Legal English

 0    1 100 fiszek    worker
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

służebności

personal servitude
rozpocznij naukę
służebność osobista

predial servitude
rozpocznij naukę
służebność gruntowa

be a charge on
rozpocznij naukę
być obciążeniem na

servient estate
rozpocznij naukę
nieruchomość obciążona służebnością gruntową

dominant estate
rozpocznij naukę
nieruchomość władnąca w służebności gruntowej

przyleganie do siebie, stykanie się

bliskość

wystarczać

be sufficient
rozpocznij naukę
być wystarczającym

czerpać z (np. korzyść)

affirmative servitude
rozpocznij naukę
służebność czynna

negative servitude
rozpocznij naukę
służebność bierna

impose sth on sb
rozpocznij naukę
nakładać coś na kogoś

abstain from
rozpocznij naukę
powstrzymywać się od

right of audience
rozpocznij naukę
prawo reprezentowania przed sądem

pełnomocnik (materialnoprawny i procesowy), niekoniecznie prawnik

the excercise of a right of audience
rozpocznij naukę
wykonywanie prawa reprezentacji przed sądem

the conduct of litigation
rozpocznij naukę
prowadzenie sporu przed sądem

the provision of legal advice
rozpocznij naukę
świadczenie pomocy prawnej

attorney-at-law
rozpocznij naukę
adwokat

certified legal advisor
rozpocznij naukę
radca prawny

ordinary wear and tear excepted
rozpocznij naukę
poza zwykłym zużyciem (rzeczy)

to be bound to
rozpocznij naukę
być zobowiązanym do

at the expiration of a right
rozpocznij naukę
w momencie wygaśnięcia prawa

to dwell in a house of another
rozpocznij naukę
rezydować, mieszkać w cudzym domu

użytkowanie

prudent administrator
rozpocznij naukę
rozważny, ostrożny nadzorca

limited duration
rozpocznij naukę
ograniczone w czasie trwanie

obciążać

right of use
rozpocznij naukę
prawo używania

natural person
rozpocznij naukę
osoba fizyczna

deliver sth to sb in the condition in which sb receive it
rozpocznij naukę
zwrócić coś komuś w stanie niepogorszonym

dziedziny

zbyć

obciążony

obciążyć

obciążenie

zbycie

zbycie

confer sth on sb
rozpocznij naukę
udzielać, przyznawać, nadawać coś (np. prawo) komuś

grant sth to sb
rozpocznij naukę
udzielać, przyznawać, nadawać coś komuś

vest sth in sb
rozpocznij naukę
udzielać, przyznawać coś komuś

less than full enjoyment
rozpocznij naukę
mniej niż pełne prawo używania

należeć do

korzyść

nabyć

nabycie

sprzedawać


kupować (nie buy)

expire

wygaśnięcie

wygaśnięcie

extinguishment
rozpocznij naukę
wygaśnięcie (nie expiry)

upłynąć (nie expire)


udzielenie, nadanie, przyznanie (np. prawa)

przyznanie, udzielenie, nadanie (np. prawa)

nieważny (nie invalid)

nieważny (nie void)

naruszać

naruszać (nie infringe)

for the benefit of
rozpocznij naukę
na rzecz czegoś

servitude of passage
rozpocznij naukę
służebność drogi koniecznej

access easement
rozpocznij naukę
służebność drogi koniecznej (nie survitude of passage)

usufructuary
rozpocznij naukę
użytkownik

servitude of habitation
rozpocznij naukę
służebność mieszkania

normal wear and tear
rozpocznij naukę
zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania

expiry of right
rozpocznij naukę
wygaśnięcie prawa

pojazd

mode of exercise
rozpocznij naukę
sposób wykonywania (np. służebności)

acquisitive prescription
rozpocznij naukę
zasiedzenie

zasiedzenie (nie acquisitive prescription)

adverse possession
rozpocznij naukę
zasiedzenie (nie acquisitive prescription, positive prescription, usucaption)

prescription
rozpocznij naukę
przedawnienie (nie limitation)

przedawnienie (nie prescription)

niewykonywanie czegoś (np. służebności)

prescription begins to run from the date of
rozpocznij naukę
bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia

imprescriptibility
rozpocznij naukę
brak przedawnienia

solidary liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność solidarna

joint and several liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność solidarna (nie solidary liability)

solidarily liable
rozpocznij naukę
odpowiedzialny solidarnie

uciążliwy

uciążliwy

niezbywalny (nie non-transferrable)

przenieść

cesja, przeniesienie

reach the age of majority
rozpocznij naukę
uzyskać pełnoletniość

attain the age of majority
rozpocznij naukę
uzyskać pełnoletność (nie reach the age of...)

perpetual usufruct
rozpocznij naukę
użytkowanie wieczyste

as far as is reasonably practicable
rozpocznij naukę
na tyle, na ile jest to możliwe (wykonalne)

provision of childcare
rozpocznij naukę
zapewnienie opieki nad dzieckiem

meet requirements
rozpocznij naukę
sprostać zapotrzebowaniu, wymaganiu

take up work
rozpocznij naukę
podejmować pracę

undertake education
rozpocznij naukę
podejmować się edukacji

shall suffice
rozpocznij naukę
powinno wystarczyć

on a charge of murder
rozpocznij naukę
pod zarzutem morderstwa

sprowokowany

to lose self-control
rozpocznij naukę
stracić panowanie nad sobą

claim a right of
rozpocznij naukę
rościć prawo do

neighboring property
rozpocznij naukę
sąsiednia nieruchomość

indemnify for the demage
rozpocznij naukę
zabezpieczać straty, wypłacać wynagrodzenie za szkodę

damage sb's may occasion
rozpocznij naukę
szkodą, którą ktoś może spowodować

być zobowiązanym do

be permitted to pass through the servient estate
rozpocznij naukę
być upoważnionym do przekraczania przez nieruchomość służebną

unless the title provides otherwise
rozpocznij naukę
jeżeli tytuł prawny nie zapewnia inaczej (...)

extent of the right and the mode of its excercise
rozpocznij naukę
zakres uprawnienia i sposób jego realizacji

reasonable use
rozpocznij naukę
zwykłe użycie

prohibition of building above a particular high
rozpocznij naukę
zakaz wznoszenia budynku ponad określoną wysokość (jako służebność gruntowa niewidoczna)

establish a servitude
rozpocznij naukę
ustanowić służebność

infringe on the rights of the usufructuary
rozpocznij naukę
naruszać prawa użytkownika

take effect at the termination of the usufruct
rozpocznij naukę
odnieść skutek w postaci wygaśnięcia użytkowania

the consent of the usufructuary is required for the establishment
rozpocznij naukę
zgoda użytkowanika jest konieczna dla ustanowienia (czegoś)

współwłaściciel

a contract is not null
rozpocznij naukę
umowa nie jest nieważna

the execution is suspended until the consent of all co-owners is obtained
rozpocznij naukę
wykonalność jest zawieszona do czasu uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli

dwustronny, wzajemny

possession in good faith
rozpocznij naukę
posiadanie w dobrej wierze

extinguish by nonuse for ten years
rozpocznij naukę
wygasa z powodu nieużywania przez 10 lat

zdarzenie, wydarzenie, pojawienie się

imprescriptibility of
rozpocznij naukę
nieprzedawnialność czegoś

nabycie prawa przez zasiedzenie

local customs
rozpocznij naukę
miejscowe zwyczaje

in the absence of other information
rozpocznij naukę
z braku innych danych

fragment, wyciąg

the justice system
rozpocznij naukę
wymiar sprawiedliwości

law of torts
rozpocznij naukę
prawo deliktowe

struktura, zrąb

insight into
rozpocznij naukę
wgląd w, pojmowanie

prawo rzymskie

criminal law
rozpocznij naukę
prawo karne

kara


imprisonment
rozpocznij naukę
uwięzienie (jako kara w prawie karnym)

zwyczaj

usage of law
rozpocznij naukę
stosowanie prawa

prawo precedensowe

contrast with
rozpocznij naukę
kontrastować, przeciwstawiać czemuś

normative principle
rozpocznij naukę
norma

oparty na

legal dispute
rozpocznij naukę
spór prawny

związany czymś (prawem stanowionym)

