PAŃSTWO: Sejm i senat

 0    43 fiszki    mayazi92
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Organy władzy ustawodawczej
rozpocznij naukę
sejm i senat

Pierwsza izba parlamentu
rozpocznij naukę
sejm

Druga izba parlamentu
rozpocznij naukę
senat

Kto i kiedy zarządza wybory do sejmu i senatu?
rozpocznij naukę
Prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji obecnego parlamentu

Jak długo trwa kadencja sejmu i senatu?
rozpocznij naukę
4 lata

Jakie są wybory do sejmu?
rozpocznij naukę
Powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, tajne

Jakie są wybory do senatu?
rozpocznij naukę
Tajne, powszechne, bezpośrednie

Ile głosów musi zdobyć partia, żeby uczestniczyć w podziale mandatów poselskich?
rozpocznij naukę
5% (koalicje 8%)

Komu przysługuje czynne prawo wyborcze?
rozpocznij naukę
Obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat

Kto nie ma prawa udziału w wyborach?
rozpocznij naukę
Osoby pozbawione praw wyborczych, praw publicznych lub ubezwłasnowolnione

Kto ma bierne prawo wyborcze do sejmu?
rozpocznij naukę
Obywatel Polski, który posiada prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat

Kto ma bierne prawo wyborcze do senatu?
rozpocznij naukę
Obywatel Polski, który posiada prawo wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat

Kto może zgłaszać kandydatów na posłów i senatorów?
rozpocznij naukę
Partie polityczne i obywatele

Kto przeprowadza wybory?
rozpocznij naukę
PKW, Okręgowe Komisje Wyborcze, Obwodowe Komisje Wyborcze

Kto podejmuje uchwałę o ważności wyborów?
rozpocznij naukę
Sad Najwyższy

Kiedy trwa cisza wyborcza?
rozpocznij naukę
24h przed dniem wyborów do zakończenia głosowania

Z ilu posłów składa się sejm?
rozpocznij naukę
460

Z ilu senatorów składa się senat?
rozpocznij naukę
100

Ilu parlamentarzystów może utworzyć koło parlamentarne?
rozpocznij naukę
3

Ilu parlamentarzystów może utworzyć klub parlamentarny?
rozpocznij naukę
15

Dyscyplina klubowa
rozpocznij naukę
Zobowiązanie wszystkich członków klubu do głosowania w określony sposób

Kto zwołuje posiedzenia sejmu i senatu?
rozpocznij naukę
Pierwsze prezydent, kolejne marszałkowie

Jak jest wybierany marszałek sejmu?
rozpocznij naukę
Wybierany przez posłów ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu

Obowiązki marszałka sejmu
rozpocznij naukę
Organizuje obrady sejmu, przewodniczy im, ustala harmonogram prac, reprezentuje sejm wobec innych organów

Kto tworzy Prezydium Sejmu?
rozpocznij naukę
Marszałek i wicemarszałkowie

Obowiązki Prezydium Sejmu
rozpocznij naukę
Kieruje pracami sejmu, ustala plan jego prac, koordynuje prace komisji

Kto tworzy Konwent Seniorów?
rozpocznij naukę
Członkowie Prezydium, przewodniczący klubów i kół parlamentarnych

Kompetencje Konwentu Seniorów
rozpocznij naukę
Opiniowanie planu prac sejmu, ustalanie porządku poszczególnych posiedzeń

Rodzaje komisji sejmowych
rozpocznij naukę
Stałe, nadzwyczajne, śledcze

Organy senatu
rozpocznij naukę
marszałek senatu, Prezydium Senatu, Konwent Seniorów, komisje

Większość zwykła
rozpocznij naukę
l. za > l. przeciw l. wstrzymujących się bez znaczenia

Większość bezwzględna
rozpocznij naukę
l. za > l. przeciw + l. wstrzymujących się

Większość kwalifikowana
rozpocznij naukę
wyrażona ułamkiem

Kto tworzy Zgromadzenie Narodowe?
rozpocznij naukę
Sejm i senat pod przewodnictwem marszałka sejmu lub w jego zastępstwie marszałka senatu

Kiedy zbiera się Zgromadzenie Narodowe?
rozpocznij naukę
-odebranie przysięgi od prezydenta --uznanie prezydenta za niezdolnego do pełnienia swojej funkcji w powodu złego stanu zdrowia -postawienie prezydenta w stan oskarżenia -wysłuchanie orędzia prezydenta skierowanego do Zgromadzenia Narodowego

Funkcje parlamentu
rozpocznij naukę
-ustrojodawcza -ustawodawcza -kreacyjna -kontrolna -współtworzenie kierunków polityki państwa

Funkcja kreacyjna sejmu
rozpocznij naukę
-powołuje lub odwołuje Radę Ministrów -wybiera sędziów TK i TS -powołuje na wniosek prezydenta prezesa NBP

Funkcja kreacyjna sejmu i senatu (wspólnie)
rozpocznij naukę
Powołują: -członków KRRiT, KRS, Rady Polityki Pieniężnej -prezesa NIK -Rzecznika Praw Obywatelskich -Rzecznika Praw Dziecka -Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wotum zaufania
rozpocznij naukę
uchwała sejmu wyrażająca poparcie dla polityki rządu

Wotum nieufności
rozpocznij naukę
uchwała sejmu wyrażająca brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. Uchwalane większością ustawowej l. posłów (231) W wypadku wotum nieufności dla rządu wiąże się z wyborem nowego premiera (konstruktywne wotum nieufności)

Jaki organ może zarządzić referendum?
rozpocznij naukę
Sejm

Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?
rozpocznij naukę
15 posłów, komisje sejmowe, senat, prezydent, Rada Ministrów, grupa 100 tys. obywateli

Gdzie publikuje się ustawy?
rozpocznij naukę
Dziennik Ustaw RP


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.