukę
combination

niepowodzenie, porażka, nieudacznik
rozpocznij naukę
failure

znaczenie, sens
rozpocznij naukę
meaning

komunikacja, porozumiewanie się
rozpocznij naukę
communication

disease

advertising

lokalizacja, położenie
rozpocznij naukę
location

sukces, powodzenie
rozpocznij naukę
success

rolniczy, rolny
rozpocznij naukę
agricultural

współpraca
rozpocznij naukę
partnership

dodanie, dodawanie, dodatek
rozpocznij naukę
addition

politics

attention

nieruchomość, mienie, własność, majątek, posiadłość
rozpocznij naukę
property

dystrybucja, rozkład
rozpocznij naukę
distribution

unit

category

context

wprowadzenie, wstęp
rozpocznij naukę
introduction

opportunity

performance


length

message

appearance

stowarzyszenie, związek
rozpocznij naukę
association

concept

customer

inflation

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

effort

wyrażenie, ekspresja
rozpocznij naukę
expression

importance

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility

spisek, spiskować
rozpocznij naukę
pot

wealth

majątek, posiadłość
rozpocznij naukę
estate

perspektywa, perspektywiczny
rozpocznij naukę
perspective

przepis, recepta
rozpocznij naukę
recipe


odbiór, kolekcja, zbiór, gromadzenie
rozpocznij naukę
collection

depression


procent, odsetek
rozpocznij naukę
percentage

resource

setting

agencja, biuro
rozpocznij naukę
agency

krytycyzm, krytyka
rozpocznij naukę
criticism

description

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience

sekretarka, sekretarz
rozpocznij naukę
secretary

rozwiązanie, roztwór
rozpocznij naukę
solution

administracja, podawanie, administrowanie, zarząd
rozpocznij naukę
administration


dyrektor, reżyser
rozpocznij naukę
director

zalecenie, rekomendacja
rozpocznij naukę
recommendation

response

wybór, selekcja, dobór
rozpocznij naukę
selection

przechowanie, magazynowanie
rozpocznij naukę
storage

nacisk, podkreślenie
rozpocznij naukę
emphasis

utrata, strata, ubytek
rozpocznij naukę
loss

członkostwo, przynależność
rozpocznij naukę
membership

possession

unia, związek, zjednoczenie
rozpocznij naukę
union

zgoda, umowa, porozumienie
rozpocznij naukę
agreement

currency

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

engineering

entry

wzajemne oddziaływanie
rozpocznij naukę
interaction

mieszanina, mieszanka
rozpocznij naukę
mixture

pierszeństwo, preferencje
rozpocznij naukę
preference

dostarczenie, dostawa
rozpocznij naukę
delivery

device

difficulty

elekcja, wybory
rozpocznij naukę
election

guidance

proposal

suggestion

tension

niepokój, lęk, obawa
rozpocznij naukę
anxiety

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

comparison

zamieszanie, dezorientacja
rozpocznij naukę
confusion

employer

employee

height

przywództwo
rozpocznij naukę
leadership

centrum handlowe
rozpocznij naukę
mall

menedżer, kierownik
rozpocznij naukę
manager

operacja, eksploatacja
rozpocznij naukę
operation

próbka (czegoś), przykład
rozpocznij naukę
sample

transportation

dobroczynność
rozpocznij naukę
charity

katastrofa, nieszczęście
rozpocznij naukę
disaster

wydajnośc, efektywność, sprawność
rozpocznij naukę
efficiency

excitement

extent

feedback


pozwolenie, zezwolenie
rozpocznij naukę
permission

presentation

promowanie, promocja, awans
rozpocznij naukę
promotion

rezolucja, rozdzielczość (komputera)
rozpocznij naukę
resolution

revenue


initiative

pomiary, mierzenie
rozpocznij naukę
measurement
możliwość
rozpocznij naukę
possibility

procedura, postępowanie,
rozpocznij naukę
procedure

stosunek, współczynnik
rozpocznij naukę
ratio

relation

satysfakcja, zadowolenie
rozpocznij naukę
satisfaction


podpis, podpisanie, sygnatura
rozpocznij naukę
signature

significance

appointment

assumption

chapter

komitet, komisja
rozpocznij naukę
committee

database

entuzjazm, zapał
rozpocznij naukę
enthusiasm

wyjaśnienie, objaśnienie
rozpocznij naukę
explanation

zranienie, szkoda
rozpocznij naukę
injury

konserwacja, utrzymanie
rozpocznij naukę
maintenance

manufacturer

postrzeganie, percepcja
rozpocznij naukę
perception

presence

zastąpienie
rozpocznij naukę
replacement

assistance

conclusion

contribution

drawer

ustanowienie
rozpocznij naukę
establishment

established

impression

poprawa, ulepszenie
rozpocznij naukę
improvement

niezależność, niepodległość, niezawisłość
rozpocznij naukę
independence

inspection

ladder


quantity

requirement

analyst

przyporządkowanie
rozpocznij naukę
assignment

konsekwencja
rozpocznij naukę
consequence

odlot, odejście
rozpocznij naukę
departure

indication

intention

negotiation

passenger

platform

pollution

recognition

surgery

współczucie
rozpocznij naukę
sympathy


zażądanie, popyt
rozpocznij naukę
demand


powierzchnia
rozpocznij naukę
surface

zaleta, przewaga
rozpocznij naukę
advantage

structure

discipline

attempt


influence


dyskonto, rabat, zniżka
rozpocznij naukę
discount


plenty

odwołać się
rozpocznij naukę
appeal


principle

komisja, prowizja
rozpocznij naukę
commission

pewność siebie, zaufanie
rozpocznij naukę
confidence

degree

esej, rozprawka
rozpocznij naukę
essay

opłata, honorarium
rozpocznij naukę
fee

rozpatrywanie
rozpocznij naukę
consideration


wynagrodzenie
rozpocznij naukę
salary

candidate

contest

gwarancja, zagwarantować
rozpocznij naukę
guarantee


sposób bycia
rozpocznij naukę
manner

routine

schedule

dimension

pakiet, paczka, opakowanie, pakunek
rozpocznij naukę
package


zdjąć, zestawić, zanotować, spisać, zapisać, zatrzymać, zastopować
rozpocznij naukę
take down

request

schronisko, schronienie, schronić
rozpocznij naukę
shelter


mortgage


clerk

leather

emerytura, renta
rozpocznij naukę
pension

głaskać, pogłaskać
rozpocznij naukę
stroke

przełączyć, wyłącznik
rozpocznij naukę
switch


specific

purchase

primary

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

release

naprzeciwko, naprzeciw, przeciwieństwo
rozpocznij naukę
opposite

constant

roczny, doroczny, coroczny
rozpocznij naukę
annual

równowartość, równoważny, odpowiednik
rozpocznij naukę
equivalent

survey

wspominać, wspomnieć
rozpocznij naukę
mention


rough

employ

external

nasty

respond

nieunikniony
rozpocznij naukę
inevitable

odpowiedzieć
rozpocznij naukę
reply

przedstawiciel, reprezentant
rozpocznij naukę
representative

przeciwstawiać się
rozpocznij naukę
resist


temporary


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.