the written law
rozpocznij naukę
prawo stanowione

w przeciwieństwie

postanowienie (w umowie), norma (w akcie prawnym), klauzula

zapisać

precedens

judicial decision
rozpocznij naukę
decyzja sędziowska

orzeczenie

to decide a case
rozpocznij naukę
rozstrzygać sprawę

skodyfikowany

odnosić się do

the body of law
rozpocznij naukę
gałąź prawa

breach of contract
rozpocznij naukę
nienależyte wykonanie umowy

jurisdiction
rozpocznij naukę
jurysdykcja

dyrektywa UE

medical profession
rozpocznij naukę
zawody medyczne

ordynacja (jako akt lokalnego rządu)

uregulować, unormować

promotion of
rozpocznij naukę
upowszechniać coś

bezpieczeństwo

welfare of the public
rozpocznij naukę
dobro publiczne

workplace safety and health regulations
rozpocznij naukę
przepisy BHP

niedwuznaczny, jasny, precyzyjny

ustawa

give effect to
rozpocznij naukę
nadać czemuś skuteczność

projekt ustawy, mowa w parlamencie

rozporządzenie

wydany przez (np. akt prawny)

postanawiać, uchwalac (prawo)

draft document
rozpocznij naukę
draft, szkic dokumentu

establish policies
rozpocznij naukę
stanowić kierunki działania (np. w dyrektywie)

at the European level
rozpocznij naukę
na szczeblu UE

incorporate into the laws of the Member State
rozpocznij naukę
inkorporować do prawa Państwa Członkowskiego (dyrektywę)

town council
rozpocznij naukę
rada miasta

przeprowadzać

public hearing regarding
rozpocznij naukę
konsultacje publiczne dotyczące

concerning property tax
rozpocznij naukę
dotyczący podatku od nieruchomości

overtime work
rozpocznij naukę
praca w godzinach nadliczbowych

in excess of
rozpocznij naukę
w przekroczeniu czegoś

40 hours in a working week
rozpocznij naukę
40 godzin w tygodniu pracy

early this year
rozpocznij naukę
wcześniej w bieżącym roku

przedstawić

free flow of data
rozpocznij naukę
wolny przepływ informacji

the law stipulates that
rozpocznij naukę
prawo stanowi, że (3x)

the law states that
rozpocznij naukę
prawo wskazuje, że

appellate court
rozpocznij naukę
sąd II instancji

sąd I instancji

small-claims court
rozpocznij naukę
sąd drobnych spraw cywilnych

juvenile court
rozpocznij naukę
sąd dla nieletnich

magistrates' court
rozpocznij naukę
sąd pokoju

symulacja rozprawy na studiach

public official
rozpocznij naukę
urzędnik publiczny

have the authority to hear and decide cases
rozpocznij naukę
mieć władzę do rozpoznawania i rozstrzygania spraw

powód

to initiates a civil lawsuit
rozpocznij naukę
wytaczać powództwo

civil lawsuit
rozpocznij naukę
powództwo, pozew

pozwany

to be sued in a civil lawsuit
rozpocznij naukę
być pozwanym w drodze powództwa cywilnego

expert witness
rozpocznij naukę
biegły sądowy

knowledge of a particular subject
rozpocznij naukę
wiedza na dane zagadnienie

to be called to testify in court
rozpocznij naukę
być wezwanym do złożenia zeznań w sądzie

osoba skladająca apelację

plead cases in court
rozpocznij naukę
bronić sprawy w sądzie

reasonably prudent person
rozpocznij naukę
obiektywny miernik należytej staranności

pracownik sekretariatu sądu

komornik sądowy, nadzorca sądowy

dobrowolne pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą

written statement
rozpocznij naukę
pisemne stanowisko, oświadczenie

odpowiedź na pozew

in response to
rozpocznij naukę
w odpowiedzi na

skarga, zarzut

akta sprawy, streszczenie najważniejszych argumentów w sprawie sądowej

set of documents
rozpocznij naukę
zestaw dokumentów

pozew

the first pleading
rozpocznij naukę
pierwsze pismo procesowe

on behalf of
rozpocznij naukę
w imieniu kogoś

initiate a lawsuit
rozpocznij naukę
wszcząć sprawę sądową, wytoczyć powództwo

wyjaśniać, podawać szczegóły, specyfikować (w piśmie w uporządkowany sposób)

set forth the facts on which the claim is based
rozpocznij naukę
wyszczególniać fakty, na których oparte jest roszczenie

nakaz sądowy, zakaz sądowy

official order from a court for sb
rozpocznij naukę
oficjalny nakaz z sądu skierowany do kogoś

wniosek (w piśmie procesowym, na rozprawie)

obtain a ruling
rozpocznij naukę
uzyskać orzeczenie sądowe

wypowiedzenie, zawiadomienie, awizo

dawać wypowiedzenie

notification of
rozpocznij naukę
zawiadomienie o czymś

pismo procesowe

nakaz, pismo urzędowe informujące o tym, że ktoś jest zaangażowany w sprawę sądową

legal process
rozpocznij naukę
sprawa sądowa

draft a document
rozpocznij naukę
sporządzać projekt dokumentu

issue a document
rozpocznij naukę
wydawać, publikować oficjalny, końcowy dokument

file a document with an authority
rozpocznij naukę
składać dokument (np. w sądzie)

serve a document on sb
rozpocznij naukę
doręczyć dokument prawny komuś

deliver to sb
rozpocznij naukę
doręczyć komuś

serve sb with a document
rozpocznij naukę
doręczyć komuś dokument

submit a document to an authority
rozpocznij naukę
doręczyć dokument np. do sądu

samorząd zawodowy radców i adwokatów w krajach anglojęz.

stowarzyszenie, samorząd

qualify to practise law
rozpocznij naukę
kwalifikować się do praktykowania prawa

be admitted to the Bar
rozpocznij naukę
dołączyć, być dopuszczonym do samorządu prawników

disbar a lawyer
rozpocznij naukę
wykluczyć z samorządu prawników

completion of a bachelor degree in law
rozpocznij naukę
ukończenie prawniczych studiów magisterskich

bachelor degree in law
rozpocznij naukę
magisterskie studia prawnicze (LLB)

kolejny, następujący, dalszy

vocational stage
rozpocznij naukę
etap zawodowy

zawodowy

aplikacja (w zawodach prawniczych)

apprenticeship
rozpocznij naukę
praktyka, aplikacja

zwyczajowo

gain a law degree
rozpocznij naukę
uzyskać tytuł prawnika

wymagać (nie require)
rozpocznij naukę
entail

trainee solicitor
rozpocznij naukę
aplikant adwokacki

zmusić, wymusić, narzucać

z uwagi na, w związku z

główny obowiązek (np. pracowniczy)

zastosowanie komputerów, skillsy w PC, informatyka

asystent adwokacki, ale bez uprawnień

working experience
rozpocznij naukę
doświadczenie zawodowe

urzędnik

mid-size commercial law firm
rozpocznij naukę
średniej wielkości firma prawnicza korporacyjna

declaratory action
rozpocznij naukę
powództwo o ustalenie (art. 189 kpc)

specialise in commercial litigation
rozpocznij naukę
specjalizować się w procesach z zakresu prawa handlowego

employment law
rozpocznij naukę
prawo pracy (nie labour law)

prawo pracy

mediacja

carry out trade-mark registrations
rozpocznij naukę
wykonywać, ralizować procedury rejestracji znaków towarowych

serve as an expert witness in court
rozpocznij naukę
służyć jako biegły sądowy

own shares in a firm
rozpocznij naukę
posiadać udziały w firmie

real property law
rozpocznij naukę
prawo nieruchomości

najemca

wynajmujący

solo-practice
rozpocznij naukę
indywidualna praktyka (nie w spółce)

firm conducted by a sole practitioner
rozpocznij naukę
firma prowadzona 1-osobowo

autonomia, niezależność

responsibility
rozpocznij naukę
odpowiedzialność

opportunity to work on prestigious cases
rozpocznij naukę
okazja, możliwość pracowania przy prestiżowych sprawach

