Wakacje w mieście (słownictwo A)

 0    69 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
choice
Many of them have no other choice as they do not have enough money to go somewhere.
rozpocznij naukę
wybór
Wielu z nich nie ma innego wyboru bo nie mają wystarczająco pieniędzy, aby gdzieś jechać.
quite the reverse
Quite the reverse, there are so many places to see and so many things to do that I do not even have time to complain.
rozpocznij naukę
przeciwnie
Przeciwnie, jest tam wiele miejsc do zobaczenia i wiele rzeczy do zrobienie, dlatego ja nigy nie mam czasu, aby skarżyć się.
to complain
Quite the reverse, there are so many places to see and so many things to do that I do not even have time to complain.
rozpocznij naukę
skarżyć się
Przeciwnie, jest tam wiele miejsc do zobaczenia i wiele rzeczy do zrobienie, dlatego ja nigy nie mam czasu, aby skarżyć się.
proud
I am a very proud of my city.
rozpocznij naukę
dumna
Jestem dumna z mojego miasta.
unique
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
rozpocznij naukę
unikalne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
precious
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
rozpocznij naukę
cenne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
historical monuments
Visitors to our city will certainly be impressed by the unique and precious historical monuments.
rozpocznij naukę
zabytki historyczne
Odwiedzający nasze miasto z pewnością będą pod wrażeniem unikalnych i cennych zbytków historycznych.
cathedral
One of them is the gothic Cathedral on the Ostrów Tumski island.
rozpocznij naukę
katedra
Jeden z nich to gotycka katedra na wyspie Ostrów Tumski.
island
One of them is the gothic Cathedral on the Ostrów Tumski island.
rozpocznij naukę
wyspa
Jeden z nich to gotycka katedra na wyspie Ostrów Tumski.
chapel
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
rozpocznij naukę
kaplica
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
tomb
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
rozpocznij naukę
grobowiec
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
ruler
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
rozpocznij naukę
władca
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
Old Market Square
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
rozpocznij naukę
Stary Rynek
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
the pearl of the Renaissance architecture
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
rozpocznij naukę
perła architektury renesansowej
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
town hall
Another place of historical interest is the Old Market Square with the pearl of Renaissance architecture – the city Town Hall.
rozpocznij naukę
ratusz
Inne miejsce o historycznym znaczeniu to Stary Rynek z perłą architektury renesansowej – miejski Ratusz.
building
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
rozpocznij naukę
budynek
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
facade
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
rozpocznij naukę
fasada
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
arcades
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
rozpocznij naukę
arkady
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
open loggia
The building has a beautiful facade, the arcades and the open loggia.
rozpocznij naukę
otwarta loggia
Budynek ma piękna fasadę, arkady i otwartą loggie.
turn into
In the fifties it was turned into the Historic Museum of Poznań.
rozpocznij naukę
zamienić w
W latach pięćdziesiątych zamieniony został w Muzeum Historii Poznania.
tourist attraction
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
rozpocznij naukę
atrakcja turystyczna
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
appearance
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
rozpocznij naukę
pojawienie (się)
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
goat
A special tourist attraction is the appearance of two little goats on the Town Hall’s tower every noon.
rozpocznij naukę
kozioł (ek)
Szczególną atrakcją turystyczną jest pojawianie się dwóch małych kozłów na wieży ratusza każdego południa.
burghers’ houses
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
rozpocznij naukę
domy mieszczan (kamieniczki)
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
surrounding
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
rozpocznij naukę
otaczające
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
to reconstruct
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
rozpocznij naukę
zrekonstruować, odbudować
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
second world war
Most of the burghers’ houses surrounding the Town Hall were built in the 16th century and then they were reconstructed after the Second World War.
rozpocznij naukę
druga wojna światowa
Większość kamieniczek otaczających ratusz zostało wybudowanych w szesnastym wieku i potem zostały zrekonstruowane po drugiej wojnie światowej.
valuable monument
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
rozpocznij naukę
cenny pomnik (zabytek)
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
sacral architecture
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
rozpocznij naukę
architektura sakralna
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
parish church
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
rozpocznij naukę
kościół parafialny
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
Baroque shrine
One of the most valuable monuments of sacral architecture in Poznań is Parish Church – a very beautiful Baroque shrine.
rozpocznij naukę
barokowa świątynia
Jednym z najbardziej wartościowych zabytków architektury sakralnej w Poznaniu jest kościół parafialny – bardzo piękna barokowa świątynia.
palace
Other historically important buildings are Działyński Palace and Przemysław’s Castle.
rozpocznij naukę
pałac
Inne historycznie ważne budynki to Pałac Działyńskich i Zamek Przemysława.
castle
Other historically important buildings are Działyński Palace and Przemysław’s Castle.
rozpocznij naukę
zamek
Inne historycznie ważne budynki to Pałac Działyńskich i Zamek Przemysława.
to quantify
They are even hard to quantify.
rozpocznij naukę
wyliczyć
Trudno je nawet wyliczyć.
history
However, the city does not only have its history but also its present.
rozpocznij naukę
historia
Jednak, miasto ma nie tylko swoją historię ale także teraźniejszość.
the present
However, the city does not only have its history but also its present.
rozpocznij naukę
teraźniejszość
Jednak, miasto ma nie tylko swoją historię ale także teraźniejszość.
