Księgi Starego i Nowego Testamentu

 0    62 fiszki    Pafcio10
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rdz
rozpocznij naukę
Księga Rodzaju
Wj
rozpocznij naukę
Księga Wyjścia
Lb
rozpocznij naukę
Księga Liczb
Pwt
rozpocznij naukę
Księga Powtórzonego Prawa
Joz
rozpocznij naukę
Księga Jozuego
Sdz
rozpocznij naukę
Księga Sędziów
Rt
rozpocznij naukę
Księga Rut
1-2 Sm
rozpocznij naukę
1-2 Księga Samuela
1-2 Krl
rozpocznij naukę
1-2 Księga Królewska
1-2 Krn
rozpocznij naukę
1-2 Księga Kronik
Ezd
rozpocznij naukę
Księga Ezdrasza
Ne
rozpocznij naukę
Księga Nehemiasza
Tb
rozpocznij naukę
Księga Tobiasza
Jdt
rozpocznij naukę
Księga Judyty
1-2 Mch
rozpocznij naukę
1-2 Księga Machabejska
Est
rozpocznij naukę
Księga Estery
Hi/Job
rozpocznij naukę
Księga Hioba/Joba
Ps
rozpocznij naukę
Księga Psalmów
Prz
rozpocznij naukę
Księga Przysłów
Koh
rozpocznij naukę
Księga Koheleta
Pnp
rozpocznij naukę
Pieśń nad Pieśniami
Mdr
rozpocznij naukę
Księga Mądrości
Syr
rozpocznij naukę
Mądrość Syracha
Iz
rozpocznij naukę
Księga Izajasza
Jr
rozpocznij naukę
Księga Jeremiasza
Lm
rozpocznij naukę
Lamentacje Jeremiasza
Ba
rozpocznij naukę
Księga Barucha
Ez
rozpocznij naukę
Księga Ezechiela
Dn
rozpocznij naukę
Księga Daniela
Oz
rozpocznij naukę
Księga Ozeasza
Jl
rozpocznij naukę
Księga Joela
Am
rozpocznij naukę
Księga Amosa
Ab
rozpocznij naukę
Księga Abdiasza
Jon
rozpocznij naukę
Księga Jonasza
Mi
rozpocznij naukę
Księga Micheasza
Na
rozpocznij naukę
Księga Nahuma
Ha
rozpocznij naukę
Księga Habakuka
So
rozpocznij naukę
Księga Sofoniasza
Ag
rozpocznij naukę
Księga Aggeusza
Za
rozpocznij naukę
Księga Zachariasza
Ml
rozpocznij naukę
Księga Malachiasza
Mt
rozpocznij naukę
Ew.wg. św. Mateusza
Mk
rozpocznij naukę
Ew.wg. św. Marka
Łk
rozpocznij naukę
Ew.wg. św. Łukasza
J
rozpocznij naukę
Ew.wg. św. Jana
Dz
rozpocznij naukę
Dzieje Apostolskie
Rz
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Rzymian
1-2 Kor
rozpocznij naukę
1-2 List św. Pawła do Koryntian
Ga
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Galatów
Ef
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Efezjan
Flp
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Filipian
Kol
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Kolosan
1-2 Tes
rozpocznij naukę
1-2 List św. Pawła do Tesaloniczan
1-2 Tm
rozpocznij naukę
1-2 List św. Pawła do Tymoteusza
Tt
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Tytusa
Flm
rozpocznij naukę
List św. Pawła do Filemona
Hbr
rozpocznij naukę
List do Hebrajczyków
Jk
rozpocznij naukę
List św. Jakuba
1-2 P
rozpocznij naukę
1-2 List św. Piotra
1-3 J
rozpocznij naukę
1-3 List św. Jana
Jud
rozpocznij naukę
List św. Judy
Ap
rozpocznij naukę
Apokalipsa św. Jana

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.