participate in
rozpocznij naukę
uczestniczyć w

family-like atmosphere
rozpocznij naukę
rodzinna atmosfera

prawo handlowe, prawo spółek

company formation
rozpocznij naukę
zakładnie spółki

company management
rozpocznij naukę
zarządzanie spółką


expressly specified in
rozpocznij naukę
wprost wyszczególniony, unormowany w

object of a lease
rozpocznij naukę
przedmiot najmu

for an indeterminate term
rozpocznij naukę
na czas nieoznaczony

leasingodawca

synallagmatic contract
rozpocznij naukę
umowa synalagmatyczna, dwustronna

jedna strona

a lessor binds himself to give to the other party
rozpocznij naukę
leasingodawca (w USA też wynajmujący) zobowiązuje się do przekazania drugiej stronie

leasingobiorca (w USA też najemca)

enjoyment of a thing
rozpocznij naukę
korzystanie z rzeczy

przez czas

in exchange for a rent that a lessee binds himself to pay
rozpocznij naukę
w zamiast za czynsz, do którego zapłaty zobowiązuje się leasingobiorca/najemca

contract of lease
rozpocznij naukę
umowa najmu

consent of the parties
rozpocznij naukę
zgoda stron

residential lease
rozpocznij naukę
najem mieszkania

be occupied as a dwelling
rozpocznij naukę
być zajętym pod mieszkanie, do celów mieszkaniowych

agricultural lease
rozpocznij naukę
dzierżawa, najem rolny

use for agricultural purposes
rozpocznij naukę
używanie do celów rolnych

personal or familial use outside sb's trade or profession
rozpocznij naukę
osobisty lub rodzinny użytek poza czyimś zawodem lub działalnością gospodarczą (czyli konsumencki)

exclusive enumeration
rozpocznij naukę
katalog, wyliczenie zamknięte

corporeal thing
rozpocznij naukę
rzecz materialna

incorporeal thing
rozpocznij naukę
rzecz niematerialna

susceptible of ownership
rozpocznij naukę
dopuszcza bycie przedmiotem własności

prohibited by law
rozpocznij naukę
zakazany przez prawo

agreed by the parties or supplied by law
rozpocznij naukę
ustalony przez strony albo wynikający z prawa

czas określony

terminate at a designated date
rozpocznij naukę
kończyć się w określonej dacie

terminate upon the occurrence of a designated event
rozpocznij naukę
kończyć się z zajściem ustalonego zdarzenia

maintain the thing in a condition suitable for the purpose of which it was leased
rozpocznij naukę
utrzymać rzecz w stanie odpowiednim do celu, w jakim została wynajęta

protect peaceful possession for the duration of the lease
rozpocznij naukę
zabezpieczyć swobodne korzystanie przez czas trwania najmu

pay the rent
rozpocznij naukę
płacić czynsz

in accordance with the agreed terms
rozpocznij naukę
zgodnie z ustalonymi warunkami, na warunkach ustalonych

use a thing as a prudent administrator
rozpocznij naukę
używać rzeczy jak rozsądny użytkownik

in accordance with the purpose for which the thing was leased
rozpocznij naukę
stosownie do celu w jakim rzecz została wynajęta

return the thing at the end of the lease
rozpocznij naukę
zwrócić rzeczy po zakończeniu najmu

except for normal wear and tear
rozpocznij naukę
poza normalnym zużyciem

dalej, w dalszej części (np. "dalej: Najemca")

use in a manner that may cause damage to the thing
rozpocznij naukę
używanie w sposób mogący powodować szkodę w rzeczy

nałożony przez sąd, orzeczony przez sąd

injunctive relief
rozpocznij naukę
zabezpieczenie w drodze nakazu lub zakazu sądowego

dissolution of the lease
rozpocznij naukę
rozwiązanie najmu

dzierżawa

commercial lease
rozpocznij naukę
wynajem, dzierżawa lokalu użytkowego

deliver the thing to the lessee
rozpocznij naukę
wydać rzecz najemcy / dzierżawcy

predial estate
rozpocznij naukę
nieruchomość gruntowa

differentiate between
rozpocznij naukę
rozróżniać pomiędzy

right to collect fruit
rozpocznij naukę
prawo zbierania pożytków

najem / dzierżawa (nie lease)

lease with the right to collect fruits
rozpocznij naukę
dzierżawa (na potrzeby polskiego prawa)

tenancy with the right to collect fruits
rozpocznij naukę
dzierżwa (na potrzeby prawa polskiego; nie lease)

crucial difference
rozpocznij naukę
ważna, istotna różnica

przypis, odnośnik

w prawie polskim różnica pomiędzy dzierżawą i najmem
rozpocznij naukę
under the Polish law difference between tenancy and lease

cover the right to collect fruits
rozpocznij naukę
zawierać, uwzględniać prawo do pobierania pożytków

impose resiprocal obligations upon the parties
rozpocznij naukę
nakłada wzajmne zobowiązania na strony

nominate contract
rozpocznij naukę
umowa nazwana

innominate contract
rozpocznij naukę
umowa nienazwana

parties to lease
rozpocznij naukę
strony najmu

nieruchomości

ruchomości, majątek ruchomy

bind oneself to
rozpocznij naukę
zobowiązywać się do (nie oblige oneself to)

oblige oneself to
rozpocznij naukę
zobowiązywać się do (nie bind oneself to)

obligate oneself to
rozpocznij naukę
zobowiązywać się do (nie oblige i bind)

undertake to
rozpocznij naukę
podejmować się (sth)

share purchase agreement
rozpocznij naukę
umowa sprzedaży udziałów

nabywca

pay the purchase price in full within two weeks
rozpocznij naukę
płacić cenę nabycia w całości w ciągu dwóch tygodni

within two weeks from the conclusion of the agreement
rozpocznij naukę
w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy, porozumienia

draw up a contract
rozpocznij naukę
sporządzać umowę

undertake to keep secret any information obtained
rozpocznij naukę
zobowiązać się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych

keep secret any information obrained in connection with the provision of the services
rozpocznij naukę
zachować w tajemnicy informacji uzyksane przy świadczeniu usług

not to disclose information to any third party
rozpocznij naukę
nie ujawniać informacji podmiotom trzecim

subcontractor
rozpocznij naukę
podwykonawca

doradca

beforehand oblige to
rozpocznij naukę
z góry, wcześniej, uprzednio zobowiązać do

be bound by the non-competition clause included in the contract
rozpocznij naukę
być związanym zakazem działalności konkurencyjnej zawartym w umowie

non-competition clause
rozpocznij naukę
klauzula zakazu konkurencji

sth is binding upon sb
rozpocznij naukę
coś jest wiążące dla kogoś

pracownik

throughout the term of the contract and for the period of three years after its termination
rozpocznij naukę
przez czas obowiązywania umowy i 3 lata po jej wygaśnięciu

be bound to notify without delay
rozpocznij naukę
być zobowiązanym do powiadomienia bez zbędnej zwłoki

disturb possession
rozpocznij naukę
zakłócać, naruszać posiadanie

require repair
rozpocznij naukę
wymagać naprawy

uprawniony do

damage caused by sb's fault
rozpocznij naukę
szkoda powstała z czyjejś winy

deterioration resulting from use to the extent it exceeds the normal use
rozpocznij naukę
pogorszenie wynikłe z używania przekraczającego normalne

suffer inconvenience
rozpocznij naukę
powodować niedogodności

in such a case
rozpocznij naukę
w takim przypadku

obtain a reduction of the rent
rozpocznij naukę
uzyskać obniżkę czynszu

abatement of the rent
rozpocznij naukę
obniżka czynszu (nie reduction)

anulowanie, rozwiązanie

depending on all of the circumstances, including
rozpocznij naukę
w zależności od wszelkich okoliczności, w tym

each party's fault
rozpocznij naukę
wina każdej ze stron

fail to perform sb's obligation to
rozpocznij naukę
niewykonać zobowiązania do

after demand by
rozpocznij naukę
po zgłoszeniu żądania przez

natychmiastowy

reimbursement of
rozpocznij naukę
refundacja czegoś, zwrot kwoty czegoś

amount expended for the repair
rozpocznij naukę
kwota poświęcona na naprawę

kiedy jest należne (coś, np. czynsz)

regain possession
rozpocznij naukę
odzyskać posiadanie

dissolve the lease
rozpocznij naukę
rozwiązać najem

the improvements
rozpocznij naukę
ulepszenia (np. w przedmiocie najmu)

