holiday ewa

 0    101 fiszek    ewuka72
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Today you worked very hard and arrived home around 7 pm.
rozpocznij naukę
Dzisiaj bardzo ciężko pracował i przybył do domu około 7 wieczorem.

You are very dedicated!
rozpocznij naukę
Jesteś bardzo oddany!

You push yourself to learn and work and keep going.
rozpocznij naukę
Pchasz się do nauki i pracy, a nie poddawać się.

Your family lives far away.
rozpocznij naukę
Twoja rodzina mieszka daleko.

You have contact with them through phone calls and Skype.
rozpocznij naukę
Masz z nimi kontakt za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz Skype.

You often talk with your friends face-to-face or through a phone call.
rozpocznij naukę
Często można rozmawiać ze znajomymi twarzą w twarz lub przez telefon.

You prefer face-to-face.
rozpocznij naukę
Wolisz twarzą w twarz.

You hope to visit your family over this winter holiday.
rozpocznij naukę
Masz nadzieję odwiedzić swoją rodzinę przez ten zimowy wypoczynek.

Your family lives in a village.
rozpocznij naukę
Twoja rodzina mieszka na wsi.

It is difficult to go for one day.
rozpocznij naukę
Trudno jest przejść przez jeden dzień.

By bus, it takes about 3 or 4 hours.
rozpocznij naukę
Autobusem, trwa około 3 lub 4 godziny.

In my opinion... I guess... As far as I see it... If you ask me...
rozpocznij naukę
Moim zdaniem ... Chyba ... O ile ja to widzę ... Jeśli pytasz mnie...

You think that we don't communicate the same way.
rozpocznij naukę
Myślisz, że nie komunikują się w ten sam sposób.

Now we have Skype and phone calls.
rozpocznij naukę
Teraz mamy Skype i rozmowy telefoniczne.

People are very busy.
rozpocznij naukę
Ludzie są bardzo zajęci.

Twenty years ago, people used to meet together more often.
rozpocznij naukę
Dwadzieścia lat temu, ludzie się ze sobą częściej spotkać.

Sometimes your brother tells you that he doesn't have time to Skype with you.
rozpocznij naukę
Czasami twój brat mówi, że nie ma czasu na Skype ze sobą.

It is the same situation all of the time.
rozpocznij naukę
Jest to ta sama sytuacja cały czas.

Now, we have trouble communicating with other because everyone is too busy and self-centered.
rozpocznij naukę
Teraz mamy problemy komunikowania się z innymi, bo każdy jest zbyt zajęty i egocentryczny.

You hope that this would change but you don't think it will.
rozpocznij naukę
Masz nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie, ale nie sądzę, że będzie.

It's hard to say.
rozpocznij naukę
Trudno powiedzieć.

Often people shout, especially with family.
rozpocznij naukę
Często ludzie krzyczą, zwłaszcza z rodziną.

Parents sometimes shout and argue with each other or children.
rozpocznij naukę
Rodzice czasami krzyczeć i kłócić ze sobą lub dzieci.

This world is very difficult.
rozpocznij naukę
Ten świat jest bardzo trudne.

Sometimes people criticize other people.
rozpocznij naukę
Czasami ludzie krytykują innych ludzi.

They put down other people for their ideas or actions.
rozpocznij naukę
Oni odłożyć innych ludzi do swoich pomysłów lub działań.

You listen to music while you work.
rozpocznij naukę
Możesz słuchać muzyki podczas pracy.

A man shouted to you this morning because you didn't hear him.
rozpocznij naukę
Mężczyzna krzyknął do was dziś rano, bo go nie słyszeć.

You were scared, when he shouted, "Good morning!"
rozpocznij naukę
Byłaś przestraszony, gdy krzyknął: "Dzień dobry!"

On the other hand, compliments are well received.
rozpocznij naukę
Z drugiej strony, komplementy są dobrze odbierane.

On the other hand, compliments are well received.
rozpocznij naukę
Z drugiej strony, komplementy są dobrze odbierane.

