Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

IN THE MEDIA. Specjalnie dla Artura A. część 2

 0    36 fiszek    kinaq
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
entertainment
Music programmes are my favourite kind of entertainment.
rozpocznij naukę
rozrywka
Muzyczne programy to moje ulubiony rodzaj rozrywki.
exhibition
Did you go to the art exhibition?
rozpocznij naukę
wystawa
Czy poszedłeś na artystyczną wystawę?
genuine
He's a genuine aristocrat.
rozpocznij naukę
prawdziwy; autentyczny
On jest prawdziwym arystokratą.
get on my nerves
Washing-up liquid adverts really get on my nerves.
rozpocznij naukę
denerwować; działać na nerwy
Reklamy płynów myjących naprawdę działają mi na nerwy.
grow up
My aunt grew up in Scotland
rozpocznij naukę
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
habit
Our media habits have changed since the arrival of mobile devices.
rozpocznij naukę
zwyczaj
Nasze nawyki dotyczące mediów zmieniły się od czasu pojawienia się urządzeń mobilnych.
headline
A headline is used to tell the reader what a story is about.
rozpocznij naukę
nagłówek
Nagłówek jest używany aby powiedzieć czytelnikowi o czym jest historia.
hurry
We still have 10 minutes, so we dont need to hurry.
rozpocznij naukę
spieszyć się
Nadal mamy 10 minut więć nie musimy się spieszyć.
influence
TV has a negative infuence on kids.
rozpocznij naukę
wpływać; wpływ
TV ma negatywny wpływ na dzieci.
instant messaging
Instant messaging is a common form of online communication.
rozpocznij naukę
komunikatory internetowe
Wiadomości błyskawiczne to powszechna forma komunikacji online.
interrupt
These days, commercial breaks have become so enjoyable that they are sometimes more entertaining than the programmes they interrupt.
rozpocznij naukę
przerywać
W dzisiejszych czasach przerwy na reklamę stały się tak przyjemne, że czasami są bardziej rozrywkowe niż programy, które przerywają.
interview
I have an interview today at 12:30.
rozpocznij naukę
wywiad
Mam wywiad dzisiaj o 12:30.
jingle
The Radio jingle sounds really good.
rozpocznij naukę
dżingiel
Radiowy dżingiel brzmi bardzo dobrze.
journalism
Journalism is the activity of reporting information for a magazine; radio or TV.
rozpocznij naukę
dziennikarstwo
listen to a podcast
I listen to many podcasts.
rozpocznij naukę
słuchać podkastu
Słucham wielu podkastów
make up
This book is made up of twelve separate short stories.
rozpocznij naukę
stanowić (część całości)
Ta książka składa sie z dwunatu osobnych krótkich historii.
manage
I'll manage it.
rozpocznij naukę
zdołać, poradzić sobie
Poradzę sobie z tym.
manual
Read the manual before you build the cabinet from IKEA
rozpocznij naukę
instrukcja obsługi
Przeczytaj instrukcje przed złożeniem szafki z IKEI.
mass media
Radio, television, newspapers and magazines are known as the mass media.
rozpocznij naukę
środki masowego przekazu
Radio, telewizja, gazety i czasopisma znane są jako środki masowego przekazu.
mostly
The passengers on board were mostly Japanese.
rozpocznij naukę
głównie
Pasażerowie na pokładzie byli głównie Japończykami.
network
All computers in the classroom are networked.
rozpocznij naukę
łączyć się (w sieci)
Wszystkie komputery w klasie są połączone w sieć.
news feed
A news feed is a list of news updates.
rozpocznij naukę
kanał wiadomości
Kanał wiadomości to lista aktualizacji wiadomości.
online media
Companies that use Online Media for ads are making a large amount of money compared to companies that are just using only the radio for advertisement.
rozpocznij naukę
media internetowe
Firmy korzystające z mediów internetowych w reklamach zarabiają dużo pieniędzy w porównaniu do firm, które używają tylko radia do celów reklamowych.
pass the time
I read to pass the time while waiting at the doctor's office
rozpocznij naukę
zabijać czas
Czytam, żeby zabić czas podczas oczekiwania w gabinecie lekarskim.
peer pressure
We just all need to learn to be clever consumers; and not be influenced by peer pressure.
rozpocznij naukę
presja grupy rówieśniczej
Wszyscy musimy nauczyć się być sprytnymi konsumentami; i nie być pod wpływem presji rówieśników
period
Prices of almost all materials have risen sharply in a very short period of time.
rozpocznij naukę
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
pop up ad
I prefer to pay for Video On Demand because I hate pop-up ads in the middle of a film.
rozpocznij naukę
wyskakujące okno
Wolę płacić za wideo na żądanie, ponieważ nienawidzę wyskakujących reklam w środku filmu.
poster
Tom has hundreds of posters of his favourite pop artists.
rozpocznij naukę
plakat
Tom ma setki plakatów swoich ulubionych artystów popowych.
prime time
It's terrible to see commercial breaks full of catchy jingles on prime time TV.
rozpocznij naukę
godziny największej oglądalności
Przerażające jest to, że widzisz przerwy reklamowe pełne dżingli w telewizji prime time.
print media
My dad worked for the print media, and would often come home really late with ink all over his shirt.
rozpocznij naukę
drukowane środki przekazu
Mój tata pracował dla mediów drukowanych i często wracał do domu naprawdę późno z tuszem na koszulce.
reach
We will reach our destination within 10 minutes.
rozpocznij naukę
dotrzeć; osiągać
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
recommend
I wouldn't recommend it.
rozpocznij naukę
polecać
Nie poleciłbym tego.
recommendation
What's your recommendation?
rozpocznij naukę
rekomendacja; polecenie
Jakie jest twoje zalecenie?
reduce
I think we should reduce the price.
rozpocznij naukę
obniżać; zmniejszać
Myśle, że powinnyśmy zmniejszyć cene.
relevant
Nelson's comments were not really relevant to the discussion.
rozpocznij naukę
celny; trafny
Komentarze Nelsona nie były tak istotne dla dyskusji.
remote control
A remote control is a device used to control a TV or stereo from a distance.
rozpocznij naukę
pilot do telewizora
Pilot to urządzenie służące do sterowania telewizorem lub stereo z odległości.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.