become property of
rozpocznij naukę
stawać się własnością kogoś

podnajemca

podwynajmujący

the lack of the written form makes notice of termination null and void
rozpocznij naukę
brak formy pisemnej czyni nieważnym zawiadomienie o wypowiedzeniu

damage caused by fault
rozpocznij naukę
zawiniona szkoda

in the absence of contrary agreement
rozpocznij naukę
jeżeli nie umówiono się inaczej

obligations with regard to improvements
rozpocznij naukę
zobowiązania związane z ulepszeniami

przywrócić

appropriate ownership of
rozpocznij naukę
przywłaszczyć sobie prawo własności do

enhanced value
rozpocznij naukę
zwiększona wartość

within a reasonable time
rozpocznij naukę
w ciągu rozsądnego czasu

at the expense of
rozpocznij naukę
na koszt kogoś

secure the payment of
rozpocznij naukę
zabezpieczyć zapłatę czegoś

obligation arising from the lease of an immovable
rozpocznij naukę
zobowiązania wynikające z najmu nieruchomości


obejmować, zawierać w sobie coś

rozszerzać się na

be indebted to sb
rozpocznij naukę
być zadłużonym wobec kogoś

excercise the right
rozpocznij naukę
wykonywać prawo

contract contains an option to extend the term
rozpocznij naukę
umowa zawiera możliwość przedłużenia czasu trwania

stipulated provisions
rozpocznij naukę
zastrzeżone postanowienia

poprawka, nowela

made with an intent to
rozpocznij naukę
wykonane z zamiarem czegoś

nowacja

the notice of termination shall be in writing
rozpocznij naukę
wypowiedzenie umowy powinno zachowywać formę pisemną

surrender of possession
rozpocznij naukę
zrzekać się, rezygnować z posiadania

registered mail
rozpocznij naukę
a'la list polecony

certified mail
rozpocznij naukę
list polecony ZPO

odbiorca listu

pożytki

diminution of the substance
rozpocznij naukę
zmniejszenie, uszczuplenie substancji rzeczy

natural fruits
rozpocznij naukę
pożytki naturalne

civil fruits
rozpocznij naukę
pożytki cywilne

dochód,

opłata czynszowa, wysokość czynszu

odsetki

real property
rozpocznij naukę
nieruchomość

personal property
rozpocznij naukę
ruchomość (nie movable)

pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzycielami

wierzyciel

dłużnik

expenses incurred
rozpocznij naukę
poniesione wydatki

reimburse to sb for sth
rozpocznij naukę
zwracać komuś koszty czegoś

podnająć

nałożenie

zgadzać się

doręczenie

zbycie

odzyskanie posiadania

posiadać

damage to the thing
rozpocznij naukę
uszkodzenie rzeczy

on the premises
rozpocznij naukę
na terenie

improvements to leased thing
rozpocznij naukę
ulepszenia rzeczy wynajętej

upon termination of
rozpocznij naukę
po zakończeniu czegoś

in absence of contrary agreement
rozpocznij naukę
w braku odmiennych postanowień

restore the thing to its former condition
rozpocznij naukę
przywrócić poprzedni stan rzeczy

by certified mail
rozpocznij naukę
za pomocą/ drogą poczty poleconej ZPO

in breach of covenant
rozpocznij naukę
w naruszeniu umowy, porozumienia (nie contract)

zgoda na

right of first refusal
rozpocznij naukę
prawo pierwszeństwa, opcja

podstawy do

przedmiot czegoś (np. umowy, najmu, dzierżawy)

with a fixed term
rozpocznij naukę
na czas oznaczony

with an indeterminate term
rozpocznij naukę
na czas nieoznaczony (też for)

deliver the thing to the tenant
rozpocznij naukę
wydać rzecz najemcy

compensation
rozpocznij naukę
odszkodowanie (nie indemnity)

odszkodowanie (nie compensation)

extend the term of the tenancy
rozpocznij naukę
przedłużyć najem

bezpłatny (nie free of charge)

without payment
rozpocznij naukę
bezpłatny (nie gratuitous i free of charge)

terminate a contract without notice
rozpocznij naukę
wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia; rozwiązanie bez wypowiedzenia

payable in arrears
rozpocznij naukę
płatny z dołu

payable in advance
rozpocznij naukę
płatne z góry

zastaw (nie pawn)

zastaw (nie pledge)

ponosić koszty (nie bear costs)

ponosić koszty (nie incure costs)

ponosić, pokrywać koszty (nie incur/bear costs)

reimburse sb for the costs incurred
rozpocznij naukę
zwrócić komuś poniesione koszty

be in arrears with payment
rozpocznij naukę
być w zwłoce z zapłatą (nie be in delay)

be in delay in payment
rozpocznij naukę
być w zwłoce z zapłatą (nie be in arrears with)

time limit for payment
rozpocznij naukę
termin do zapłaty

earnest money
rozpocznij naukę
zadatek

deposit on account of the price
rozpocznij naukę
zaliczka (nie advance payment, down payment)

advance payment
rozpocznij naukę
zaliczka (nie deposit on account of the price; down payment)

down payment
rozpocznij naukę
zaliczka (nie deposit on account of the price; advance payment)

hipoteka

zabezpieczenie

accrued interest
rozpocznij naukę
narosłe odsetki

pożyczkobiorca, kredytobiorca

pożyczkodawca, kredytodawca

dłużnik hipoteczny

wierzyciel hipoteczny, hipotekariusz

właściciel (nie owner)

uprawniony (nie entitled)

uprawniony (nie empowered)

uzyskać

zająć (nie foreclose)

zająć (seize)

wpływy, przychody

performance of an obligation
rozpocznij naukę
wykonanie zobowiązania (nie discharge, satisfaction)

discharge of an obligation
rozpocznij naukę
wykonanie zobowiązania (nie performance of an obligation)

conventional mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka umowna

legal mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka ustawowa

judicial mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka przymusowa ustanowiona na mocy orzeczenia sądu

zabezpieczyć

materialny (nie corporeal)

real property
rozpocznij naukę
nieruchomość (nie immovable, real estate)

to the prejudice of
rozpocznij naukę
na niekorzyść sb, z uszczerbkiem dla kogoś

obciążać (nie encumber, charge)

całość

ustanowić

nieuiszczone, nieuregulowane, niewykonane

domniemywać

tacit consent
rozpocznij naukę
milcząca zgoda

milczący

zbyć coś

upon reasonable notice
rozpocznij naukę
za odpowiednim wyprzedzeniem, poinformowaniem

land and mortgage register
rozpocznij naukę
księga wieczysta

avail oneself of ignorance of
rozpocznij naukę
zasłaniać się nieznajomością czegoś

principle of reliance on punblic records in land and mortgage registers
rozpocznij naukę
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

prawa rzeczowe (right in rem)

ujawniać

personal rights
rozpocznij naukę
prawa osobiste (rights in personam)

roszczenia

pre-emption right
rozpocznij naukę
prawo pierwokupu (nie right of first refusal, preemtive right)

preemptive right
rozpocznij naukę
prawo pierwokupu (nie right of first refusal, pre-emption right)

perpetual usufructuary
rozpocznij naukę
użytkownik wieczysty

final and non-appealable
rozpocznij naukę
prawomocny

kataster

object of mortgage
rozpocznij naukę
przedmiot hipoteki

urządzenia

housing cooperative member's ownership right to premises
rozpocznij naukę
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

wierzytelność (nie authenticity)

authenticity
rozpocznij naukę
wierzytelność (nie debt claim)

nabywca

zbywalny

instrument negotiable by endorsement
rozpocznij naukę
dokument zbywany przez indos

bearer paper
rozpocznij naukę
dokument na okaziciela (nie instrument/document)

bearer instrument
rozpocznij naukę
dokument na okaziciela (nie paper/document)

zajęcie (nie seizure)

zajęcie (nie foreclosure)

collect rent
rozpocznij naukę
pobierać czynsz

korzystny, zbawienny, dobroczynny, pożyteczny

ryzykowny

subprime loan
rozpocznij naukę
pożyczka subprime (tj. wyższe oprocentowanie dla osoby, która ma złą historię kredytową)

subprime mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka subprime (wyżej oproc. ale mniejsza zdolność kredytowa)

