słówka CAE

 0    44 fiszki    wwwwwwwwww1996
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a mite =slightly I think she was a mite embarrassed at the beginning.
rozpocznij naukę
trochę

abscond=(to escape, to run away) The suspect absconded easily.
rozpocznij naukę
uciekać, zbiegać, uchodzić Podejrzany zbiegł z łatwością.

abundance(great plenty, fullness) You'll enjoy this movie. Witty dialogues, in-jokes and accurate insights into the show-biz are in abundancy.
rozpocznij naukę
dostatek, obfitość Spodoba ci się ten film. Dowcipnych dialogów, żartów srodowiskowych i trafnych opisów show-biznesu jest pod dostatkiem.

accede(to accept, to agree;) To my surprise, she acceded to my request.
rozpocznij naukę
przystawać (na coś), godzić się, przychylać się (do) Ku mujemu zdumieniu przychyliła się do mojej prośby.

acerbity(bitterness; a bitter way of speaking, acting) He used to treat all his children with acerbity and lack of understanding
rozpocznij naukę
cierpkość; zgryźliwość Wszystkie swoje dzieci traktował ze zgryźliwością i brakiem zrozumienia.

acquit (oneself) (You can't deny he's acquitted himself well.)
rozpocznij naukę
spisywać się, wywiązywać się, postępować Nie zaprzeczysz, że dobrze się spisał.

acquittal (The judge announced the decision about his acquittal.)
rozpocznij naukę
uniewinnienie Sędzia ogłosił decyzję o jego uniewinnieniu.

admonish=to scold, to reprove; to warn (The teacher admonished him for cheating.)
rozpocznij naukę
upominać, strofować; karcić; ostrzegać (Nauczyciel skarcił go za ściąganie.)

admonition (No parental admonition will work with him.)
rozpocznij naukę
upomnienie, pouczenie (Żadne rodzicielskie upomnienie nie podziała na niego.)

adulation(exaggerated praise; flattery;) sentence: This tabloid seems to have set adulation for this politician as one of its objectives
rozpocznij naukę
pochlebstwo, schlebianie (Wydaje się, że ten brukowiec za jeden ze swoich głównych celów obrał schlebianie temu politykowi.)

affable(kind, friendly, easy to talk to) sentence: He seemed an affable kind of person.
rozpocznij naukę
miły, uprzejmy, przystępny (Wydał się miłą osobą.)

aficionado („Ann is a Latin cinema aficionado.”)
rozpocznij naukę
miłośnik(“Anna jest miłośnikiem kina latynoskiego.”)

ailment(ilness, disease) sentence: She visits doctors every day and tells them stories about her ailments that need treatment.
rozpocznij naukę
choroba, dolegliwość (Codziennie chodzi do lekarzy i opowiada im o swoich dolegliwościach, które trzeba leczyć.)

airy(light; delicate; carefree) sentence: He only smiled and said he wasn't worried with an airy wave of the hand.
rozpocznij naukę
lekki; przewiewny; delikatny; beztroski, niedbały (Tylko się uśmiechnął i machnąwszy niedbale ręką powiedział, że się nie martwi.)

allay(to soothe, to alleviate; to make something become smaller or less powerful; to make someone feel less worried;) sentence: Nothing could be done to allay the pang of famine.
rozpocznij naukę
uśmierzać, uspokajać, uciszać; uśpić (np. podejrzenia) Nic nie dało się zrobić, by uśmierzyć mękę głodu.

allegiance(loyalty) sentence:„All knights had to swear allegiance to their king.”
rozpocznij naukę
lojalność (“Wszyscy rycerze musieli przyrzec lojalność swemu królowi.”)

to allot sentence:"She’s been alloted 7 days to move out from the apartment.”
rozpocznij naukę
przyznawać, przydzielać, dawać ("Dano jej 7 dni na wyprowadzenie się z mieszkania.”)

allowance(a sum of money received regularly; pocket money) sentence: He receives weekly allowance from his parents.
rozpocznij naukę
kwota; pensja; dodatek (do pensji, rodzinny), kieszonkowe (Dostaje od rodziców tygodniowe kieszonkowe.)

amenity(something designed to make life easier or nicer;) sentence: Bathrooms in the hotel have extra amenities.
rozpocznij naukę
udogodnienie, wygoda (W łazienkach hotelowych są dodatkowe udogodnienia.)

anguish(suffering, extreme unhappiness;) sentence: Her anguish at her decision to leave was obvious to everybody.
rozpocznij naukę
cierpienie, katusze (Jego cierpienie wynikające z jej decyzji o odejściu było dla wszystkich oczywiste.)

anguished sentence: Her anguished cry broke my heart.
rozpocznij naukę
udręczony, pełen cierpienia (Jej pełen cierpienia płacz złamał mi serce.)

antic(an extravagant gesture; a caper;) sentence: The ladies were disgusted at this kind of antic.
rozpocznij naukę
błazenada, wybryk; (Panie były zdegustowane takim wybrykiem.)

