KC i KPC, do o

 0    94 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

element tkwiący w produkcie
rozpocznij naukę
element inherent in the product

Escrow account
rozpocznij naukę
rachunek powierniczy


gospodarstwo rolne
rozpocznij naukę
agricultural farm

granice administracyjne
rozpocznij naukę
administrative boundaries

grozić rażącą stratą
rozpocznij naukę
expose to serious loss

grunty stanowiące własność
rozpocznij naukę
lands owned by

gwarancja jakości
rozpocznij naukę
guarantee of quality

guarantor

instytucje kredytowe
rozpocznij naukę
financial institutions

interes społeczno-ekonomiczny przemawia za
rozpocznij naukę
socioeconomic interest is in favour of

interes społ-ekonom przemawia za czymś
rozpocznij naukę
it is in socioeconomic interest to do sth

istniejące w dniu zwrotu użytkowanego gruntu
rozpocznij naukę
existing on the day the land is returned

jak najmniej utrudniać korzystanie z czegoś
rozpocznij naukę
cause as little incovenience as possible in the use of sth

Jednostki samorządu terytorialnego
rozpocznij naukę
local government units

jeśli byłoby - warunkowiec
rozpocznij naukę
Is – present simple

kancelaria, sąd kanclerski
rozpocznij naukę
chancery

kapitalizacja renty
rozpocznij naukę
annuity capitalisation

liquidated damages

consigning agent

komisowe zlecenie
rozpocznij naukę
consignment mandate

komisu przemiot
rozpocznij naukę
object of consigment

komisu umowa
rozpocznij naukę
Contract of consigment

consigning party

kontraktacja
rozpocznij naukę
pre-contracted deliveries of agricultural produce

kontraktujący
rozpocznij naukę
pre-contracting party

korzyść majątkowa
rozpocznij naukę
a property-related benefit

korzyści uzyskane z rzeczy
rozpocznij naukę
benefits gained from the thing

krewni w linii bocznej
rozpocznij naukę
lateral relatives by blood

krewni w linii prostej
rozpocznij naukę
lineal relatives by blood

którym, zgodnie z prawem przysługuje pszeństwo szczególne
rozpocznij naukę
who under the law hold special priority

list przewozowy
rozpocznij naukę
bill of lading

listy polecone
rozpocznij naukę
registered letters / certified mail / recorded delivery letters

listy polecone za potwierdzeniem odbioru
rozpocznij naukę
letters with acknowledgment of receipt/ advice of delivery letters / return receipt requested letters

maksymalna wysokośc odsetek
rozpocznij naukę
maximum level of interest

masa majątkowa
rozpocznij naukę
assets of an estate

material

miejsce zamieszkania
rozpocznij naukę
domicile

miernik wartości
rozpocznij naukę
measure of value

mieszkańcy budynku
rozpocznij naukę
occupants of the building

milczące przedłużenie
rozpocznij naukę
tacid extension

Minister Handlu Wewnętrznego
rozpocznij naukę
Internal Trade Minister

moc wsteczna
rozpocznij naukę
retroactive power

by virtue

na mocy orzeczenia sądu
rozpocznij naukę
by virtue of a decision by the court

na mocy umowy
rozpocznij naukę
by virtue of the agreement

na mocy umowy
rozpocznij naukę
by means of contract

the acquiring party

nadać wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności
rozpocznij naukę
append an order of immediate enforceability

nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
rozpocznij naukę
order a judgment to become immediately enforceable

nadużycie prawa
rozpocznij naukę
abuse of process

nagroda w pełnej wysokości
rozpocznij naukę
full reward


nakład pracy
rozpocznij naukę
input of labour

expenditures

nakłady (na rzecz)
rozpocznij naukę
outlays (on the thing)

nakłady konieczne
rozpocznij naukę
necessary outlays

nakłady właściciela
rozpocznij naukę
owner’s outlays

nakłaniać do przestępstwa
rozpocznij naukę
incite to cause damage

należności
rozpocznij naukę
amounts due / dues

należności
rozpocznij naukę
dues

należności uboczne
rozpocznij naukę
accessory dues

należyta staranność
rozpocznij naukę
due care

naprawić szkodę
rozpocznij naukę
remedy damage / redress damage

naprawienie szkody
rozpocznij naukę
remedy of any damage

expose to (loss. damage, etc.)

narażony na zepsucie
rozpocznij naukę
perishable

naruszać zasady prawidłowego zarządu lub przywdzić mniejszość
rozpocznij naukę
infringe the principles of proper management or wrong the minority/ violate the principles of proper management or act to the detriment of the minority

naruszenie dobra osobistego
rozpocznij naukę
infringement on personal interest

nastąpić bez winy
rozpocznij naukę
occur through no fault

natychmiastowa wymagalność
rozpocznij naukę
immediate maturity

ownerless

nie daje się podzielić
rozpocznij naukę
does not lend itself to partition, cannot be divided

nie można przypisać winy
rozpocznij naukę
a person cannot be held accountable

nie ulegać przedawnieniu
rozpocznij naukę
not be subject to the statues of limitations

niebezpieczne właściwości produktu
rozpocznij naukę
hazardous properties of the product

niech kupujący się strzeże
rozpocznij naukę
Caveat Emptor

niemożliwość niezawioniona
rozpocznij naukę
unculpable impossibility

nieodpłatne przechowywanie
rozpocznij naukę
gratuitous safe-keeping

nieodwołalna decyzja
rozpocznij naukę
non- revisable decision

nieodwołalne
rozpocznij naukę
irrevocable

niepoczytalność
rozpocznij naukę
mental incompetence (due to age, mental disability, illness)

niepoczytalność
rozpocznij naukę
insanity

niepoczytalny
rozpocznij naukę
mentally incompetent

nieruchomość władnąca / obciążona
rozpocznij naukę
dominant estate / servient estate

nieuprawniony
rozpocznij naukę
not authorised

nieuprawniony
rozpocznij naukę
unauthorised person

niewykonanie
rozpocznij naukę
no exercise

non-transferable

inalienable

niezbywalne i niepodzielne
rozpocznij naukę
inalienable and indivisible

niezbywalność roszczeń
rozpocznij naukę
no transfer of claims

niezdolność do pracy
rozpocznij naukę
inability to work

niezwłoczne przejście własności
rozpocznij naukę
immediate devolution of ownership


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.