create residential mortgage
rozpocznij naukę
ustanowić hipotekę na mieszkaniu

under the Polish law
rozpocznij naukę
w prawie Polskim

contractual debt
rozpocznij naukę
dług wynikający z umowy, umowny, kontraktowy

recoverable debt
rozpocznij naukę
dług ściągalny

recoverable from a sale
rozpocznij naukę
ściągalny (zaspokajany) ze sprzedaży

created in favour of the lander
rozpocznij naukę
ustanowiony na korzyść pożyczkodawcy/kredytodawcy

reluctant to relay upon borrower's promise
rozpocznij naukę
oporny, aby polegać na obietnicy pożyczkobiorcy

form of security
rozpocznij naukę
forma zabezpieczenia

contrary entry in the register
rozpocznij naukę
przeciwny wpis w rejestrze

polegać na

spłata, spłacić

ustawowy

statutorily empowered to
rozpocznij naukę
ustawowo umocowany do

security for the payment
rozpocznij naukę
zabezpieczenie zapłaty

capital debt
rozpocznij naukę
należność główna (in contrast to the interests)

odsetki

HM Land Register
rozpocznij naukę
a'la wydział ksiąg wieczystych

fail to perform the obligation
rozpocznij naukę
niewykonać zobowiązania

dłużnik (nie debtor)

mortgagee is preferred to the unsecured creditors of the mortgagor
rozpocznij naukę
wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed niezabezpieczonymi wierzycielami dłużnika hipotecznego

ukończony, zakończony

następca prawny

in cases provided in statutory provision
rozpocznij naukę
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych

in cases set forth in statutory provisions
rozpocznij naukę
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych (set forth)

in cases specified in statutory provisions
rozpocznij naukę
w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych (specified)

after the lapse of a year from
rozpocznij naukę
po upływie roku od (lapse)

after the expiry of a year from
rozpocznij naukę
po upływie roku od (expiry)

deleted upon unilateral demand of the owner
rozpocznij naukę
wykreślony na jednostronne żądanie właściciela

when the ruling becomes final and non-appealable
rozpocznij naukę
z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia

wierzytelność (nie debt claim)

assignment of receivable following from mortgage
rozpocznij naukę
przelew wierzytelności hipotecznej

receivable following from mortgage
rozpocznij naukę
wierzytelność zabezpieczona hipotecznie

unless the act provides otherwise
rozpocznij naukę
chyba że ustawa stanowi inaczej ver1

unless otherwise provided in an act
rozpocznij naukę
chyba że ustawa stanowi inaczej ver2

accessory things
rozpocznij naukę
przynależności

publicly available for perusal
rozpocznij naukę
publicznie jawne do przeglądania

przeglądać

in compliance with the actual legal status
rozpocznij naukę
w zgodzie z, zgodny z aktualnym stanem prawnym

it is presumed that
rozpocznij naukę
domniemywa się że

non-existent
rozpocznij naukę
nieistniejący

rozbieżność, niezgodność

in the case of any discrepancies between the legal status and the actual status
rozpocznij naukę
w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem prawnym i stanem faktycznym

have priority over personal creditors of the owner of the immovable
rozpocznij naukę
mieć pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi

pecuniary receivable
rozpocznij naukę
wierzytelność pieniężna

pieniężny

a future receivable
rozpocznij naukę
wierzytelność przyszła

up to a specific amount
rozpocznij naukę
do określonej kwoty

nadmierny

denominated in the same currency as
rozpocznij naukę
wyrażony, denominowany w tej samej walucie co

unless the parties agreed otherwise in the contract
rozpocznij naukę
chyba że strony umówiły się inaczej (w umowie)

apply retroactively
rozpocznij naukę
mieć moc wsteczną (np. prawo materialne nie ma)

substantive law
rozpocznij naukę
prawo materialne

procedural law
rozpocznij naukę
prawo procesowe

general legal capacity
rozpocznij naukę
zdolność prawna

capacity to make acts in the law
rozpocznij naukę
zdolność do czynności prawnych (inaczej: capacity to make juridical/legal acts)

age of majority
rozpocznij naukę
pełnoletniość

attain majority
rozpocznij naukę
osiągnąć pełnoletniość (nie: reach)

attain the age of
rozpocznij naukę
ukończyć ... lat (nie: reach)

full interdiction
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolnienie całkowite

full interdict
rozpocznij naukę
osoba ubezwłasnowolniona całkowicie

limited interdiction
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolnienie częściowe

limited interdict
rozpocznij naukę
osoba ubezwłasnowolniona częściowo

mental disease
rozpocznij naukę
choroba psychiczna

mental retardation
rozpocznij naukę
niedorozwój umysłowy

mental disorder
rozpocznij naukę
zaburzenia psychiczne

alcohol addiction
rozpocznij naukę
pijaństwo (nie: alcoholism)

drug addiction
rozpocznij naukę
narkomania

declaration of death
rozpocznij naukę
uznanie za zmarłego

declared dead
rozpocznij naukę
uznany za zmarłego

absent person
rozpocznij naukę
zaginiony (nie missing person)

missing person
rozpocznij naukę
zaginiony (nie absent person)

avail oneself of ignorance of the law
rozpocznij naukę
powoływać się na nieznajomość prawa

legal person
rozpocznij naukę
osoba prawna (nie: juridical person / artificial person /body corporate)

urodzenie dziecka żywego

urodzenie dziecka martwego

poczęcie

począć (dziecko)

the burden of proof lies on
rozpocznij naukę
ciężar dowodu spoczywa na

dobra wiara (nie: bona fides)

zła wiara (nie mala fides)

legal personality
rozpocznij naukę
osobowość prawna

resolutory condition
rozpocznij naukę
warunek rozwiązujący (nie: dissolving)

dissolving condition
rozpocznij naukę
warunek rozwiązujący (nie: resolutory)

suspensive condition
rozpocznij naukę
warunek zawieszający (nie: condition precedent)

condition precedent
rozpocznij naukę
warunek zawieszający

condition subsequent
rozpocznij naukę
warunek rozwiązujący (a contrario condition precedent)

prawo rzeczowe (nie right in rem)

right in rem
rozpocznij naukę
prawo rzeczowe (nie real right)

rzecz główna (nie przynależność)

przynależność (do rzeczy głównej

personal estate
rozpocznij naukę
ruchomość (nie: movable, personal property)

materialny (nie: tangible)

vice of consent
rozpocznij naukę
wady oświadczenia woli

posiadać

zbyć coś (nie: dispose of)

zbyć coś (nie alienate of)

obciążyć (nie: encumber, charge)

potrącić (nie: offset)

potrącić (nie: set off)

świadczenie (nie: consideration)

cosideration
rozpocznij naukę
świadczenie (nie: performance)

declaration of will
rozpocznij naukę
oświadczenie woli (nie: declaration of intent)

declaration of intent
rozpocznij naukę
oświadczenie woli (nie declaration of will)

render performance
rozpocznij naukę
wykonać świadcznie (nie: provide consideration)

provide consideration
rozpocznij naukę
wykonać świadczenie (nie: render performance)

zobowiązanie

wierzyciel (nie: creditor)

wierzyciel (nie: obligee)

dłużnik (nie: debtor)

dłużnik (nie obligor)

unjust enrichment
rozpocznij naukę
bezpodstawne wzbogacenie

poręczenie

poręczyciel

powiadomienie

apply to the past
rozpocznij naukę
stosować do przeszłości

niepełnoletni

orzekać coś przez sąd (np. orzekać ubezwłasnowolnienie -... interdiction)

less stringent
rozpocznij naukę
mniej rygorystyczne

kurator

opiekun

render a judgment
rozpocznij naukę
wykonywać orzeczenie

apply prospectively
rozpocznij naukę
stosuje się wyłacznie na przyszłość

in the absence of contrary legislative expression
rozpocznij naukę
w braku odmiennego brzmienia ustawy

majority is attained upon reaching the age of eighteen years
rozpocznij naukę
pełnoletniość osiąga się z ukończeniem 18 rż

darowizna

gratuitously
rozpocznij naukę
bezpłatnie (nie free of charge, without payment)

free of charge
rozpocznij naukę
nieodpłatnie (nie gratuitously)

nieodwołalnie

darczyńca

obdarowany

divest sb of sth
rozpocznij naukę
pozbawić kogoś czegoś (nie deprive of)

