Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)

 0    45 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
abroad
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
rozpocznij naukę
za granicę
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to dream
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
rozpocznij naukę
marzyć
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to arrange
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
rozpocznij naukę
organizować
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
fortunately
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
rozpocznij naukę
na szczęście
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to manage
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
rozpocznij naukę
zdołać
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to overcome a difficulty
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
rozpocznij naukę
pokonać trudności
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
invitation
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
rozpocznij naukę
zaproszenie
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
journey
My first journey abroad.
rozpocznij naukę
podróż
Moja pierwsza podróż za granice.
to look for
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
rozpocznij naukę
szukać
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
helpful
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
rozpocznij naukę
pomocny
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
slim hope
Still, it was a very slim hope.
rozpocznij naukę
nikła nadzieja
Nadal, to była bardzo nikła nadzieja.
departure
At last the day of the departure I longed for so much came.
rozpocznij naukę
wyjazd/odlot
Na ostatni dzień wyjazdu tęskniłem bardzo...
to long for
At last the day of the departure I longed for so much came.
rozpocznij naukę
tęskinić
Nareście nadszedł dzień wyjazdu, za którym tak bardzo tęskniłem.
to arrive at the airport
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
rozpocznij naukę
przybyć na lotnisko
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
to announce a flight
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
rozpocznij naukę
zapowiedzieć lot
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
final call
That was the final call.
rozpocznij naukę
ostatnie ogłoszenie lotu
To było ostatnie ogłoszenie lotu.
to check the passport
I had my passport checked and quickly got on the plane.
rozpocznij naukę
sprawdzić paszport
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
to get on a plane
I had my passport checked and quickly got on the plane.
rozpocznij naukę
wsiadać do samolotu
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
flight
During the flight I was still worried about my future.
rozpocznij naukę
lot
Podczas lotu wciąż byłem zmartwiony moją przyszłością.
noisy
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
rozpocznij naukę
hałaśliwy
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
crowded
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
rozpocznij naukę
zatłoczony
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
airport
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
rozpocznij naukę
lotnisko
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
impression
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
rozpocznij naukę
wrażenie
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
guest
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
rozpocznij naukę
gość
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
Immigration Officer
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
rozpocznij naukę
urzędnik imigracyjny
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
detailed questions
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
rozpocznij naukę
szczegółowe pytania
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
purpose
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
rozpocznij naukę
cel
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
amount of money
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
rozpocznij naukę
ilość pieniędzy
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
to stamp
Finally, he stamped my passport and let me pass.
rozpocznij naukę
podstemplować
W końcu, on podstemplował mój paszport i pozwolił mi przejść.
to go through customs
After seeing the Immigration Officer I went through customs.
rozpocznij naukę
przejść przez odprawę celną
Po spotkaniu z urzędnikiem imigracyjnym przeszedłem przez odprawę celną.
Customs Officer
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
rozpocznij naukę
celnik
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
luggage
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
rozpocznij naukę
bagaż
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
nothing to declare
Fortunately, I had nothing to declare.
rozpocznij naukę
nic do oclenia
Na szczęście nie miałem nic do oclenia.
formalities
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
rozpocznij naukę
formalności
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
departure lounge
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
rozpocznij naukę
poczekalnia
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
to seem
It seemed to me that if left airports, I would be immediately lost, robbed or killed.
rozpocznij naukę
wydawać się
Wydawało mi się, że jeśli opuszczę lotnisko, to natychmiast bym się zgubił, został obrabowany lub zamordowany.
rucksack
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
rozpocznij naukę
plecak
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to prevent
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
rozpocznij naukę
powstrzymywać
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to make use of something
I decided to make use of them.
rozpocznij naukę
skorzystać z czegoś
Zdecydowałem się skorzystać z nich.
to dial a number
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
rozpocznij naukę
wykręcić numer
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to put someone up
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
rozpocznij naukę
ulokować kogoś, przenocować
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to drag oneself
Having no specific plans I dragged myself to the underground station.
rozpocznij naukę
wlec się
Nie mając żadnych wyraźnych planów wlekłem się do stacji metra.
destination
When at last I reached my destination and found the building I was looking for, I went in and... the first person I met was my teacher of English!
rozpocznij naukę
cel podróży
Kiedy w końcu osiągnąłem mój cel podróży i znalazłem budynek, którego szukałem, wszedłem do środka i... pierwszą osobą, którą spotkałem był mój nauczyciel od angielskiego.
to share a room
As soon as I had told him about my problems, he gave me a telephone number to a Polish girl who was just looking for someone to share a room with.
rozpocznij naukę
dzielić pokój
Jak tylko powiedziałem jemu o moich problemach, on dał mi numer telefonu do polskiej dziewczyny, która właśnie szukała kogoś do dzielenia pokoju.
stranger
I was not a stranger any more.
rozpocznij naukę
obcy
Nie byłem już obcym.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.