UI2 Unit 2 lesson1

 0    47 fiszek    GochaZocha
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

abduction
Mary's story is one of alien abduction.
rozpocznij naukę
uprowadzenie
the act of taking somebody away illegally, especially using force; synonim: kidnapping
Historia Mery to jedna z tych o uprowadzeniu przez kosmitów.

istota pozaziemska
beings from outer space

miejsce pochówku

crop circle
Some people believe crop circles are signs made by aliens.
rozpocznij naukę
krąg zbożowy
Niektórzy uważają, że kręgi zbożowe są znaki wykonane przez kosmitów.

extra-terrestrial
Some people believe in extra-terrestial beings but I don't. I think it's impossible.
rozpocznij naukę
pozaziemski
Niektórzy ludzie wierzą w pozaziemskie istoty, ale ja nie. Myślę, że to niemożliwe.

formation
Crop circles are the huge formations that are usually found in grain or wheat fields
rozpocznij naukę
twór, formacja
a particular arrangement or pattern
Kręgi w zbożu to ogromne formacje, które zwykle znajdują się w polach zbóż lub pszenicy

hover (to)
'hover' means to fly in one position, as if suspended on a string.
rozpocznij naukę
unosić się, wisieć w powietrzu
"unosić" oznacza latać w jednej pozycji, jakby zawieszonym na sznurku.

landing site
Crop circles might be alien landing sites.
rozpocznij naukę
miejsce lądowania
Kręgi zbożowe mogą być miejscem lądowania obcych.

ley lines
invisible geographical lines that apparently mark out some ancient mystical trails.
rozpocznij naukę
hipotetyczna linia łącząca miejsca prehistoryczne, rzekomo obdarzone właściwościami magicznymi
invisible geographical lines that apparently mark out some ancient mystical trails.

tajemniczy

occurrence
How did the person first notice the strange occurrence? He heard a noise.
rozpocznij naukę
zdarzenie
W jaki sposób ta osoba pierwszy raz zauważyła dziwne zdarzenie? Usłyszał hałas.

space craft
Lots of people claim to have seen alien space craft in the night sky.
rozpocznij naukę
statek kosmiczny
Wiele osób twierdzi, że widziało statek kosmiczny obcych na nocnym niebie.

supernatural
rozpocznij naukę
nadprzyrodzony

ufolog


aerial photographs
When we see aerial photographs of these huge symbols from the sky it is in fact hard to believe that they are made by humans.
rozpocznij naukę
zdjęcia lotnicze
Kiedy widzimy zdjęcia lotnicze tych ogromnych symboli z nieba, to jest w rzeczywistości trudno uwierzyć, że są one wykonane przez ludzi.

blob
The street lights in the distance were blobs of orange light.
rozpocznij naukę
kropelka, plama
a small amount or drop of something, especially a liquid; a small area of colour
Światła uliczne w odległości były plamami pomarańczowego światła.

calculate (to)
One physicist calculated that crop circles could potentially be the result of very strong downward spiralling winds.
rozpocznij naukę
oceniać, szacować
Jeden fizyk ocenił że kręgi w zbożu mogły potencjalnie być wynikiem bardzo silnych, biegnących w dół, spiralnych wiatrów.

zbieg okoliczności

downward
One physicist calculated that crop circles could potentially be the result of very strong downward spiralling winds.
rozpocznij naukę
w dół, biegnący w dół
Jeden fizyk ocenił, że kręgi zbożowe mogłyby potencjalnie być wynikiem bardzo silnych, biagnących w dół wiatrów spiralnych.

fantastyczny (baśniowy)
NIE: fantastic

fungal growth
rozpocznij naukę
grzybiczny wzrost

fuse box
I went downstairs to check the fuse box.
rozpocznij naukę
skrzynka bezpiecznikowa
Zeszłam na dół, by sprawdzić skrzynkę bezpiecznikową.

grain or wheat fields
Crop circles are usually found in grain or wheat fields.
rozpocznij naukę
pola zboża lub pszenicy
Zbożowe kręgi są zwykle znajdywane na polach zboża lub pszenicy.

hoax
a funny fake event
Some people say crop circle is a big hoax.
rozpocznij naukę
żart, mistyfikacja
a funny fake event
Niektórzy mówią, że zbożowe kręgi są wielką mistyfikacją.

hum (to)
The computers were humming away.
rozpocznij naukę
brzęczeć, buczeć
to make a low continuous sound
Komputery buczały dalej.

hipoteza

interior
Would you like to see the interior of the castle?
rozpocznij naukę
wnętrze
Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?

intricate
Some say there is a group of people going around the world creating these intricate patters in fields as some kind of practical joke!
rozpocznij naukę
zawiły, skomplikowany
Niektórzy mówią, że to grupa osób objeżdża cały świat i tworzy te skomplikowane wzory na polach, jako rodzaj jakiegoś żartu!

osądzać, sądzić


meteorological
Some say crop circles are a result of meteorological forces.
rozpocznij naukę
meteorologiczny
Niektórzy mówią, że kręgi zbożowe są wynikiem sił meteorologicznych.

naturalny

fizyk

power cut
I was reading in bed when suddenly the lights went out. I thought there had been a power cut
rozpocznij naukę
awaria zasilania prądu elektrycznego
Czytałem w łóżku, gdy nagle zgasło światło. Myślałem, że doszło do awarii zasilania.

prankster
I was such a little prankster at school. I'm not surprised I used to get into trouble often.
rozpocznij naukę
dowcipniś, psotnik
Byłem niezłym dowcipnisiem w szkole. Nie dziwię się że miałem zwyczaj wpadać często w kłopoty.

precision
The scale and precision of shapes is quite amazing.
rozpocznij naukę
precyzja
Skala i precyzja kształtów jest dość niesamowita.

naciśnij (do)

resemble (to)
rozpocznij naukę
przypominają (to)

reveal (to)
The article reveals to us the mystery behind crop circles.
rozpocznij naukę
ujawnić (do)
Artykuł ukazuje nam tajemnicę kręgów zbożowych.


span (to)
Crop circles normally appear over the span of one night and can be seen the next day.
rozpocznij naukę
okres (to)
the length of time that something lasts or is able to continue
Kręgi w zbożu zwykle pojawiają się w ciągu jednej nocy i można zobaczyć je następnego dnia.

synchronization
rozpocznij naukę
synchronizacja

unexplained
Crop circles have been around for years, and occur all over the world, but still remain unexplained.
rozpocznij naukę
niewyjaśnione
Kręgi w zbożu są od lat, i występują na całym świecie, ale wciąż pozostają niewyjaśnione.

unidentified
rozpocznij naukę
niezidentyfikowany

untouched
Huge areas of the field that were untouched the night before were now flattened forming an intricate pattern.
rozpocznij naukę
nietknięty
Ogromne obszary pola, które były nietknięte w nocy były teraz spłaszczone tworząc skomplikowany wzór.

pszenica


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.