Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    93 fiszki    sebek1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
stosowanie
rozpocznij naukę
usage
akcja
Film jest pełen akcji.
rozpocznij naukę
action
The movie has a lot of action.
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
rozpocznij naukę
card
They play cards every Saturday.
spełnienie
rozpocznij naukę
compliance
Safety measures were carried out in compliance with paragraph 6 of the building regulations.
plastikowy
rozpocznij naukę
plastic
zacisk
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
rozpocznij naukę
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
rozpocznij naukę
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
rozpocznij naukę
account
I’d like to open an account.
zakładać że
rozpocznij naukę
posit
If we posit that wage rises causes inflation, it follows we should minimaze them.
rozpuszczalnik
rozpocznij naukę
solvent
wypowiedzenie
dostała wypowiedzenie, zwolniono ją z pracy
rozpocznij naukę
denunciate
she was giving notice
zmiany
rozpocznij naukę
amend
jednostronny
Przedstawili ten incydent jednostronnie.
rozpocznij naukę
unilateral
They only gave a one-sided account of the incident.
problem
rozpocznij naukę
issue
I don't know why it's such an issue.
zorganizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
rozpocznij naukę
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
integralność
Prawość i posłuszeństwo to cechy dobrego żołnierza.
rozpocznij naukę
integrity
Integrity and obedience are qualities of a good soldier.
ustawa
rozpocznij naukę
statute
Act of Parliament
gwarancja
rozpocznij naukę
guarantee
zastrzec
rozpocznij naukę
stipulate
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
rozpocznij naukę
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
ujawniać
rozpocznij naukę
disclose
Some companies have already voluntarily disclosed similar information.
fundusz
rozpocznij naukę
fund
fand
odpowiedzialność
rozpocznij naukę
liability
The company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters.
serwis
25 funtów za noc, włącznie z obsługą.
rozpocznij naukę
service
25 pounds a night, service included.
rozstrzygać
ta sprawa zostanie skierowana do sądu polubownego
rozpocznij naukę
settle
this case will go to arbitration
zastaw
rozpocznij naukę
pledge
to have a lien on sth
przesłanka
rozpocznij naukę
premise
The premise of the book is that you know better than anyone else the direction of your healing path.
zachować
rozpocznij naukę
retain
ability to attract and retain good employees
wyłom
A failure to carry out the terms of an agreement, a contract, etc.
rozpocznij naukę
breach
poufny
Te akta są ściśle poufne.
rozpocznij naukę
confidential
These files are strictly confidential.
ważny
rozpocznij naukę
valid
This ticket is valid throughout Europe.
witryna internetowa
rozpocznij naukę
website
ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
rozpocznij naukę
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
administrować
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
rozpocznij naukę
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
rozpocznij naukę
pay
Are you going to pay with a credit card?
napisany
rozpocznij naukę
written
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
rozpocznij naukę
law
If you break the law you can expect to be punished.
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
rozpocznij naukę
procedure
Everyone must follow the procedure.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
rozpocznij naukę
party
My teacher told us to open the book at page 45
zastosować
rozpocznij naukę
apply
specjalny
rozpocznij naukę
special
ustanawiać
rozpocznij naukę
establish
obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
rozpocznij naukę
observe
Law should be observed
tworzywo
rozpocznij naukę
material
The lawsuit against the organisation was dropped because there was not enough mat____ evidence. (important or relevant)
wpisać
rozpocznij naukę
enter
At that moment Mrs. Weasley entered the bar
wykorzystać
rozpocznij naukę
avail
without avail
ogłoszenie
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
rozpocznij naukę
notice
Read all the ads in today’s newspaper.
obiekt
Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli nikt się nie sprzeciwia.
rozpocznij naukę
object
If no one objects, I would like to say a few words.
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
rozpocznij naukę
subject
My favourite subject has always been maths.
zasada
rozpocznij naukę
rule
We have a rule.
forma
rozpocznij naukę
form
They form part of a division beetwen the North sea and the Atlantic Ocean.
zapewniać
rozpocznij naukę
provide
wysłany
rozpocznij naukę
sent
dodać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
rozpocznij naukę
add
Add some sugar to the cream.
obowiązek
rozpocznij naukę
duty
efekt
a change or changed state occurring as a direct result of action by somebody or something else; success in bringing about a change in somebody or something, or the ability to achieve this
rozpocznij naukę
effect
The stress has had a disastrous effect on my client's marriage.
trzymany
rozpocznij naukę
held
zawierać
List zawierał ważne informacje.
rozpocznij naukę
include
The letter contained important information.
porozumienie
samo przez sie(z własnej woli)
rozpocznij naukę
accord
of its own accord
właściwy
rozpocznij naukę
proper
stosowny
Bas
rozpocznij naukę
bas
pośredniczyć
A neutral party was called in to tedaime between the manager and his staff. (to try to make two sides in an argument come to an agreement)
rozpocznij naukę
mediate
odnosić się
rozpocznij naukę
relate
the power to change the way we relate to our living and working environment
to
to jest doby dzień
rozpocznij naukę
it
it is a good day
typ
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
rozpocznij naukę
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
security
We use green for safety.
główny
rozpocznij naukę
main
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
rozpocznij naukę
response
There’s no easy answer to this question.
powinien
rozpocznij naukę
shall
oot/////////////ought to do sth
część
To tylko część prawdy.
rozpocznij naukę
part
It's only part of the true.
znak
Spójrz na ten znak!
rozpocznij naukę
sign
Look at this sign!
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
rozpocznij naukę
which
When is the last time you saw him
bądź
zależy od ktorej strony będzie włożony, będzie albo w kierunku tyłu, wykrywanie ucha albo do przodu.
rozpocznij naukę
either
Depending on which side it’s inserted, it will either point towards the back, detecting the ear, or point towards the front.
między
między mną a tobą
rozpocznij naukę
between
between you and me
chwila
rozpocznij naukę
moment
Life is but an instant.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
rozpocznij naukę
case
Don’t interfere with their affairs.
istota
Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem tego.
rozpocznij naukę
being
Being a quiet sort of person, I didn't want it.
może
rozpocznij naukę
may
Perhaps I’m wrong.
jasny
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
rozpocznij naukę
clear
Can you clear the table?
otwarte
rozpocznij naukę
open
You are the most honest and open woman I’ve met.
zarówno
rozpocznij naukę
both
taki
rozpocznij naukę
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
zmiana
rozpocznij naukę
change
ich
rozpocznij naukę
their
musi
Musze powiedziec, ze to jest interesujacy sposob na rozmowe.
rozpocznij naukę
must
I must say, this is an interesting way to speak.
zrobiony
Zrobione w USA
rozpocznij naukę
made
Made in the USA
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
rozpocznij naukę
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
rozpocznij naukę
by
They went through the front doorway.
do
head
rozpocznij naukę
to
wazjemną
użyć
rozpocznij naukę
use
z
wychodząc z domu
rozpocznij naukę
of
inny
On szuka innej pracy.
rozpocznij naukę
other
He’s looking for another job.
dać
on dał mi muj długopis
rozpocznij naukę
give
he giv me my pen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.