This is when people say something kind and nice about other people's appearance or behaviour.
rozpocznij naukę
To jest, gdy ludzie mówią coś o rodzaju i ładny wygląd lub zachowanie innych ludzi.

You try to be calm when communicating with others.
rozpocznij naukę
Starasz się być spokojny podczas komunikowania się z innymi.

When there is a conflict, you don't need to shout.
rozpocznij naukę
Gdy istnieje konflikt, nie trzeba krzyczeć.

Confusion that people don't understand.
rozpocznij naukę
Zamieszanie, że ludzie nie rozumieją.

to oznacza

You are happy when your boss gives you a compliment.
rozpocznij naukę
Jesteś szczęśliwy, gdy twój szef daje komplement.

She is very pleased and grateful.
rozpocznij naukę
Ona jest bardzo zadowolony i wdzięczny.

When you have a problem, people sometimes suggest a solution.
rozpocznij naukę
Gdy masz wątpliwości, ludzie czasem zaproponować rozwiązanie.

They give you a positive suggestion or advice.
rozpocznij naukę
Dają one pozytywne sugestie lub porady.

When you promise different things to others, you try to keep your promise.
rozpocznij naukę
Kiedy obiecują różne rzeczy dla innych, starają się dotrzymać obietnicy.

Sometimes people break their promise.
rozpocznij naukę
Czasami ludzie złamać obietnicy.

You are happy with your job now.
rozpocznij naukę
Teraz jesteś zadowolony ze swojej pracy.

If you wanted to quit your job, you would write a letter of resignation.
rozpocznij naukę
Jeśli chcesz rzucić pracę, by napisać list z rezygnacją.

You don't have a boyfriend right now.
rozpocznij naukę
Nie masz chłopaka teraz.

You were married.
rozpocznij naukę
Jesteś żonaty.

You had a husband.
rozpocznij naukę
Miałaś męża.

He was a difficult person.
rozpocznij naukę
Był trudnym człowiekiem.

How did you tell him that you wanted a divorce?
rozpocznij naukę
Jak powiedziałaś mu, że chce rozwodu?

break up is like divorce
rozpocznij naukę
zerwać jest jak rozwód

You talked to him face-to-face then.
rozpocznij naukę
Rozmawiałeś z nim twarzą w twarz wtedy.

Now you have no contact or communication.
rozpocznij naukę
Teraz nie masz kontaktu lub komunikacji.

You prefer a trip to the beach.
rozpocznij naukę
Wolisz wycieczkę do plaży.

You can't stay on the beach very long because you will get sunburned.
rozpocznij naukę
Nie można zatrzymać się na plaży bardzo długo, bo dostaniesz opalony.

You get a rash.
rozpocznij naukę
Dostajesz wysypki.

You like natural places.
rozpocznij naukę
Lubisz naturalnych miejsc.

It is great to be on holiday.
rozpocznij naukę
To wspaniale być na wakacjach.

But then you must return to your work.
rozpocznij naukę
Ale potem trzeba wrócić do pracy.

When you buy a ticket, you don't buy a one way ticket.
rozpocznij naukę
Przy zakupie biletu, nie kupisz bilet w jedną stronę.

You buy a return ticket. (two way)
rozpocznij naukę
Kupujesz bilet powrotny. (Dwukierunkowy)

One way could be better if you don't know when you will return.
rozpocznij naukę
Jednym ze sposobów może być lepiej, jeśli nie wiadomo, kiedy wrócisz.

Destination is where you want to go.
rozpocznij naukę
cel jest gdzie chcesz iść.

My destination next summer will be Poland.
rozpocznij naukę
Mój cel latem przyszłego roku będzie Polska.

It's related to the word destiny.
rozpocznij naukę
Jest to związane z losem słowo.

Destiny is what will happen, where you will go in the future.
rozpocznij naukę
Przeznaczenie to, co się wydarzy, gdzie można udać się w przyszłości.

: Do you ever need a visa to travel?
rozpocznij naukę
: Czy kiedykolwiek potrzebują wizy podróżować?