deprive sb of sth
rozpocznij naukę
pozbawić kogoś czegoś (nie divest of)

enter into force
rozpocznij naukę
wejść w życie, zacząć obowiązywać (nie take effect)

wejść w życie, zacząć obowiązywać (nie enter into force)

uzyskać (nie obtain)

groźba

osłabić, niekorzystnie wpływać na (nie adversely affect)

adversely affect
rozpocznij naukę
niekorzystnie wpływać na (nie impair)

wola (nie: will, intent)

zastąpić

severability
rozpocznij naukę
rozdzielność, rozłączność, klauzula salwatoryjna

uniważniać (nie annul, invalidate)

unieważniać (nie nullify, invalidate)

unieważniać (nie nullify, annul)

kwestionować

zawierać np. kontrakt

make a donation
rozpocznij naukę
dokonywać darowizny

revoke a donation
rozpocznij naukę
odwołać darowiznę

revocation of a donation
rozpocznij naukę
odwołanie darowizny

podważać, obalić (nie refute)

podważać, obalać (nie rebut)

powinowactwo

consanguinity
rozpocznij naukę
pokrewieństwo

przysposobienie

notarial deed
rozpocznij naukę
akt notarialny

under the penalty of nullity
rozpocznij naukę
pod rygorem nieważności

under the penalty of
rozpocznij naukę
pod rygorem (czegoś)

emancipated minor
rozpocznij naukę
małoletni, który w drodze orzeczenia sądowego uzyskał pełnoletniość

wstępny

zstępny

niewdzięczność

zrzec się (nie renounce)

zrzec się (nie waive)

zrzeczenie się (nie renunciation)

renunciation
rozpocznij naukę
zrzeczenie się (nie waiver)

gross negligence
rozpocznij naukę
rażące niedbalstwo

late payment interest
rozpocznij naukę
odsetki za opóźnienie

act or omission
rozpocznij naukę
działanie lub zaniechanie

w naturze

competent authority
rozpocznij naukę
właściwy organ

duty of support
rozpocznij naukę
obowiązek alimentacyjny (nie alimentary duty)

alimentary duty
rozpocznij naukę
obowiązek alimentacyjny (nie duty of support)

dziedziczenie


zmarły (nie decedent)

zstępni

wstępni

spadkobierca

at the time of death
rozpocznij naukę
w chwili śmierci (nie at the decease)

testate succession
rozpocznij naukę
dziedziczenie testamentowe

intestate succession
rozpocznij naukę
dziedziczenie ustawowe

last will and testament
rozpocznij naukę
testament (nie testament)

testate successor
rozpocznij naukę
spadkobierca testamentowy (nie legatee)

spadkobierca testamentowy (nie testate successor)

intestate successor
rozpocznij naukę
spadkobierca ustawowy (nie heir)

spadkobierca ustawowy (nie intestate successor)

the deceased
rozpocznij naukę
spadkodawca

spadkodawca testamentowy, testator

the intestate
rozpocznij naukę
spadkobierca ustawowy

declaration of unworthiness
rozpocznij naukę
uznanie za niegodnego

declared unwothy
rozpocznij naukę
uznany za niegodnego

succession proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie spadkowe

succeed in concurrence with
rozpocznij naukę
dziedziczyć w zbiegu z

called to succeed
rozpocznij naukę
powołany do spadku

spowodowanie śmierci

zabójstwo

manslaughter
rozpocznij naukę
nieumyślne spowodowanie śmierci

estate devolve in favour of
rozpocznij naukę
spadek przechodzi na (favor, favour)

devolution of the estate
rozpocznij naukę
przejście spadku

rozrządzenie

in the absence of
rozpocznij naukę
w braku

by operation of law
rozpocznij naukę
z mocy prawa

krewni w linii bocznej

małżonek

take in equal portions
rozpocznij naukę
dziedziczyć w częściach równych

według głów

według szczepów

począć

substitution
rozpocznij naukę
podstawienie

przyrost

zaliczenie darowizny na schedę spadkową

renounce succession
rozpocznij naukę
odrzucić spadek

renunciation of succession
rozpocznij naukę
odrzucenie spadku

accept succession
rozpocznij naukę
przyjąć spadek

acceptance of succession
rozpocznij naukę
przyjęcie spadku

unconditional acceptance
rozpocznij naukę
przyjęcie spadku wprost

acceptance with benefit of inventory
rozpocznij naukę
przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

benefit of inventory
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo inwentarza

beneficiary heir
rozpocznij naukę
spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza

unconditional heir
rozpocznij naukę
sbierca przyjmujący spadek wprost

succession debts
rozpocznij naukę
długi spadkowe (nie estate debts)

estate debts
rozpocznij naukę
długi spadkowe (nie succession debts)

partition of a succession
rozpocznij naukę
dział spadku

zachowek (nie forced portion, legal portion, legitimate portion)

osoba uprawniona do zachowku

particular legacy
rozpocznij naukę
zapis

particular legatee
rozpocznij naukę
zapisobierca

community property
rozpocznij naukę
majątek we wspólności małżeńskiej (nie marital property, marital estate)

marital estate
rozpocznij naukę
majątek we wspólności małżeńskeij (nie community property)

separate property
rozpocznij naukę
majątek osobisty

disinherison
rozpocznij naukę
wydziedziczenie (nie disinheritance)

disinheritance
rozpocznij naukę
wydziedziczenie (nie disinherison)

opening of the succession
rozpocznij naukę
otwarcie spadku

hereditary portion
rozpocznij naukę
udział spadkowy

wykonawca testamentu

draw up a testament
rozpocznij naukę
sporządzać testament (nie make a testament)

revoke a testament
rozpocznij naukę
odwołać testament

General Register Office
rozpocznij naukę
a'la USC

Registrar General
rozpocznij naukę
a'la Kierownik USC

birth certificate
rozpocznij naukę
akt urodzenia

marriage certificate
rozpocznij naukę
akt małżeństwa

death certificate
rozpocznij naukę
akt zgodu

official copy
rozpocznij naukę
odpis

short-form official copy
rozpocznij naukę
odpis skrócony

long-form official copy
rozpocznij naukę
odpis pełny

certified copy
rozpocznij naukę
poświadczony odpis

wydanie

wierność

parental authority
rozpocznij naukę
władza rodzicielska

excercise parental authority
rozpocznij naukę
wykonywać władzę rodzicielską

opieka

zdrada małżeńska

zbrodnia

misdemeanour
rozpocznij naukę
występek

visitation rights
rozpocznij naukę
prawo do dziedziczenia

spousal support
rozpocznij naukę
świadczenia alimentacyjne na małżonka po rozwodzie (nie allowance, alimony)

alimenty na małżonka

child support
rozpocznij naukę
alimenty na dziecko

nullity of marriage
rozpocznij naukę
nieważność małżeństwa

community property regime
rozpocznij naukę
wspólność majątkowa małżeńska

macierzyństwo

ojcostwo

presumption of paternity
rozpocznij naukę
domniemanie ojcostwa

termination of the marriage
rozpocznij naukę
rozwiązanie małżeństwa

disavowal of paternity
rozpocznij naukę
zaprzeczenie ojcostwa

representation
rozpocznij naukę
przedstawicielstwo

representative
rozpocznij naukę
przedstawiciel

representation
rozpocznij naukę
oświadczenie

osoba przyjmująca oświadczenie

representator
rozpocznij naukę
osoba składająca oświadczenie

power of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo

mocodawca

attorney-in-fact
rozpocznij naukę
pełnomocnik (nie attorney)

attorney-at-law
rozpocznij naukę
adwokat / r.pr. jako pełnomocnik profesjonalny

irrevocable power of attorney
rozpocznij naukę
nieodwołalne pełnomocnictwo

general power of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo ogólne

special power of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo szczególne

contract of mandate
rozpocznij naukę
umowa zlecenia

zlecenie

dający zlecenie w um zlecenia (nie mandator)

dający zlecenie w um zlecenia (nie principal)

przyjmujący zlecenie w um zlecenia (nie mandatee)

przyjmujący zlecenie w um zlecenia (nie mandatary)

obowiązkowy, przymusowy

umocowanie

substytut

regres

without fault
rozpocznij naukę
bez winy

by the fault
rozpocznij naukę
z winy

być winnym, dłużnym

confer grant vest
rozpocznij naukę
nadać przyznać udzielić

staranność (nie care)

