Polska od I do II wojny światowej (matura - poziom rozszerzony)

5  1    75 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rozwiń skrót COP.
rozpocznij naukę
Centralny Okręg Przemysłowy
Pod auspicjami jakiego państwa powstały legiony z których jednym dowodził J. Piłsudski?
rozpocznij naukę
Austro-Węgier
W którym roku wybuchło powstanie wielkopolskie?
rozpocznij naukę
W 1918 r.
Kto stał na czele III powstania śląskiego?
rozpocznij naukę
Wojciech Korfanty
Kto został wybrany na prezydenta Polski w 1922 r.?
rozpocznij naukę
Gabriel Narutowicz
Kto stał na czele pierwszego rządu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
rozpocznij naukę
Ignacy Paderewski
Ile procent ludności II Rzeczypospolitej stanowili Polacy wg spisu ludności z 1921 r.?
rozpocznij naukę
69%
Podaj kraje z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita.
rozpocznij naukę
Niemcy, Rosja Radziecka (później ZSRR), Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia
Kto był autorem reform gospodarczych które doprowadziły do opanowania hiperinflacji w II Rzeczypospolitej?
rozpocznij naukę
Władysław Grabski
W którym roku miał miejsce przewrót majowy?
rozpocznij naukę
W 1926 r.
W którym roku umarł Józef Piłsudski?
rozpocznij naukę
W 1935 r.
W któym roku przywódcy opozycyjni zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej?
rozpocznij naukę
W 1930 r.
Kto był ministrem spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej w 1939 r.?
rozpocznij naukę
Józef Beck
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą.
rozpocznij naukę
1. IX. 1939 r.
W którym roku został podpisany układ Ribbentrop-Mołotow?
rozpocznij naukę
W 1939 r.
Podaj dokładną datę ataku ZSRR na II Rzeczypospolitą.
rozpocznij naukę
17. IX. 1939 r.
W którym roku Biuro Polityczne WKP/b podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.
rozpocznij naukę
1940 r.
Gdzie znajdują się groby rozstrzelanych przez NKWD polskich jeńców.
rozpocznij naukę
W Katyniu, Charkowie i Miednoje.
Co stało się z ziemiami II Rzeczypospolitej zajętymi przez ZSRR w 1939 r.?
rozpocznij naukę
Zostały włączone do ZSRR.
Jakie kraje były stronami układu Sikorski-Majski?
rozpocznij naukę
Polska, ZSRR
W któym roku miała miejsce bitwa o Monte Cassino?
rozpocznij naukę
W 1944 r.
W którym roku został wydany akt 5 listopada?
rozpocznij naukę
W 1916 r.
Kto wydał akt 5 listopada?
rozpocznij naukę
Niemcy i Austro-Węgry
Po której stronie zdaniem Romana Dmowskiego powinni stanąć Polacy w czasie walk I wojny światowej?
rozpocznij naukę
Po stronie Rosji
Kto był dowódcą tzw. Błękitnej Armii we Francji?
rozpocznij naukę
Józef Haller
W którym roku utworzono Komitet Narodowy Polski?
rozpocznij naukę
W 1917 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu?
rozpocznij naukę
W 1920 r.
Podaj dokładną datę bitwy warszawskiej, tzw. cudu nad Wisłą.
rozpocznij naukę
15. VIII. 1920 r.
W którym roku miał miejsce plebiscyt na Górnym Śląsku?
rozpocznij naukę
W 1921 r.
W którym roku Wileńszczyzna została anektowana przez Poslkę?
rozpocznij naukę
W 1922 r.
W którym roku miało miejsce III powstanie śląskie?
rozpocznij naukę
W 1921 r.
W którym roku został zawarty pokój w Rydze?
rozpocznij naukę
W 1921 r.
Kto dowodził wojskami polskimi które zajęły Wilno w 1922 r.?
rozpocznij naukę
Gen. Lucjan Żeligowski
Jaką funkcję sprawował Piłsudski pod koniec 1918 r.?
rozpocznij naukę
Tymczasowy Naczelnik Państwa
Podaj dokładną datę przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
rozpocznij naukę
11. XI. 1918 r.
W którym roku została uchwalona konstytucja marcowa?
rozpocznij naukę
W 1921 r.