You are not going to a country that requires a visa.
rozpocznij naukę
Nie idą do kraju, który wymaga wizy.

An itinerary is a plan that tells you what you will do each day on your trip.
rozpocznij naukę
Zaplanowana trasa jest plan, który powie Ci, co będziesz robić każdego dnia, w podróży.

It also will include your accommodation (where you will sleep)
rozpocznij naukę
To również będzie obejmować nocleg (gdzie spać)

It might include a museum, theatre, or cinema.
rozpocznij naukę
Może to obejmować muzeum, teatr lub kino.

A stop over is a quick stop in a place between two destinations.
rozpocznij naukę
Przystanek jest szybkie zatrzymanie w miejscu pomiędzy dwoma miejsc.

Maybe one night or a few hours.
rozpocznij naukę
Może na jedną noc lub kilka godzin.

When I flew to Poland, I had a stopover of a few hours in Atlanta and in Amsterdam before landing in Warsaw.
rozpocznij naukę
Gdy leciałem do Polski, miałem przerwę w ciągu kilku godzin w Atlancie oraz w Amsterdamie przed lądowaniem w Warszawie.

You haven't been in Wrocław
rozpocznij naukę
Nie było we Wrocławiu

It is a beautiful city with interesting things to do and see
rozpocznij naukę
Jest to piękne miasto z ciekawych rzeczy do zrobienia i zobaczenia

I liked hunting for the gnomes.
rozpocznij naukę
Lubiłem polowanie na gnomów.

Gnomes are small people like elves.
rozpocznij naukę
Gnomy są małymi ludzie jak elfy.

There are many(maybe over 100) small statues of different gnomes all around the city.
rozpocznij naukę
Istnieje wiele (może być ponad 100) małe posągi różnych gnomów całym mieście.

I like this kind of game.:)
rozpocznij naukę
Lubię tego typu gry.:)

for one week?
rozpocznij naukę
na jeden tydzień?

przez 7 dni

I worked at Angloville.
rozpocznij naukę
Pracowałem w Angloville.

I earned room and board.
rozpocznij naukę
Zarobiłem pokój i wyżywienie.

Hotel Chojnik in the Karkononski Mountains.
rozpocznij naukę
Hotel Chojnik w Górach Karkononski.

We took a bus from Wrocław
rozpocznij naukę
Wzięliśmy autobus z Wrocławia

I took a bus from Warsaw to go to Dwór Mościbrody
rozpocznij naukę
Wziąłem autobus z Warszawy, aby przejść do Dworu Mościbrody

about 2 hours east of Warsaw.
rozpocznij naukę
około 2 godzin na wschód od Warszawy.

Country manor
rozpocznij naukę
dworek

It is my plan to return. I am working very hard to save money.
rozpocznij naukę
To jest mój plan, aby powrócić. Pracuję bardzo ciężko, aby zaoszczędzić pieniądze.

I understand now. 40 minutes is better.:)
rozpocznij naukę
Teraz rozumiem. 40 minut jest lepsza.:)

You are doing well with your English, Ewa!
rozpocznij naukę
Robisz dobrze z angielskim, Ewa!

Do you read in English?
rozpocznij naukę
Czy czytasz w języku angielskim?

Watch movies with English subtitles?
rozpocznij naukę
Oglądaj filmy z angielskimi napisami?

watch YouTube with cc?
rozpocznij naukę
oglądać YouTube cc?

Closed captioning
rozpocznij naukę
napisów

Most people don't mind a few mistakes.
rozpocznij naukę
Większość ludzi nie przeszkadza kilka błędów.

In my opinion.
rozpocznij naukę
W mojej opinii.

I find that people are happy if I try to speak their language.
rozpocznij naukę
Uważam, że ludzie są szczęśliwi, jeżeli staram się mówić ich językiem.

moje notatki?

Review my notes to help you.
rozpocznij naukę
Przejrzyj swoje notatki, aby pomóc.

I try to make them so they include some small corrections and tips.
rozpocznij naukę
Staram się je tak, że to drobne poprawki i wskazówki.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.