Podstawowe czasowniki fr + odmiana

 0    99 fiszek    kainis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
iść
rozpocznij naukę
aller/ vais, vas, va, allons allez vont
mieć
rozpocznij naukę
avoir/ ai as a avons avez ont
pić
rozpocznij naukę
boire/ bois bois boit buvons buvez boivent
prowadzić, nieść
rozpocznij naukę
conduire/ conduis conduis conduit conduisons conduisez conduisent
wiedzieć
rozpocznij naukę
connaître/ connais connais connaît connaissons connaissez connaissent
musieć
rozpocznij naukę
devoir/ dois dois doit devons devez doivent
mówić
rozpocznij naukę
dire/ dis dis dit disons dites disent
zakazać
rozpocznij naukę
interdire/ interdis interdis interdit interdisons interdisez interdisent
spać
rozpocznij naukę
dormir/ dors dors dort dormons dormez dorment
wyłączać
rozpocznij naukę
éteindre/ éteins éteins éteint éteignons éteignez éteignent
dotrzeć, osiągnąć
rozpocznij naukę
atteindre/ atteins atteins atteint atteignons atteignez atteignent
bać się
rozpocznij naukę
craindre/ crains crains craint craignons craignez craignent
malować
rozpocznij naukę
peindre/ peins peins peint peignons peignez peignent
-zatrzymywać się
rozpocznij naukę
s'arrêter
skarżyć się, żalić
rozpocznij naukę
se plaindre/ se plains plains plaint plaignons plaignez plaignent
przystąpić, dołączać
rozpocznij naukę
rejoindre/ rejoins rejoins rejoint rejoignons rejoignez rejoignent
robić
rozpocznij naukę
faire/ fais fais fait faisons faites font
czytać
rozpocznij naukę
lire/ lis lis lit lisons lisez lisent
kłaść
rozpocznij naukę
mettre/ mets mets met mettons mettez mettent
uznać, dopuścić, przyjąć
rozpocznij naukę
admettre
popełnić, skompromitować
rozpocznij naukę
commettre
pozwalać, dopuszczać
rozpocznij naukę
permettre
obiecać
rozpocznij naukę
promettre
otwierać
rozpocznij naukę
ouvrir/ ouvre ouvres ouvre ouvrons ouvrez ouvrent
okryć, pokryć
rozpocznij naukę
couvrir
odkryć
rozpocznij naukę
découvrir
cierpieć
rozpocznij naukę
souffrir
móc, potrafić
rozpocznij naukę
pouvoir/ peux peux peut pouvons pouvez peuvent
brać
rozpocznij naukę
prendre/ prends prends prend prenons prenez prennent
uczyć się
rozpocznij naukę
apprendre/ apprends spprends apprend apprenons apprenez apprennent
rozumieć
rozpocznij naukę
comprendre/ comprends comprends comprend comprenons comprenez comprennent
podejmować, wszczynać
rozpocznij naukę
entreprendre/ entreprends entreprends entreprend entreprenons entreprenez entreprennent
przyłapać, zaskoczyć
rozpocznij naukę
surprendre/ surprends surprends surprend surprenons surprenez surprennent
otrzymać
rozpocznij naukę
recevoir/ reçois reçois reçoit recevons recevez reçoivent
dojrzeć, spostrzec
rozpocznij naukę
apercevoir/ aperçois aperçois aperçoit apercevons apercevez aperçoivent
stworzyć, zajść w ciążę
rozpocznij naukę
concevoir/ conçois conçois conçoit concevons concevez conçoivent
zwrócić, przywrócić
rozpocznij naukę
rendre/ rends rends rend rendons rendez rendent
czekać
rozpocznij naukę
attendre/ attends attends attend attendons attendez attendent
obronić
rozpocznij naukę
défendre/ défends défends défend défendons défendez défendent
stracić
rozpocznij naukę
perdre/ perds perds perd perdons perdez perdent
odpowiadać
rozpocznij naukę
