Historia-daty-cz. 2(nasza era).

 0    33 fiszki    myszkafiszka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

wystąpienie Marcina Lutra-pocz. reformacji w Europie(w efekcie powst. religii protestanckich).

hołd Pruski-Albert Hohenzallern składa hoł Zygmunowi Staremu(likwidacja państwa krzyżackiego i powst. państwa pruskiego).

unia Lubelska-połączenie się Polski i Litwy i powst. Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

1 wolna elekcja-królem Polski zostaje Francuz Henryk Walezy. -artykuły henrykowskie-potwierdzenie wszystkich przywilejów szlacheckich. -konfederacja warszawska-zatwierdzenie tolerancji religijnej w Polsce

Stefan Batory pokonuje Rosję Cara Iwana Groźnego w wojnie o Inflanty.

bitwa pod Kürcholmem-hetman Jan Karol Chodkiewicz rozbija trzykrotnie większą armię szwedzką.

bitwa pod Kłuszynem-hetman Stanisław Żółkiewski na czele siedmiotysięcznej armii rozgramia trzydziestopięciotysięczne wojska rosyjsko-szweckie i zajmuje Moskwę.

wybych powstania chmielnickiego(kozaków na Ukrainie).

bitwa pod Bereszteckiem-zwycięstwo Polski nad siłami kozacko-tatarskimi(największa bitwa do tego momentu w historii Polski).

potop szwedzki.

bitwa pod Chocimiem-hetman Jan Sobieski rozgromił armię Turecką.

król Jan 3 Sobieski pokonuje siły Tureckie i ratuje Wiedeń i całą Austrię-odsiesz wiedeńska.

sejm niemy-praktycznie uzależnienie Polski od Rosji Cara Piotra 1-ego.

wojna krymska

konfederacja Barska-bunt szlachty przeciwko Rosji i królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

1 rozbiór Polski(Rosja, Austria, Prusy).

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

wybuch Wielkiej Rewolucji we Francji.

3 maja-uchwalenie konstytucji 3-ego maja(m.in. likwidacja Liberum veto i wolnej elekcji w trakcie obrad Sejmu Wielkiego(czteroletniego).

2 rozbiór Polski(Rosja i Prusy) po konfederacji Targowickiej i wojnie z Rosją.

insurekcja kościuszkowska(m.in. zwycięstwo pod Racławicami i klęska pod. Maciejowicami).

3 rozbiór Polski-Polska przestaje istnieć na 123 lata.

powst. Legionów Polskich we Włoszech pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego(powst. przyszłego hymnu Polski("Mazurka Dąbrowskiego").

Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów.

bitwa pod Trofalgaren-zwycięstwo Anglii nad flotą Napoleona(śmierć Admirała Horacego Nelsona). -zwycięstwo Napoleona w bit."Trzech cesarzy"pod Austerlitz.

pokój w Tylży po bitwie pod Fryllander-zwycięstwo Napoleona nad wojskami rosyjsko-pruskimi. Między innymi decyzja o utworzeniu księstwa warszawskiego i blokadzie kontynentalnej Anglii.

wojna księstwa warszawskiego z Austrią-udana obrona i w efekcie poszerzenie księstwa przez ks. J. Poniatowskiego.

wyprawa Napoleona na Rosję(m.in. bit. pod Borodino; zajęcie Moskwy i odwrót i klęska Wielkiej Armii).

"100 dni Napoleona" po ucieczce z wyspy Elby. -klęska Napoleona pod Waterloo i zesłanie go na wyspę Świętej Heleny. -kongres wiedeński -likiwdacja księstwa warszawskiego i powstanie zależnego od Rosji Cara Aleksandra 1 królestwa polskiego -powst.Świętego Przymierza -rozpropagowanie pączków.

29.11.1830r.
rozpocznij naukę
wybuch powstania listopadowego.

powst. krakowskie i wyst. chłopskie w Galicji(tzw. rabacja(m.in. Jakbu Szela).

Wiosna Ludów w Europie.

22/23.01.1863r.
rozpocznij naukę
wybuch powstania styczniowego.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.