vocabulary in context

 0    93 fiszki    zdzicha03
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie English
Odpowiedź English

place where rubbish may be unloaded and left śmietnisko

transuranic (adj)
rozpocznij naukę
having atomic numbers from 93 to 103 transuranowy

rubbish, waste odpady

form from a solid material by cutting żłobić

cave komora, jama

converge (v)
rozpocznij naukę
incline towards each other zasklepić

overwhelming guantity (o krytyce) fala

(of liquid) passing out of a container wyciek

suspension of a solid in a liquid zawiesina

repository (n)
rozpocznij naukę
place where things are deposited or stored składowisko

cover for protection

stringent (adj)
rozpocznij naukę
rigorous, strict

containers

shortsighted (adh)
rozpocznij naukę
unable to see far

under construction
rozpocznij naukę
w trakcie budowy

present a barrage of criticism
rozpocznij naukę
poddać ostrej krytyce

remote-controlled
rozpocznij naukę
zdalnie sterowany

wstrząs

care most concern
rozpocznij naukę
wzbudzać największą troskę

thoughtlessness
rozpocznij naukę
bezmyślność

wzbudzać obawy

not-too-distant future
rozpocznij naukę
niedaleka przyszłość

disposal plant (n)
rozpocznij naukę
place where waste is processed to get rid of it zakłady przeróbki odpadów

carcinogenic (adj)
rozpocznij naukę
causing cancer

inflammable (adj)
rozpocznij naukę
easily catching fire

substance that dissolves another rozpuszczalnik

hazardous (adj)
rozpocznij naukę
risky, dangerous

processing (n)
rozpocznij naukę
treating by some process obróbka

combution (n)
rozpocznij naukę
process of burning

dump (o śmieciach) wysypywać

landfill (n)
rozpocznij naukę
miejsce, gdzie zakopuje się śmieci

incinerate (v)
rozpocznij naukę
burn, reduce to ashes

biodegradable (adj)
rozpocznij naukę
capable of decaying and being absorbed by the enviroment

reusable (adj)
rozpocznij naukę
able to be used again

thrifty (adj)
rozpocznij naukę
economical oszczędny

cause an outcry
rozpocznij naukę
wywołać oburzenie

ładunek

deposits (n)
rozpocznij naukę
natural accumulation złoża, zasoby

what remains after cutting

rubish left lying about in the public places

receptacle (n)
rozpocznij naukę
container

reclamation (n)
rozpocznij naukę
(of plant) place where waste is reclaimed (brought back to a usful condition)

household (n)
rozpocznij naukę
all persons living in a house gospodarstwo domowe

depots and tips (n)
rozpocznij naukę
places where rubbish is collected and stored miejsce zwózki śmieci

z kolei

beare in mind
rozpocznij naukę
mieć na uwadze

emissions (n)
rozpocznij naukę
something that is discharged spaliny, wyziewy

break standards

noxious (adj)
rozpocznij naukę
harmful

restrain and control

congestion (n)
rozpocznij naukę
overcrowding

block, congest

emit, discharge

press for implementation of more stringent laws
rozpocznij naukę
nalegać na wprowadzenie surowszych przepisów

accumulation (n)
rozpocznij naukę
build-up

trap (in) (v)
rozpocznij naukę
cut off, enclose within

gases ejected from an engine

livestock (n)
rozpocznij naukę
farm animals

inundate (v)
rozpocznij naukę
cover with water, flood

stop

turbulence (n)
rozpocznij naukę
irregular motion of the atmoshpere

barren (adj)
rozpocznij naukę
infertile

appliance (n)
rozpocznij naukę
device, gadget urządzenie

pull out

widespread reforestation
rozpocznij naukę
zakrojone na szeroką skalę zalesianie

depletion (n)
rozpocznij naukę
serious decrease uszczuplenie

atomizer (n)
rozpocznij naukę
spray

substane used to reduce temperature in mechanisms

replenish (v)
rozpocznij naukę
restore, get a new supply

phase out (v)
rozpocznij naukę
withdraw gradually

thinning (n)
rozpocznij naukę
becoming diminished przerzedzanie

absorb, take in

reduce

incidence (n)
rozpocznij naukę
rate of occurrence

vulnerable (adj)
rozpocznij naukę
susceptible podatny

bojkot

reconstruct, repair

irreversible (adj)
rozpocznij naukę
that cannot be reversed

irritate (v)
rozpocznij naukę
make sore or inflamed podrażnić

fumes, gases

airborne (adj)
rozpocznij naukę
transported by air

moisture (n)
rozpocznij naukę
wetness

diluted (adj)
rozpocznij naukę
made weaker by adding water

state of being acid

decimate (v)
rozpocznij naukę
reduce in number

deteriorating (adj)
rozpocznij naukę
becoming worse

aggravate (v)
rozpocznij naukę
make worse, more serious

make or become acid

leaves

put trough a process

take drastic measures
rozpocznij naukę
podjąć zdecydowane działania

the worst hit areas
rozpocznij naukę
najbardziej dotknięte regiony

stop upsetting the balance
rozpocznij naukę
przestać naruszać równowagę


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.