répondre/ réponds réponds répond répondons répondez répondent
sprzedawać
rozpocznij naukę
vendre/ vends vends vend vendons vendez vendent
wiedzieć
rozpocznij naukę
savoir/ sais sais sait savons savez savent
czuć
rozpocznij naukę
sentir/ sens sens sent sentons sentez sentent
kłamać
rozpocznij naukę
mentir/ mens mens ment mentons mentez mentent
wyjechać
rozpocznij naukę
partir/ pars pars part partons partez partent
wyjść
rozpocznij naukę
sortir/ sors sors sort sortons sortez sortent
przyjść
rozpocznij naukę
venir/ viens viens vient venons venez viennent
stawać się
rozpocznij naukę
devenir/ deviens deviens devient devenons devenez deviennent
pamiętać
rozpocznij naukę
se souvenir/ souviens souviens souvient souvenons souvenez souviennent
utrzymywać, dotrzymywać
rozpocznij naukę
tenir/ tiens tiens tient tenons tenez tiennent
należeć
rozpocznij naukę
appartenir/ appartiens appartiens appartient appartenons appartenez appartiennent
zawierać
rozpocznij naukę
contenir/ contiens contiens contient contenons contenez contiennent
zapamiętać
rozpocznij naukę
retenir/ retiens retiens retient retenons retenez retiennent
żyć
rozpocznij naukę
vivre/ vis vis vit vivons vivez vivent
widzieć
rozpocznij naukę
voir/ vois vois voit voyons voyez voient
chcieć
rozpocznij naukę
vouloir/ veux veux veut voulons voulez veulent
-usiąść
rozpocznij naukę
s'assesoir
-kąpać się
rozpocznij naukę
se baigner
-iść spać
rozpocznij naukę
se coucher
-spieszyć się
rozpocznij naukę
se dépêcher
-parkować
rozpocznij naukę
se garer
-ubierać się
rozpocznij naukę
s'habiller
-wstawać
rozpocznij naukę
se lever
-troszczyć się, pielęgnować
rozpocznij naukę
soigner
-pomagać
rozpocznij naukę
aider
-ścinać, uciąć
rozpocznij naukę
couper
-farbować
rozpocznij naukę
teindre
-uczyć (kogoś)
rozpocznij naukę
eseigner
-kierować (2)
rozpocznij naukę
diriger, conduire
-rozprowadzać, roznosić
rozpocznij naukę
distribuer
-sprzedawać
rozpocznij naukę
vendre
-głosić kazania
rozpocznij naukę
prêcher des sermons
-śmiać się
rozpocznij naukę
rigoler
-kłócić się
rozpocznij naukę
se disputer
-wyglądać, wydawać się, sprawiać wrażenie
rozpocznij naukę
sembler
-kusić, zachęcać
rozpocznij naukę
tenter
-doceniać, lubić
rozpocznij naukę
apprécier
-życzyć
rozpocznij naukę
souhaiter
-uczęszczać, chodzić do
rozpocznij naukę
fréquenter au
-bać się
rozpocznij naukę
avoir peur de
-odwiedzać
rozpocznij naukę
rendre visite de
-wzbudzać
rozpocznij naukę
éveiller
-rozśmieszać, zabawiać
rozpocznij naukę
faire rire
-dawać
rozpocznij naukę
donner
-pamiętać, zawolać
rozpocznij naukę
rappeler
-przebaczać, darować
rozpocznij naukę
pardonner
-trwać/ostatni
rozpocznij naukę
durer
-porwać, spowodować
rozpocznij naukę
entraîner
-zachować, zatrzymać
rozpocznij naukę
garder
-zebrać, złożyć
rozpocznij naukę
assembler
-pojawić się, ukazywać
rozpocznij naukę
apparaître
-porzucić, zrzec się
rozpocznij naukę
renoncer
-przeszkadzać
rozpocznij naukę
déranger
-zranić, kaleczyć
rozpocznij naukę
blesser
-utykać, kuleć
rozpocznij naukę
boiter
-rozpoznawać się, przyznać się, odnaleźć się
rozpocznij naukę
se reconnaître
-śnić, marzyć
rozpocznij naukę
rêver
-polepszyć
rozpocznij naukę
améliorer

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.