Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    71 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sopranistka
rozpocznij naukę
soprano
tycznia
rozpocznij naukę
JANUARY
ej
Ona jest wyższa niż ja.
rozpocznij naukę
than
She is taller than me!
łkać
rozpocznij naukę
sob
he began to sob
monarcha
rozpocznij naukę
monarch
Osik
rozpocznij naukę
Aspens
warkotać
rozpocznij naukę
judder
korespondencja
rozpocznij naukę
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
pośrednictwo
An attempt by a third party to make the two sides in an argument agree.
rozpocznij naukę
mediation
formuła
Jaki jest wzór na obwód koła?
rozpocznij naukę
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
pisma
Jaka jest opłata za list do Polski?
rozpocznij naukę
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Żary
rozpocznij naukę
Zary
owad
Tropikalna dżungla jest pełna owadów i innych nieprzyjemnych zwierząt.
rozpocznij naukę
insect
Tropical rainforests are full of insects and other unpleasant animals.
tzw
rozpocznij naukę
the so-called
pienie
rozpocznij naukę
singing
rządek
rozpocznij naukę
row
Oh, yeah, Springfield Arena, 1997, Row XX, Seat 64.
Miara
rozpocznij naukę
Measure
ka
each scene
rozpocznij naukę
each
cienki
On był niski i chudy.
rozpocznij naukę
thin
He was short and thin.
kobiecy
jej głos był miękki i kobiecy
rozpocznij naukę
feminine
her voice was soft and feminine
siąść
Usiądź gdziekolwiek chcesz.
rozpocznij naukę
sit
Sit wherever you like.
niemal
Prawie skończyłem tę książkę.
rozpocznij naukę
almost
I’ve almost finished this book.
próbujący
rozpocznij naukę
trying
skrzydło
np. skrzydło ptaka, samolotu, boiska
rozpocznij naukę
wing
dzielny
Strażacy są najodważniejsi
rozpocznij naukę
brave
Firefighters are most brave
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
rozpocznij naukę
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
przedstawiać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.
nocny
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
rozpocznij naukę
night
How much is the room per night?
opisać
Czy możesz go opisać?
rozpocznij naukę
describe
Can you describe him?
biały
On nosił białą koszulę i czarne spodenki
rozpocznij naukę
white
He was wearing a white shirt and black shorts
ukryć
Schowała pieniądze w słoiku.
rozpocznij naukę
hide
She hid the money in the jar.
bezpośredni
rozpocznij naukę
direct
She is in direct contact with her clients.
cholerny
rozpocznij naukę
damn
He speaks damn well with his sword though.
porządny
Jill jest bardzo porządna - jej biurko jest zawsze czyste.
rozpocznij naukę
solid
Jill is very tidy - her desk is always clean.
stwierdzić
rozpocznij naukę
state
The new guidelines state that the consultation document must be written using plain language.
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
rozpocznij naukę
scene
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
rozpocznij naukę
list
Please remove my name from your mailing list.
Panem
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
rozpocznij naukę
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
pamięć
Mam kiepską pamięć. Moja siostra ma dobrą pamięć do imion. Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.
rozpocznij naukę
memory
I have a bad memory. My sister has a good memory for names. My computer has two gigabytes of memory.
jakiegoś
Mieszkają tu od kilku lat.
rozpocznij naukę
some
They’ve been living here for some years.
trzech
rozpocznij naukę
three
mniej
rozpocznij naukę
less
My town has fewer inhabitants than yours
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
rozpocznij naukę
week
any period of seven consecutive days
stworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
rozpocznij naukę
create
He created a work of art.
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
rozpocznij naukę
similar
They are very much alike.
siła
Byli zmuszeni nieść ciężkie siatki.
rozpocznij naukę
force
They were forced to carry heavy bags.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
one
I've got one day to finish this assignment.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
rozpocznij naukę
full
The streets were full of people.
żebyś
To byłeś ty!
rozpocznij naukę
you
It was you!
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
rozpocznij naukę
family
They’ve got a big family.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
rozpocznij naukę
page
My teacher told us to open the book at page 45
nieść
I carry a bag.
rozpocznij naukę
carry
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget
inf
pokazać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
razić
rozpocznij naukę
strike
They have threatened to call a strike.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
rozpocznij naukę
first
It’s the first time I’ve seen him.
moje
mój problem
rozpocznij naukę
my
my problem
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
rozpocznij naukę
this
This table is reserved.
mu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
rozpocznij naukę
him
In his time of need none of his friends deserted him.
jej mąż
rozpocznij naukę
her
her husband
być
Co to może być?
rozpocznij naukę
be
What can it be?
rozpocznij naukę
your arms
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
rozpocznij naukę
new
Do you know anything about our new neighbours?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
rozpocznij naukę
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
rozpocznij naukę
say
How dare you say such a thing to me!
się
rozpocznij naukę
themselves
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.