Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    81 fiszek    cloudmindtest1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
rozpocznij naukę
actress
She has always wanted to become an actress.
Na
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
na stole
rozpocznij naukę
On
on the table
kubik
rozpocznij naukę
stere
tyczny
rozpocznij naukę
Tyczny
obyczajowy
rozpocznij naukę
moral
przekraczający
Ona jest wyższa niż ja.
rozpocznij naukę
than
She is taller than me!
władczyni
Queen Mary jest gigantycznym statkiem pasażerskim.
rozpocznij naukę
queen
The Queen Mary is a gigantic passenger ship.
biorca
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
rozpocznij naukę
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
śledzący
rozpocznij naukę
Tracking
ówczesny
rozpocznij naukę
then
I agree and then there is another aspect.
konwencja
rozpocznij naukę
convention
oburzyć
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
rozpocznij naukę
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
kilkakrotny
rozpocznij naukę
Repeated
odpowiednik
rozpocznij naukę
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
rozpocznij naukę
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
kontekst
rozpocznij naukę
context
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
rozpocznij naukę
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
dziurka
rozpocznij naukę
keyhole
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
rozpocznij naukę
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
rozpocznij naukę
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
rozpocznij naukę
career
He had a wonderful career in front of him.
granica
rozpocznij naukę
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
aktor
On jest znanym aktorem.
rozpocznij naukę
actor
He’s a famous actor.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
rozpocznij naukę
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
podlegać
rozpocznij naukę
undergo
... tremendous criticism
odczuć
Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.
rozpocznij naukę
feel
I feel nervous. I can't relax.
róż
na policzki
rozpocznij naukę
pink
zdarzać
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
rozpocznij naukę
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
społeczny
rozpocznij naukę
social
Rising unemployment causes many social problems.
cielić
rozpocznij naukę
calve
emocja
rozpocznij naukę
emotion
męski
męski głos
rozpocznij naukę
male
a masculine voice
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
rozpocznij naukę
move
Don't move the table, please.
publiczny
Publiczne egzekucje są wciąż praktykowane w Arabii Saudyjskiej.
rozpocznij naukę
public
Public executions are still practiced in Saudi Arabia.
pomiędzy
między mną a tobą
rozpocznij naukę
between
between you and me
Rola
rozpocznij naukę
Role
akcja
Film jest pełen akcji.
rozpocznij naukę
action
The movie has a lot of action.
sprawdzać
rozpocznij naukę
check
Can somebody check out who is at the door?
doświadczyć
Wiem to z doświadczenia.
rozpocznij naukę
experience
I know that from experience.
obejrzeć
rozpocznij naukę
view
ciało
rozpocznij naukę
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
rozpocznij naukę
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
rozpocznij naukę
belong
Does this pen belong to you?
wrazić
rozpocznij naukę
inculcate
przedstawić
to suggest something, often to another person who will then make a decision
rozpocznij naukę
submit
A real estate developer has submitted plans to build the first 500 houses on the new site.
niesamowity
rozpocznij naukę
weird
Your sense of humour is uncanny.
brak
rozpocznij naukę
lack
a lack of self-awarness
główny
Ona jest główną postacią w książce.
rozpocznij naukę
main
She's the main character of the book.
spędzić
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
rozpocznij naukę
spend
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
temat
rozmowy
rozpocznij naukę
topic
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
rozpocznij naukę
case
Don’t interfere with their affairs.
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
rozpocznij naukę
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
rozpocznij naukę
come
She came home after midnight.
miedza
rozpocznij naukę
balk
póła
rozpocznij naukę
flap
swojej
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
zdać
Jeżeli będziesz pracował wystarczająco ciężko, to zdasz ten egzamin.
rozpocznij naukę
pass
If you work hard enough, you'll pass that exam.
cały
Zjadł całego kurczaka.
rozpocznij naukę
whole
He ate an entire chicken.
podczas
Kiedy znowu się spotkamy?
rozpocznij naukę
when
When are we going to meet?
swój
Jego rodzice wyjechali.
rozpocznij naukę
its
His parents are away.
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
rozpocznij naukę
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
własny
rozpocznij naukę
own
she wants her own room
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
rozpocznij naukę
some
I have a few good friends.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
rozpocznij naukę
work
My wife is at work now.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
ludzi
Tłum ludzi wypełnił plac
rozpocznij naukę
people
A crowd of people filled the square
Im
Ich pies jest świetny.
rozpocznij naukę
Them
Their dog is great.
lud
Tłum ludzi wypełnił plac
rozpocznij naukę
people
A crowd of people filled the square
ząb
rozpocznij naukę
tooth
tooth
nikt
to bylo pierwszy raz kiedy ktokolwiek poprosil mnie zebym to zrobił
rozpocznij naukę
nobody
•It was the first time anybody had ever asked me to do that
nam
rozpocznij naukę
us
Działa
rozpocznij naukę
Works
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
rozpocznij naukę
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
rozpocznij naukę
and
Come and see who’s here!
raz
rozpocznij naukę
time
I once was lost But now am found
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
tama
Budowa tamy na rzece zmienia cały ekosystem.
rozpocznij naukę
dam
Building a dam on a river changes the whole ecosystem.
rozpocznij naukę
there are
się
rozpocznij naukę
themselves

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.