Dlaczego Gabriel Narutowicz urzędował tylko kilka dni?
rozpocznij naukę
Ponieważ został zastrzelony
Kto został prezydentem po Gabrielu Narutowiczu?
rozpocznij naukę
Stanisław Wojciechowski
Jaki ustrój ustanawiała konstytucja marcowa?
rozpocznij naukę
Parlamentarno-gabintetowy, z dużą rolą partii politycznych
W którym roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni?
rozpocznij naukę
W 1924 r.
W którym roku rozpoczęła się budowa COPu?
rozpocznij naukę
W 1937 r.
Rozwiń skrót BBWR.
rozpocznij naukę
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
W którym roku została podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego konstytucja kwietniowa?
rozpocznij naukę
W 1935 r.
Kto był inicjatorem budowy COPu?
rozpocznij naukę
Eugeniusz Kwitakowski
Co było najistotniejszą przyczyną powstania Centrolewu?
rozpocznij naukę
Sprzeciw wobec polityki sanacji
W którym roku Polska zawarła układ sojuszniczy z Rumunią?
rozpocznij naukę
W 1921 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z Niemcami?
rozpocznij naukę
W 1934 r.
W którym roku Polska zawarła pakt o nieagresji z ZSRR?
rozpocznij naukę
W 1932 i 1934 r.
W którym roku Polska zażądała od Czechosłowacji oddania Zaolzia i innych spornych terenów?
rozpocznij naukę
W 1938 r.
W którym roku Polska wymusiła na Litwie nawiązanie stosunków dyplomatycznych?
rozpocznij naukę
W 1938 r.
Podaj dokładną datę wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię.
rozpocznij naukę
3. IX. 1939 r.
Podaj dokładną datę bitwy pod Kockiem.
rozpocznij naukę
2-6.X. 1939 r.
Jakie miasto było stolicą Generalnej Guberni?
rozpocznij naukę
Kraków
Wyjaśnij termin "dziwna wojna".
rozpocznij naukę
Brak podjęcia działań wojennych przez Francję i Wielką Brytanię pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom.
Rozwiń skrót ZWZ.
rozpocznij naukę
Związek Walki Zbrojnej
Co stało się z władzami polskimi we wrześnie 1939 r.?
rozpocznij naukę
Zostały internowane na terenie Rumunii
Kto został prezydentem 30. IX. 1939 r.?
rozpocznij naukę
Władysław Raczkiewicz
W którym roku został podpisany układ Sikorski-Majski?
rozpocznij naukę
W 1941 r.
Kto został dowódcą wojsk poslkich w ZSRR?
rozpocznij naukę
Gen. Władysław Anders
W którym roku zginął gen. W. Sikorski?
rozpocznij naukę
W 1943 r.
Podaj dokładną datę wybuchu powstania warszawskiego.
rozpocznij naukę
1. VIII. 1944 r.
Rozwiń skrót PKWN.
rozpocznij naukę
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Kto podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego?
rozpocznij naukę
Gen. Tadeusz Komorowski "Bór"
Kto stał na czele KRNu w I. 1944 r.?
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut
Gdzie miała przebiegać zachodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teheranie?
rozpocznij naukę
Na linii rzeki Odry
Gdzie miała przebiegać wschodnia granica Polski według wstępnych ustaleń w czasie konferencji w Teherania?
rozpocznij naukę
Na tzw. linii Curzona, z niewielkimi odchyleniami
Jaka instytucja była uznawana przez państwa ententy za przedstawicielstwo Polaków na początku 1918 r.?
rozpocznij naukę
Komitet Narodowy Polski
Kto stał na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
rozpocznij naukę
Ignacy Daszyński
Rozwiń skrót OZN
rozpocznij naukę
Obóz Zjednoczenia Narodowego
Jaki kryptonim nosiły plany ataku Niemiec na II Rzeczypospolitą?
rozpocznij naukę
Fall Weiss
Podaj dokładną datę układu gwarantującego wsparcie Wielkiej Brytanii dla Polski w przypadku agresji Niemiec.
rozpocznij naukę
25. VIII. 1939 r.
Podaj dokładną datę kapitulacji Warszawy.
rozpocznij naukę
28. IX. 1939 r.
Jak ZSRR uzsadaniał agresję na Polskę?
rozpocznij naukę
Ochroną ludności Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy
Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie pod Kockiem?
rozpocznij naukę
Gen. Franciszek Kleeberg
Rozwiń skrót KRN.
rozpocznij naukę
Krajowa Rada Narodowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.