NIK, KRRiT, GIODO, RPO, NBP – struktura i funkcje

 0    27 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Najwyższa Izba Kontroli
rozpocznij naukę
najważniejszy organ kontrolny państwa, której podstawowymi zadaniami są: weryfikowanie poprawności wykonania budżetu, ocena poprawności wydatkowania środków publicznych oraz kontrola działalności organów państwa
Kryteria stosowane przez NIK w ocenie instytucji:
rozpocznij naukę
legalność; gospodarność; rzetelność; celowość
Gospodarność w rozumieniu NIK
rozpocznij naukę
odpowiedni stosunek kosztów poniesionych z tytułu prowadzonej działalności do uzyskanych w efekcie korzyści materialnych lub pozamaterialnych
Rzetelność w rozumieniu NIK
rozpocznij naukę
działanie w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy, w dobrej wierze i przy wykorzystaniu możliwie najlepszej technologii
Celowość w rozumieniu NIK
rozpocznij naukę
Działanie, które prowadzi do realizacji wcześniej zamierzonego celu
NIK kontroluje:
rozpocznij naukę
wykonanie budżetu; realizacja ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w zakresie działań gospodarczych, finansowych i administracyjnych; wykorzystanie majątku i środków trwałych przez organy administracyjne
NIK podejmuje kontrolę z inicjatywy:
rozpocznij naukę
własnej; na wniosek Sejmu, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów
NIK podlega:
rozpocznij naukę
Sejmowi i co roku składa sprawozdanie ze swojej działalności
Zakres współpracy NIK z Sejmem obejmuje:
rozpocznij naukę
opinię o absolutorium dla Rady Ministrów; opinię odnośnie przedkładanych Sejmowi projektów ustaw; przedstawienie wyników i wydawanie opinii odnośnie do przeprowadzanych przez siebie kontroli
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
rozpocznij naukę
jest organem strzegącym wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiu i telewizji (zarówno w stacjach prywatnych, jak i publicznych)
Skład KRRiT
rozpocznij naukę
przewodniczący (wyznaczany przez prezydenta) + czterech członków (jeden wyznaczany przez prezydenta, jeden przez Senat, dwóch przez Sejm) – 6 lat kadencji
Zadania KRRiT
rozpocznij naukę
wpływanie na politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji (opiniowanie i współkształtowanie prawa); przyznawanie koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiowych i telewizyjnych; kontrola nad działalnością nadawców; współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych; kontakty z zagranicznymi odpowiednikami KRRiT
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
rozpocznij naukę
organ odpowiadający za ochronę danych osobowych, kontrolujący zgodność ich przetwarzania z przepisami, przyjmujący i rozpatrujący skargi, prowadzi rejestr danych, udziela informacji na ich temat; opiniuje akty prawa z zakresu ochrony danych etc.
Uprawnienie GIODO w razie złamania bądź naruszenia przepisów:
rozpocznij naukę
na mocy wydanej przez siebie decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenia stanu swobodnego z prawem (może ograniczyć dostęp do danych, zastosować dodatkowe środki zabezpieczające, a nawet usunąć dane osobowe)
Rzecznik Praw Obywatelskich
rozpocznij naukę
stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela, zapisanych w konstytucji i innych aktach normatywnych; rzecznik rozpatruje naruszenia praw człowieka przez organy władzy publicznej
Odpowiedzialność RPO
rozpocznij naukę
RPO jest niezawisły (niezależny od innych organów państwowych) i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu
Powoływanie RPO
rozpocznij naukę
przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat
Osoba pełniąca funkcję RPO
rozpocznij naukę
nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego; zajmować innego stanowiska lub wykonywać innych zajęć zawodowych z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej; prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić ze sprawowanym urzędem
Do RPO może zgłosić się:
rozpocznij naukę
każdy obywatel RP; cudzoziemiec przebywający na terytorium RP; osoba prawna; organizacja; organ samorządowy
RPO może działać gdy:
rozpocznij naukę
otrzyma wniosek o ochronę wolności i praw; sam zdecyduje się na działanie; w skutek kontroli przez regionalne Biura RPO
Narodowy Bank Polski
rozpocznij naukę
centralny bank RP odpowiadający za stabilność pieniądza; podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen
Inflacja
rozpocznij naukę
spadek wartości nabywczej pieniądza przy jednoczesnym wzroście poziomu cen (wyrażony procentowo)
Funkcje i zadania NBP
rozpocznij naukę
wyłączne prawo emisji pieniądza; gospodarka rezerwami dewizowymi; prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa; regulowanie płynności banków i nadzór nad rozwojem systemu; rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej
Organy NBP
rozpocznij naukę
Prezes i Zarząd NBP; Rada Polityki Pieniężnej
Prezes NBP
rozpocznij naukę
powoływany na 6-letnią kadencję na wniosek prezydenta przez Sejm; prezes NBP jest Przewodniczącym Zarządu NBP i Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej; pełni funkcje reprezentacyjne i ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów
Zarząd NBP
rozpocznij naukę
Prezes NBP oraz 6 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez prezydenta na wniosek Prezesa NBP
Skład Rady Polityki Pieniężnej
rozpocznij naukę
Przewodniczący Rady; 3 członków powołanych przez prezydenta; 3 członków powołanych przez Sejm; 3 członków powołanych przez Senat (6 lat kadencji)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.