Demokracja - podstawy

3  1    18 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Formy demokracji pośredniej
rozpocznij naukę
wybór organów sprawujących władzę; list otwarty; petycja
Formy demokracji bezpośredniej
rozpocznij naukę
referendum; inicjatywa obywatelska; zgromadzenie; weto ludowe; plebiscyt; recall; konsultacje społeczne; ludowa skarga konstytucyjna
List otwarty
rozpocznij naukę
pismo interwencyjne adresowane do instytucji państwa lub osób pełniących funkcje państwowe; treść listu udostępniona jest obywatelom za pomocą środków masowego przekazu; list ma za zadanie zwrócenie uwagi opinii publicznej na dane zagadnienie
Przykłady sławnych listów otwartych
rozpocznij naukę
List 34 (1964r., protest przeciwko cenzurze); Memoriał 59 (1975/1976r., protest przeciwko zmianom w konstytucji PRL – wpisaniu do niej kierowniczej roli PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRR)
Petycja
rozpocznij naukę
pismo skierowane do władz w celu wyrażenia stanowiska w danej sprawie
Referendum
rozpocznij naukę
powszechne głosowanie wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli; krajowe lub konstytucyjne
Referendum może mieć charakter
rozpocznij naukę
rozstrzygający – decyduje o wejściu w życie danego zapisu prawnego lub decyzji politycznej; konsultatywny – decyduje właściwy organ biorąc pod uwagę wynik referendum
Inicjatywa obywatelska
rozpocznij naukę
projekt ustawy poparty przez grupę 100 tysięcy obywateli uprawnionych do głosowania; obowiązkiem Marszałka Sejmu jest przyjęcie takiego projektu i poddania go pod głosowanie
Zgromadzenie
rozpocznij naukę
minimum 15 osób w miejscu publicznym; celem jest przeprowadzenie dyskusji lub wyrażenie stanowiska (legalne zgromadzenie musi posiadać zezwolenie władz miejskich)
Weto ludowe
rozpocznij naukę
sprzeciw wobec decyzji władzy i rozwiązań prawnych
Plebiscyt
rozpocznij naukę
forma referendum; głosowanie na danym obszarze, które ma za zadanie określić jego przynależność terytorialną lub głosowanie nad aktem prawnym będące miernikiem zaufania obywateli wobec władzy
Konsultacje społeczne
rozpocznij naukę
zasięgnięcie opinii wśród bezpośrednio zainteresowanych poprzez bezpośrednie spotkania, ankiety, sondaże
Ludowa skarga konstytucyjna
rozpocznij naukę
prawo obywatela do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności prawa z konstytucją
Zasady demokracji
rozpocznij naukę
suwerenność narodu; podział i równowaga władz (trójpodział władz i ich wzajemna niezależność); konstytucjonalizm i praworządność; pluralizm
Ile przeprowadzono w Polsce referendów po roku 1989?
rozpocznij naukę
cztery
Pierwsze referendum po roku 1989:
rozpocznij naukę
dwa referenda przeprowadzone 18.02.1996r.: Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli; Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
Kiedy odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP?
rozpocznij naukę
25 maja 1997 roku
Kiedy odbyło się referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE?
rozpocznij naukę
7 i 8 czerwca 2003 roku

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.