reimbure sb for the expenses incurred
rozpocznij naukę
zwrócić komuś poczynione wydatki

opłaty (nie fees)

opłaty (nie charges)

ujawniać (nie reveal)

ujawniać (nie disclose)

ponieść (np. stratę; nie suffer)

ponieść (np. stratę, nie sustain)

przedsiębiorstwo (nie undertaking)

przedsięwzięcie

na piśmie

revoke a power of attorney
rozpocznij naukę
odwołać pełnomocnictwo

conclude a contract
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę (nie enter into a contract, make a contract, execute a contract)

enter into a contract
rozpocznij naukę
przystąpić do umowy (nie conclude a contract)

register of enterprises
rozpocznij naukę
rejestr przedsiębiorstw (nie register of entrepreneurs)

register of entrepreneurs
rozpocznij naukę
rejestr przedsiębiorców (nie register of enterprises)

specimen signature
rozpocznij naukę
wzór podpisu

legal counsel
rozpocznij naukę
radca prawny inaczej niż legal advisor/adviser

adwokat

sole proprietorship
rozpocznij naukę
działalność gospodarcza osoby fizycznej

sole proprietor
rozpocznij naukę
osoba fizyczna prowadząca dział gospodarczą

spółka kapitałowa

spółka osobowa

general partnership
rozpocznij naukę
spółka jawna

limited partnership
rozpocznij naukę
spólka komandytowa

limited liability partnership
rozpocznij naukę
spółka partnerska

master limited partnership
rozpocznij naukę
spółka komandytowo - akcyjna

limited liability company
rozpocznij naukę
spółka z oo

joint-stock company
rozpocznij naukę
spółka akcyjna

Articles of Association of a limited liability company
rozpocznij naukę
Umowa spółki z oo

Articles of Association of a joint-stock company
rozpocznij naukę
akt założycielski spółki akcyjnej

partnership agreement
rozpocznij naukę
umowa/statut spółki osobowej

business name
rozpocznij naukę
firma osoby fizycznej i spółki osobowej

corporate name
rozpocznij naukę
firma spółki kapitałowej

provisions lay down that
rozpocznij naukę
postanowienia stanowią że (nie: set forth, specify that)

oświadczyć

tworzyć (o spółce) (nie establish, set up)

tworzyć (o spółce) (nie form, set up)

hereafter referred to as
rozpocznij naukę
zwany dalej (w umowie, dalej zwany "Sprzedawcą")

registered office
rozpocznij naukę
siedziba

oddział

przedmiot działalności

jednogłośnie

zwołać (o zgromadzeniu) nie summon, call

zwołać (o zgromadzeniu) nie call, convene

powoływać (o członku zarządu)

odwołać (o członku zarządu)

on a pro rata basis
rozpocznij naukę
proporcjonalnie (o sposobie podziału zysków) nie proportionally

subscribe for
rozpocznij naukę
zapisać się (na akcje)

zbywalny

przyjąć (o uchwale) nie adopt

przyjąć (o uchwale) nie pass

pre-emption right
rozpocznij naukę
prawo poboru (nie preemptive right)

share capital
rozpocznij naukę
kapitał zakładowy

in-cash contribution
rozpocznij naukę
wkład pieniężny (nie pecuniary contribution, monetary contribution)

pecuniary contribution
rozpocznij naukę
wkład pieniężny (do spółki) nie in-cash contribution

in-kind contribution
rozpocznij naukę
wkład niepieniężny, aport; nie: non-pecuniary contribution

Annual General Meeting of a limited liability company
rozpocznij naukę
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sp. z oo

Extraordinary General Meeting of a limited liability company
rozpocznij naukę
NZW w sp. z oo

Annual General Meeting of a joint-stock company
rozpocznij naukę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w SA

financial statements
rozpocznij naukę
sprawozdanie finansowe

financial year
rozpocznij naukę
rok finansowy

Management Board
rozpocznij naukę
Zarząd

Supervisiory Board
rozpocznij naukę
Rada Nadzorcza

Board of Directors
rozpocznij naukę
Rada Dyrektorów

hold a meeting
rozpocznij naukę
odbyć zgromadzenie (np. AGM w Sp. z o.o.)

łącznie (nie: in the aggregate)

in the aggregate
rozpocznij naukę
łącznie (nie in total)

zmiana (np. umowy spółki)

compliance with
rozpocznij naukę
zgodność z (nie adherence to, conformity with)

adherence to
rozpocznij naukę
zgodność z (nie compliance with, conformity with)

conformity with
rozpocznij naukę
zgodność z (nie compliance with, adherence to)

przyjęcie (np. uchwały)

przyjęcie (np. uchwały) nie adoption


vote in person
rozpocznij naukę
głosować osobiście

vote by proxy
rozpocznij naukę
głosować przez pełnomocnika

stanowić

obligatariusz

umorzenie

cancellation
rozpocznij naukę
umorzenie (nie redemption)

nieodwołalny

cast a vote for
rozpocznij naukę
oddać głos na

duly authorised
rozpocznij naukę
należycie upoważniony

burden of proof
rozpocznij naukę
ciężar dowodu (też of proving)

treasury shares
rozpocznij naukę
akcje / udziały własne

wskazany (nie advisable)

wskazany (nie expedient)

ułatwiać

uchwała (np. na AGM of a joint-stock company)

jednogłośność

simple majority
rozpocznij naukę
zwykła większość

voting right
rozpocznij naukę
prawo głosu (nie right to vote)

uprawniony

on a show of hands
rozpocznij naukę
w głosowaniu jawnym

duly appointed
rozpocznij naukę
należycie wyznaczony, powołany

w głosowaniu tajnym

in hard copy form
rozpocznij naukę
w wersji papierowej

without undue delay
rozpocznij naukę
bez zbędnej zwłoki

z kolei

nieskuteczny

inconsistency
rozpocznij naukę
niezgodność

stanowiący pomówienie, zniesławiający

wymagany

satisfied that
rozpocznij naukę
przekonany że

authenticated document
rozpocznij naukę
poświadczony dokument

paid-up capital
rozpocznij naukę
wpłacony kapitał

on the application of sb
rozpocznij naukę
na wniosek kogoś

uznać za stosowne

upadlość spółki (USA)

upadłość spółki (UK)

upadłość osoby fizycznej (US & UK)

niewypłacalność

upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego (upadłość likwidacyjna)

liquidation trustee
rozpocznij naukę
syndyk (USA)

syndyk (UK)

reorganization
rozpocznij naukę
upadłość układowa

bankruptcy court
rozpocznij naukę
sąd upadłościowy

bankruptcy estate
rozpocznij naukę
masa upadłości

bankruptcy law
rozpocznij naukę
prawo upadłościowe

plan of reorganisation
rozpocznij naukę
układ w postępowaniu upadłościowym

bankruptcy proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie upadłościowe

institution of proceedings
rozpocznij naukę
wszczęcie postępowania (np. upadłościowego)

termination of proceedings
rozpocznij naukę
zakończenie postępowania (np. upadłościowego)

satisfy creditors
rozpocznij naukę
zaspokajać wierzycieli

petition in bunkruptcy
rozpocznij naukę
wniosek o ogłoszenie upadłości

bankruptcy order
rozpocznij naukę
postanowienie o ogłoszeniu upadłości

miejsce zamieszkania

remand the case back
rozpocznij naukę
przekazać sprawę do ponownego rozpoznania

exemption from the bankruptcy estate
rozpocznij naukę
wyłączenie z masy upadłości

for a consideration
rozpocznij naukę
odpłatnie

consideration
rozpocznij naukę
świadczenie (nie performance)

dismiss for substantive reasons
rozpocznij naukę
oddalić (jako skutek merytorycznego rozstrzygnięcia) FOR i ON

dismiss for procedular reasons
rozpocznij naukę
odrzucić (nie dismiss for formal reasons, FOR i ON)

dismiss for formal reasons
rozpocznij naukę
odrzucić (nie procedural, ON i FOR)

delay without fault
rozpocznij naukę
opóźnienie

delay by fault
rozpocznij naukę
zwłoka

arrears without fault
rozpocznij naukę
opóźnienie (nie delay)

arrears by fault
rozpocznij naukę
zwłoka (nie delay by fault)

commissioner judge
rozpocznij naukę
sędzia komisarz

out-of-court reorganisation in view of a threat of insolvency
rozpocznij naukę
postępowanie naprawcze

financial obligations
rozpocznij naukę
zobowiązania pieniężne (nie pecuniary obligations)

akta sprawy

sporny

make an inventory
rozpocznij naukę
sporządzić spis inwentarza (też take, prepare an...)

protokół

adjudication of bankruptcy
rozpocznij naukę
ogłoszenie upadłości (nie declaration of bankruptcy)

declaration of bankruptcy
rozpocznij naukę
ogłoszenie upadłości (nie adjudication of b.)