Great Poland region
For many years the capital of the Great Poland region has been an important trade centre.
rozpocznij naukę
Wielkopolska
Od wielu lat stolica wielkopolski jest ważnym centrum handlowym.
trade centre
For many years the capital of the Great Poland region has been an important trade centre.
rozpocznij naukę
centrum handlowe
Od wielu lat stolica wielkopolski jest ważnym centrum handlowym.
fair
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
rozpocznij naukę
targi
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
to attract
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
rozpocznij naukę
przyciągać
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
exhibitor
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
rozpocznij naukę
wystawca
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
visitor
The international Poznań fair attracts thousands of exhibitors and visitors.
rozpocznij naukę
odwiedzający
Międzynarodowe targi poznańskie przyciągają tysiące wystawców i gości.
cultural centre
Poznań is also an important cultural centre.
rozpocznij naukę
centrum kulturalne
Poznań jest także ważnym centrum kulturalnym.
artistic events
For those who are interested in artistic events there are many cultural establishments.
rozpocznij naukę
wydarzenia artystyczne
Dla tych, którzy są zainteresowani wydarzeniami artystycznymi jest wiele instytucji kulturalnych.
cultural establishments
For those who are interested in artistic events there are many cultural establishments.
rozpocznij naukę
instytucje kulturalne
Dla tych, którzy są zainteresowani wydarzeniami artystycznymi jest wiele instytucji kulturalnych.
philharmonic
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
rozpocznij naukę
filharmonia
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
boys’ choir
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
rozpocznij naukę
chór chłopięcy
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
dramatic theatre
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
rozpocznij naukę
teatr dramatyczny
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
the Puppet and Actor Theatre
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
rozpocznij naukę
Teatr Lalki i Aktora
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
international violin competition
The city is famous for its Opera and Philharmonic Houses, Boys’ Choir directed by Stuligrosz, two dramatic theatres and the Puppet and Actor Theatre, and the international violin competition.
rozpocznij naukę
międzynarodowy konkurs skrzypcowy
Miasto jest znane z swojej Opery i Filharmonii, Chóru Chłopięcego kierowanego prze Stuligrosza, dwa Teatry Dramatyczne i Teatr Lalki i Aktora, oraz międzynarodowego konkursu skrzypcowego.
museum
There are also many museums and art galleries here.
rozpocznij naukę
muzeum
Jest tam też wiele muzeów i galerii sztuk.
art gallery
There are also many museums and art galleries here.
rozpocznij naukę
galeria sztuki
Jest tam też wiele muzeów i galerii sztuk.
numerous
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
rozpocznij naukę
liczne
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
inhabitants
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
rozpocznij naukę
mieszkańcy
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
tourists
The city has numerous attractions which both inhabitants and tourists can enjoy.
rozpocznij naukę
turyści
Miasto ma liczne atrakcje, które mogą podobać się zarówno mieszkańcom jak i turystom.
botanical garden
Among many others the following should be mentioned: two zoos, botanical garden and a palm house.
rozpocznij naukę
ogród botaniczny
Wśród wielu innych, następujące należy wymienić: dwa zoo, ogród botaniczny i palmiarnia.
palm house
Among many others the following should be mentioned: two zoos, botanical garden and a palm house.
rozpocznij naukę
palmiarnia
Wśród wielu innych, następujące należy wymienić: dwa zoo, ogród botaniczny i palmiarnia.
entertainment
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
rozrywka
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
variety
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
różnorodność
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
cosy cafe
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
przytulna kawiarnia
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
scattered
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
rozrzucone
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
night club
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
klub nocny
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
discotheque
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
dyskoteka
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
cinema
For further entertainment there is a wide variety of cosy cafes scattered throughout the city, restaurants, night clubs, discotheques and cinemas.
rozpocznij naukę
kino
Dla dalszej rozrywki jest tu szeroki wybór przytulnych kawiarni rozrzuconych w całym mieście, restauracje, kluby nocne, dyskoteki i kina.
good facilities
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
rozpocznij naukę
dobre warunki
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
lake
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
rozpocznij naukę
jezioro
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
sports club
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
rozpocznij naukę
klub sportowy
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
swimming-pool
For those who like an active life there are good facilities for winter sports and water sports on Lake Malta, numerous sports club, swimming-pools and tennis courts.
rozpocznij naukę
basen
Dla tych, którzy lubią aktywne życie są tam dobre warunki dla zimowych sportów i wodnych sportów nad Jeziorem Malta, liczne kluby sportowe, baseny i korty tenisowe.
There is no place like it!
rozpocznij naukę
Nie ma takiego drugiego miejsca.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.