Paremie łacińskie Prawo Rzymskie

 0    50 fiszek    tabasco67
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Za początek i koniec całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica
rozpocznij naukę
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est.

Spadkobranie to nic innego jak sukcesja w całości prawa jakie miał zmarły
rozpocznij naukę
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Art. 922 KC Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub klika osób stosownie do przepisów księgi niniejszej

Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.
rozpocznij naukę
Hominum causa omne ius constitutum sit
EKPCz preambuła jednolite pojmowanie i wspólne poszanowanie praw człowieka

Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktów nie szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet

Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego jest nieważne.
rozpocznij naukę
Impossibilium nulla obligatio est
Art. 387 KC Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna

W sytuacjach dwuznacznych należy przyjąć pogląd bardziej korzystny dla stron.
rozpocznij naukę
In dubiis benigniora
Art. 42 Konst. Każdego uważa się za niewinnego dopóki nie zostanie to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu

W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
rozpocznij naukę
In dubio pro reo
Art. 42 Konst. Każdego uważa się za niewinnego dopóki nie zostanie to stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu

Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
rozpocznij naukę
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych
rozpocznij naukę
Ius civile vigilantibus scriptum est
TK możliwość nabycia nieruchomości przez samoistnego posiadacza w drodze zasiedzenia

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe
rozpocznij naukę
Ius est ars boni et aequi
MTS Art. 38 statutu trybunał może wydać wyrok w oparciu o zasady dobra i słuszności

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co komu się należy
rozpocznij naukę
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Podobieństwo do nauki Arystotelesa o sprawiedliwości rozdzielczej i wyrównawczej

Osądzę waszą sprawiedliwość
rozpocznij naukę
Iustitias vestras iudicabo
Napis widniejący na budynkach sądów I Rzeczpospolitej, przypominał że nawet sędziowie są podlegli sądowi Boga

Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat priori

Ustawa nie działa wstecz
rozpocznij naukę
Lex retro non agit

Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
rozpocznij naukę
Male nostro iure uti non debemus

Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
rozpocznij naukę
Mater semper certa est, pater vero is est, guem nupitae demonstrant

Lepsze jest stanowisko tego który posiada
rozpocznij naukę
Melior est conditio possidentis

Dziecko poczęte uważa się już na narodzone ilekroć chodzi o jego korzyść
rozpocznij naukę
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur

Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany
rozpocznij naukę
Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans

Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie
rozpocznij naukę
Nemo est iudex in propria causa

Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet

Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, zaś część beztestamentowo
rozpocznij naukę
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest

Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania
rozpocznij naukę
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potes

Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
rozpocznij naukę
Non omne quod licet honestum est

Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie
rozpocznij naukę
Nupitas non concubitus, sed consensus facit

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć
rozpocznij naukę
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverit posset

Umów należy dotrzymywać
rozpocznij naukę
Pacta sunt servanda

Pierwszy w czasie, lepszy w prawie
rozpocznij naukę
Prior tempore, potrior iure

Milczenie uważa się za oznakę zgody
rozpocznij naukę
Qui tacet consentire videur

Kto upilnuje samych strażników?
rozpocznij naukę
Quis custodiet ipsos custodes

Co do początku jest wadliwe, przez sam upływ nie może być uzdrowione
rozpocznij naukę
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere

Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone
rozpocznij naukę
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur

Co podoba się cesarzowi, zyskuje moc prawa
rozpocznij naukę
Quod principi placuit, legis habet vigorem

Ile urodzeń tyle stopni
rozpocznij naukę
Quot generationes, tot gradus

Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
rozpocznij naukę
Reformatio in peius iudici appellato non licet

Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem
rozpocznij naukę
Salus populi suprema lex esto

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści mocy działania
rozpocznij naukę
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Kto raz został spadkobiercą jest nim na zawsze
rozpocznij naukę
Semel heres, semper heres

Patrzymy na sens, a nie na słowa
rozpocznij naukę
Sensum, non verba spectamus

Wyrok tworzy prawo między stronami
rozpocznij naukę
Sententia ius facit inter partes

Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem
rozpocznij naukę
Summum ius, summa iniuria

To co znajduję się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową
rozpocznij naukę
Superficies solo cedit

Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia
rozpocznij naukę
Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum

Jeden świadek, żaden świadek
rozpocznij naukę
Testis unus, testis nullus

Trzech tworzy stowarzyszenie
rozpocznij naukę
Tres faciunt collegium

Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu
rozpocznij naukę
Vanae voces populi non sunt audiendae

Nie wolno występować przeciw temu, co wynika z własnych czynów
rozpocznij naukę
Venire contra factum proprium nemini licet

Siłę wolno odeprzeć siłą
rozpocznij naukę
Vim vi repellere licet

Siła wyższa, której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć
rozpocznij naukę
Vis maior, cui humana infirmitas resistere non potest

Chcącemu nie dzieje się krzywda
rozpocznij naukę
Volenti non fit iniuria

Prawo na Fiszkotece

Interaktywne fiszki to nie tylko dobry sposób na opanowanie słówek po angielsku czy niemiecku. Fiszki można bez problemu wykorzystać nawet w bardzo trudnych dziedzinach. Jedną z nich bez wątpienia jest prawo. Studenci tego wymagającego kierunku studiów muszą zaznajomić się z dużą ilością materiału, co może spędzać sen z powiek. By uniknąć niepotrzebnego stresu, najlepiej pomóc sobie nowoczesnymi technikami nauki. Fiszki zawierające paremie łacińskie będą idealnym wyborem dla wszystkich tych osób, które muszą poznać prawo rzymskie. Gdzie znaleźć można takie praktyczne fiszki? Oferuje je Fiszkoteka!

Paremie łacińskie

Paremia to inaczej przysłowie czy maksyma. Wyróżnić można także paremie prawnicze, które są krótkimi sentencjami sformułowanymi przez cenionego jurystę, najczęściej jest to oczywiście jurysta starożytnego Rzymu. Zadaniem paremii jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych zasad prawniczych. Najczęściej są one niezwykle uniwersalne i dlatego tak często studenci prawa muszą znać je na pamięć. Jednak nauczenie się łacińskich zwrotów to bardzo trudne zadanie. Przygotowanie listy czy uczenie się z książki nie wystarczy. Problem rozwiążą interaktywne fiszki.

Starożytny Rzym w pigułce

Paremie łacińskie dostępne na Fiszkotece to najbardziej znane maksymy powstałe w starożytnym Rzymie. Dzięki fiszkom można nauczyć się, jak brzmi po łacinie zdanie „W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego” czy „Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego jest nieważne” oraz wiele innych. Fiszki można przeglądać w obie strony, drukować i odsłuchiwać.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.