Court of Justice of the European Union
rozpocznij naukę
TS UE

Member States
rozpocznij naukę
Państwa Członkowskie

contrary to good morals
rozpocznij naukę
sprzeczny z dobrymi obyczajami

przekupstwo

contractual relation
rozpocznij naukę
stosunkek umowny

oszukańczy

trade secret
rozpocznij naukę
tajemica przedsiębiorstwa

creation of barriers to entry
rozpocznij naukę
utrudnianie dostępu do rynku

indication of geographical origin
rozpocznij naukę
oznaczenie pochodzenia geograficznego

wprowadzający w błąd

pomawianie

naśladownictwo produktów

pyramid selling
rozpocznij naukę
sprzedaż lawinowa

tort of unfair competition
rozpocznij naukę
czyn nieuczciwej konkurencji


concentration
rozpocznij naukę
koncentracja (jako czyn nieuczciwej konk)

konkurenci

monopol

tacit collusion
rozpocznij naukę
milcząca zmowa

abuse of dominant position
rozpocznij naukę
nadużywanie pozycji dominującej

excessive pricing
rozpocznij naukę
narzucanie rażąco wygórowanych cen

predatory pricing
rozpocznij naukę
narzucanie rażąco niskich cen

unfair commercial practices
rozpocznij naukę
nieuczciwe praktyki handlowe

limitation of supply or production
rozpocznij naukę
ograniczanie produkcji lub zbytu

market sharing
rozpocznij naukę
podział rynku (jako czyn nieuczciwej konk)

połączenie

price fixing agreement
rozpocznij naukę
porozumienie cenowe

antitrust proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie antymonopolowe

practices in restraint of trade
rozpocznij naukę
praktyki ograniczające konkurencję

concerted practices
rozpocznij naukę
praktyki uzgodnione

przejęcie

relevant market
rozpocznij naukę
rynek właściwy

zmowa

association of undertakings
rozpocznij naukę
związek przedsiębiorstw

settled case-law
rozpocznij naukę
utrwalone orzecznictwo


unequivocally
rozpocznij naukę
jednoznacznie

adduce evidence
rozpocznij naukę
powołać dowody

infringement
rozpocznij naukę
naruszenie (nie breach, violation)

spółka zależna

parent company
rozpocznij naukę
spółka dominująca

decisive influence
rozpocznij naukę
decydujący wpływ

aggravating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności obciążające

mitigating circumstances
rozpocznij naukę
okoliczności łagodzące

subject-matter jurisdiction
rozpocznij naukę
właściwość rzeczowa (nie j. over subject matter)

jurisdiction over subject matter
rozpocznij naukę
właściwość rzeczowa (nie subject-matter j.)

territorial jurisdiction
rozpocznij naukę
właściwość miejscowa

exclusive jurisdiction
rozpocznij naukę
właściwość wyłączna

consolidation
rozpocznij naukę
połączenie spraw do łącznego rozpoznania

strona postepowania (inaczej: party)

strona postępowania (nie litigant)

postępowanie sądowe

skład sędziowski

ławnik

ugoda (nie compromise)

admissibility
rozpocznij naukę
dopuszczalność

interwenient (inaczej interevener)

wokanda (USA)

wokanda (US)

załącznik (np. do akt sprawy, do pisma procesowego)

Paulian action
rozpocznij naukę
skarga pauliańska

render a judgment
rozpocznij naukę
wydać wyrok (inaczej: give, issue)

adjudicate a case
rozpocznij naukę
rozpoznawać sprawę (nie hear a case)

remit a case
rozpocznij naukę
przekazać sprawę (inaczej: refer a case)

public hearing
rozpocznij naukę
posiedzenie jawne

closed hearing
rozpocznij naukę
posiedzenie niejawne

amount in controversy
rozpocznij naukę
WPS (inaczej amount in dispute)

amount in dispute
rozpocznij naukę
WPS (inaczej amount in controversy)

presiding judge
rozpocznij naukę
sędza przewodniczący (inaczej president judge)

state-funded legal aid
rozpocznij naukę
pomoc prawna z urzędu

state-funded consel
rozpocznij naukę
obrońca/pełnomocnik z urzędu

zeznanie

stay of proceedings
rozpocznij naukę
zawieszenie postępowania

discontinuance of proceedings
rozpocznij naukę
umorzenie postępowania

opposing counsel
rozpocznij naukę
prawnik strony przeciwnej

contempt of court
rozpocznij naukę
obraza sądu

default judgment
rozpocznij naukę
wyrok zaoczny (nie judgment by default)

judgment by default
rozpocznij naukę
wyrok zaoczny (nie default judgment)

na drodze sądowej

civil action
rozpocznij naukę
powództwo cywilne (nie civil lawsuit)

polubowny

egzekwowanie, egzekucja

competent court
rozpocznij naukę
sąd właściwy

reasons for judgment
rozpocznij naukę
uzasadnienie wyroku (inaczej grounds of judgment)

grounds of judgment
rozpocznij naukę
uzasadnienie wyroku (nie reasons FOR judgment)

recusation of a judge
rozpocznij naukę
wyłączenie sędziego

pre-trial pleadings
rozpocznij naukę
pisma przygotowawcze

upon joint application of
rozpocznij naukę
na zgodny wniosek (nie upon unanimous motion of)

upon unanimous motion of
rozpocznij naukę
na zgodny wniosek (nie upon joint application of)

umorzyć

appellate measure
rozpocznij naukę
środek odwoławczy

wezwanie

podjąć (np. zawieszone postępowanie)

legal successor
rozpocznij naukę
następca prawny

posiedzenie sądowe (inaczej trial, judical session)

posiedzenie sądowe (inaczej hearing, judical session)

minute-clerk
rozpocznij naukę
protokolant

odroczyć

procedural capacity
rozpocznij naukę
zdolność sądowa (inaczej: capacity to sue)

inadmissible
rozpocznij naukę
niedopuszczalny

without detriment to
rozpocznij naukę
bez uszczerbku dla

force majeure
rozpocznij naukę
siła wyższa

twierdzenia

zwolniony

opposing party
rozpocznij naukę
strona przeciwna

personal service
rozpocznij naukę
doręczenie właściwe (korespondencji z sądu)

domiciliary service
rozpocznij naukę
doręczenie zastępcze (z sądu)

entry into a lawsuit by a third party
rozpocznij naukę
wstąpienie do postępowania przez podmiot trzeci (czyli interwencja)

have a personal stake in the outcome
rozpocznij naukę
mieć interes w rozstrzygnięciu (postępowania sądowego)

dobrowolnie

reach a settlement
rozpocznij naukę
zawrzeć ugodę

bring an action
rozpocznij naukę
wytoczyć powództwo

stronniczy, uprzedzony (nie prejudiced)

usual place of abode
rozpocznij naukę
zwykłe miejsce przebywania

akcjonariusz, udziałowiec

own property in sb's own name
rozpocznij naukę
posiadać własność we własnym imieniu

in some instances
rozpocznij naukę
w pewnych przypadkach

balance sheet
rozpocznij naukę
bilans

profit-and-loss account
rozpocznij naukę
rachunek zysków i strat

będący podstawą do egzekucji, wykonania


oferent

oblat (odbiorca oferty)

rejection of the offer
rozpocznij naukę
odrzucenie oferty

counter offer
rozpocznij naukę
oferta odpowiadająca na złożoną ofertę

essential terms of a contract
rozpocznij naukę
essentialia negotti umowy

implied contract
rozpocznij naukę
umowa zawarta w sposób dorozumiany

bezprawność

subject matter
rozpocznij naukę
przedmiot, treść (umowy)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.