Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    55 fiszek    jafce1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
reprezentacja
rozpocznij naukę
representation
I have important message for the head of the twenty-first contingent.
złoty
Dostała od męża złoty łańcuszek.
rozpocznij naukę
gold
She got a golden chain from her husband.
proca
rozpocznij naukę
slingshot
procent
Tylko 20 procent mężczyzn i 40 procent kobiet je wystarczająco dużo owoców i warzyw
rozpocznij naukę
percent
only 20 percent of men and 40 percent of woman eat enough fruit and vegetables
podopieczny
rozpocznij naukę
ward
Sarah bought some chocolate for her three young charges.
deklarować
Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.
rozpocznij naukę
declare
She declared many times that she was innocent.
wybielić
rozpocznij naukę
whitewash
kibic
Jestem kibicem Arsenalu od zawsze.
rozpocznij naukę
fan
I've been an Arsenal supporter all my life.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
rozpocznij naukę
discourage
Your description has put me off that course.
piłkarski
Lubisz oglądać piłkę nożną?
rozpocznij naukę
football
Do you like watching football?
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
rozpocznij naukę
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
skłonny
rozpocznij naukę
willing
Are you apt to take this job?
przystanąć
Na przystanku autobusowym była tylko jedna osoba czekająca na autobus.
rozpocznij naukę
stop
There was only one person at the bus stop waiting for the bus.
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
rozpocznij naukę
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
ka
each scene
rozpocznij naukę
each
trener
rozpocznij naukę
coach
My coach is always shouting at me, which is very disheartening because I am giving it my best effort in the ring
badanie
Co zamierzasz studiować po ukończeniu liceum?
rozpocznij naukę
study
What are you going to study when you finish high-school?
wynikać
rozpocznij naukę
result
the result of growing
rozważyć
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
rozpocznij naukę
consider
You must consider all possibilities.
występ
Nie jestem zadowolony z wydajności mojego nowego komputera.
rozpocznij naukę
performance
I'm not satisfied with the performance of my new computer.
wiązać
Czy mogłabyś potrzymać moją torbę, podczas gdy ja zawiążę buty?
rozpocznij naukę
link
Can you hold my bag while I tie my shoes?
wniosek
Wysłał wiele podań o pracę.
rozpocznij naukę
application
He has sent off a lot of job applications.
męczyć
rozpocznij naukę
torture
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
rozpocznij naukę
case
Don’t interfere with their affairs.
poświęcić
rozpocznij naukę
sacrifice
They've devoted a lot of time to this project.
przeprowadzić
rozpocznij naukę
conduct
How can you conduct a successful interview?
cena
Jaka jest cena tego zegarka?
rozpocznij naukę
price
What's the price of this watch?
ząb
rozpocznij naukę
tooth
tooth
firma
Rozpoczął firmę w swoim garażu
rozpocznij naukę
business
He started the company in his garage
dopiero
Tylko czasami!
rozpocznij naukę
only
Only sometimes!
zupełny
rozpocznij naukę
complete
Before I can return your children... you'll have to complete a course called family skills
wydąć
Marysia zdmuchnęła wszystkie świeczki na torcie.
rozpocznij naukę
blow out
Mary has blown out all the candles on her layer-cake.
większość
Większość ludzi twierdzi, że żyje w dużym stresie.
rozpocznij naukę
most
The majority of people claim they are under a lot of stress.
minąć
Ciężarówka przejeżdża przez rondo.
rozpocznij naukę
pass
A truck passing by roundabout
oglądać
Matt ogląda teraz telewizję, więc mu nie przeszkadzaj.
rozpocznij naukę
see
Matt is watching TV now, so don't disturb him.
zapłacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
rozpocznij naukę
pay
Are you going to pay with a credit card?
piąć
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
rozpocznij naukę
climb
He has climbed 14 high peaks.
gdyby
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
rozpocznij naukę
if
If you do it, I will kill you.
zaczynać
rozpocznij naukę
start
My next class begins in half an hour.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
rozpocznij naukę
meet
Haven't we met before?
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
one
I've got one day to finish this assignment.
jej mąż
rozpocznij naukę
her
her husband
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
się
rozpocznij naukę
themselves
za
To dla ciebie, kochanie.
rozpocznij naukę
for
This is for you, honey.
rozpocznij naukę
there are
Na
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
oda
rozpocznij naukę
ode
z
wychodząc z domu
rozpocznij naukę
from
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
rozpocznij naukę
what
What is the capital of New Zealand?
nie
Ja nie lubię.
rozpocznij naukę
not
I do not like
jest
Jest 5 godzina
rozpocznij naukę
there is
It is 5 o’clock
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
rozpocznij naukę
this
This table is reserved.
W
w Polsce
rozpocznij naukę
In
in Poland

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.