anticlimax(disappointment, an event causing disappointment;) sentence: I wish we could have avoided that sense of anticlimax but it seems we'd been looking forward to this trip too much. disappointment, an event causing disappointment;)
rozpocznij naukę
spadek nastroju, rozczarowanie, zawód (Szkoda, że nie uniknęliśmy poczucia zawodu, ale chyba za bardzo nie mogliśmy doczekać się tej wycieczki.)

apprentice(someone who works to learn a trade;) sentence: The work may as well be done by the apprentice.
rozpocznij naukę
praktykant, uczeń Ta praca równie dobrze może zostać wykonana przez praktykanta.

apt(suitable, right for a particular occasion;) sentence: She made a really apt comment regarding our students' achievements.
rozpocznij naukę
trafny, stosowny (Wygłosiła bardzo trafną uwagę dotyczącą osiągnięć naszych uczniów.)

aptly sentence: The book was aptly called "Grammar in pictures".
rozpocznij naukę
trafnie, stosownie (Książka została trafnie nazwana "Gramatyka na rysunkach".)

ardent(showing strong emotions; passionate, zealous;) sentence: Mike's an ardent Manchester United fan.
rozpocznij naukę
żarliwy, gorliwy, zapalony, namiętny(Mike jest zapalonym kibicem Manchester United.)

arduous(difficult, requiring effort) sentence: It was an exceptionally arduous task.
rozpocznij naukę
mozolny, trudny (To bylo wyjątkowo mozolne zadanie.)

arid(not fertile; dry) sentence: The arid soil couldn't produce enough crops.
rozpocznij naukę
suchy, jałowy (Jałowa ziemia nie mogła wytworzyć dość plonów.)

arrears(debts, something that must be made up for or something that hasn't been paid;) sentence: His arrears amount to an incredible sum.
rozpocznij naukę
zaległości (zwłaszcza płatnicze)(Jego zaległości płatnicze opiewają na niewiarygodną sumę.)

arrogate(to demand, to claim as one's own) sentence: He arrogated the property to himself.
rozpocznij naukę
rościc sobie prawo; przywłaszczać(Przywłaszczył sobie to mienie.)

asinine(stupid, idiotic;) sentence: He made some asinine remark and left
rozpocznij naukę
głupi, durny, idiotyczny(Zrobił jakąś idiotyczną uwagę i wyszedł.)

aspersion(slander, calumny) sentence: You're casting aspersions on him. Do you realize the responsibility?
rozpocznij naukę
oszczerstwo, pomówienie(Rzucasz na niego oszczerstwa. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności?)

aspiring(ambitious, wishing to achieve something;) sentence: She's an aspiring actress- perhaps one day she'll be famous.
rozpocznij naukę
ambitny, z ambicjami (Jest aktorką z ambicjami- może kiedyś będzie sławna.)

assault(to attack; an attack) sentence: She saw a man being assaulted in the street.
rozpocznij naukę
zaatakować; atak, napaść(Widziała czlowieka, którego napadli na ulicy.)

atmospheric(relating to the atmosphere; relating to special feelings and emotions;) sentence: It is the atmospheric music that I remember best from the entire film.
rozpocznij naukę
atmosferyczny; nastrojowy(Najlepiej z całego filmu pamiętam właśnie nastrojową muzykę.)

atone(to expiate) sentence: She certainly atoned for her sins- her life was miserable.
rozpocznij naukę
odpokutować(Z pewnością odpokutowała za swoje grzechy- jej życie było nieszczęśliwe.)

attain(to reach, to get, to achieve;) sentence: These goals aren't as easy to attain as it appears.
rozpocznij naukę
osiągnąć, zdobyć(Nie tak łatwo osiągnąć te cele, jak mogłoby się wydawać.)

attenuation((formal) the condition of being weakened;) sentence: Their poverty led to starvation and attenuation.
rozpocznij naukę
osłabienie(Ich ubóstwo prowadziło do głodu i osłabienia.)

audacious(brave, bold, rude;) sentence: His audacious remarks sound rather impolite.
rozpocznij naukę
śmiały, bezczelny, zuchwały(Jego śmiałe uwagi brzmią dość niegrzecznie.)

auspicious sentence:„Victory in the first match was an auspicious beginning of the season for the team.”
rozpocznij naukę
pomyślny(“Zwycięstwo w pierwszym meczu było pomyślnym początkiem sezonu dla drużyny.”)

awry(wrong; in the wrong way, in a way that wasn't intended;) sentence: It was one of these days when everything goes awry.
rozpocznij naukę
na opak, nie po myśli (To był jeden z tych dni, kiedy wszystko idzie nie po myśli.)

backbiter(someone who gossips and says unfair things about others) sentence: It was risky to tell that backbiter how you feel about your new boss
rozpocznij naukę
plotkarz, oszczerca, osoba obgadująca innych za plecami(Ryzykownie było mówić temu plotkarzowi co myślisz o swoim nowym szefie.)

barefaced(blatant, obvious, shameless;) sentence: It was a barefaced lie.
rozpocznij naukę
bezczelny, jawny, bezwstydny (To było bezczelne kłamstwo.)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.